4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Dr. Dobi Edit
egyetemi docens
főépület III. 338/a szoba
22556 (mellék)

dobi.edit@arts.unideb.hu

1999 óta vagyok a Magyar Nyelvtudományi Tanszék oktatója. Kutatási területem elsősorban a mondattan és a szövegtan. A mondattan keretében főleg leíró mondattannal és generatív szintaxissal foglalkozom. A szövegtant tekintve érdekel a leíró szövegnyelvészet és a szemiotikai textológia is. Utóbbi keretében vizsgáltam multimediális szövegeket, kutattam a mondatok reprezentációs lehetőségeit. Doktori értekezésem „Kétlépcsős szövegmondat-reprezentáció szemiotikai textológiai keretben” címmel védtem 2002-ben.

Dobi Edit szakmai életrajza
Dobi Edit szakmai adatlapja
Dobi Edit publikácói
Ismertetések és hivatkozások Dobi Edit műveire