4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Képzési hálók (MA)Magyar nyelv és irodalom mesterszak Tanári mesterszak - Magyartanári terület Hungarológia mesterszak


1. Magyar nyelv és irodalom mesterszak

1.1. Összesítő táblázat

szemeszter Törzsképzés Szakirányok
    Történeti nyelvészet Szövegtan és stilisztika Nyelv, társadalom, kultúra
I. - A magyar irodalom- és nyelvtudomány intézményei (2)
- Bevezetés a kognitív nyelvészetbe (2)
- Az ómagyar kor nyelve (2)
- Szociolingvisztika (2)
- Beszédtudományi irányzatok (2)
- A funkcionális és a strukturális nyelvleírás aspektusai a magyar morfológiában (2)
- A számítógépes nyelvészet elmélete és gyakorlata 1.* (2)
- Kutatásmódszertani szem. 1. (2)
     
II. - A nyelvtudomány módszerei (4)
- A magyar névkutatás története (2)
- Magyar dialektológia (2)
- Újabb eredmények a mondatleírásban (2)
- A nyelvi szöveg alkotása és befogadása (2)
- A kísérletes nyelvészet alapjai* (4)
- Kutatásmódszertani szem. 2. (2)
     
III. - Szakdolgozati konzultáció 1. (2)
- Szabadon választható nyelvészeti és/vagy irodalmi tárgyak (10kr)
- A történeti nyelvészet kutatási módszerei (4)
- Uráli összehasonlító nyelvészet (4)
- Nyelvtörténeti forráskritika (2)
- Az etimológia elmélete és módszere (4)
- Történeti dialektológia (4)
- A történeti helynévkutatás alapjai (2)
- Névelmélet (4)
- Finnugor nyelv (2)
- A stilisztikai kutatás módszerei (2)
- A szövegnyelvészeti kutatás módszerei (2)
- Szövegnyelvészeti irányok (4)
- Stílustipológia (4)
- Stíluselméletek az ókortól napjainkig (2)
- A diskurzuselemzés elméleti és módszertani kérdései (4)
- Összehasonlító stíluselemzés (2)
- Stílustörténet (4)
- A szociolingvisztikai kutatás módszerei (4)
- Areális nyelvészet (4)
- Történeti dialektológia (4)
- A diskurzuselemzés elméleti és módszertani kérdései (4)
- Információtechnika és nyelvhasználat (2)
- Élőnyelvi terepgyakorlat (4)
- Nyelv és evolúció (2)
IV. - Szakdolgozati konzultáció 2. (2)
- Az irodalmi nyelv története (4)
- Nyelvtörténeti elemzési gyakorlat (2)
- Történeti szociolingvisztika (4)
- A magyar személynevek története (2)
- Szláv jövevényszavak (2)
- Nyelvi szintek és pragmatika (2)
- A nyelvi viselkedés pragmatikája (4)
- Az egyéni szépírói stílus nyelve (4)
- Az irodalmi mű befogadói feldolgozása (2)
- Összehasonlító szövegelemzés (4)
- Történeti szociolingvisztika (4)
- A magyar nyelv változatai (4)
- Nyelvi tervezés (4)
- Multimediális szövegelemzés (2)
- Nyelvi értékítéletek és mítoszok (2)
* A két tárgy közül az egyik teljesítése kötelező

 


Dokumentumok pdf formátumban: