4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English


Záródolgozat a BA-képzésben

A BA-képzésben részt vevő hallgató kötelesek záródolgozatot készíteni a diploma megszerzéséhez. A záródolgozatok magyar nyelvészeti témáit külön jegyzékben hirdettük meg, a hallgatók ezek közül választhatnak, de felkereshetik saját témajavaslataikkal is a tanszék oktatóit.


Magyar nyelvészetből kötelesek záródolgozati témát választani a magyar nyelvészet specializácóban részt vevő hallgatók, de választhatnak magyar nyelvészeti témát a más specializációkat teljesítő hallgatók is (az irodalom specializációban részt vevők kivételével), valamint a magyar szakos alapképzésben részt vevő, más minor szakot választó hallgatók is.


 A záródolgozati témákra március közepéig lehet jelentkezni a témát meghirdető oktatónál, majd ezt követően az intézeti titkárnál. A témavezetők e félévben három konzultációs alkalmat biztosítanak a záródolgozat előkészítésére. Az 5. és 6. félévben a magyar nyelvészetből szakdolgozók záródolgozati szemináriumokon vesznek részt, melyet 2-2 kredittel ismerünk el. A benyújtott záródolgozat értéke további 4 kredit. A záródolgozat terjedelme minimum 20 oldal (30000 leütés szóközök nélkül). A záródolgozatot a tavaszi félévben március 31-ig (2013/14 II.félévben április 14. 12:00 óra), az őszi félévben november 30-ig kell benyújtani.


A záróvizsgán egyrészt a záródolgozat megvédésére kerül sor, másrészt a hallgató vizsgát tesz a záródolgozatához kapcsolódó tematika alapján is.


BA záródolgozati témák

Magyar Nyelvtudományi Tanszék 2013.

Fehér Krisztina
A magyar /v/-féle hangok fonotaktikája
A magyar /h/-féle hangok fonotaktikája
Morfológia és nyelvelsajátítás

Győrffy Erzsébet
Helynévhasználati vizsgálatok élőnyelvi gyűjtés alapján
A helynevek és a mentális térkép
Debrecen nyelvi tájképe

Hoffmann István
Helynévvizsgálatok Debrecen területén
Árpád-kori szórványemlékek elemzése
Kéziratos térképek mint nyelvtörténeti források

Kis Tamás
A szleng ismerete mint a közösségbe tartozás mutatója
Zolnai Béla mint szlengkutató
A szleng és az ún. tréfaszók viszonya

Rácz Anita
Az ómagyar kori Pest vármegye településneveinek névrendszertani vizsgálata
Egy választott település határneveinek névrendszertani vizsgálata
Személynevek és helynevek kapcsolata

Reszegi Katalin
Kétnyelvű nyelvi fejlődés (A dajkanyelv jellemzői kétnyelvű családokban)
A helynévhasználati szokások vizsgálata egy mai településen
A természeti névből alakult településnevek az Árpád-korban

Tóth Valéria
Helyesírás-történeti jelenségek vizsgálata Anonymus gesztájában
Történeti személynévvizsgálatok
Ispánok, várak, vármegyék neveinek névrendszertani összefüggései