4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Magyar alapképzési szak (BA)

Ezen a szakon olyan szakemberek képzése folyik, akik a magyar és a világirodalom, valamint a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat történetileg és szociológiailag változó formáiról, kialakulásának folyamatairól megbízható ismeretekkel rendelkeznek. Cél továbbá a nyelvi és irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvető eljárások megismertetése.

Miért szükséges a magyar alapképzési szak?
— mert érték a helyes, világos, választékos stílus, a közéleti szereplés nyelvi-retorikai szokásainak ismerete, a szövegértési készség, a szöveggondozási technikák tudása, a nyelv-, irodalom- és művelődéstörténeti műveltség

Miért hasznos elvégezni a magyar szakot?
— mert érvényesülést ígér az oktatás, a nevelés és a kutatás mellett a társadalmi és gazdasági érdekmegvalósítás számos egyéb területén is: sok intézményi kommunikátor, szóvivő, arculattervező, ismert újságíró, médiaelemző, sikeres PR szakember magyar szakot végzett

Mit tanul és mennyi ideig a magyar szakos?
— 6 féléven át anyanyelvi, retorikai és stilisztikai készségfejlesztést, szövegtant, leíró nyelvészetet, nyelvtörténetet, szociolingvisztikát, irodalomelméletet, esztétikai, verstani és interpretációs készségeket, irodalom- és művelődéstörténetet, összehasonlító irodalomtudományt

Mivel társulnak ezek az ismeretek?
— hungarológiai (magyarságtudományi), finn és finnugor nyelvészeti specializációval
— kommunikációs és médiatudományi ismeretekkel
— az alapszakon hirdetünk kultúra- és művészetközi kommunikáció, sajtódiskurzus elemzése, technomédiumok története, sajtóműfajok, internetes folyóirat-szerkesztés, beszédgyakorlatok, kreatív írás, multimediális szövegelemzés stb. kurzusokat

Hogyan lehet elhelyezkedni a BA képzés után?
— szaktudományos, kulturális és közművelődési műhelyek, gyűjtemények, könyvtárak, múzeumok munkatársaiként; irodalmi szerkesztőként; anyanyelvi asszisztensként; vállalati kapcsolattartóként; helyi közszolgálati és kereskedelmi rádióknál, televízióknál, lapoknál

Hogyan folytathatja tanulmányait a BA szint után a magyar szakos hallgató?
— országosan elismert képzés keretében mesterszakon diplomát szerezhet magyar szakos bölcsészként (7–10. félév); tanárrá válhat a tanári mesterképzési szakon(7-11. félév); ezt követően bekapcsolódhat a doktori képzésbe és kutatásba is

Miért érdemes tehát a Debreceni Egyetem magyar alapszakos képzését választania?
— mert a hazai nagy egyetemek közül itt zajlik az egyik legrangosabb szakmai képzés; egyetemünk az észak-alföldi régió legnagyobb felsőoktatási intézménye
— mert képzési rendünk megfeleltethető az Európai Unió tagállamaiban elfogadott képzéseknek
— mert itt könnyen társítható a magyar szak a hagyományos nyelvi, humántudományi, kommunikációs és médiatudományi képzésekkel
— mert a tanulmányok végén út nyílhat:
— a hazai és a külföldi mesterképzések, doktori iskolák felé
— elérhető állások kínálkoznak a régió kulturális és közművelődési műhelyeiben, a médiapiacokon