4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Fehér Krisztina publikációi

Szakkönyvek | Ismeretterjesztő könyv | Lektorált tanulmányok | Ismertetések | Egyéb írások | Tudományos előadások | Ismeretterjesztő írások | Kéziratos munkák | Interjúk | Ismeretterjesztő előadások

Szakkönyvek:

 1. A nyelv grammatikája. A nyelvtudomány és a kognitív pszichológia határán. Debreceni Egyetemi Kiadó: Debrecen, 2018. (394 lap)
 2. Úton egy más nyelvészet felé. Elméleti-módszertani problémák a 20. századi magyar nyelvtudományban. Debrecen. 2016. (213 lap)

Ismeretterjesztő könyv:

 1. Babák a hangok világában. Budapest. 2017. (220 lap)

Tanulmányok:

 1. Összetett szavak és átmenet-valószínűségek. In: Kádár Edit–Szilágyi N. Sándor szerk.: Összetételek és nyelvleírási modellek. Erdélyi Múzeum-Egyesület: Kolozsvár, 2017. 20–37.
 2. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia. Algebrai szabályok, statisztikai analógiák. Magyar Nyelvjárások 52 (2014): 125–170.
 3. (Pethő Gergely–Verécze Viktória–): Az -ó/-ő képzős igenévi jelzős alakulatok helyesírásáról – korpusznyelvészeti alapon. Magyar Nyelv 110 (2014): 432–448. (Helyben.)
 4. Innátizmus? — egy pszicholingvisztikai kérdés és a szociolingvisztika elmélete-módszertana. In: Kontra Miklós–Németh Miklós–Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia — Szeged, 2012. augusztus 30.–szeptember 1. — előadásaiból. 2013. Budapest. 137–162.
 5. A 20. század eleji újgrammatizmus és a nyelvi változások. Magyar Nyelvőr 137 (2013): 129–154. (Helyben)
 6. Analógia és hálózatmodell. In: Kádár Edit–Szilágyi N. Sándor (szerk.): Analógia és modern nyelvleírás. Kolozsvár, 2013. 66–87.
 7. A morfoszintaktikai szabályok és a pszicholingvisztika. In: Benő Attila–Fazakas Emese–Kádár Edit (szerk.): „…hogy legyen a víznek lefolyása…” Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. Kolozsvár, 2013. 151–169.
 8. Az affinitástól a hálózatokig, avagy a nyelvek filogenezise. Magyar Nyelvjárások 50 (2012): 77–105.
 9. A családfamodell és következményei. Magyar Nyelvjárások 49 (2011): 105–128.
 10. Anyanyelv és közösség. Magyar Nyelvőr 135 (2011): 65–77. (Helyben)
 11. A nyelv modularizálódó hálógrammatikája és az alkalmazott nyelvtudomány. Modern Nyelvoktatás 17/2–3 (2011): 87–100.
 12. A szó(jelentés) ontogenezise. Argumentum 7 (2011): 48–58. (Helyben)
 13. Gombocz Zoltán mint európai nyelvész. Magyar Nyelv 107 (2011): 72–78. (Helyben)
 14. Dialektális hangjelenségek és az ún. zöngésségi hasonulások. In: É. Kiss Katalin–Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia. Piliscsaba, 2009. 85–96.
 15. Grammatika és hangsorminta. Magyar Nyelvjárások 46 (2008): 21–54.
 16. A szó problémája II. Magyar Nyelvjárások 46 (2008): 55–70.
 17. A szó problémája I. Magyar Nyelvjárások 45 (2007): 5–26.
 18. Hungarian historical anthroponymy — within the context of language theory and the history of science. In: Arcamone, Maria Giovanna–Bremer, Donatella–De Camilli, Davide–Porcelli, Bruno (a c. di): Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Pisa, 28 agosto–4 settembre 2005. I, 2007. Pisa. 495–504.
  Magyarul: Magyar történeti személynévkutatás — nyelvelméleti-tudománytörténeti kontextusban.
 19. Paradigmák kölcsönhatása az újgrammatikus nyelvkoncepcióban (A magyar történeti személynévkutatás a 20. század elején). Magyar Nyelvjárások 42 (2004): 5–32.
 20. Névelméleti alapvetések a magyar ragadványnév-kutatás első korszakában (1872–1957). Névtani Értesítő 26 (2004): 73–89.
 21. A ragadványnevek funkcionális szerkezetéről. Magyar Nyelvjárások 41 (2003): 155–166.
 22. A ragadványnevek lexikális szerkezetéről. Magyar Nyelvjárások 40 (2002): 75–85.

Ismertetések:

 1. Hajdú Mihály, Általános és magyar névtan. Magyar Nyelvjárások 42 (2004): 128–136.

Egyéb írások:

 1. Fonémák és hasonulások? Számítógépes Nyelvészet 2012. 04. 07. (= Doktori szigorlati tézisek. Debrecen. 2012.)
 2. Nyelv és gondolkodás a paradigmák átfedő rendszerében. Számítógépes Nyelvészet 2012. 03. 19. (= Doktori szigorlati tézisek. Debrecen. 2012.)

Tudományos előadások:

 1. Hungarian kindergartners’ attitudes towards their local dialect. Készülőben: ExApp 2019. 4th Conference on Experimental Approaches to Perception and Production of Language Variation. Münster, Németország. 2019.
 2. Magyar óvodások attitűdje a nyelvjárási fonológiai variációhoz. Korpuszok, nyelvtechnológiai eszközök és kísérletes módszerek a bölcsészet- és társadalomtudományokban. Debrecen. 2019.
 3. How language attitude evolves: a contribution of cognitive psychology to sociolinguistics. Készülőben: elfogadva a „2nd International Conference on Sociolinguistics”-re. Budapest. 2018.
 4. Speakers’ attitudes toward language varieties within the context of L1 and L2. Meghívott előadás a Varsói Egyetem Alkalmazott Nyelvtudományi Intézetében. Varsó. 2018.
 5. Children’s language attitude towards standard and non-standard regional dialects of Hungarian. Elhangzott a „Language Attitudes and Popular Linguistics area of the 2018 PCA/ACA National Conference”-re. Indianapolis, IN, USA. 2018.
 6. Sociolinguistics: identity, network, and attitude. Meghívott előadás a Research Center for Educational and Network Studies, MTA kutatócsoportban. Budapest, Hungary. 2018.
 7. Hungarian interdialectism and the perception of a dialect-specific vowel contrast in the first year of life. Elhangzott a „19th Summer School of Psycholinguistics in Balatonalmádi, Hungary” című nemzetközi konferencián. Balatonalmádi. 2017.
 8. Hangváltozások és gyakorisági eloszlások. Elhangzott a PPKE Elméleti Nyelvészet Tanszékének és Magyar Nyelvészet Tanszékének „Nyelvelmélet és diakrónia” című konferenciáján. Budapest. 2016. (Az előadás diái.)
 9. Fonémameghatározás és nyelvelsajátítás. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni tagozatának felolvasó ülésén. Debrecen. 2016.
 10. Összetett szavak és átmenet-valószínűségek. Elhangzott a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékének, valamint a Kolozsvári Akadé­miai Bizottság Nyelvtudományi Szakbizottságának „A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei V. Vannak-e összetett szavak, és ha nincsenek, mik azok?” című műhely-konferenciáján. Kolozsvár. 2016. (Az előadás diái.)
 11. Dajkanyelv: „gügyögjünk” a gyerekhez? Elhangzott a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának és a Családpedagógiai Egyesületnek „A mai család” konferenciáján. Hajdúböszörmény. 2014. (Az előadás absztraktja.)
 12. Sztenderd és nyelvelsajátítás. Elhangzott a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelvtudományi Intézetének 18. Élőnyelvi Konferenciáján. Nyitra. 2014. (Az előadás absztraktja.)
 13. Grammar: a social-cognitive approach to language. Elhangzott az Indiana University „Sociolinguistics Reading Room”-jában. Bloomington, IN, USA. 2014.
 14. Nyelvtörténet: a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika keresztmetszetében. Elhangzott a PPKE Elméleti Nyelvészet Tanszékének és Magyar Nyelvészet Tanszékének „Nyelvelmélet és diakrónia” című konferenciáján. Budapest. 2013. (Az előadás diái)
 15. (Pethő Gergellyel és Verécze Viktóriával) Az egybe- és különírásról korpusznyelvészeti alapon. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni tagozatának felolvasó ülésén. Debrecen. 2013.
 16. Stadialitás: egy régi-új elméleti-módszertani elv a nyelvészetben. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni tagozatának felolvasó ülésén. Debrecen. 2013.
 17. A fonotaxistól a szintaxisig, avagy a nyelv statisztikai grammatikája. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni tagozatának felolvasó ülésén. Debrecen. 2012. (Az előadás diái)
 18. Innátizmus? — Egy pszicholingvisztikai kérdés és a szociolingvisztika elmélete-módszertana. Elhangzott az SzTE Magyar Nyelvészeti Tanszékének, valamint az Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének „Nyelvszemlélet, elmélet és módszerek az élőnyelvi kutatásokban” című XVII. Élőnyelvi Konferenciáján. Szeged. 2012.
 19. Analógia és hálózatmodell. Elhangzott a Babeş-Bolyai Egyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékének a „Magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei III. Analógia és modern nyelvleírás” című műhelykonferenciáján. Kolozsvár. 2012.
 20. A nyelv modularizálódó hálógrammatikája. Elhangzott a Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport, a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni tagozata, a DAB Nyelvtudományi Bizottsága és a DE Hatvani István Szakkollégiuma „Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe” című előadás-sorozatának kilencedik darabjaként. Debrecen. 2011.
 21. A morfoszintaxis és a prototípusok. Elhangzott a Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport, a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni tagozata, a DAB Nyelvtudományi Bizottsága és a DE Hatvani István Szakkollégiuma „Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe” című előadás-sorozatának nyolcadik darabjaként. Debrecen. 2011.
 22. Grammatikai hangsorminták: a szótagok és a szó(jelentés). Elhangzott a Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport, a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni tagozata, a DAB Nyelvtudományi Bizottsága és a DE Hatvani István Szakkollégiuma „Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe” című előadás-sorozatának hetedik darabjaként. Debrecen. 2011.
 23. A beszédpercepció és az anyanyelv fonotaxisa. Elhangzott a Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport, a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni tagozata, a DAB Nyelvtudományi Bizottsága és a DE Hatvani István Szakkollégiuma „Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe” című előadás-sorozatának hatodik darabjaként. Debrecen. 2011.
 24. A nyelv ontogenezise és a standard grammatikák — a hangok és fonémák példája. Elhangzott a Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport, a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni tagozata, a DAB Nyelvtudományi Bizottsága és a DE Hatvani István Szakkollégiuma „Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe” című előadás-sorozatának ötödik darabjaként. Debrecen. 2011.
 25. A nyelvi folyamatok mechanizmusa: szabályos és analógiás változások? Elhangzott a Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport, a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni tagozata, a DAB Nyelvtudományi Bizottsága és a DE Hatvani István Szakkollégiuma „Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe” című előadás-sorozatának negyedik darabjaként. Debrecen. 2011.
 26. Az affinitástól a hálókig, avagy a nyelvek filogenezise. Elhangzott a Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport, a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni tagozata, a DAB Nyelvtudományi Bizottsága és a DE Hatvani István Szakkollégiuma „Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe” című előadás-sorozatának harmadik darabjaként. Debrecen. 2011.
 27. A családfamodell és következményei. Elhangzott a Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport, a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni tagozata, a DAB Nyelvtudományi Bizottsága és a DE Hatvani István Szakkollégiuma „Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe” című előadás-sorozatának második darabjaként. Debrecen. 2011.
 28. Anyanyelv és közösség — a nyelv fogalmának klasszikus és modern értelmezése. Elhangzott a Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport, a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni tagozata és a DAB Nyelvtudományi Bizottsága „Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe” című előadás-sorozatának első darabjaként. Debrecen. 2011.
 29. Nyelvi változás és nyelvromlás? Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a DAB Nyelvtudományi Bizottsága által rendezett „Gép — nyelv — tan — tudomány” című kerekasztal-konferencián. Debrecen. 2010.
 30. Szabályalapú vagy analógiás morfológia? Elhangzott „Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció, technológia, tradíció” című XX. MANYE kongresszus „Az elméleti nyelvészeti alapoktól az alkalmazott nyelvtudományig” témakör „Alkalmazott pszicholingvisztika” szekciójában. Debrecen. 2010.
 31. A szótagok és a beszédpercepció. Elhangzott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „Interfészek a megismeréstudományban” című XVIII. MAKOG konferenciáján. Budapest. 2010.
 32. A nyelv grammatikájáról — másképpen. Elhangzott az ELTE Bolyai Szakkollégiuma „Kollégiumi Estek” előadás-sorozatának részeként. Budapest. 2009.
 33. Anyanyelvtipikus hangsorminták és a mentális lexikon. Elhangzott a XI. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemen. Balatonalmádi. 2009.
 34. Magyar obstruenskapcsolatok és az ún. zöngésségi hasonulások. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság és a DAB Nyelvészeti Munkabizottsága közös előadás-sorozatának részeként. Debrecen. 2009.
 35. Egy nyelvleírási paradoxon: dialektális hangjelenségek és az ún. hasonulások. Elhangzott a PPKE Elméleti Nyelvészet Tanszékének és Magyar Nyelvészet Tanszékének a Magyar Tudomány Ünnepe keretében megrendezett „Nyelvelmélet és dialektológia” című műhelykonferenciáján. Piliscsaba. 2008.
 36. A nyelvi alapegységek formális leírásának kérdőjelei (A szó problémája). Elhangzott az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékének, Beszélt nyelvi kutatócsoportjának és Funkcionális nyelvészeti műhelyének „Diskurzus a grammatikában — grammatika a diskurzusban (Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 2.)” című konferenciájának „Grammatikai modellek” szekciójában. Budapest. 2008.
 37. Szótár vagy lexikon? Elhangzott a DE magyar nyelvtudományi doktori alprogramjának témabemutató konferenciáján. Síkfőkút. 2008.
 38. Grammatika és hangsorminta. Elhangzott a DAB Nyelvészeti Munkabizottsága előadás-sorozatának részeként. Debrecen. 2008.
 39. A hasonulás problémája a magyarban. Elhangzott a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Debrecen. 2006.
 40. A koartikuláció problematikája a magyarban. Elhangzott a DE magyar nyelvtudományi doktori alprogramjának, az ELTE magyar nyelvtudományi doktori programjának és a Babeş-Bolyai Egyetem magyar nyelvtudományi doktori programjának közös témabemutató konferenciáján. Síkfőkút. 2005.
 41. Hungarian historical anthroponymy — within the context of language theory and the history of science. Elhangzott az International Council of Onomastic Sciences (ICOS) XXII. nemzetközi névtudományi kongresszusán. Pisa. 2005.
 42. Magyar történeti személynévkutatás a 20. század elején. Elhangzott a DE magyar nyelvtudományi doktori alprogramjának és az ELTE magyar nyelvtudományi doktori alprogramjának közös témabemutató konferenciáján. Síkfőkút. 2004.
 43. A szó problematikája. Elhangzott a DE magyar nyelvészet doktori alprogramjának témabemutató konferenciáján. Debrecen. 2004.

Ismeretterjesztő írások:

 1. A tudomány az óvodásokért – az óvodások a tudományért. Hajdúnánási Újság 2019. 04. 04.: 2.
 2. Utazásom a nyelv és a babák világába. In: Így kutattunk mi! (Cikkgyűjtemény). Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Budapest, 2015. I, 152–153.
 3. Minták és dajkák. Babák, gyerekek és nyelv. A nyelv grammatikája — a nyelvészet és a kognitív tudományok határán. 2014. 08. 08.
 4. Felfedezőúton Bloomingtonban. Tympanon 5/2: 6.
 5. Kolumbusz nyomában 1–8. Babák, gyerekek és nyelv. A nyelv grammatikája — a nyelvészet és a kognitív tudományok határán. 2014.
 6. Babák és statisztikák. Babák, gyerekek és nyelv. A nyelv grammatikája — a nyelvészet és a kognitív tudományok határán. 2014. 01. 27.
 7. Anyanyelvre hangolva. Babák, gyerekek és nyelv. A nyelv grammatikája — a nyelvészet és a kognitív tudományok határán. 2013. 12. 31.
 8. Antanténusz és a babák esete. Babák, gyerekek és nyelv. A nyelv grammatikája — a nyelvészet és a kognitív tudományok határán. 2013. 10. 31.
 9. Azok a bűvös szótagok. Babák, gyerekek és nyelv. A nyelv grammatikája — a nyelvészet és a kognitív tudományok határán. 2013. 09. 30.
 10. A magzatok nyelvi titkai. Babák, gyerekek és nyelv. A nyelv grammatikája — a nyelvészet és a kognitív tudományok határán. 2013. 08. 29.
 11. Gügyögés kicsiben és nagyban. Nyelv és Tudomány 2013. 08. 22.
 12. Síró újszülöttek és beszélő cumik. Babák, gyerekek és nyelv. A nyelv grammatikája — a nyelvészet és a kognitív tudományok határán. 2013. 07. 16.
 13. Utazás a nyelv világába. Babák, gyerekek és nyelv. A nyelv grammatikája — a nyelvészet és a kognitív tudományok határán. 2013. 06. 27.
 14. Mi fán terem a nyelvi képesség? A magzatok és újszülöttek titkai. Nyelv és Tudomány 2012. 09. 13.

Kéziratos munkák:

 1. Beszámoló a 18. Élőnyelvi Konferenciáról. (A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelvtudományi Intézetének konferenciája. Nyitra. 2014. szeptember 18–20.) Kézirat. Debrecen. 2014.
 2. Beszámoló a „Nyelvelmélet és diakrónia” című konferenciáról. (A PPKE Elméleti Nyelvészet Tanszékének és Magyar Nyelvészet Tanszékének konferenciája. Budapest. 2013. nov. 19–20.) Kézirat. Debrecen. 2013.
 3. Útban egy más nyelvészet felé. (Elméleti-módszertani problémák a 20. századi magyar nyelvtudományban). (Doktori (PhD) értekezés). Debrecen, 2011.
  (Tézisek magyarul. | Towards an other kind of linguistics. (Theoretical-methodological issues of 20th century Hungarian linguistics). – Megvédve: 2012. március 5.
 4. A magyar ragadványnév-kutatás első korszaka (1872–1957). Diákköri dolgozat. Debrecen, 2002. = Szakdolgozat. 2003.
  Rezümé: Lengyel Zsolt (főszerk.) XXVI. OTDK Humántudományi Szekció (2003. április 22–23. Veszprém). Összefoglalók. Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar, Veszprém, 2003. 77.
 5. Szempontok a ragadványnevek nyelvi elemzéséhez. Diákköri dolgozat. Debrecen, 2000.
  Rezümé: Kováts Zoltán (főszerk.) XXV. OTDK Humántudományi Szekció (2001. április 9–11. Szeged). Összefoglalók. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Főiskolai Kar, Szeged, 2001. 246.

Interjúk:

 1. Nyelvtanulás az anyaméhben – ezt is kutatják a Debreceni Egyetemen. Elhangzott az FM 90MHz Campus Rádió „Jövőnéző — Extra” című tudományos ismeretterjesztő magazinműsorában (2016. 10. 07.). Debrecen. 2016.
 2. (Takács Tibor szerk., mások közreműködésével): [A nyelvelsajátításról és a kétnyelvűségről]. Elhangzott az „MR1–Kossuth Rádió Tér-Idő (A tudomány világa)” című műsorában. 2013. 11. 18. és 2013. 11. 19.)
 3. Dajkanyelv. Elhangzott a Friss Rádió „Egyetem tér” című műsorában. Debrecen. 2013. 10. 01.
 4. A Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport tavaszi előadás-sorozata. Elhangzott a Friss Rádió „Egyetem tér” című műsorában (2013. 02. 20.). Debrecen. 2013.
 5. A magyar nyelv napja — a magyar nyelv helyzete. Elhangzott a Debrecen Televízió „Esti közelkép” című műsorában (2012. 11. 16.). Debrecen. 2012. (A belinkelt felvételen 18 perc 45 másodperctől).
 6. A Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport tavaszi előadás-sorozata. Elhangzott a Friss Rádió „Egyetem tér” című műsorában (2012. 03. 13.). Debrecen. 2012. (Meghallgatható a Friss Rádió médiatárában, 2012-03-14 16:55-nál.)
 7. Új utakon a magyar nyelvészet. Elhangzott a Friss Rádió „Jövőnéző — Extra” című tudományos ismeretterjesztő magazinműsorában (2011. 06. 03.). Debrecen. 2011.

Ismeretterjesztő előadások:

 1. Az újszülöttek nyelvi titkai. Elhangzott a „Kutatók Éjszakája 2014” rendezvényen. Debrecen, 2014.
 2. Csecsemők és nyelv – Mit tudhat meg a nyelvészkutató a babáktól? Kutatók éjszakája 2013. Debrecen. 2013.
 3. Hogyan tanulják anyanyelvüket a babák? Rendhagyó középiskolai nyelvtanóra a DExpón. Debrecen. 2011.