4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

A magyar alapképzési szak (BA)
képzési és kimeneti követelményei(KKK)

1. Az alapképzési szak megnevezése: magyar

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)
szakképzettség: magyar alapszakos bölcsész (zárójelben megjelölve a szakirányt)
választható szakirányok: drámapedagógia, eszperantó, észt, finn, finnugor, folklorisztika, irodalomtudomány, művelődéstudomány, nyelvmentor, nyelvtechnológia, színháztörténet, ügyvitel,  neolatin
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: philologist in Hungarian studies

3. Képzési terület: bölcsészettudományi

4. Képzési ág: magyar

5. A képzési idő félévekben: 6 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
180 kredit

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke:
10 kredit
6.2. A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 50 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 65 kredit
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –

7. Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a magyar és a világirodalom, valamint a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat történetileg és szociológiailag változó formáiról, kialakulásának folyamatairól megbízható ismeretekkel rendelkeznek. Cél továbbá a nyelvi és irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvető eljárások megismertetése. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában a magyar alapszakon végzettek
képesek:

 1. értelmezni a szóbeli és írásbeli kommunikáció nyelvi és irodalmi sajátosságait;
 2. megszerzett ismereteik gyakorlati alkalmazása során szóban és írásban árnyaltan, választékosan megnyilatkozni;
 3. az alapszak és a hozzá kapcsolódó választott szakirány tanulmányaira vonatkozó ismeretszerzés általános módjainak és annak fő kutatási módszereinek elsajátítására;
 4. hatékonyan kommunikálni a magyar nyelv és irodalom, illetve a választott szakirány kérdéseiben a kor igényeinek megfelelően, önállóan véleményt alkotni idegen nyelven is, továbbá különböző szempontok szerint bemutatni információkat, érveket és elemzéseket;

alkalmasak

 1. megszerzett ismereteik birtokában a magyar nyelvvel és irodalommal, valamint egy-egy szakiránnyal összefüggő ismereteket igénylő munkakör betöltésére;
 2. kulturális tevékenységhez kapcsolódó feladatkörök ellátására művelődési intézményekben, kutatóintézetekben, az államigazgatás és az önkormányzati igazgatás területén, továbbá anyanyelvileg jól felkészült szakembereket igénylő társadalmi szervezetekben;
 3. általános humán tájékozottságot igénylő munkakörök betöltésére;

rendelkeznek:

 1. a magyar nyelvhez és irodalomhoz, illetve a választott szakirány területéhez kapcsolódó problémák felismerési és kreatív kezelési képességével;
 2. jó problémamegoldó és kommunikációs képességgel;
 3. kritikai szemlélettel;
 4. a választott alapszak iránti magas fokú motivációval és elkötelezettséggel.

8. A törzsanyag (szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök)

alapozó ismeretek: 15-20 kredit

filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, szakterületi alapozó ismeretek (bevezetés az irodalomtudományba és a nyelvtudományba, irodalomtudományi proszeminárium, nyelvészeti filológia);

szakmai törzsanyag:  140-160 kredit

a) általános szakterületi ismeretek 90-110 kredit
aa) irodalomtudomány
világirodalom, régi magyarországi irodalom, klasszikus magyar irodalom, modern magyar irodalom, irodalomelmélet
ab) nyelvtudomány
nyelvtörténet, finnugrisztika, nyelv és társadalom, kommunikáció szóban és írásban, helyesírás, fonetika, leíró magyar nyelvtan, jelentéstan, szövegtan, stilisztika;

b) differenciált szakmai ismeretek 50 kredit
ba) a szakirányok vagy az alapszak szakterületi ismeretei: szakirányú és alapszakos specializációk,
bb) a második szak szakterületi ismeretei.

A tanári mesterképzési szak választása esetén a szabadon választott stúdiumok  terhére biztosítani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai-pszichológiai modult, amelynek kreditértéke 10 kredit.

9. Szakmai gyakorlat

10. Nyelvi követelmények
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú (az Európa Tanács Közös Európai Referenciakerete szerinti B2 szint) vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges.

A magyar alapképzési szak
(Törzsképzésben [I. évf.], specializációban és minorban [II. évf.] 2009. szeptemberétől érvényes,)

Indított szakirányok: nyelvtechnológia
Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi, magyar
Képzési ciklus: alap
Képzési forma (tagozat): nappali
A szakért felelős kar: BTK
Képzési idő: 6 félév
Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 180
Szakmai gyakorlat ideje, kreditje, jellege:

A szak képzési és kimeneti követelményei:
1. Az alapképzési szak megnevezése: magyar
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)
– szakképzettség: magyar alapszakos bölcsész (zárójelben megjelölve a szakirányt)
– választható szakirányok: drámapedagógia, eszperantó, észt, finn, finnugor, folklorisztika, irodalomtudomány, művelődéstudomány, nyelvmentor, nyelvtechnológia, színháztörténet, ügyvitel, neolatin
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Hungarian Studies
3. Képzési terület: bölcsészettudományi
4. Képzési ág: magyar
5. A képzési idő félévekben: 6 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
180 kredit
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke:
10 kredit
6.2. A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 50 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:
10 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 65 kredit
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –

7. Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a magyar és a világirodalom, valamint a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat történetileg és szociológiailag változó formáiról, ki­alakulásának folyamatairól megbízható ismeretekkel rendelkeznek. Cél továbbá a nyelvi és irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvető eljárások megismertetése. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában a magyar alapszakon végzettek képesek:
– értelmezni a szóbeli és írásbeli kommunikáció nyelvi és irodalmi sajátosságait;
– megszerzett ismereteik gyakorlati alkalmazása során szóban és írásban árnyaltan, választékosan megnyilatkozni;
– az alapszak és a hozzá kapcsolódó választott szakirány tanulmányaira vonatkozó ismeretszerzés általános módjainak és annak fő kutatási módszereinek elsajátítására;
– hatékonyan kommunikálni a magyar nyelv és irodalom, illetve a választott szakirány kérdéseiben a kor igényeinek megfelelően, önállóan véleményt alkotni idegen nyelven is, továbbá különböző szempontok szerint bemutatni információkat, érveket és elemzéseket;
alkalmasak:
– megszerzett ismereteik birtokában a magyar nyelvvel és irodalommal, valamint egy-egy szakiránnyal összefüggő ismereteket igénylő munkakör betöltésére;
– kulturális tevékenységhez kapcsolódó feladatkörök ellátására művelődési intézményekben, kutatóintézetekben, az államigazgatás és az önkormányzati igazgatás területén, továbbá anyanyelvileg jól felkészült szakembereket igénylő társadalmi szervezetekben;
– általános humán tájékozottságot igénylő munkakörök betöltésére;
rendelkeznek:
– a magyar nyelvhez és irodalomhoz, illetve a választott szakirány területéhez kapcsolódó problémák felismerési és kreatív kezelési képességével;
– jó problémamegoldó és kommunikációs képességgel;
– kritikai szemlélettel;
– a választott alapszak iránti magas fokú motivációval és elkötelezettséggel.
8. A törzsanyag (szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
alapozó ismeretek: 15-20 kredit
filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, szakterületi alapozó ismeretek (bevezetés az irodalomtudományba és a nyelvtudományba, irodalomtudományi proszeminárium, nyelvészeti filológia);
szakmai törzsanyag: 140-160 kredit, ebből
a) általános szakterületi ismeretek: 90-110 kredit
aa) irodalomtudomány: világirodalom, régi magyarországi irodalom, klasszikus magyar irodalom, modern magyar irodalom, irodalomelmélet
ab) nyelvtudomány: nyelvtörténet, finnugrisztika, nyelv és társadalom, kommunikáció szóban és írásban, helyesírás, fonetika, leíró magyar nyelvtan, jelentéstan, szövegtan, stilisztika;
b) differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit
ba) a szakirányok vagy az alapszak szakterületi ismeretei: szakirányú és alapszakos specializációk,
bb) a második szak szakterületi ismeretei.
A tanári mesterképzési szak választása esetén a szabadon választott stúdiumok terhére biztosítani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai-pszichológiai modult, amelynek kreditértéke 10 kredit.
9. Szakmai gyakorlat: –
10. Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.