- -

Az affinitástól a hálókig, avagy a nyelvek filogenezise

Előadó: Fehér Krisztina
Helyszín: a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos III. sz. Kollégiuma (Debrecen, Egyetem tér 1., a főépület mögött), 5. emeleti előadóterem
Időpont: 2011. február 21. 16:00

Bár a nyelvek relatív természete vitathatatlan, a származási viszonyaik bemutatására szokásosan használt családfaábra hátterében mégis egy abszolút nyelvfogalom áll. A modell ugyanis az egyes közösségi nyelveket egy kizárólagos ősként kezelt alapnyelvre vezeti vissza, így a nyelvek alakulástörténetét nem pusztán megtévesztően jeleníti meg, de a nyelvi változásról és változatosságról sem tud ténylegesen számot adni. A családfa ágrajza a sokféle előzmény közül mindössze egy forrásnyelvet emel ki, a rekonstrukciók révén a folyamatokat hipotetikus állapotok soraként tünteti fel, az eredeti változatosságot pedig szükségszerűen homogenizálja azáltal, hogy az egybevetett alakok fölé mechanikusan mindig egyetlen általános formát rendel.
Az előadás arra vállalkozik, hogy a családfaelmélet helyébe egy a valós nyelvi folyamatokat tükröző modellt állítson. Ennek során a romantika kori nyelvhasonlítás máig alulértékelt, relatív szemléletű elveiből, valamint a 20. század ezidáig csak kevéssé méltatott, a nyelv dinamizmusára és heterogenitására alapozó rokonsági elképzeléseiből indul ki, majd ezeket továbbgondolva a nyelveknek egy olyan változó és inhomogén hálórendszerét körvonalazza, amelyben immár nem az a természetes, hogy a nyelvek egyetlen, abszolutizált ős leágazásai, hanem az, hogy bennük többféle előzmény eltérő erősségű szálai futnak egybe.


Az előadás rövid összefoglalója:
Az előadás rövid összefoglalója a nyest.hu-n olvasható.


Az előadás videofelvétele:
Az előadás letölthető, a kivetített diákat külön ablakban mutató videofelvétele a Videotoriumon látható.

A felvétel alatti kezelősávban a hangerőszabályozó előtt látható HQ/LQ gombra kattintva állíthatja be az önnek megfelelőbb képminőséget


Kapcsolódó szakirodalom:

Aitchison, Jean (1989): Spaghetti junctions and recurrent routes: some preferred pathways in language evolution. Lingua 77: 151–71. (link)

Békés Vera (1997): A hiányzó paradigma. Debrecen.

Cseresnyési László (2004): Nyelvi ökológia: kontaktusok és konfliktusok. In: Cseresnyési László: Nyelvek és stratégiák avagy a nyelv antropológiája. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 37. sz.) Budapest. 198–228.

Humboldt, Wilhelm von (1985): Válogatott írásai. Budapest.

Kampis György (2000): A tudás folytonossága a paradigmák rendszerében. Világosság 11–12: 32–42. (link)

Kampis György (2005): Bevezető tanulmány. Darwin és A fajok eredete. In: Darwin, Charles (1859/2005): A fajok eredete. Természetes kiválasztás útján. Budapest. VII–XL. (link)

Kis Tamás (2003): Az evolúciós gondolkodás a nyelvészetben. (Összefoglaló áttekintés). (Előadás). A nyelvtudomány újabb ágainak és irányzatainak bemutatása. A Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelvészeti Munkabizottságának előadás-sorozata. Debrecen. (link)

Klima László (1996): Az uráli őshazaábrák történelmi-földrajzi vonatkozásai. In: Mészáros Edit (szerk.): Ünnepi könyv Mikola Tibor tiszteletére. Szeged. 188–195. (link)

Róna-Tas András (1978): A nyelvrokonság. (Kalandozások a történeti nyelvtudományban). Budapest.

Sándor Klára (2002): A nyelvi arisztokratizmus alkonya. In: Nyíri Kristóf (szerk.): Mobilközösség – mobilmegismerés. (Tanulmányok). Budapest. 67–77. (link)

Sándor Klára (2010): A metafora rabságában. Galamus-csoport. (Napi közéleti reflexiók). 2010. augusztus 7. (link)

Sándor Klára–Kampis György (2000): Nyelv és evolúció. Replika 40: 125–43. (link)

Szilágyi N. Sándor (1999): A szent mókus, avagy a módszer buktatói. In: Pozsgai Péter (szerk.): Tűzcsiholó. (Írások a 90 éves Lükő Gábor tiszteletére). Budapest. 345–65. (link)

Telegdi Zsigmond (1985): Utószó. In: Humboldt, Wilhelm von: Válogatott írásai. Budapest. 303–70.

H. Varga Márta (2001): A kreol nyelvek kialakulása és az anyanyelv-elsajátítás, nyelvkeletkezés kérdése. Magyar Nyelvőr 125: 242–9. (link)

Wittgenstein, Ludwig (1953/1992): Filozófiai vizsgálódások. Budapest.


A Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe sorozat további előadásai:
1. Anyanyelv és közösség – a nyelv fogalmának klasszikus és modern értelmezése (2011. február 7.)
2. A családfamodell és következményei (2011. február 14.)
4. A nyelvi folyamatok mechanizmusa: szabályos és analógiás változások? (2011. február 28.)
5. A nyelv ontogenezise és a standard grammatikák – a hangok és fonémák példája (2011. március 7.)
6. A beszédpercepció és az anyanyelv fonotaxisa (2011. március 21.)
7. Grammatikai hangsorminták: a szótagok és a szó(jelentés) (2011. április 4.)
8. A morfoszintaxis és a prototípusok (2011. április 11.)
9. A nyelv modularizálódó hálógrammatikája (2011. április 18.)

A Társas-Kognitív Kutatócsoport hírlevelére a https://mail.unideb.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/tarskogny/ címen iratkozhat fel, hogy a továbbiakban személyesen is értesüljön kutatócsoportunk előadásairól, kurzusairól, fontosabb eredményeiről, vagy csatlakozzon Facebook-oldalunkhoz!

- -
© 2010-2013 DE BTK Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport