4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Könyvtár

A Magyar és Finnugor Nyelvtudományi Intézet könyvtára a Debreceni Egyetem főépületének 340/2 helyiségében található a III. emeleten. A könyvtáros
Nagy Katalin


A könyvtár könyvállománya kb. 30000 kötet. Alapvetően a magyar és finnugor nyelvtudomány szakirodalmát gyűjti, de megtalálhatók benne az általános
kézikönyvek mellett magyar néprajzi és irodalmi művek is.

A könyvtár új könyvei!

A Magyar Nyelvtudományi Intézet könyvtárának használati szabályzata

A könyvtár az intézet két tanszékének -- a Magyar és a Finnugor Nyelvtudományi Tanszékeknek -- a könyvtárát foglalja magában. A két állomány nyilvántartása, kezelése egységes, csak helyileg különülnek el egymástól.

A Magyar Nyelvtudományi Tanszék állománya a 340/2 jelű könyvtárhelyiségben, valamint az egyes oktatói szobákban található, a Finnugor Nyelvtudományi Tanszéké pedig a tanszék két oktatói szobájában.


Beiratkozás

Az intézeti könyvtárba való beiratkozás független az egyetemi könyvtári beiratkozástól, és díjtalan.

A beiratkozás a tanulmányok megkezdése után bármikor megtörténhet, s a tagság a tanulmányok lezárásáig érvényes.

A személyes adatokban, valamint a tanulmányokban beállt változásokat (szakváltoztatás, évhalasztás, tanulmányok befejezése) köteles az olvasó bejelenteni, s adott esetben a Tanulmányi Osztály erre rendszeresített nyomtatványát köteles a könyvtárossal igazoltatni.


A könyvtár szolgáltatásai:

I. Kölcsönzés

Kölcsönözni csak beiratkozott olvasónak lehet, az alábbi kategóriákban:

  • az intézet oktatói és dolgozói
  • az intézet magyar nyelv és irodalom (ill. magyar nyelv B szakos), finn nyelv és irodalom, valamint finnugor szakos nappali és levelező hallgatói
  • az egyetem doktori képzésében részt vevő hallgatói
  • a DE BTK intézeteinek és tanszékeinek oktatói

A kölcsönzés lehetősége a dokumentum típusától, példányszámától, keresettségétől függ. Merev szabályok nincsenek, a könyvtáros a fenti szempontok figyelembevételével dönt, az alábbi alapelvek alapján:

1 félévre kölcsönözhetők
a nagyobb példányszámú tankönyvek, egyetemi jegyzetek, nyelvkönyvek

1 hétre kölcsönözhetők
a legalább 3 példányban meglevő nyelvészeti szakkönyvek (az utolsó példány kivételével), 1 példányos finn (finn vagy magyar nyelvű) szépirodalmi könyvek

1 napra kölcsönözhetők (zárásától nyitásig):
az 1 példányos könyvek

nem kölcsönözhetők
enciklopédiák, lexikonok, kézikönyvek, szótárak, bibliográfiák

folyóiratok

kézirattári anyagok

régi (1900 előtti), értékes kiadványok

Egy olvasónál egyszerre legfeljebb 6-8 könyv lehet kikölcsönözve.

A kölcsönzési határidő be nem tartása esetén az olvasó határozott időre
kizárható a kölcsönzésből. Késedelmi díjat nem számítunk fel.

Minden félév végén minden kikölcsönzött könyvet vissza kell hozni. Az újabb félév megkezdésekor csak azok az olvasók kölcsönözhetnek, akiknek az elmúlt
félévről nincs könyvtartozásuk. Az egész éves előadásokhoz szükséges könyvek, valamint a nyelvkönyvek határideje a félév megkezdésekor meghosszabbítható.

Ha a kikölcsönzött könyv elvész vagy súlyos mértékben megrongálódik, az olvasó köteles a könyv pótlásáról (vásárlással vagy fénymásolással) gondoskodni.

Ha az olvasó a könyvet visszahozatalkor nem a könyvtárosnak adja át (hanem demonstrátornak, intézeti titkárnak vagy oktatónak), a könyvbe helyezett kis cédulán köteles feltüntetni a nevét és az évfolyamát.

II. Helyben olvasás

A könyvtári helyiséget (340/2) bármely oktatási intézmény oktatója vagy
hallgatója használhatja helyben olvasásra, külön beiratkozás nélkül.

III. Fénymásolás

Az intézeti könyvtár hallgatóknak fénymásolást nem vállal, de az egyetemen máshol található fénymásolóig a könyv, ill. folyóirat elvihető fénymásolás céljából. Előzőleg ezt a könyvtárosnál be kell jelenteni, s a hallgatói igazolványt vagy egyéb dokumentumot a fénymásolás idejére a könyvtárosnál le kell adni.

Nyitva tartás

Könyvtári nyitvatartás

Hétfő 8:30–15:00
Kedd 8:30–12:30
Szerda 8:30–12:30
Csütörtök 8:30–14:00
Péntek 9:30–12:00

Minden félév kezdetekor a szorgalmi és a vizsgaidőszakra vonatkozó nyitvatartási időt a könyvtár ajtajára kifüggesztjük. Az esetleges változásokat közben jelezzük.

Itt jelezzük továbbá, hogy az adott félévben a nyitvatartási időn kívül mikor biztosítunk könyvtári ügyeletet. A demonstrátori ügyelet alatt kölcsönözni nem lehet, a könyvtár csak helyben olvasásra használható.