4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének megvásárolható kiadványai

Magyar Nyelvjárások

1., 7–13., 15., 17–24., 26–31., 33–35., 37., 39–40., 42-45., 47-56. kötet. (1951–2017).
500–2000 Ft/kötet

A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai

2. Csűry Bálint: A szamosháti nyelvjárás felső nyelvállású magánhangzóinak története. Debrecen, 1939. (17 lap) 150 Ft
5. Kovács István: Szógyűjtemény a visszatért Óbástról. (Ezelőtt Nógrád, ma Gömör megye). Debrecen, 1939. (28 lap) 150 Ft
13. Bárczi Géza: A városi népnyelv kérdéséhez. Debrecen, 1941. (18 lap) 150 Ft
14. Kovács István: Igekötőink fejlődése és használata a medvesalji népnyelvben. Debrecen, 1941. (35 lap) 150 Ft
15. Szabó István: Az í-zés esetei a békési nép nyelvében. Debrecen, 1941. (32 lap) 150 Ft
17. Népnyelvi szövegmutatványok. Közli: Bakó Elemér, Deák Györgyné, Bartha Katalin, Imre Samu, Keresztes Kálmán, Kovács István, Pető József, Szerdahelyi István, Szilágyi László, Szűts Ferenc, Varga Lajos, Végh József. Debrecen, 1941. (39 lap) 150 Ft
21. Kniezsa István: Az Ecsedi-láp környékének szláv eredetű helynevei. Debrecen, 1943. (42 lap) 150 Ft
22. Bakó Elemér: Egy magyar szócsalád: hop, hoporcs, hömpölyög, hederít. Debrecen, 1943. (22 lap) 150 Ft
23. Bárczi Géza: Jegyzetek a budapesti népnyelvről Debrecen, 1943. (21 lap) 150 Ft
24. Szilágyi László: A rokonságnevek a hajdúnánási nép nyelvében. Debrecen, 1943.(28 lap) 150 Ft
25. Varga Lajos: Igealakok és igeragozás a szuhogyi népnyelvben. Debrecen, 1943. (19 lap) 150 Ft
26. Végh József: A békési népnyelv névszótövei. Debrecen, 1943. (156 lap) 150 Ft
29. Papp László: Az ú és ű hangok a hosszúpályi népnyelvben. Debrecen, 1949. (60 lap) 150 Ft
30. Benkő Loránd: A Nyárádmente földrajzinevei. Adattár. Debrecen, 1950. (19 lap) 150 Ft
32. D. Bartha Katalin: A szlavóniai nyelvjárás szóképzése. Debrecen, 1952. (30 lap) 150 Ft
40. Sulán Béla: Magyar ó < szláv ou ~ ov? Debrecen, 1962.(13 lap) 150 Ft
42. Imre Samu–Kálmán Béla: Módszertani tanulmányok a nyelvjáráskutatás köréből. Debrecen, 1962. (25 lap) 150 Ft
45. Jakab László: A felszólító módjel kérdéseihez. Debrecen, 1964.(16 lap) 150 Ft
48. Jakab László: Az ingadozó igei végződések használata. Debrecen, 1969. (20 lap) 300 Ft
51. Jakab László–Keresztes László: Finnugor nyelvészet a debreceni egyetemen. Debrecen, 1979. (25 lap) 300 Ft
52. Sebestyén Árpád: Kálmán Béla hetvenéves. Kiss Antal: Kálmán Béla tudományos és publicisztikai munkássága (1934–1982). Debrecen, 1983. (43 lap) 300 Ft
54. Kálmán Béla: Vértes Edit 70 éves. Jakab Edit: Vértes Edit tudományos munkásságának bibliográfiája. Debrecen, 1989. (17 lap) 300 Ft
56. Hlavacska Edit: Névtani tárgyú kéziratok a KLTE Magyar Nyelvtudományi Intézetének Könyvtárában (Annotált bibliográfia). Debrecen, 1990. (44 lap) 500 Ft
57. Sebestyén Árpád: A szociolingvisztika elemei Csűry Bálint népnyelvkutató iskolájában. Debrecen, 1990. (19 lap) 300 Ft
58. Kiss Antal: Andrássyné Kövesi Magda 80 éves. Debrecen, 1991. (14 lap) 300 Ft
59. K. Szoboszlay Ágnes: Mutató a Magyar Nyelvjárások 11–25. kötetéhez. Debrecen, 1991. (85 lap) 500 Ft
61. Hoffmann István: Helynevek nyelvi elemzése. Debrecen, 1993. (163 lap) 1200 Ft
62. Vértes Edit: Vélemények és ellenvélemények. Debrecen, 1995. (35 lap) 150 Ft
66. Hoffmann István–Kis Tamás: Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. Bihar vármegye II. Debrecen, 1998. (314 lap) 1000 Ft
68. Kis Tamás: A magyar szlengkutatás bibliográfiája. Debrecen, 1996. (99 lap) 500 Ft
71. Kis Tamás: Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához. Debrecen, 1997. (57 lap) 500 Ft
72. Kálnási Árpád: Fejezetek a Csűry-iskola történetéből. Debrecen, 1998. (95 lap) 800 Ft
73. Jakab László: Tanulmányok az igeragozás köréből. Debrecen, 1999. (148 lap) 1000 Ft
82. Zaicz Gábor–Csepregi Márta: Vértes Edit emlékezete. Debrecen, 2004. (36 lap) 300 Ft
85. Vörös Éva: A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára. Debrecen, 2008. (500 lap). 2500 Ft
86. Takács Judit: Keresztnevek jelentésváltozása. Egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje. Debrecen, 2007. (170 lap) 1800 Ft
88. Hoffmann István szerk.: Szülőföld és nyelvi hagyomány. (Válogatás Sebestyén Árpád írásaiból). Debrecen, 2009. (279 lap) 2000 Ft
89. Szikszainé Nagy Irma szerk.: A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen, 2011. (251 lap) 1800 Ft
90. Szikszainé Nagy Irma szerk.: A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Debrecen, 2012. (207 lap) 1800 Ft
91. Dobi Edit–Domonkosi Ágnes–Pethő József szerk.: Stílusról, nyelvről – sokszínűen. (Szikszainé Nagy Irma hetvenedik születésnapjára). Debrecen, 2014. (332 lap) 2500 Ft
92. Katalin Reszegi: The History of Onomastic Research in Debrecen. Debrecen, 2017. (78 lap) 1500 Ft.
93. Kis Tamás: Az ómagyar bilabiális β kérdéséhez. Debrecen, 2019. (98 lap) 1500 Ft.

Számítógépes Nyelvtörténeti Adattár

4. Jakab László–Bölcskei András: A XVI. századi orvosi könyv szóalakmutatója. Debrecen, 1988. (594 lap) 800 Ft
5. Jakab László–Bölcskei András: Csokonai-szókincstár I. Debrecen, 1993. (591 lap) 1200 Ft
6. Jakab László–Kiss Antal: A Guarÿ-kódex ábécérendes adattára. Debrecen, 1994. (367 lap) 800 Ft
7. Jakab László–Kiss Antal: Az Apor-kódex ábécérendes adattára. Debrecen, 1997. (451 lap) 800 Ft
8. Jakab László–Bölcskei András: Balassi-szótár. Debrecen, 2000. (623 lap) 2000 Ft
9. A Festetics-kódex ábécérendes adattára. Debrecen, 2001. (343 lap) 1500 Ft
10. Jakab László: A Jókai-kódex mint nyelvi emlék. Debrecen, 2002. (527 lap) 2000 Ft
11. Jakab László–Bölcskei András: Egy XVI. századi emlékirat szókincstára. Zay Ferenc: Az Landor feyrwar el wezessenek oka e woth es igy essewth (1535 k.) Debrecen, 2003. (261 lap) 1200 Ft
13. Jakab László–Hlavacska Edit: Csokonai-szókincstár III. Csokonai költeményeinek szótára. I–II. kötet. Debrecen, 2017. (1462 lap) 5000 Ft

A Magyar Névarchívum Kiadványai

1. Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból. 1. Abaúj–Csongrád vármegye. (Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza című műve alapján). Közzéteszi: Hoffmann István–Rácz Anita–Tóth Valéria. Debrecen, 1997. (156 lap + 33 térkép) 1200 Ft
3. Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból. 2. Doboka–Győr vármegye. (Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza című műve alapján). Közzéteszi: Hoffmann István–Rácz Anita–Tóth Valéria. Debrecen, 1999. (123 lap + 16 térkép) 1200 Ft
4. Tóth Valéria: Az Árpád-kori Abaúj és Bars vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótára. Debrecen, 2001. (304 lap) 2000 Ft
5. Póczos Rita: Az Árpád-kori Borsod és Bodrog vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése. Debrecen, 2001. (190 lap) 2000 Ft
6. Tóth Valéria: Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban (Abaúj és Bars vármegye). Debrecen, 2001. (245 lap) 2000 Ft
8. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti tanulmányok 1. Debrecen, 2004. (207 lap) 1600 Ft
9. Rácz Anita: A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. Debrecen, 2005. (235 lap) 2000 Ft
10. Hoffmann István szerk.: Korai magyar helynévszótár 1. Abaúj–Csongrád vármegye. 2005. (449 lap) 4500 Ft
11. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti tanulmányok 2. 2006. (224 lap) 1600 Ft
12. Rácz Anita: A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára. (372 lap + 1 térkép) 2300 Ft
13. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti tanulmányok 3. Debrecen, 2008. (193 lap) 2000 Ft
14. Tóth Valéria: Településnevek változástipológiája. Debrecen, 2008. (285 lap) 2000 Ft
15. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti tanulmányok 4. Debrecen, 2009. (193 lap) 2000 Ft
17. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti tanulmányok 5. Debrecen, 2009. (271 lap) 2200 Ft
18. Póczos Rita :Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása. Debrecen, 2010. (237 lap) 2200 Ft
19. Rácz Anita: Adatok a népnévvel alakult régi településneveink történetéhez. Debrecen, 2011. (248 lap). 2500 Ft
20. Győrffy Erzsébet: Korai ómagyar kori víznevek. Debrecen, 2011. (224 lap). 2500 Ft
21. Reszegi Katalin: Hegynevek a középkori Magyarországon. Debrecen, 2011. (216 lap). 2500 Ft
23. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti tanulmányok 6. Debrecen, 2011. (226 lap). 2500 Ft
24. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti tanulmányok 7. Debrecen, 2012. (172 lap). 2500 Ft
25. Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból. 3. Heves-Küküllő vármegye. (Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza című műve alapján). Közzéteszi: Hoffmann István–Rácz Anita–Tóth Valéria. Debrecen, 2012. (115 lap) 3000 Ft
26. Bényei Ágnes: Helynévképzés a magyarban. Debrecen, 2012. (134 lap). 2200 Ft
27. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti Tanulmányok 8. Debrecen, 2012. (172. lap). 2500 Ft
28. Kenyhercz Róbert: A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban. A helynevek hangtörténeti forrásértéke. Debrecen, 2013. (222. lap). 2500 Ft
29. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti Tanulmányok 9. Debrecen, 2012. (172. lap). 2500 Ft
31. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti Tanulmányok 10. Debrecen, 2014. (206 lap). 2500 Ft
32. Bába Barbara–Nemes Magdolna: Magyar földrajzi köznevek tára. Debrecen, 2014. (338 lap) 3500 Ft
33. Szőke Melinda: A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. Debrecen, 2015. (244 lap) 2500 Ft
34. Kovács Éva: A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. Debrecen, 2015. (238 lap) 2500 Ft
35. Bába Barbara szerk.: Hajdú-Bihar megye helynevei 1. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei. Debrecen, 2015. (472 lap) 5900 Ft
36. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti Tanulmányok 11. Debrecen, 2015. (200 lap). 2500 Ft
37. Rácz Anita: Etnonimák a régi magyar településnevekben. A Magyar Névarchívum Kiadványai 37. Debrecen, 2016. Debreceni Egyetemi Kiadó. (196 lap) 2500 Ft
39. Bába Barbara: Földrajzi köznevek térben és időben. Debrecen, 2016. (187 lap) 2500 Ft
40. Ditrói Eszter: Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata. (A helynévminták összevető analízise statisztikai megközelítésben). Debrecen, 2017. (169 lap) 2500 Ft
41. Tóth Valéria: Személynévi helynévadás az ómagyar korban. Debrecen, 2017. (219 lap) 2500 Ft
42. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti Tanulmányok 12. Debrecen, 2016. (155 lap) 2500 Ft
43. Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból. 4. Liptó-Pilis vármegye. (Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza című műve alapján). Közzéteszi: Hoffmann István–Rácz Anita–Tóth Valéria. Debrecen, 2017. (115 lap) 3000 Ft
44. A Survey of Historical Toponomastics. Edited by Éva Kovács. Debrecen, 2017. (151 lap) 2000 Ft
45. Kocán Béla: Helynévtörténeti vizsgálatok a régi Ugocsa megyében. Debrecen, 2017. (249 lap) 2500 Ft [Téves számozással 43.]
46. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti Tanulmányok 13. Debrecen, 2017. (195 lap) 2500 Ft
47. Győrffy Erzsébet: Helynév-szociológia Debrecen, 2018. (169 lap) 2500 Ft
48. Kovács Éva: A Százdi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. Debrecen, 2018. (145 lap) 2500 Ft
49. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti Tanulmányok 14. Debrecen, 2018. (157 lap) 2500 Ft

István Hoffmann–Anita Rácz–Tóth Valéria: History of Hungarian Toponyms. Buske. (313 lap) 3500 Ft

Onomastica Uralica

1a–b. Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages. Edited by István Hoffmann. Debrecen–Helsinki, 2001. (469 lap). 2000 Ft
2. History of the Study of Toponyms in the Uralian Languages. Edited by István Nyirkos. Debrecen, 2002. (275 lap) 1500 Ft
3. Settlement Names in the Uralian Languages. Edited by Sándor Maticsák. Debrecen–Helsinki, 2005. (182 lap) 2500 Ft
4. Borrowing of Place Names in the Uralian Languages. Edited by Ritva Liisa Pitkänen–Janne Saarikivi. Helsinki, 2007. (223 lap) 3000 Ft
5. Onomastica Uralica 5. Edited by István Hoffmann–Valéria Tóth. Debrecen–Helsinki, 2007. (172 lap) 2500 Ft
7. Onomastica Uralica 7. Edited by István Hoffmann–Valéria Tóth. Debrecen–Helsinki, 2008. (168 lap) 2400 Ft
8. Patrociny Settlement Names in Europa. Edited by Valéria Tóth. Debrecen-Helsinki, 2011. (249 lap) 2500 Ft
9. Selected Bibliography of the Onomastics of the Hungarian Language 2000-2016. Edited by Edit Hlavacska–Éva Kovács. Debrecen-Helsinki, 2017. (160 lap) 2000 Ft
10. Onomastica Uralica 10. Edited by Terhi Ainiala–Emilia Aldrin–Erzsébet Győrffy. Debrecen–Helsinki, 2018. (332 lap) 3000 Ft
11. Onomastica Uralica 11. Edited by Richard Coates–Katalin Reszegi. Debrecen–Helsinki, 2018. (286 lap) 3000 Ft
12. Onomastica Uralica 12. Edited by Andrea Bölcskei–Oliviu Felecan–Pavel Štěpán. Debrecen–Helsinki, 2018. (416 lap) 3500 Ft
13. Onomastica Uralica 13. Edited by Mariann Slíz –Justyna B. Walkowiak. Debrecen–Helsinki, 2018. (328 lap) 3000 Ft
14. Onomastica Uralica 14. Edited by Tamás Farkas –Steffan Nyström. Debrecen–Helsinki, 2018. (264 lap) 3000 Ft

Officina Textologica

3. Szikszainé Nagy Irma szerk: Szövegmondat-összetevők lehetséges lineáris elrendezéseinek elemzéséhez (Magyar nyelvű szövegek elemzéséhez). Debrecen, 1999. (147 lap) 1000 Ft
4. Dobi Edit–Petőfi S. János szerk.: Koreferáló elemek — koreferenciarelációk (Magyar nyelvű szövegek elemzése. Diszkusszió). Debrecen, 2000. (223 lap) 1000 Ft
5. Petőfi S. János–Szikszainé Nagy Irma szerk.: Grammatika — szövegnyelvészet — szövegtan. Debrecen, 2001. (147 lap) 1000 Ft
6. Szikszainé Nagy Irma szerk.: Szövegmondat-összetevők lehetséges lineáris elrendezéseinek elemzéséhez. (Magyar nyelvű szövegek elemzése. Diszkusszió). Debrecen, 2002. (140 lap) 1000 Ft
7. Petőfi S. János–Szikszainé Nagy Irma szerk.: A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai. (Linearizáció: téma–réma szerkezet). Debrecen, 2002. (166 lap) 1000 Ft
8. Dobi Edit: Kétlépcsős szövegmondat-reprezentáció szemiotikai textológiai keretben. Debrecen, 2002. (200 lap) 1000 Ft
9. Petőfi S. János–Szikszainé Nagy Irma szerk.: A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai. (Linearizáció: tematikus progresszió). Debrecen, 2003. (119 lap) 1200 Ft
10. Petőfi S. János–Szikszainé Nagy Irma szerk.: A szövegorganizáció elemzésének aspektusai. (Fogalmi sémák). Debrecen, 2004. (141 lap) 2000 Ft
11. Petőfi S. János szerk.: Adalékok a magyar nyelvészet szövegtani diszkurzusához. Debrecen, 2005. (123 lap) 2000 Ft
14. Dobi Edit szerk.: A forgatókönyv mint dinamikus szövegszervező erő. Debrecen, 2008. (123 lap) 1200 Ft
15. Petőfi S. János: Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram II. Debrecen, 2009. (124 lap) 1200 Ft
16. Dobi Edit szerk.: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai. Poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés. Petőfi S. János 80. születésnapjára. Debrecen, 2011. (158 lap) 1200 Ft
18. Csűry István szerk. Fifteen years of research in text linguistics. The Officina Textologica project. In memoriam János S. Petőfi. Debrecen, 2013. (134 lap) 1500 Ft
19. Dobi Edit–Andor József szerk.: Tanulmányok a szövegkoherenciáról. Debrecen, 2016. (213 lap) 1500 Ft
20. Dobi Edit–Andor József szerk.: Esettanulmányok a szövegkoherenciáról. Debrecen, 2017. (160 lap) 1500 Ft

Szlengkutatás

2. Vlagyimir Jelisztratov: Szleng és kultúra. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998. (183 lap) 2000 Ft
7. Kis Tamás: A magyar szlengkutatás bibliográfiája. 2. javított, bővített kiadás. Debrecen, 2011. (237 lap) 2500 Ft
8. Szabó Dávid és Kis Tamás szerk.: Szleng és lexikográfia. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012. (210 lap) 2500 Ft

Egyéb kiadványok

Bakó Elemér: Az amerikai magyarok nyelvének kutatásáról. Debrecen, 2002. (91 lap) 640 Ft
Kálnási Árpád–Jakab László: A Nyírbátori járás földrajzi nevei. (Szabolcs-Szatmár megye földrajzi nevei 3.) Debrecen, 1987. (431 lap) 1200 Ft
Nyirkos István: Az inetimologikus mássalhangzók a magyarban. 1987. (184 lap) 800 Ft
Sebestyén Árpád: Értsünk szót! (Útvesztők és útjelzők mindennapi nyelvhasználatunkban). Debrecen, 1994. (220 lap) 800 Ft
Zay Ferenc: Az Landor Feyrwar el wezessenek oka e woth es igy essewth (1535 k.) Hasonmás és kritikai szövegkiadás. Jegyzetekkel és tanulmánnyal közéteszi Kovács István.