4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai

A sorozat korábbi címei:

 • 1–18. sz.: Dolgozatok a Debreceni Tisza István Tudományegyetem Magyar Népnyelvkutató Intézetéből
 • 19–26. sz.: A Debreceni Tisza István Tudományegyetem Magyar Népnyelvkutató Intézetének Kiadványai
 • 27. sz.: A Debreceni Tudományegyetem Magyar Népnyelvkutató Intézetének Kiadványai
 • 28–30. sz.: A Debreceni Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai
 • 31–75. sz.: A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai
 • 76. sz.–: A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai (ISSN 1588-6433)

 1. Nagy Jenő: A népi kendermunka műszókincse Magyarvalkón. (Kalotaszeg). Debrecen, 1938. Elfogyott.
 2. Csűry Bálint: A szamosháti nyelvjárás felső nyelvállású magánhangzóinak története. Debrecen, 1939.
 3. Végh József: A felső nyelvállású hosszú hangzók a békési nyelvjárásban. Debrecen, 1939. Elfogyott.
 4. Bakó Elemér: A finn népnyelvkutatás. Debrecen, 1939. Elfogyott.
 5. Kovács István: Szógyűjtemény a visszatért Óbástról. (Ezelőtt Nógrád, ma Gömör megye). Debrecen, 1939.
 6. Bolla József: A népi konyhamesterség műszókincse Felsőgörzsönyben. Debrecen, 1939. Elfogyott.
 7. Balassa Iván: A debreceni cívis földművelésének munkamenete és műszókincse. Debrecen, 1940. Elfogyott.
 8. Imre Samu: Felsőőr helynevei. Debrecen, 1940. Elfogyott.
 9. Szabó T. Attila: A személynevek helyneveinkben. Debrecen, 1940. Elfogyott.
 10. Nagy Jenő: A német nyelvjáráskutatás vázlatos története és mai állása. Debrecen, 1940. Elfogyott.
 11. Végh József: A derecskei népnyelv igetövei és igealakjai. Debrecen, 1940. Elfogyott.
 12. Bakó Elemér: Csűry Bálint élete és munkássága. Debrecen, 1941. Elfogyott.
 13. Bárczi Géza: A városi népnyelv kérdéséhez. Debrecen, 1941.
 14. Kovács István: Igekötőink fejlődése és használata a medvesalji népnyelvben. Debrecen, 1941.
 15. Szabó István: Az í-zés esetei a békési nép nyelvében. Debrecen, 1941.
 16. Végh József: Társadalmi szempontok a népnyelvkutatásban. Debrecen, 1941. Elfogyott.
 17. Népnyelvi szövegmutatványok. Közli: Bakó Elemér, Deák Györgyné, Bartha Katalin, Imre Samu, Keresztes Kálmán, Kovács István, Pető József, Szerdahelyi István, Szilágyi László, Szűts Ferenc, Varga Lajos, Végh József. Debrecen, 1941.
 18. Vámosi Nándor: A debreceni csizmadiák céh- és műszavai. Debrecen, 1942. Elfogyott.
 19. Bakó Elemér: A népnyelvi gyűjtés és anyagrendezés módszere. Debrecen, 1943. Elfogyott.
 20. Pais Dezső: Rengeteg. Debrecen, 1943. Elfogyott.
 21. Kniezsa István: Az Ecsedi-láp környékének szláv eredetű helynevei. Debrecen, 1943.
 22. Bakó Elemér: Egy magyar szócsalád: hop, hoporcs, hömpölyög, hederít. Debrecen, 1943.
 23. Bárczi Géza: Jegyzetek a budapesti népnyelvről. Debrecen, 1943. Elfogyott.
 24. Szilágyi László: A rokonságnevek a hajdúnánási nép nyelvében. Debrecen, 1943.
 25. Varga Lajos: Igealakok és igeragozás a szuhogyi népnyelvben. Debrecen, 1943.
 26. Végh József: A békési népnyelv névszótövei. Debrecen, 1943.
 27. Papp László: A hosszúpályi népnyelv í és é hangjai. Debrecen, 1947. Elfogyott.
 28. Kniezsa István: A Zobori apátság 1111. és 1113. évi oklevelei mint nyelvi (nyelvjárási) emlékek. Debrecen, 1949. Elfogyott.
 29. Papp László: Az ú és ű hangok a hosszúpályi népnyelvben. Debrecen, 1949.
 30. Benkő Loránd: A Nyárádmente földrajzinevei. Adattár. Debrecen, 1950.
 31. Sulán Béla: Szempontok az í-zés vizsgálatához. Debrecen, 1952. Elfogyott.
 32. D. Bartha Katalin: A szlavóniai nyelvjárás szóképzése. Debrecen, 1952.
 33. Lőrincze Lajos: Szempontok és adatok személyneveink újabbkori történetéhez. Debrecen, 1952. Elfogyott.
 34. Deme László: A magyar nyelvjárások hangjainak jelölése. (Az egyezményes hangjelölési rendszer ismertetése). Debrecen, 1953. Elfogyott.
 35. Papp István: Az állítmányi szerkezet őstörténete. Debrecen, 1956. Elfogyott.
 36. A. Kövesi Magda: A Debreceni Grammatika mai értékelése. Debrecen, 1956. Elfogyott.
 37. Papp István: Hangtan. Debrecen, 1959. Elfogyott.
 38. Sulán Béla: Adalékok az argó szókincsének tanulmányozásához. Debrecen, 1961. Elfogyott.
 39. Kálmán Béla: XVI. századi jobbágyneveinkhez. Debrecen, 1961. Elfogyott.
 40. Sulán Béla: Magyar ó < szláv ou ~ ov? Debrecen, 1962.
 41. Jakab László: Lencsés György „Ars Medica”-jának ö-zése. Debrecen, 1962. Elfogyott.
 42. Imre Samu–Kálmán Béla: Módszertani tanulmányok a nyelvjáráskutatás köréből. Debrecen, 1962.
 43. Papp István: A szóalkotás problémái. Debrecen, 1963. Elfogyott.
 44. Sulán Béla: A kétnyelvűség néhány kérdéséhez. Debrecen, 1963. Elfogyott.
 45. Jakab László: A felszólító módjel kérdéseihez. Debrecen, 1964.
 46. Sebestyén Árpád: Mutató a Magyar Népnyelv I–VI. és a Magyar Nyelvjárások I–X. kötetéhez. Debrecen, 1965. Elfogyott.
 47. Lőrincze Lajos: Földrajzi neveink élete. Sebestyén Árpád: Újabb eredmények és feladatok földrajzinév-kutatásunkban. Debrecen, 1967. Elfogyott.
 48. Jakab László: Az ingadozó igei végződések használata. Debrecen, 1969.
 49. Jakab László: Papp István hetven éves. Kornya László–K. Szoboszlay Ágnes: Papp István tudományos munkásságának bibliográfiája. Debrecen, 1971. Elfogyott.
 50. Sebestyén Árpád: A tájnyelv mint stíluseszköz Móricz Zsigmond műveiben. Debrecen, 1972. Elfogyott.
 51. Jakab László–Keresztes László: Finnugor nyelvészet a debreceni egyetemen. Debrecen, 1979.
 52. Sebestyén Árpád: Kálmán Béla hetvenéves. Kiss Antal: Kálmán Béla tudományos és publicisztikai munkássága (1934–1982). Debrecen, 1983.
 53. Vértes Edit: A magyar mássalhangzó-kapcsolódások rendszerének törvényszerűségeihez. Debrecen, 1987. Elfogyott.
 54. Kálmán Béla: Vértes Edit 70 éves. Jakab Edit: Vértes Edit tudományos munkásságának bibliográfiája. Debrecen, 1989.
 55. Jakab László–Keresztes László: A debreceni magyar és finnugor nyelvtudományi tanszékek története (1914–1990). Debrecen, 1990. Elfogyott.
 56. Hlavacska Edit: Névtani tárgyú kéziratok a KLTE Magyar Nyelvtudományi Intézetének Könyvtárában (Annotált bibliográfia). Debrecen, 1990.
 57. Sebestyén Árpád: A szociolingvisztika elemei Csűry Bálint népnyelvkutató iskolájában. Debrecen, 1990.
 58. Kiss Antal: Andrássyné Kövesi Magda 80 éves. Debrecen, 1991.
 59. K. Szoboszlay Ágnes: Mutató a Magyar Nyelvjárások 11–25. kötetéhez. Debrecen, 1991.
 60. Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára (1980–1990). Debrecen, 1991. Elfogyott.
 61. Hoffmann István: Helynevek nyelvi elemzése. Debrecen, 1993. (2007-ben megjelent a kötet második kiadásaPDF a Tinta Könyvkiadónál.)
 62. Vértes Edit: Vélemények és ellenvélemények. Debrecen, 1995. (WinWord. Helyes betöltéséhez szükséges néhány speciális betűkészlet is.)
 63. Kálnási Árpád: Népi beszélgetések Szatmárból. Debrecen, 1995. Elfogyott.
 64. Hoffmann István–Rácz Anita–Tóth Valéria: Ómagyar kori helynévfeldolgozások. Debrecen, 1996. Elfogyott.
 65. Hoffmann István–Kis Tamás: Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. Bihar vármegye I. Debrecen, 1996. (PDF formátumban | Magyar Elektronikus Könyvtárból, 1–2. kötet | Új címe) Elfogyott.
 66. Hoffmann István–Kis Tamás: Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. Bihar vármegye II. Debrecen, 1998. (PDF formátumban | Magyar Elektronikus Könyvtárból, 1–2. kötet)
 67. Kálnási Árpád: Szatmári helynévtípusok és történeti rétegződésük. Debrecen, 1996. (Új címe – MEK) Elfogyott.
 68. Kis Tamás: A magyar szlengkutatás bibliográfiája. Debrecen, 1996. (WinWord formátumban ld. itt! | Új címe)
 69. Vörös Éva–Priszter Szaniszló: Márton József Természethistóriai képeskönyvének növénynevei. Debrecen, 1997. (Magyar Elektronikus Könyvtár) Elfogyott.
 70. Sebestyén Árpád: Kétszázéves a „Debreceni Grammatika”. Debrecen, 1997. Elfogyott.
 71. Kis Tamás:Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához. Debrecen, 1997.
 72. Kálnási Árpád: Fejezetek a Csűry-iskola történetéből. Debrecen, 1998.
 73. Jakab László: Tanulmányok az igeragozás köréből. Debrecen, 1999.
 74. Kálnási Árpád: Cívis beszélgetések Debrecenből. Debrecen, 1999. Elfogyott.
 75. Kornyáné Szoboszlay Ágnes szerk.:„Megvolt a keresztelő is” (Dolgozatok Németh László irodalmi névadásáról). Debrecen, 2000. Elfogyott. (Régi MEK | Magyar Elektronikus Könyvtár)
 76. Boda István Károly–Porkoláb Judit: Számítógépes stilisztikai és szövegtani tanulmányok. Debrecen, 2001. Elfogyott. (Magyar Elektronikus Könyvtár | Új címe)
 77. Kenéz Tünde: A debreceni könyvkötészet szókincse. Debrecen, 2002. (Régi MEK | Magyar Elektronikus Könyvtár) Elfogyott.
 78. Szikszainé Nagy Irma szerk.: Kossuth Lajos, a szó művésze. (Tanulmányok Kossuth stílusművészetéről) Debrecen, 2002. Elfogyott. (Régi MEK | Magyar Elektronikus Könyvtár)
 79. Domonkosi Ágnes: Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban. Debrecen, 2002. (Régi MEK | Magyar Elektronikus Könyvtár) Elfogyott.
 80. Sebestyén Árpád:A névutók állománya és rendszere a Jókai-kódexben (1372 u.). Debrecen, 2002. (Régi MEK | Magyar Elektronikus Könyvtár) Elfogyott.
 81. Boda István Károly–Porkoláb Judit: A hipertext alkalmazása a szövegek értelmezésében. Debrecen, 2003. (Magyar Elektronikus Könyvtár) Elfogyott.
 82. Zaicz Gábor–Csepregi Márta: Vértes Edit emlékezete. Debrecen, 2004. (Szövege egy file-ban | Eredeti formátumú szövege három file-ban, ZIP | Magyar Elektronikus Könyvtár)
 83. Kálnási Árpád: Debreceni cívis szótár. Debrecen, 2005. (Eredeti formátumú szövege, ZIP |PDF | Magyar Elektronikus Könyvtár) Elfogyott.
 84. Szikszainé Nagy Irma szerk.: József Attila, a stílus művésze. Debrecen, 2005. (Magyar Elektronikus Könyvtár) Elfogyott.
 85. Vörös Éva: A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára. Debrecen, 2008.
 86. Takács Judit: Keresztnevek jelentésváltozása. Debrecen, 2007. (Eredeti Word formátumú szövege, ZIP | Magyar Elektronikus Könyvtár)
 87. Szikszainé Nagy Irma szerk.: A Nyugat stiláris sokszínűsége. (A Nyugat születésének 100. évfordulója alkalmából a 2008. május 28-án Debrecenben tartott tudományos emlékülés anyaga). Debrecen, 2008. Elfogyott.
 88. Szülőföld és nyelvi hagyomány. (Válogatás Sebestyén Árpád írásaiból). Debrecen, 2009.
 89. Szikszainé Nagy Irma szerk.: A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen, 2011.
 90. Szikszainé Nagy Irma szerk.: A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Debrecen, 2012.
 91. Dobi Edit–Domonkosi Ágnes–Pethő József szerk.: Stílusról, nyelvről – sokszínűen. (Szikszainé Nagy Irma hetvenedik születésnapjára). Debrecen, 2014. | A kötet a MEK-ben
 92. Reszegi, Katalin: The History of Onomastic Research in Debrecen. Debrecen, 2017. | A kötet a MEK-ben
 93. Kis Tamás: Az ómagyar bilabiális β kérdéséhez. Debrecen, 2019. | A kötet a MEK-ben

A kiadványaink elektronikus változatára a Creative Commons - Attribution-NonCommercial-NoDerivs (Jelöld meg!-Ne add el!-Ne változtasd!) licenc feltételei érvényesek: a művet a felhasználó másolhatja, többszörözheti, amennyiben feltünteti a szerző nevét és a mű címét, de nem módosíthatja, nem dolgozhatja át és kereskedelmi célra sem használhatja fel. A műre vonatkozó felhasználási feltételek részletes szövege az alábbi címen tekinthető meg: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/hu/