Dr. Jakab László
nyugalmazott egyetemi docens

Rövid szakmai életrajza

Diplomaszerzés: a KLTE-n végzett magyar–történelem szakon.

További pályája: 1953-ban lett a tanszék tanársegéde. 1962-től adjunktus, 1982-től docens. 1966–70 között a Turkui Egyetem magyar lektora volt.

Oktatás: magyar nyelvtörténeti tárgyak, de tartott leíró nyelvtani előadásokat, szemináriumokat is.

Kutatási területek: magyar nyelvtörténet, ezenkívül szótármunkálatokkal is foglalkozik. Társszerzője a Magyar–finn szótárnak és a Csokonai-szókincstárnak. Ő szerkeszti a Számítógépes nyelvtörténeti adattár c. sorozatot is. (Lásd még itt! és Jakab László hetvenéves)

Elismerések, díjak:

Turun Yliopisto emlékérme (1970)

Az oktatásügy kiváló dolgozója (1975)

Papp István-Jakab László: Magyar-finn szótár című munkája (1986-ban megkapta az Akadémiai Kiadó nívódíját).

A nyelvtudomány kandidátusa (1990)

A Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje (1995)

Kiváló Magyar Szótár díj (2015)
Az MTA adta a 2013-ban megjelent Magyar-finn szótárért.

Suomalais-ugrilainen Seura tisztelebeli tagja.

Publikációi
(Ld. még: Jakab László tudományos és publicisztikai munkássága)

Könyvek:

1. Lencsés György "Ars Medica"-jának ö-zése. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 41. sz.) Debrecen, 1962. 31 lap

2. A felszólító módjel kérdéseihez. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 45. sz.) Debrecen, 1964. 20 lap

3. Az ingadozó igei végződések használata. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 48. sz.) Debrecen, 1969. 20 lap

4. Unkarin murteet. Turku, Turun Yliopisto, 1970. 97 lap

5. Papp István hetven éves. Kornya László–K. Szoboszlay Ágnes, Papp István tudományos munkásságának bibliográfiája. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 49. sz.) Debrecen, 1971. 20 lap

6. Jakab László–Kiss Antal, A Jókai-kódex ábécérendes adattára. (Számítógépes nyelvtörténeti adattár 1.) Debrecen, KLTE, 1978. VI+374 lap

7. Jakab László–Keresztes László, Finnugor nyelvészet a debreceni egyetemen.  (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 51. sz.) Debrecen, 1979. 26 lap

8. Jakab László–Kiss Antal, A Jókai-kódex szókincsének szófaji megoszlása. (Számítógépes nyelvtörténeti adattár 2.) Debrecen, 1980. XIV+374 l

9. Jakab László–Kiss Antal, A Birk-kódex ábécérendes adattára. (Számítógépes nyelvtörténeti adattár 3.) Debrecen, 1983. XII+96 lap

10. Papp István–Jakab László, Magyar–finn szótár. Bp., Akadámiai Kiadó, 1985. 855 lap

11. Jakab László–Kálnási Árpád, A Nyírbátori járás földrajzi nevei. Nyírbátor, 1987. 432 lap

12. Jakab László–Bölcskei András, A XVI. századi orvosi könyv szóalakmutatója. (Számítógépes nyelvtörténeti adattár 4.) Debrecen, 1988. 594 lap

13. A Magyar–finn szótár c. kandidátusi munka tézisei. Debrecen, 1989. 8 lap

14. Jakab László–Keresztes László, A debreceni magyar és finnugor nyelvtudományi tanszékek története (1914–1990). (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai  55. sz.) Debrecen, 1990. 69 lap

15. Papp István–Jakab László, Magyar–finn szótár. Bp., Akadémiai Kiadó, 1993. 2. kiadás.

16. Jakab László–Bölcskei András, Csokonai-szókincstár I. (Számítógépes nyelvtörténeti adattár 5.) Debrecen, 1993. XIV+592 lap (WinWord formátumban ld. itt!)

17. Jakab László–Kiss Antal, A Guary-kódex ábécérendes adattára. (Számítógépes nyelvtörténeti adattár 6.) Debrecen, 1994. 368 lap

18. Jakab László–Kiss Antal, Az Apor-kódex ábécérendes adattára. (Számítógépes nyelvtörténeti adattár 7.) Debrecen, 1997. 451 lap

19. Tanulmányok az igeragozás köréből. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 73. sz.) Debrecen, 1999. 149 lap

 

Kéziratban levő önálló művek:

1. Jakab László–Bölcskei András, Csokonai Vitéz Mihály szókincsének konkordanciája — Színművek 1–2. 1783–1799. Debrecen, KLTE, 1981. 1543 lap

2. Jakab László–Bölcskei András, A XVI. századi orvosi könyv konkordanciája. Debrecen, KLTE, 1984. 2968 lap

3. Jakab László–Bölcskei András, Csokonai Vitéz Mihály szókincsének konkordanciája — Költemények 1–2. 1785–1793. Debrecen, KLTE, 1990. 590 lap

4. Jakab László–Bölcskei András, Csokonai Vitéz Mihály szókincsének konkordanciája — Szépprózai művek. Debrecen, 1991. 956 lap

5. Jakab László–Bölcskei András, Balassi Bálint költeményeinek konkordanciája. Debrecen, KLTE, 1992. 483 lap

6. Jakab László–Bölcskei András, Balassi Bálint Szép magyar komédia c. művének konkordanciája. Debrecen, KLTE, 1993. 335 lap

7. Jakab László–Bölcskei András, Balassi Bálint leveleinek és fordításainak konkordanciája. Debrecen, KLTE, 1994. 842 lap

8. Jakab László–Bölcskei András, Csokonai Vitéz Mihály szókincsének konkordanciája — Költemények 3. 1794–1796. Debrecen, KLTE, 1994. 968 lap

9. Jakab László–Bölcskei András, Csokonai Vitéz Mihály szókincsének konkordanciája — Költemények 4. 1797–1799. Debrecen, KLTE, 1996. 1020 lap

 

Tanulmányok:

1. Újságunk nyelvéről. Alföld 1955. 1. sz. 121–8.

2. A többes szám 3. személyű birtokos személyrag magánhangzója. Nyr. 79: 403–11.

3. Megjegyzés a jelentéstani elemzés kérdéséhez. Anyanyelvünk az iskolában 1956. 118.

4. Adalékok a mezőségi a-zás történetéhez. MNyj. 3: 131–5.

5. Csökkentsük a selejt-et! Nyr. 80: 314–5.

6. Televízió — képrádió. Nyr. 81: 18–9.

7. Telek. MNyj. 4: 81–6.

8. A televízió magyar elnevezése. Nyr. 82: 127–9.

9. A készülő tájszótár néhány problémája. MNy. 54: 561–8.

10. Parányi. MNy. 54: 350.

11. Dühesztő. Nyr. 85: 97–8.

12. Kemecsei tájszavak. MNyj. 6: 147–9.

13. Megjegyzések a "XVI. századi orvosi könyv" kérdéseihez. MNy. 58: 76–7.

14. Ömböly földrajzi nevei. MNyj. 11: 79–81.

15. Máriapócs földrajzi nevei. MNyj. 12: 167–73.

16. A t végű igék felszólító módjához. MNy. 63: 194–6.

17. Penészlek földrajzi nevei. MNyj. 14: 79–85.

18. Módszertani megjegyzések a magyar nyelv külföldön való tanításához. In: Magyartanítás külföldön 1969. 22–5.

19. A mai magyar köznyelv múlt idejű igealakjai. MNyj. 16: 37–54.

20. Unkarin kielen käänteissanakirja ja kielihistorian tutkimus. Sananjalka 11: 82–92.

21. Az ikes ragozás a magyar nyelvben. Nyr. 95: 270–81.

22. Jakab László–Papp Ferenc, Szókincsünk at/et végű névszói. MNy. 62: 46–57.

23. Papp István. Szabolcs-Szatmári Szemle 1971. VI. 4. sz. 89–92.

24. Köznyelvünk hangzóhiányos igetövei. MNyj. 18: 53–60.

25. Vegyes hangrendű igéink. Nyr. 97: 30–44.

26. A változó igetövek néhány problémája. MNyj. 21: 67–73.

27. Beregböszörmény földrajzi nevei. Bihari Múzeum Évkönyve 1976. 311–9.

28. A debreceni "Magyar és Finnugor Tanszék". KLTE Évkönyve 1977/78. 61–71.

29. A debreceni "Magyar és Finnugor Tanszék 1914–1952". MNyj. 22: 81–93.

30. A Jókai-kódex számítógépes feldolgozása. NyelvtudÉrt. 104. sz. 431–6.

31. Veranderungen im Ungarischen Konjugationssystem Ende des 14. Jahrhunderts. Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum Pars II. 26.

32. Unkarin verbien taivutusjärjestelmässä 1300-luvun lopulla tapahtumassa olevista muutoksista. Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum Pars VI. 114–20.

33. A feltételes mód és az elbeszélő múlt jelének alakulása a Jókai-kódexben. MNy. 78: 297–304.

34. Hajdúböszörményi nyelvjárási szövegközlemény. MNyj. 24: 163–8.

35. Csokonai Vitéz Mihály színműveinek konkordanciája és adattára. MNyj. 25: 91–9.

36. Unkarin ja suomen fraseologiaa oppimassa. (Unkarilais-suomalaisesta sanakirjasta) Castrenianumin toimitteita Helsinki, 1983. 25: 61–7.

37. Papp István szótárírói tevékenysége. Hagyományápolás és megújulás. Debrecen, 1982. 135–40.

38. Egy hangtani változás rendszertani következményei. FUD. 1: 25–8.

39. Ómagyar szövegek íráshibát feltételező értelmezései. FUD 2: 55–61.

40. Számítógépes nyelvtörténeti kutatások a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. Akadémiai Kiadó. Bp., 1991. 306–10.

41. Jószág és jószágos. Származékszavak jelentésváltozásáról. MNyTK. 200. sz. 67–73.

42. A háromalakú végződések alakja és illeszkedése a Guary-kódexben: MNyj. 32 (1995): 25–32

43. Az abszolút és a relatív tövek véghangzójának ö-zése a Guary-kódexben: MNyj. 33 (1996): 3–18

44. A lött, tött, vött szóalakok a Guary-kódexben. MNy. 92: 70–4.

45. Az illabiális ë-zés és é-zés a Guary-kódex ö-ző nyelvjárásában: MNyj. 34 (1997): 87–91 (WinWord)

46. Papp István és a finn nyelv. MNyj. 35: 12–20. (WinWord)

47. Etimológiai szótáraink azént szava és a határozott névelő alakja a Guary-kódexben: Emlékkönyv Abaffy Erzsébet 70. születésnapjára. Bp., 1998. 86–8.

48. Megmihálylik és rokonai. MNyj. 36: 87–9. (WinWord)

49. Nincsen és sincsen: Magyar Nyelvjárások 37 (1999): 225–7 (WinWord)

 

Bírálatok, ismertetések:

1. Debreceni hírek (A Debrecenben megjelenő nyelvművelő cikkek ismertetése). Nyr. 78: 452.

2. Debreceni hírek. Nyr. 79: 270.

3. Debreceni hírek. Nyr. 80: 285–6.

4. Debreceni hírek. Nyr. 81: 384.

5. H. Fekete Péter, Hajdúböszörmény helyneveinek adattára. MNyj. 6: 120–1.

6. Debreceni hírek. Nyr. 85: 252.

7. Kiss Lajos, Régi Rétköz. MNyj. 9: 135–7.

8. Papp László, Nyelvjárástörténet és nyelvi statisztika. Nyr. 88: 66–70.

9. Márton Gyula, A borsavölgyi nyelvjárás igetövei és igealakjai. MNyj. 10: 126–8.

10. Ligeti Lajos–Pais Dezső–Benkő Loránd, Tanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből. MNyj. 11: 65–9.

11. Papp László, Magyar nyelvű levelek és okiratok formulái a XVI. században. MNyj. 12: 163–4.

12. Sebestyén Árpád, A magyar nyelv névutórendszere. MNyj. 12: 159–62.

13. Egriné Abaffy Erzsébet, Sopron megye nyelve a XVI. században. MNyj. 13: 110–3.

14. Vámszer Márta, A kalotaszegi nyelvjárás igeragozási rendszere. MNyj. 19: 130–5.

15. Unkarin murteiden kartta. Sananjalka 12: 201–4.

16. Markó Imre Lehel, Kiskanizsai szótár. MNyj. 24: 142–5.

17. P. Balázs János, Jókai-kódex. XIV-XV. század. MNy. 80: 238–41.

18. Csirikné Czachesz Erzsébet–Csirik János, Újságnyelvi gyakorisági szótár I–II. Nyr. 111: 507–10.

19. Nyirkos István, Az inetimologikus mássalhangzók a magyarban. MNyj. 28–29: 165–8.

20. Új magyar tájszótár II. (E–J) MNyj. 30: 146–50.

21. Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára MNyj. 31: 123–8.

22. Thewrewk-kódex. 1531.: MNyj. 34 (1997): 235–236 (WinWord)

23. Szathmári István, Bárczi Géza: MNyj. 34 (1997): 230–234 (WinWord)

24. Nyíry Antal kilencvenéves. Szerk. Büky László. MNy. 94: 211–3.

 

Újságokban megjelent nyelvészeti (vonatkozású) cikkek:

1. Televízió vagy képrádió. Szocialista Posta 1957. 5–6. sz. 155–6

2. Megjelent Papp István Finn–magyar szótára. HB. Napló 1962. IV. 6.

3. A betűejtésről. HB. Napló 1962. IV. 30.

4. Expressz, bisztró, eszpresszó. HB. Napló 1963. IX. 29.

5. Program — pogrom. HB. Napló 1963. V. 26.

6. Magyar nyelvművelő napok Jugoszláviában. HB. Napló 1970. X. 22.

7. Papp István: Leíró magyar hangtan. HB. Napló 1966. II. 27.

8. Ügyeljünk az írásjelekre! HB. Napló 1966

9. Belekerülési összeg = ár, költség. HB. Napló 1971. II. 14.

10. Híradás a Csokonai-szótárról. Egyetemi Élet 1973. XII. 18.

11. A fiatalság nyelve, avagy nyelvünk szüntelen ifjúsága. Magyar Ifjúság 1975. VI. 28.

12. Magyar Nyelvjárások XXII. HB. Napló 1980. IX. 8.

13. Beszéd Papp István sírjánál. Hagyományápolás és megújulás. Debrecen, 1982. 11–2.

14. Édes Csokonai úr. Élet és Irodalom XXX. évf. 40. sz. (1986. X. 3.)

[VISSZA a Magyar Nyelvtudományi Tanszék nyitólapjára]