A Magyar Nyelvjárások folyóiratról

A Magyar Nyelvjárások a Magyar Népnyelv (1941–1949, alapító szerkesztője Csűry Bálint volt) folytatásaként 1951-ben indult, alapító szerkesztője Bárczi Géza volt. Évente egy alkalommal jelenik meg (minden év első negyedévében), magyar nyelvű lektorált, nyílt hozzáférésű folyóiratként. Kiadója a Debreceni Egyetemi Kiadó. Indulásakor a folyóirat érdeklődésének homlokterében – amint ezt a címe is jelezte – a magyar népnyelv, a magyar nyelvjárások kutatása állt. Az idő haladtával e mellett a kutatási terület mellett egyre újabbak és újabbak jelentek meg a folyóirat tematikájában. Ez a változás természetszerűen adódik a tudományos érdeklődésnek s ezzel együtt magának a nyelvtudomány belső szerkezetének a folyamatos módosulásából. A Magyar Nyelvjárások – az indulásakor rá jellemző tematikus egyneműségen túllépve – ma már a nyelvtudomány számos területén munkálkodó szakembereknek biztosít publikációs fórumot: az itt megjelenő tanulmányok elsősorban a dialektológia, a nyelvtörténet és a névtörténet, a lexikológia, a szociolingvisztika, a stilisztika és a szövegtan témaköréből kerülnek ki, de a folyóirat más tudományterületekhez kapcsolódó írások előtt is nyitva áll. E sokszínűség mellett egyfajta homogenitás ugyanakkor ma is jellemzi a folyóiratot: leginkább olyan írások jelennek meg benne, amelyek az empirikus nyelvészet vizsgálati módszereit követik. Ezzel a törekvéssel a Magyar Nyelvjárások valójában az egykori alapítók szándékait folytatja és valósítja meg a mai megváltozott tudományos környezetben.

A Magyar Nyelvjárások a folyóirat egyes számainak nagy részét kitevő tanulmányok, cikkek mellett rendszeresen megjelentet ismertetéseket, bírálatokat, nyelvjárási adatokat, illetve megemlékezéseket is. A nyelvi adatközlések száma az indulásnál tapasztaltakhoz képest jelentősen csökkent, és a rovatban közzétett írások jellege is megváltozott. A korábbi nyelvjárási szövegközlések – a hangrögzítési technikák fejlődéséből adódóan – háttérbe szorultak, s a helyükbe főként onomasztikai és lexikológiai tárgyú adatközlések léptek: ebben a rovatban ilyen természetű írásoknak is teret adunk. A megemlékezések rovatban köszöntések, emlékezések és nekrológok kapnak helyet.
A folyóirat egyes számai általában 180–250 oldal terjedelműek.
A Magyar Nyelvjárások c. folyóirat évente egyszer jelenik meg. A megjelenés időpontja: az adott kötet évét követő év első negyedéve (március 31.).