- -

A nyelvi folyamatok mechanizmusa: szabályos és analógiás változások?

Előadó: Fehér Krisztina
Helyszín: a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos III. sz. Kollégiuma (Debrecen, Egyetem tér 1., a főépület mögött), 5. emeleti előadóterem
Időpont: 2011. február 28. 16:00

A nyelvi folyamatok kapcsán az ún. történeti nyelvészetben – döntően az újgrammatikus tanok nyomán – mintegy százötven éve szabályos és analógiás változások kettősségéről beszélnek.
Az előadás a lipcsei alapítók által megfogalmazott eredeti újgrammatikus elveket, majd ezek utóéletét elemezve arra kíván rámutatni, hogy a nyelvi mechanizmusoknak ez a felfogása voltaképpen anélkül vált általánosan elfogadott axiómává a nyelvtudományban, hogy a koncepciót valaha is empirikusan igazolták volna. Maga az elképzelés ugyanis nemigen fér össze a nyelv relatív természetével, nem véletlen, hogy a vélt szabályos változások háttértényezői mindmáig kérdőjelesek, az analógiás alakulásoké pedig – legalábbis olyan formájukban, ahogyan ezeket a 19. század vége óta értelmezni szokás – bizonytalanok maradtak.
Az újgrammatizmus kritikájának tanulságaiból az előadás végére egy olyan dinamikus és heterogén hálómodell képe körvonalazódik, amelyben a változások immár kontextusukba ágyazva, relatív módon tűnnek fel, így eleve csak mozgatórugóikkal együtt, a közösségi eredetű mintahatások statisztikai összjátékaként ragadhatók meg.


Az előadás rövid összefoglalója:
Az előadás rövid összefoglalója a nyest.hu-n olvasható.


Az előadás videofelvétele:
Az előadás letölthető, a kivetített diákat külön ablakban mutató videofelvétele a Videotoriumon látható.

A felvétel alatti kezelősávban a hangerőszabályozó előtt látható HQ/LQ gombra kattintva állíthatja be az önnek megfelelőbb képminőséget


Kapcsolódó szakirodalom:

Bárczi Géza (1953): Bevezetés a nyelvtudományba. Budapest.

Bárczi Géza (1967): Hangtörténet. In: Bárczi Géza–Benkő Loránd–Berrár Jolán: A magyar nyelv története. Budapest. 95–180.

Békés Vera (1997): A hiányzó paradigma. Debrecen.

Bezeczky Gábor (2002): Metafora, narráció, szociolingvisztika. (Modern filológiai füzetek 58. sz.) Budapest.

Fehér Krisztina (2004): Paradigmák kölcsönhatása az újgrammatikus nyelvkoncepcióban. (A magyar történeti személynévkutatás a 20. század elején). Magyar Nyelvjárások 42: 5–32. (link)

Gombocz Zoltán (1898): A jelenkori nyelvészet alapelvei. Magyar Nyelvőr 27: 6–13, 53–61, 97–103, 193–201, 339–43, 433–8, 481–6.

Gombocz Zoltán (1902–1903/1997): Nyelvtörténet és lélektan. (Wundt néplélektanának ismertetése). In: Gombocz Zoltán: Jelentéstan és nyelvtörténet. Válogatott tanulmányok. Budapest. 9–72.

Gombocz Zoltán (1915): A nyelvtudomány alapelvei. Magyar Nyelv 11: 100–8.

Gombocz Zoltán (1921/1938): Változás és törvény a nyelvtudományban. In: Gombocz Zoltán: Összegyüjtött művei. Első kötet. Budapest. 64–73.

Gombocz Zoltán (1922/1997): Nyelvtörténeti módszertan. In: Gombocz Zoltán: Jelentéstan és nyelvtörténet. (Válogatott tanulmányok). Budapest. 73–128.

Gombocz Zoltán (1924): Ferdinand de Saussure. Magyar Nyelv 20: 141–3.

Horger Antal (1914): A nyelvtudomány alapelvei. (Bevezetés a nyelvtudományba). Budapest.

Koerner, E. F. K. (2008): Hermann Paul and general lingustic theory. Language Sciences 30: 102–32.

Labov, William (1965/1975): A nyelvi változás mechanizmusáról. In: Papp Mária–Szépe György (szerk.): Társadalom és nyelv. (Szociolingvisztikai írások). Budapest. 255–85.

Láncz Irén (1982): Szarvas Gábor. Újvidék.

Osthoff, Hermann–Brugmann, Karl (1878/1986): Az újgrammatikus iskola legfontosabb módszertani elvei. Előszó. In: Telegdi Zsigmond (szerk.): Szöveggyűjtemény az általános nyelvészet tanulmányozásához. Budapest. 11–20.

Paul, Hermann (1920/1986): A nyelv egyetlen tudományos szemlélete a történeti. In: Telegdi Zsigmond (szerk.): Szöveggyűjtemény az általános nyelvészet tanulmányozásához. Budapest. 27–8.

Paul, Hermann (1920/1986): A nyelvfejlődés lényegéről általában. In: Telegdi Zsigmond (szerk.): Szöveggyűjtemény az általános nyelvészet tanulmányozásához. Budapest. 28–38.

Sándor Klára (1998): Amiért a szinkrón elemzés foszladozik. In: Sándor Klára (szerk.): Nyelvi változó – nyelvi változás. Szeged. 57–84. (link)

Sándor Klára (2001): A nyelv „gyenge pontjai”. In: Károly László–Kincses-Nagy Éva (szerk.): Néptörténet – nyelvtörténet. (A 70 éves Róna-Tas András köszöntése). Szeged. 119–35. (link)

Szilágyi N. Sándor (1999): A szent mókus, avagy a módszer buktatói. In: Pozsgai Péter (szerk.): Tűzcsiholó. (Írások a 90 éves Lükő Gábor tiszteletére). Budapest. 345–65. (link)


A Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe sorozat további előadásai:
1. Anyanyelv és közösség – a nyelv fogalmának klasszikus és modern értelmezése (2011. február 7.)
2. A családfamodell és következményei (2011. február 14.)
3. Az affinitástól a hálókig, avagy a nyelvek filogenezise (2011. február 21.)
5. A nyelv ontogenezise és a standard grammatikák – a hangok és fonémák példája (2011. március 7.)
6. A beszédpercepció és az anyanyelv fonotaxisa (2011. március 21.)
7. Grammatikai hangsorminták: a szótagok és a szó(jelentés) (2011. április 4.)
8. A morfoszintaxis és a prototípusok (2011. április 11.)
9. A nyelv modularizálódó hálógrammatikája (2011. április 18.)

A Társas-Kognitív Kutatócsoport hírlevelére a https://mail.unideb.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/tarskogny/ címen iratkozhat fel, hogy a továbbiakban személyesen is értesüljön kutatócsoportunk előadásairól, kurzusairól, fontosabb eredményeiről, vagy csatlakozzon Facebook-oldalunkhoz!

- -
© 2010-2013 DE BTK Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport