Egyetemi hallgatók által készített kisebb szlenggyűjtemények, dolgozatok

(A dolgozatok rendkívül vegyes színvonalúak, viszont a feltárt szleng szókincs gyakran jelentős értéket képvisel)

Ajtai Beáta: A keresztény szleng. [2005.09.27.]

Balogh Mária

Barta Noémi (1998): A férfi szinonimái a közszlengben. (Az egész dolgozat WinWord 6.0 formátumban | Az adattár HTML formátumban)

Bertalan Edit

Csete Borbála (1997): Diákok az iskoláról. (Egy debreceni gimnáziumi osztály szlengje).

Fülöp Erika (2002): Villon zsargonja a Jargon et Jobelin című balladaciklusban és Mészöly Dezső Hadova és hamuka című fordítása. Záródolgozat.| PDF

Galavics Veronika (1998): A nő elnevezései a közszlengben. (Az adattár HTML formátumban)

Göböly Rita (1998): Az újonc elnevezései a katonai szlengben.

Grósz Katalin (1997): Az elégtelen elnevezései a diákszlengben.
Az elégtelen megnevezéseinek csoportosítását ld. még
Koltói Ádám „Magatartás és nyelvezet. (A 14–18 éves tanulóifjúság szókincsének vizsgálata)” c. bölcsészdoktori disszertációjának (Bp., 1983) egyik mellékletében is. (Megjelent: Az elégtelen osztályzat mai elnevezéseiből. Édes Anyanyelvünk 7/1 (1985. január–március): 8.)

Hovánszki Mária: A zeneakadémisták szakmai szlengje.

Jánosházi Nóra

Jasinkáné Kovács Mária: Diáknyelv a Povolny Ferenc Szakképző Iskola 9. és 12. osztályában | PDF. [2004.11.28.]

Kalácska Krisztina

Kalcsó Krisztina: Az aszódi fiúnevelő intézet szlengszókincse.

Kerezsiné Hegedűs Andrea: A szleng használata [2005.01.06.]

Kertész Zoltán

Kiss Tamás: A szleng használata a középiskolában. | PDF. [2005.01.06.]

Kosztyu Tímea: Két iskola diákszókincsének vizsgálata. | PDF. [2004.12.11.]

Kovácsné Papp Marianna: A Vay Ádám Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium diáknyelvének vizsgálata. | PDF. [2004.12.22.]

Ladó Anett: A nagyvárosi és a kisközségi gyerekek szleng használata | PDF. [2004.12.03.]

Lilik Mónika

Péter Ildikó: A közlekesek [Közlekedésmérnöki Kar] szlengje

Sinka Zsuzsanna: A baktalórántházi Vay Ádám Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium kollégistáinak diákszókics vizsgálata. | PDF. [2004.12.22.]

Sipos László: Koliszleng

Szabó Edina: A mai magyar börtönszleng. (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)

Szabó Ivett: Ahány ember annyi nyelv. (Az eltérő nyelvi attitűdök vizsgálata). Záródolgozat. Debrecen, 2004. | PDF. [2004.06.11.]

Szabóné Kiss Julianna: A Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium diáknyelvi szótára. | PDF. [2004.06.02.]

Szabó Péter Csaba (1995): Egy határőrlaktanya szlengszavainak gyűjteménye. (Kézirat). Debrecen. [2008.09.22]

Szemán Anikó: Egy osztály szlengje. | PDF.

Szükösdi Gyöngyike: Diáknyelv 2004, azaz Hogyan beszél ma az ifjúság? (A baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola 7. a osztályának nyelvhasználata). | PDF. [2004.12.21.]

Tondora Edina (1998): A debreceni sziklamászók nyelvhasználata. (A dolgozat és a szótár WinWord 6.0-ás file-ban | ZIP tömörítve)

Vertse Tamás: A hegyikerékpárosok nyelvhasználata. | PDF.

Vidra Anikó: Az ifjúság sajátos nyelvhasználatáról (Eredeti helyén) [2004.02.13.]


Almássyné Oláh Krisztina: A debreceni Ibolya Utcai Általános iskola ifjúsági nyelve a források, a szóalkotásmódok és a motívumok tükrében.

Bacskainé Iván Renáta: A nyíregyházi Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola diákszókincsének vizsgálata.

Balla Eszter: 1782-es tolvajnyelvi szójegyzékünk történeti-etimológiai vizsgálata.

Barsi Eszter: A tolvajnyelvről.

Bodnárné Novákovits Zsuzsa: A francia és a magyar argó nyelv összehasonlítása az étkezés témaköréhez tartozó szókincs elemzésével.

Cseh Gabriella: A magyar tolvajnyelv német eredetű szavai Szirmay István tolvaj szótára alapján.

Csorba Dávid: Egy gimnáziumi osztály szociometriai vizsgálata.

Darida András: Tudománytörténeti fejezetek a magyar szlengkutatás történetéből (Bárczi Géza szlengkutató tevékenysége).

Demény Mária: Szleng az ifjúsági sajtó nyelvében.

Enyedi Nóra: A szleng megítélése a nyelvművelő szakirodalomban.

Fráter A. Zsuzsanna: Zene és szóhasználat (szó és kifejezéskészlet vizsgálata fiatalok körében zenei irányzatokhoz kapcsolódóan).

Gáborjáni Szabó Imola: A mai francia argó.

Gáborjáni Szabó Imola: A szleng a nyelvművelő szakirodalomban.

Gál Csilla: Gyermekjátéknevek.

Geréné Kristóf Katalin: Hajdú-Bihar megyei nevelőotthoni szleng.

Gondon Terézia: Szóalkotásmódok a magyar tolvajnyelvben.

Gratkovszki Katalin: Kocsmaszleng bemutatása a kisvárdai Jó Pipához söröző és a debreceni Fácánkakas söröző vendégeinek bemutatása alapján.

Hajdú Zoltán: Két iskola diákszókincsének összevetése.

Horváth Eszter: A 14-15 éves diákok nyelvhasználata és szókincse a törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Gimnáziumban.

Illés Éva: A debreceni barlangászok szlengje.

Jakab Szilvia: Anglicizmusok a mai magyar szlengben.

Jene Péterné: A baktalórántházi Vay Ádám Gimnázium diákjainak köszönési formái.

Jónás Péter: A régi magyar tolvajnyelv.

Juhász Judit: Gondolatok a mai ifjúság nyelvéről.

Kálai Sándor: A francia és magyar szleng néhány tematikus blokkjának összehasonlítása.

Kálai Sándor: Az első világháború és a mai magyar katonai szleng szókincsének összehasonlítása.

Kaszala Claudia: A gyorskorcsolya, a jégkorong és a műkorcsolya sportnyelvi szótára.

Kerezsiné Hegedűs Andrea: A szleng használata.

Kéri Krisztina: A régi magyar tolvajnyelv német elemei.

Kiss Éva Júlia: Az IRC szlengjének főbb jellemzői.

Kissné Tóth Márta: Ragadványnevek (szlengnevek) a berettyóújfalui Eötvös József Szakképző Intézet diákjainál.

Koch Viktória: A mai magyar diáknyelv szóalkotási módjainak vizsgálata Hoffmann Ottó Mini-tini-szótára alapján.

Kormos Edit: A diák- és ifjúsági nyelv kialakulása és sajátosságai.

Kövesi Anna Zsuzsa: A szleng megítélése a nyelvművelő szakirodalomban.

Kunkli Attila: A magyar tolvajnyelv története.

Lőrincz Katalin: A szlengmeghatározások típusai.

Maksa Gyula: A szleng szerepe Garaczi László Nincs alvás című kötetében.

Marositz Krisztina: A magyar és a francia szleng általános jellemzői.

Mesterné Juhász Beáta: A csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium ragadványneveinek vizsgálata.

Miklós Eszter Gerda: A homoszexualitás nyelvi kifejeződése a politikai korrektség tükrében.

Nagy Ágnes: A Diáknyelv (A Diószegi Sámuel Közép- és Szakképző Iskola 10/1 osztályának szlengje).

Nagy Katalin: Zöldkód.

Nagy Rita: Bárczi Géza és a szleng.

Nagy Zoltán Krisztián: Van-e óvodai szleng?

Novák Judit: A nyelvfejlődésről - idegen szó és szleng a magyar nyelvben.

Papp Endre: Az első világháború és az azt megelőző időszak közös hadseregének magyar katonai szlengje.

Papp Melinda: Színházi szleng.

Papp Melinda: Német nyelvi elemek az 1. világháború magyar katonai nyelvében.

Perjési Edit Hedvig: Az ifjúság nyelve.

Puki Andrea: Ott túl a rácson (Szleng a börtönben és a rendőrségen).

Révész Szilvia: Az Iskola a határon című regény ifjúsági nyelve.

Rinyuné Varga Judit: Az ifjúság nyelvhasználata (diáknyelvi vizsgálatok szakmunkástanulók körében).

Szabó Éva: A ragadványnevek eredet szerinti csoportosítása (Makláry Lajos Ének Tagozatos Általános, Közép- és Zeneiskola 1994-2001).

Szabó Ildikó Erzsébet: Egy osztály ragadványneveinek szociometriai vizsgálata.

Szabó Imre: Állatokkal kapcsolatos kifejezések a régi magyar szlengben.

Szalai László: Szóösszetétel és szóképzés a szlengben.

Szalóczi Viktória: XIX századi betyárnevek nyelvi elemzése.

Szenczi Gergely: A Magyar Nyelv és a Magyar Nyelvőr szleng témájú publikációi.

Szilvási Dóra: a magyar nyelv és a szerepjáték kapcsolata.

Szoboszlai Anikó: Szinonimák az iskolában.

Takács Miklós: Irodalom és szleng kapcsolata Garaczi László három drámájában.

Tóth Erika: A régi magyar tolvajnyelv.

Tóthné Várnai Judit: A diákszleng.

Üveges Szilvia: Az autóversenyzés nyelvének helye a magyar nyelv rétegzésére tett kísérletekben.

Varga Éva: A szleng mint stilisztikai kategória.

Varga Kornélia: A tolvajnyelv változása szókincs és szóalkotás szempontjából.

Varga Márta: Az angol és az amerikai szleng.

Varga Renáta: A börtönszleng és a tolvajnyelv összehasonlítása.

Végh Gabriella: Egy osztály szlengjének vizsgálata.