4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Reszegi Katalin publikációi

Önállóan megjelent lektorált munkák:

 1. HOFFMANN ISTVÁN et al.: Korai magyar helynévszótár. 1000–1350. 1. Abaúj–Csongrád vármegye. A Magyar Névarchívum Kiadványai 10. Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, 2005. (közreműködő)
 2. Hegynevek a középkori Magyarországon. A Magyar Névarchívum Kiadványai 21. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 216 lap.

Lektorált tanulmányok:

 1. Hegynevek az Árpád-kori Gömör vármegyéből. Magyar Nyelvjárások 40 (2002): 47–59.
 2. GYŐRFFY ERZSÉBET társszerzővel: Árpád-kori hegy- és víznevek funkcionális-szemantikai szempontú összehasonlító vizsgálata. Magyar Nyelvjárások 41 (2003): 195–204.
 3. Bérc, hegy és halom a régi helyneveinkben. In: HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA szerk.: Helynévtörténeti tanulmányok 1. Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, 2004. 145–165.
 4. Két hegyvonulat Árpád-kori névállományának összevető vizsgálata. In: HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA szerk.: Helynévtörténeti tanulmányok 2. Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, 2006. 159–180.
 5. A hegynevek és más helynévfajták kapcsolata. In: HOFFMANN ISTVÁN–JUHÁSZ DEZSŐ szerk.: Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Debrecen–Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2007. 37–43.
 6. A hegynév terminus definiálása. In: BÖLCSKEI ANDREA–N. CSÁSZI ILDIKÓ szerk.: Név és valóság. (A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai). A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai 1. Budapest, 2008. 240–246.
 7. A régi hegynevek névterjedelmének kérdéséről. In: HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA szerk.: Helynévtörténeti tanulmányok 3. Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, 2008. 135–144.
 8. A jelentéshasadás mint helynévalkotási mód. In: HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA szerk.: Helynévtörténeti tanulmányok 4. Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, 2009. 35–45.
 9. A tulajdonnevek mentális reprezentációjáról. Névtani Értesítő 31. (2009). 7–16.
 10. A kognitív szemlélet lehetőségei a helynévkutatásban. A metonimikus névadás. Magyar Nyelvjárások 47. (2009): 21–41.
 11. A köznevesülésről. Névtani Értesítő 32. (2010): 143–149.
 12. Possibilities of Onomatosystematical Comparative Research in Uralian Languages. (On the Examples of Early Hungarian Oronyms). Folia Uralica Debreceniensia 17. (2010): 95–110.
 13. A hegyrészt jelölő földrajzi köznevek. Magyar Nyelvjárások 48. (2010): 77–97.
 14. A metonímia megítélésének kérdéséhez. In: Nyelv, beszéd, írás. Pszicholingvisztikai tanulmányok 2. (2011): 75–83.
 15. Jelentésbővülés a helynevek körében. In: HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA szerk.: Helynévtörténeti tanulmányok 7. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. 61–68.
 16. A mentális térkép és a helynevek. In: Mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban. Pszicholingvisztikai tanulmányok 3. (2012): 95 100.
 17. Különböző nyelvű helynévpárok reprezentációja. Magyar Nyelvjárások 51 (2013): 129–140.
 18. Cognitive Approach to Hungarian Toponymy. Onoma 48. (2013): 367–379.
 19. Kétnyelvűség és konnekcionizmus. Argumentum 10 (2014): 12–26.
 20. Kétnyelvű nyelvelsajátítás és konnekcionizmus. In: Bátyi Szilvia–Navracsics Judit–Vígh-Szabó Melinda szerk.: Nyelvelsajátítási-, nyelvtanulási- és beszédkutatások. Pszicho­lingvisztikai tanulmányok 4. Budapest–Veszprém, Gondolat Kiadó–Pannon Egyetem MFTK, 2014. 170–179.
 21. A tulajdonnevek pszicho- és neurolingvisztikája. Vizsgálati szempontok és modellek a tulajdonnevek feldolgozásáról. Névtani Értesítő 36. (2014): 133–147.
 22. A linguistic-typological study of the mountain names of two mountain ranges in medieval Hungary. Acta Onomastica 55: (2014): 237–262.

Ismertetések:

 1. Lévai Béla: Debrecen környéki helynevek. Debrecen, 2003. (157 lap): Névtani Értesítő 28. (2006): 264–266.

Egyéb:

 1. Hegynevek a középkori Magyarországon. Névtani Értesítő 32. (2010): 181–184.

Kéziratos munka:

 1. A korai ómagyar kor hegyneveinek névrendszertani vizsgálata. Diákköri dolgozat. Debrecen, 2001. Kézirat.
 2. Etimológiai és tipológiai vizsgálatok a régi magyar hegynevekben. Diákköri dolgozat. Debrecen, 2003. Kézirat.
 3. Etimológiai és tipológiai vizsgálatok a régi magyar hegynevekben. Szakdolgozat. Debrecen, 2003. Kézirat.
 4. Hegynevek a középkori Magyarországon. Doktori disszertáció. Debrecen, 2009. Kézirat.

Konferencián megtartott előadások:

 1. A bérc a régi hegyneveinkben. Elhangzott a DE magyar nyelvtudományi doktori alprogramjának témabemutató konferenciáján (Debrecen, 2004. április).
 2. Hegynévrendszerek funkcionális-szemantikai szempontú összevető vizsgálata. Elhangzott a DE és az ELTE magyar nyelvtudományi doktori alprogramjainak közös témabemutató konferenciáján (Síkfőkút, 2004. szeptember 30–október 2.).
 3. A magyar hegynevek rendszere (témabemutató előadás). Elhangzott a DE és az ELTE magyar nyelvtudományi doktori alprogramjainak közös témabemutató konferenciáján (Síkfőkút, 2005. szeptember 22–24.).
 4. Hegynévrendszerek összehasonlító vizsgálata. Elhangzott az I. Helynévtörténeti szemináriumon (Síkfőkút, 2006. május 30–31.).
 5. A hegynevek és más helynévfajták kapcsolata. Elhangzott a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Debrecen, 2006. augusztus 23–25.).
 6. A hegynév terminus definiálása. Elhangzott a VI. Magyar Névtudományi Konferencián (Balatonszárszó, 2007. június 22–24.).
 7. A hegynevek névterjedelmének kérdéséről. Elhangzott a II. Helynévtörténeti szemináriumon (Síkfőkút, 2007. október 12–14.).
 8. A jelentéshasadás mint helynévalkotási mód. Elhangzott a III. Helynévtörténeti szemináriumon (Síkfőkút, 2008. május 29–31.).
 9. A kognitív szemlélet lehetőségei a helynévkutatásban. Elhangzott a Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Munkabizottsága és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja 2009. tavaszi felolvasó ülésén (Debrecen, 2009. április 2.).
 10. A tulajdonnevek mentális reprezentációja. Elhangzott a XI. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemen (Balatonalmádi, 2009. május 24–27.).
 11. A kognitív szemlélet lehetőségei a helynévkutatásban (A metonimikus névadás). Elhangzott a IV. Helynévtörténeti szemináriumon (Vasvár, 2009. június 2–5.).
 12. A metonímia megítélésének kérdéséről. Elhangzott a Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Munkabizottsága és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja 2010. tavaszi felolvasó ülésén (Debrecen, 2010. április 29.).
 13. A metonímia megítélésének kérdéséről. Elhangzott a XII. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemen (Balatonalmádi, 2010. május 25–27.).
 14. A köznevesülésről. Elhangzott az V. Helynévtörténeti szemináriumon (Síkfőkút, 2010. május 27–30.).
 15. A mentális térkép és a helynevek. Elhangzott a XIII. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemen (Balatonalmádi, 2011. május 22–26.).
 16. A kognitív szemlélet lehetőségei a névkutatásban: a helynevek és a kognitív térkép. Elhangzott a VI. Helynévtörténeti szemináriumon (Síkfőkút, 2011. június 8–11.).
 17. Jelentésbővülés a helynevek körében. Elhangzott a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.).