Magyar Nyelvjárások 61.

Köszöntő könyv Hoffmann István 70. születésnapjára
Hoffmann István

A teljes kötet PDF formátumban | Elektronikus Periodika Adatbázisban


Rácz Anita–Tóth Valéria: Hoffmann István hetvenéves 9
Bába Barbara: Hoffmann István tudományos és publicisztikai munkássága 19

Bába Barbara: Az E/3. birtokos személyjelezés nyelvjárási különbségei a korai okleveles forrásokban 37
Bakró-Nagy Marianne: Etnonimák a hantiban 59
Bárth M. János: Arka 75
Bauko János: Komárom kétnyelvű utcanévpárjainak fordítási sajátosságai 83
Bazsa György: Szakfordító képzés a magyar felsőoktatásban. Vázlatos kör- és látkép 95
Bölcskei Andrea: A Brit-szigetek helyneveit közreadó webhelyekről 109
Csatár Péter: A meseszövés kognitív mintázatai: „Az Úr Jézus Krisztus és a parasztgyerek” 121
Csibrány Lili: Bodajk birtok leírása a Székesfehérvári keresztesek oklevelében (1193) 135
Csomortáni Magdolna: Helynévi lexémák csíki helynevekben 143
Debreczeni Attila: A tanfelügyelő-szerkesztő Kazinczy programja és a magyar nyelv kontextusai 155
Demeter Gábor: A jobbágyvilág problémái és diverzitása a reformkor előestéjén egy regionális összeírás tapasztalatai alapján 165
Dobi Edit: A referenciális jelentés reprezentációjának műfajspecifikus sajátosságai 183
Domonkosi Ágnes: Személynév és megszólítás 203
Farkas Tamás: A fiktív világok nyelvi megteremtése. Nyelvi és névtani kérdések a sci-fi és a fantasy műfajában 211
N. Fodor János: Családnéveredet-magyarázatok a névföldrajz tükrében 223
Forgács Tamás: Tulajdonnévi komponensekkel alakult frazeológiai egységek a magyarban 235
Gerstner Károly: TESz. — EWUng. — ÚESz. Állandóság és változás az etimológiában és az etimológiai szótárakban 247
Gréczi-Zsoldos Enikő: XVII. századi határjárások és perszövegek névanyagának szocioonomasztikai vizsgálata 255
Gulyás László Szabolcs: Tokaj mezőváros 1595. évi magyar nyelvű oklevele és a hegyaljai szokásjog írásba foglalása 265
Győrffy Erzsébet: Helynévismereti trendvizsgálatok Tépén 275
Haader Lea: Frissülő kép a Nyulak szigetéről 289
B. Halász Éva: II. András király Aranybullájának újabb magyar fordítása 299
Hegedűs Attila: Piliscsaba / Klotildliget nyelvi tájképe 309
Homoki Erika–Kiss Magdaléna: Beregszász református családnevei 1840 és 1895 között 317
Honti László: A magyar nyelv életútjáról röviden 329
Juhász Dezső: Helynévmagyarázatok, helynévkommentárok 337
Juhász Péter: A Pápai Bakonyalja topográfiája az Anjou-kor első felében. Előzetes közlemény 345
Kelemen Ivett: Sajnovics János Demonstratiójának hatása az északi lapp ortográfia történetére 355
Kenyhercz Róbert: Patrocíniumi eredetű helynevek a középkori Szepes vármegyében 367
Kertész András: A német voller reprezentációi. Esettanulmány a »nyelvi jelenségek« relativitásáról 389
Kiss Gábor: Egy „különleges” Szentmárton helynév. Adatok és szempontok a Szombathely melletti Szentmárton településnév nyelvészeti értékeléséhez 409
Kiss Sándor: Az elbeszélés lehetőségei kései latin és korai újlatin szövegekben 417
Kis Tamás: Balek. Kalandozások egy zsiványnyelvi szó nyomában 425
Kocán Béla: Etnikai vizsgálatok lehetőségei Szászfalu helynevei alapján 463
Korompay Klára: Az Énekek éneke ómagyarul — mai olvasók számára 479
Kovács András: Két kárpátaljai magyar település helynévrendszerének összehasonlító vizsgálata 493
Kovács Éva: Korai víznevek és településnevek viszonya 505
Lanstyák István: A nyelvi kontaminizmus és a magyar nyelvművelés 517
Larsson, Lars-Gunnar: Egy svéd hadifogoly az Åby folyónál 541
Madas Edit: Az Érsekújvári Kódex Szent Márton-legendája és fordítója — A legenda ejtéshű átiratával és értelmező jegyzetekkel 549
Maticsák Sándor: A svájci hunok legendája 569
Mozga Evelin: Alapnév és származéknév összefüggései a Tihanyi összeírás személyneveiben 583
E. Nagy Katalin: Szempontok a mikrotoponimák kontinuitásának vizsgálatához 597
Németh Dániel: Gondolatok a Tihanyi alapítólevél asauuagi szórványáról az oklevél helyesírási tendenciáinak tükrében 607
Németh Miklós–Sinkovics Balázs: Nyelvjárási és interferenciajelenségek az első katonai térképek névalakjaiban 617
Nógrády Árpád: Három mérföld a Fok vize mentén. A Tihanyi apátság Losta birtoka és Somogy megye északi határa az Árpád-korban 627
Pelczéder Katalin: Szekszárd 639
Pesti János: A nyelvi ökonómia és a metonimikus helynévadás összefüggéseiről 655
Pethő József: A nevek a szöveg stílusszerkezetében. Krúdy Gyula Aranykéz utcai szép napok című kötetének névstilisztikai vizsgálata 663
Pinke Zsolt–Ferenczi László–Laszlovszky József–Majláthné Sipos Csilla–Szabó Beatrix–F. Romhányi Beatrix: Változás és változatlanság. Kérdések az Alföld késő középkori és kora újkori erdősültségéről 673
Póczos Rita: Egyszeri előfordulású birtoknevek a Pannonhalmi apátság összeírásában 697
Presinszky Károly: A helynévhasználat jellemzői szlovákiai magyar nyelvjárási hangoskönyvek szövegeiben 713
Pusztay János: Némely finnugor (uráli) helyeknek neveiről 725
Rácz Anita: A Körös(ök) és ami körülötte van 731
Rákosi György: Magam vagy magamat? 741
Reszegi Katalin: A népetimológiáról kognitív keretben 751
Révay Valéria: Adalékok az -sz/-v tövű igék illabiális elbeszélő múlt idejű alakjaihoz 769
Révész László: A Tihanyi alapítólevél helyneveinek régészeti környezete 779
Róna-Tas András: A kitan nyelv és a magyar nyelvtörténet 795
Sarhemaa, Maria: A finn névkutatás irányai. A 2000-es években Finnországban megjelent névtani disszertációk 813
Schwing József: A helységnevek mint az identitás szimbólumai — a Dél-Dunántúl példáján 823
Skutta Franciska: Nevek Marguerite Duras regényeiben 839
Slíz Mariann: A helynevek fordítását befolyásoló tényezők és szempontok — funkcionális névtani megközelítésben 849
Solymosi László: Főpapi méltóságnevek a középkori helynevekben 861
Sudár Balázs: A madzsar népnév a történeti forrásokban 881
Szőke Melinda: Az oklevelek hálózati struktúrái 893
Szulovszky János: Hoffmannok 1892-ben és 1930-ban 907
Takács Judit: Terminológiai kérdések a márkanevek köréből 921
Tamásné Szabó Csilla: Közterületi nevek Aranyos vidéki falvakban 931
Tolcsvai Nagy Gábor: A keresztnév említő használatának változatairól 941
Tóth Miklós: Rózsahegy története a 14–15. században 949
Tóth Valéria: Anonymus Gesta Hungarorumának Veszprém megyei kötődésű szórványai 959
Vékony Vivien: A igéből alakult foglalkozásnevek a régi magyar helynevekben 975
Zágorhidi Czigány Balázs: Homonimia ad absurdum. Egynevűség egy mikrotáj Árpád-kori helynévanyagában 985
Zsoldos Attila: Az Aranybulla magyar fordításai 999