4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Fehér Krisztina publikációi

Szakkönyvek | Ismeretterjesztő könyv | Lektorált tanulmányok | Ismertetések | Egyéb írások | Tudományos előadások | Ismeretterjesztő írások | Kéziratos munkák | Interjúk | Ismeretterjesztő előadások

Szakkönyvek:

 1. A nyelv grammatikája. A nyelvtudomány és a kognitív pszichológia határán. Debreceni Egyetemi Kiadó: Debrecen, 2018. (394 lap)
 2. Úton egy más nyelvészet felé. Elméleti-módszertani problémák a 20. századi magyar nyelvtudományban. Debrecen. 2016. (213 lap)

Ismeretterjesztő könyv:

 1. Babák a hangok világában. Budapest. 2017. (220 lap)

Tanulmányok:

 1. Status-based preference of varieties in bidialectal kindergarteners: an experimental study. Argumentum 16 (2020): 147–172.
 2. Összetett szavak és átmenet-valószínűségek. In: Kádár Edit–Szilágyi N. Sándor szerk.: Összetételek és nyelvleírási modellek. Erdélyi Múzeum-Egyesület: Kolozsvár, 2017. 20–37.
 3. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia. Algebrai szabályok, statisztikai analógiák. Magyar Nyelvjárások 52 (2014): 125–170.
 4. (Pethő Gergely–Verécze Viktória–): Az -ó/-ő képzős igenévi jelzős alakulatok helyesírásáról – korpusznyelvészeti alapon. Magyar Nyelv 110 (2014): 432–448. (Helyben.)
 5. Innátizmus? — egy pszicholingvisztikai kérdés és a szociolingvisztika elmélete-módszertana. In: Kontra Miklós–Németh Miklós–Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia — Szeged, 2012. augusztus 30.–szeptember 1. — előadásaiból. 2013. Budapest. 137–162.
 6. A 20. század eleji újgrammatizmus és a nyelvi változások. Magyar Nyelvőr 137 (2013): 129–154. (Helyben)
 7. Analógia és hálózatmodell. In: Kádár Edit–Szilágyi N. Sándor (szerk.): Analógia és modern nyelvleírás. Kolozsvár, 2013. 66–87.
 8. A morfoszintaktikai szabályok és a pszicholingvisztika. In: Benő Attila–Fazakas Emese–Kádár Edit (szerk.): „…hogy legyen a víznek lefolyása…” Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. Kolozsvár, 2013. 151–169.
 9. Az affinitástól a hálózatokig, avagy a nyelvek filogenezise. Magyar Nyelvjárások 50 (2012): 77–105.
 10. A családfamodell és következményei. Magyar Nyelvjárások 49 (2011): 105–128.
 11. Anyanyelv és közösség. Magyar Nyelvőr 135 (2011): 65–77. (Helyben)
 12. A nyelv modularizálódó hálógrammatikája és az alkalmazott nyelvtudomány. Modern Nyelvoktatás 17/2–3 (2011): 87–100.
 13. A szó(jelentés) ontogenezise. Argumentum 7 (2011): 48–58. (Helyben)
 14. Gombocz Zoltán mint európai nyelvész. Magyar Nyelv 107 (2011): 72–78. (Helyben)
 15. Dialektális hangjelenségek és az ún. zöngésségi hasonulások. In: É. Kiss Katalin–Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia. Piliscsaba, 2009. 85–96.
 16. Grammatika és hangsorminta. Magyar Nyelvjárások 46 (2008): 21–54.
 17. A szó problémája II. Magyar Nyelvjárások 46 (2008): 55–70.
 18. A szó problémája I. Magyar Nyelvjárások 45 (2007): 5–26.
 19. Hungarian historical anthroponymy — within the context of language theory and the history of science. In: Arcamone, Maria Giovanna–Bremer, Donatella–De Camilli, Davide–Porcelli, Bruno (a c. di): Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Pisa, 28 agosto–4 settembre 2005. I, 2007. Pisa. 495–504.
  Magyarul: Magyar történeti személynévkutatás — nyelvelméleti-tudománytörténeti kontextusban.
 20. Paradigmák kölcsönhatása az újgrammatikus nyelvkoncepcióban (A magyar történeti személynévkutatás a 20. század elején). Magyar Nyelvjárások 42 (2004): 5–32.
 21. Névelméleti alapvetések a magyar ragadványnév-kutatás első korszakában (1872–1957). Névtani Értesítő 26 (2004): 73–89.
 22. A ragadványnevek funkcionális szerkezetéről. Magyar Nyelvjárások 41 (2003): 155–166.
 23. A ragadványnevek lexikális szerkezetéről. Magyar Nyelvjárások 40 (2002): 75–85.

Ismertetések:

 1. Hajdú Mihály, Általános és magyar névtan. Magyar Nyelvjárások 42 (2004): 128–136.

Egyéb írások:

 1. Fonémák és hasonulások? Számítógépes Nyelvészet 2012. 04. 07. (= Doktori szigorlati tézisek. Debrecen. 2012.)
 2. Nyelv és gondolkodás a paradigmák átfedő rendszerében. Számítógépes Nyelvészet 2012. 03. 19. (= Doktori szigorlati tézisek. Debrecen. 2012.)

Tudományos előadások:

 1. 5-9-year-old bidialectal Hungarian children’s reactions to the local and standard varieties. CSU Linguistics Club. Cleveland State University. Cleveland, OH, USA. 2022.
 2. Heritage language transmission in the American Hungarian diaspora: results of an online survey. 45th Annual Conference of the American Hungarian Educators Association (AHEA). Pécsi Egyetem, Pécs. 2021.
 3. Transmitting negative biases towards regional varieties in Hungarian early childhood education. Language and Disadvantage in Education. University College, Dublin, Írország, 2020.
 4. Perceptuális dialektológia: nyelvváltozati preferenciák és attitűdök magyar anyanyelvű kisgyerekeknél. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2020.
 5. Perceptual dialectology: Hungarian kindergarteners’ and first graders’ attitudes towards their local dialect. Department of English Linguistics, Debreceni Egyetem, Debrecen, Hungary, 2020.
 6. Anyanyelvi nevelés és a nyelvváltozatok megítélése óvodás- és kisiskolás korban. 4. Egyenlő Bánásmód Nemzetközi Konferencia. Hajdúböszörmény, 2019.
 7. Hungarian kindergartners’ attitudes towards their local dialect. ExApp 2019. 4th Conference on Experimental Approaches to Perception and Production of Language Variation. Münster, Németország. 2019.
 8. Magyar óvodások attitűdje a nyelvjárási fonológiai variációhoz. Korpuszok, nyelvtechnológiai eszközök és kísérletes módszerek a bölcsészet- és társadalomtudományokban. Debrecen. 2019.
 9. How language attitude evolves: a contribution of cognitive psychology to sociolinguistics. 2nd International Conference on Sociolinguistics. Budapest. 2018.
 10. Speakers’ attitudes toward language varieties within the context of L1 and L2. Meghívott előadás a Varsói Egyetem Alkalmazott Nyelvtudományi Intézetében. Varsó. 2018.
 11. Children’s language attitude towards standard and non-standard regional dialects of Hungarian. Elhangzott a „Language Attitudes and Popular Linguistics area of the 2018 PCA/ACA National Conference”-re. Indianapolis, IN, USA. 2018.
 12. Sociolinguistics: identity, network, and attitude. Meghívott előadás a Research Center for Educational and Network Studies, MTA kutatócsoportban. Budapest, Hungary. 2018.
 13. Hungarian interdialectism and the perception of a dialect-specific vowel contrast in the first year of life. Elhangzott a „19th Summer School of Psycholinguistics in Balatonalmádi, Hungary” című nemzetközi konferencián. Balatonalmádi. 2017.
 14. Hangváltozások és gyakorisági eloszlások. Elhangzott a PPKE Elméleti Nyelvészet Tanszékének és Magyar Nyelvészet Tanszékének „Nyelvelmélet és diakrónia” című konferenciáján. Budapest. 2016. (Az előadás diái.)
 15. Fonémameghatározás és nyelvelsajátítás. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni tagozatának felolvasó ülésén. Debrecen. 2016.
 16. Összetett szavak és átmenet-valószínűségek. Elhangzott a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékének, valamint a Kolozsvári Akadé­miai Bizottság Nyelvtudományi Szakbizottságának „A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei V. Vannak-e összetett szavak, és ha nincsenek, mik azok?” című műhely-konferenciáján. Kolozsvár. 2016. (Az előadás diái.)
 17. Dajkanyelv: „gügyögjünk” a gyerekhez? Elhangzott a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának és a Családpedagógiai Egyesületnek „A mai család” konferenciáján. Hajdúböszörmény. 2014. (Az előadás absztraktja.)
 18. Sztenderd és nyelvelsajátítás. Elhangzott a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelvtudományi Intézetének 18. Élőnyelvi Konferenciáján. Nyitra. 2014. (Az előadás absztraktja.)
 19. Grammar: a social-cognitive approach to language. Elhangzott az Indiana University „Sociolinguistics Reading Room”-jában. Bloomington, IN, USA. 2014.
 20. Nyelvtörténet: a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika keresztmetszetében. Elhangzott a PPKE Elméleti Nyelvészet Tanszékének és Magyar Nyelvészet Tanszékének „Nyelvelmélet és diakrónia” című konferenciáján. Budapest. 2013. (Az előadás diái)
 21. (Pethő Gergellyel és Verécze Viktóriával) Az egybe- és különírásról korpusznyelvészeti alapon. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni tagozatának felolvasó ülésén. Debrecen. 2013.
 22. Stadialitás: egy régi-új elméleti-módszertani elv a nyelvészetben. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni tagozatának felolvasó ülésén. Debrecen. 2013.
 23. A fonotaxistól a szintaxisig, avagy a nyelv statisztikai grammatikája. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni tagozatának felolvasó ülésén. Debrecen. 2012. (Az előadás diái)
 24. Innátizmus? — Egy pszicholingvisztikai kérdés és a szociolingvisztika elmélete-módszertana. Elhangzott az SzTE Magyar Nyelvészeti Tanszékének, valamint az Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének „Nyelvszemlélet, elmélet és módszerek az élőnyelvi kutatásokban” című XVII. Élőnyelvi Konferenciáján. Szeged. 2012.
 25. Analógia és hálózatmodell. Elhangzott a Babeş-Bolyai Egyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékének a „Magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei III. Analógia és modern nyelvleírás” című műhelykonferenciáján. Kolozsvár. 2012.
 26. A nyelv modularizálódó hálógrammatikája. Elhangzott a Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport, a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni tagozata, a DAB Nyelvtudományi Bizottsága és a DE Hatvani István Szakkollégiuma „Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe” című előadás-sorozatának kilencedik darabjaként. Debrecen. 2011.
 27. A morfoszintaxis és a prototípusok. Elhangzott a Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport, a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni tagozata, a DAB Nyelvtudományi Bizottsága és a DE Hatvani István Szakkollégiuma „Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe” című előadás-sorozatának nyolcadik darabjaként. Debrecen. 2011.
 28. Grammatikai hangsorminták: a szótagok és a szó(jelentés). Elhangzott a Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport, a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni tagozata, a DAB Nyelvtudományi Bizottsága és a DE Hatvani István Szakkollégiuma „Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe” című előadás-sorozatának hetedik darabjaként. Debrecen. 2011.
 29. A beszédpercepció és az anyanyelv fonotaxisa. Elhangzott a Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport, a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni tagozata, a DAB Nyelvtudományi Bizottsága és a DE Hatvani István Szakkollégiuma „Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe” című előadás-sorozatának hatodik darabjaként. Debrecen. 2011.
 30. A nyelv ontogenezise és a standard grammatikák — a hangok és fonémák példája. Elhangzott a Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport, a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni tagozata, a DAB Nyelvtudományi Bizottsága és a DE Hatvani István Szakkollégiuma „Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe” című előadás-sorozatának ötödik darabjaként. Debrecen. 2011.
 31. A nyelvi folyamatok mechanizmusa: szabályos és analógiás változások? Elhangzott a Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport, a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni tagozata, a DAB Nyelvtudományi Bizottsága és a DE Hatvani István Szakkollégiuma „Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe” című előadás-sorozatának negyedik darabjaként. Debrecen. 2011.
 32. Az affinitástól a hálókig, avagy a nyelvek filogenezise. Elhangzott a Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport, a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni tagozata, a DAB Nyelvtudományi Bizottsága és a DE Hatvani István Szakkollégiuma „Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe” című előadás-sorozatának harmadik darabjaként. Debrecen. 2011.
 33. A családfamodell és következményei. Elhangzott a Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport, a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni tagozata, a DAB Nyelvtudományi Bizottsága és a DE Hatvani István Szakkollégiuma „Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe” című előadás-sorozatának második darabjaként. Debrecen. 2011.
 34. Anyanyelv és közösség — a nyelv fogalmának klasszikus és modern értelmezése. Elhangzott a Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport, a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni tagozata és a DAB Nyelvtudományi Bizottsága „Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe” című előadás-sorozatának első darabjaként. Debrecen. 2011.
 35. Nyelvi változás és nyelvromlás? Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a DAB Nyelvtudományi Bizottsága által rendezett „Gép — nyelv — tan — tudomány” című kerekasztal-konferencián. Debrecen. 2010.
 36. Szabályalapú vagy analógiás morfológia? Elhangzott „Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció, technológia, tradíció” című XX. MANYE kongresszus „Az elméleti nyelvészeti alapoktól az alkalmazott nyelvtudományig” témakör „Alkalmazott pszicholingvisztika” szekciójában. Debrecen. 2010.
 37. A szótagok és a beszédpercepció. Elhangzott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „Interfészek a megismeréstudományban” című XVIII. MAKOG konferenciáján. Budapest. 2010.
 38. A nyelv grammatikájáról — másképpen. Elhangzott az ELTE Bolyai Szakkollégiuma „Kollégiumi Estek” előadás-sorozatának részeként. Budapest. 2009.
 39. Anyanyelvtipikus hangsorminták és a mentális lexikon. Elhangzott a XI. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemen. Balatonalmádi. 2009.
 40. Magyar obstruenskapcsolatok és az ún. zöngésségi hasonulások. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság és a DAB Nyelvészeti Munkabizottsága közös előadás-sorozatának részeként. Debrecen. 2009.
 41. Egy nyelvleírási paradoxon: dialektális hangjelenségek és az ún. hasonulások. Elhangzott a PPKE Elméleti Nyelvészet Tanszékének és Magyar Nyelvészet Tanszékének a Magyar Tudomány Ünnepe keretében megrendezett „Nyelvelmélet és dialektológia” című műhelykonferenciáján. Piliscsaba. 2008.
 42. A nyelvi alapegységek formális leírásának kérdőjelei (A szó problémája). Elhangzott az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékének, Beszélt nyelvi kutatócsoportjának és Funkcionális nyelvészeti műhelyének „Diskurzus a grammatikában — grammatika a diskurzusban (Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 2.)” című konferenciájának „Grammatikai modellek” szekciójában. Budapest. 2008.
 43. Szótár vagy lexikon? Elhangzott a DE magyar nyelvtudományi doktori alprogramjának témabemutató konferenciáján. Síkfőkút. 2008.
 44. Grammatika és hangsorminta. Elhangzott a DAB Nyelvészeti Munkabizottsága előadás-sorozatának részeként. Debrecen. 2008.
 45. A hasonulás problémája a magyarban. Elhangzott a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Debrecen. 2006.
 46. A koartikuláció problematikája a magyarban. Elhangzott a DE magyar nyelvtudományi doktori alprogramjának, az ELTE magyar nyelvtudományi doktori programjának és a Babeş-Bolyai Egyetem magyar nyelvtudományi doktori programjának közös témabemutató konferenciáján. Síkfőkút. 2005.
 47. Hungarian historical anthroponymy — within the context of language theory and the history of science. Elhangzott az International Council of Onomastic Sciences (ICOS) XXII. nemzetközi névtudományi kongresszusán. Pisa. 2005.
 48. Magyar történeti személynévkutatás a 20. század elején. Elhangzott a DE magyar nyelvtudományi doktori alprogramjának és az ELTE magyar nyelvtudományi doktori alprogramjának közös témabemutató konferenciáján. Síkfőkút. 2004.
 49. A szó problematikája. Elhangzott a DE magyar nyelvészet doktori alprogramjának témabemutató konferenciáján. Debrecen. 2004.

Ismeretterjesztő írások:

 1. A tudomány az óvodásokért – az óvodások a tudományért. Hajdúnánási Újság 2019. 04. 04.: 2.
 2. Utazásom a nyelv és a babák világába. In: Így kutattunk mi! (Cikkgyűjtemény). Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Budapest, 2015. I, 152–153.
 3. Minták és dajkák. Babák, gyerekek és nyelv. A nyelv grammatikája — a nyelvészet és a kognitív tudományok határán. 2014. 08. 08.
 4. Felfedezőúton Bloomingtonban. Tympanon 5/2: 6.
 5. Kolumbusz nyomában 1–8. Babák, gyerekek és nyelv. A nyelv grammatikája — a nyelvészet és a kognitív tudományok határán. 2014.
 6. Babák és statisztikák. Babák, gyerekek és nyelv. A nyelv grammatikája — a nyelvészet és a kognitív tudományok határán. 2014. 01. 27.
 7. Anyanyelvre hangolva. Babák, gyerekek és nyelv. A nyelv grammatikája — a nyelvészet és a kognitív tudományok határán. 2013. 12. 31.
 8. Antanténusz és a babák esete. Babák, gyerekek és nyelv. A nyelv grammatikája — a nyelvészet és a kognitív tudományok határán. 2013. 10. 31.
 9. Azok a bűvös szótagok. Babák, gyerekek és nyelv. A nyelv grammatikája — a nyelvészet és a kognitív tudományok határán. 2013. 09. 30.
 10. A magzatok nyelvi titkai. Babák, gyerekek és nyelv. A nyelv grammatikája — a nyelvészet és a kognitív tudományok határán. 2013. 08. 29.
 11. Gügyögés kicsiben és nagyban. Nyelv és Tudomány 2013. 08. 22.
 12. Síró újszülöttek és beszélő cumik. Babák, gyerekek és nyelv. A nyelv grammatikája — a nyelvészet és a kognitív tudományok határán. 2013. 07. 16.
 13. Utazás a nyelv világába. Babák, gyerekek és nyelv. A nyelv grammatikája — a nyelvészet és a kognitív tudományok határán. 2013. 06. 27.
 14. Mi fán terem a nyelvi képesség? A magzatok és újszülöttek titkai. Nyelv és Tudomány 2012. 09. 13.

Kéziratos munkák:

 1. Beszámoló a 18. Élőnyelvi Konferenciáról. (A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelvtudományi Intézetének konferenciája. Nyitra. 2014. szeptember 18–20.) Kézirat. Debrecen. 2014.
 2. Beszámoló a „Nyelvelmélet és diakrónia” című konferenciáról. (A PPKE Elméleti Nyelvészet Tanszékének és Magyar Nyelvészet Tanszékének konferenciája. Budapest. 2013. nov. 19–20.) Kézirat. Debrecen. 2013.
 3. Útban egy más nyelvészet felé. (Elméleti-módszertani problémák a 20. századi magyar nyelvtudományban). (Doktori (PhD) értekezés). Debrecen, 2011.
  (Tézisek magyarul. | Towards an other kind of linguistics. (Theoretical-methodological issues of 20th century Hungarian linguistics). – Megvédve: 2012. március 5.
 4. A magyar ragadványnév-kutatás első korszaka (1872–1957). Diákköri dolgozat. Debrecen, 2002. = Szakdolgozat. 2003.
  Rezümé: Lengyel Zsolt (főszerk.) XXVI. OTDK Humántudományi Szekció (2003. április 22–23. Veszprém). Összefoglalók. Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar, Veszprém, 2003. 77.
 5. Szempontok a ragadványnevek nyelvi elemzéséhez. Diákköri dolgozat. Debrecen, 2000.
  Rezümé: Kováts Zoltán (főszerk.) XXV. OTDK Humántudományi Szekció (2001. április 9–11. Szeged). Összefoglalók. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Főiskolai Kar, Szeged, 2001. 246.

Interjúk:

 1. Nyelvtanulás az anyaméhben – ezt is kutatják a Debreceni Egyetemen. Elhangzott az FM 90MHz Campus Rádió „Jövőnéző — Extra” című tudományos ismeretterjesztő magazinműsorában (2016. 10. 07.). Debrecen. 2016.
 2. (Takács Tibor szerk., mások közreműködésével): [A nyelvelsajátításról és a kétnyelvűségről]. Elhangzott az „MR1–Kossuth Rádió Tér-Idő (A tudomány világa)” című műsorában. 2013. 11. 18. és 2013. 11. 19.)
 3. Dajkanyelv. Elhangzott a Friss Rádió „Egyetem tér” című műsorában. Debrecen. 2013. 10. 01.
 4. A Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport tavaszi előadás-sorozata. Elhangzott a Friss Rádió „Egyetem tér” című műsorában (2013. 02. 20.). Debrecen. 2013.
 5. A magyar nyelv napja — a magyar nyelv helyzete. Elhangzott a Debrecen Televízió „Esti közelkép” című műsorában (2012. 11. 16.). Debrecen. 2012. (A belinkelt felvételen 18 perc 45 másodperctől).
 6. A Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport tavaszi előadás-sorozata. Elhangzott a Friss Rádió „Egyetem tér” című műsorában (2012. 03. 13.). Debrecen. 2012. (Meghallgatható a Friss Rádió médiatárában, 2012-03-14 16:55-nál.)
 7. Új utakon a magyar nyelvészet. Elhangzott a Friss Rádió „Jövőnéző — Extra” című tudományos ismeretterjesztő magazinműsorában (2011. 06. 03.). Debrecen. 2011.

Ismeretterjesztő előadások:

 1. Az újszülöttek nyelvi titkai. Elhangzott a „Kutatók Éjszakája 2014” rendezvényen. Debrecen, 2014.
 2. Csecsemők és nyelv – Mit tudhat meg a nyelvészkutató a babáktól? Kutatók éjszakája 2013. Debrecen. 2013.
 3. Hogyan tanulják anyanyelvüket a babák? Rendhagyó középiskolai nyelvtanóra a DExpón. Debrecen. 2011.