Publikációk

2023

Kis Tamás 2023. Balek. (Kalandozások egy zsiványnyelvi szó nyomában). Magyar Nyelvjárások 61 (2023): 425–462.


2022

Kis Tamás 2022. Tolvajnyelvi adatok 1847-ből. Magyar Nyelvjárások 60 (2022): 73–88.


2021

Kiss, Anita 2021. Code-Switching Habits and Attitudes among Transcarpathian-Hungarian University Students. Argumentum 17: 42–55.

Kis Tamás 2021. Kincs, ami nincs. (A jászkunsági tolvajnyelvi szójegyzékek nyomában). In: Csernicskó István–Kozmács István szerk., Kétnyelvűség – oktatás – nyelvmenedzselés. (Írások, tanulmányok Vančo Ildikó születésnapjára). Közép-európai Tanulmányok Kara–Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem: Nyitra. 165–173.

Kis Tamás 2021. A III. Egri szójegyzék és a 18. századi magyar zsiványnyelvi glosszáriumok kapcsolatai. Magyar Nyelvjárások 59 (2021): 127–146.

Kis Tamás 2021. A zsiványok és a zsiványnyelv a büntetőperes iratokban. Magyar Nyelvjárások 59 (2021): 147–172.


2020

Fehér, Krisztina 2020. Status-based preference of varieties in bidialectal kindergarteners: an experimental study. Argumentum 16: 147–172.

Kis Tamás 2020. Két újabb 18. századi zsiványnyelvi szójegyzék Egerből. Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica 24/1: 274–286.

Kis Tamás 2020. Böszörményi zsiványnyelvi szójegyzékek. Magyar Nyelvjárások 58: 193–226.


2019

Kis Tamás 2019. Az ómagyar bilabiális β kérdéséhez. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 93. Debrecen.

Kiss Anita 2019. Nyelvi változatosság megítélése külhoni magyar egyetemisták körében. Concordia Regionum II. 13–24.

Kiss, Anita 2019. The use of Hungarian language and language attitude in the Subcarpathian region amongst university and college students. Argumentum 16: 1–13.


2018

Fehér Krisztina 2018. A nyelv grammatikája. A nyelvtudomány és a kognitív pszichológia határán. Debreceni Egyetemi Kiadó: Debrecen.

Kiss Anita 2018. Az internetes kommunikációban megfigyelhető kontaktushatások kétnyelvű közösségben. In: Horváth Janka Júlia–Gula Miklós szerk.: Ingenia Hungarica IV. (Tanulmányok a IV. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia előadásaiból). ELTE Eötvös József Collegium: Budapest. 147–170.

Kiss Anita 2018. Kétnyelvűségi hatásokhoz fűződő attitűdök tanulmányi célú hallgatói mobilitás tekintetében. Scientia DenIQue. (Tudomány. Dióhéjban) VIII/1: 93–106.

Kis Tamás 2018. A Halotti beszéd paleográfiája és betűhű átiratai. Magyar Nyelvjárások 56: 37–56.

Kis Tamás 2018. Megjegyzések a Halotti beszéd u és v betűinek hangértékéről. Magyar Nyelvjárások 56: 57–74.


2017

Fehér Krisztina 2017. Összetett szavak és átmenet-valószínűségek. In: Kádár Edit–Szilágyi N. Sándor szerk.: Összetételek és nyelvleírási modellek. Erdélyi Múzeum-Egyesület: Kolozsvár. 20–37.

Fehér Krisztina 2017. Babák a hangok világában. Typotex: Budapest.

Kiss Anita 2017. Kontra Miklós szerk., A magyar nyelv Horvátországban. Magyar Nyelvjárások 55: 186–191.

Kis Tamás 2017. Kontra Miklós–Németh Miklós–Sinkovics Balázs, Szeged nyelve a 21. század elején. Magyar Nyelvjárások 55: 191–197.


2016

Fehér Krisztina 2016. Úton egy más nyelvészet felé. Elméleti-módszertani problémák a 20. századi magyar nyelvtudományban. Debreceni Egyetemi Kiadó: Debrecen.

Kis Tamás 2016. A bilabiális β és a v-féle hangok a magyarban. Magyar Nyelvjárások 54: 23–50.

Adorján Imola 2016. Kugler Nóra, Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben. Magyar Nyelvjárások 54: 185–188.


2015

Kis Tamás 2015. Sittesduma. (Magyar börtönszlengszótár). Szlengkutatás 9. Debreceni Egyetemi Kiadó: Debrecen.

Kiss Anita 2015. Márku Anita, „Po zákárpátszki”. Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben. Magyar Nyelvjárások 53: 249–254.

Nagy Katalin 2015. Bodily expressions of dominance in children’s reasoning: an analysis of multimodal and sociometric data. In: Jakonen, T.–Jalkanen–J., Paakkinen–T.–Suni, M. szerk.: Kielen oppimisen virtaukset – Flows of language learning. AFinLAn vuosikirja 2015. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA: Jyväskylä. 242–261. (Helyben.)


2014

Fehér Krisztina 2014. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia. Algebrai szabályok, statisztikai analógiák. Magyar Nyelvjárások 52: 125–170.

Kis Tamás 2014. Leíró hangtan és hangtörténet. Magyar Nyelvjárások 52: 89–124.

Kis Tamás 2014. Cigány elemek a magyar börtönszlengben. In: Dobi Edit–Domonkosi Ágnes–Pethő József szerk.: Stílusról, nyelvről – sokszínűen. (Szikszainé Nagy Irma hetvenedik születésnapjára). A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 91. sz. Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék: Debrecen. 177–190.

Nagy Katalin 2014. A multimodal analysis of children’s gestural reasoning in pair-work context. The Finnish Association for Applied Linguistics (AFinLA) Autumn Symposium. 2014 Jyväskylä. 2014.

Nagy Katalin 2014. Situation- and partner accomodation in Hungarian stundents' reasoning. CILC II — Institutions, Interactivity, Individuals 2nd International Conference on Interactivity, Language and Cognition. Jyväskylä. 2014.

Nagy Katalin 2014. A másikról való tudás multikulturális, többnyelvű közegben. In: Faragó-Szabó István–Gyöngyösi Megyer–Takó Ferenc–Tóth Olivér István szerk.: Világunk határai. Eötvös Collegium Filozófia Műhely: Budapest. 2014. 219–239.

Nagy Zoltán Krisztián 2014. Adalékok a metaforikus gondolkodás kialakulásához. Magyar Nyelvjárások 52: 183–198.

Verécze Viktória 2014. A jelentés társas aspektusainak kinyerése szöveganalitikai eszközökkel. Magyar Nyelvjárások 52: 171–182.

Pethő Gergely–Verécze Viktória–Fehér Krisztina 2014. Az -ó/-ő képzős igenévi jelzős alakulatok helyesírásáról – korpusznyelvészeti alapon. Magyar Nyelv 110: 432–448. (Helyben.)


2013

Fehér Krisztina 2013. Analógia és hálózatmodell. In: Kádár Edit–Szilágyi N. Sándor szerk.: Analógia és modern nyelvleírás. Erdélyi Múzeum-Egyesület: Kolozsvár. 66–87.

Fehér Krisztina 2013. Innátizmus? — egy pszicholingvisztikai kérdés és a szociolingvisztika elmélete-módszertana. In: Kontra Miklós–Németh Miklós–Sinkovics Balázs szerk.: Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. (Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia — Szeged, 2012. augusztus 30.–szeptember 1. — előadásaiból). Gondolat Kiadó: Budapest. 137–162.

Fehér Krisztina 2013. A morfoszintaktikai szabályok és a pszicholingvisztika. In: Benő Attila–Fazakas Emese–Kádár Edit szerk.: „…hogy legyen a víznek lefolyása…” (Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére). Erdélyi Múzeum-Egyesület: Kolozsvár. 151–169.

Fehér Krisztina 2013. A 20. század eleji újgrammatizmus és a nyelvi változások. Magyar Nyelvőr 137: 129–154. (Helyben)

Kis Tamás 2013. A megbélyegzett szleng. In: Kontra Miklós–Németh Miklós–Sinkovics Balázs szerk.: Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. (Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia — Szeged, 2012. augusztus 30.–szeptember 1. — előadásaiból). Gondolat Kiadó: Budapest. 237–252.

Kis Tamás 2013. A „palatális” dzś a magyarban. In: Benő Attila–Fazakas Emese–Kádár Edit szerk.: „…hogy legyen a víznek lefolyása…” (Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére). Erdélyi Múzeum-Egyesület: Kolozsvár. 267–295.

Kovács Emese 2013. Rapből a nyelvről, nyelvből az emberről. Szkholion 2013/2: 77–85.

Ládi Zsuzsa 2013. A szótag és a fonéma a beszédpercepcióban. In: Dorogi Zoltán−Uri Dénes Mihály szerk.: „A mi tendenciáink…”. (Szakkollégiumi tanulmányok 2.) Debrecen. 60−71.

Verécze Viktória 2013. Kontra Miklós–Németh Miklós–Sinkovics Balázs (szerk.), Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. Magyar Nyelvjárások 51: 181–185.


2012

Fehér Krisztina 2012. Az affinitástól a hálózatokig, avagy a nyelvek filogenezise. Magyar Nyelvjárások 50: 77–105.

Fehér Krisztina 2012. Fonémák és hasonulások? Számítógépes Nyelvészet 2012. 04. 07. (= Doktori szigorlati tézisek. Debrecen. 2012.)

Fehér Krisztina 2012. Nyelv és gondolkodás a paradigmák átfedő rendszerében. Számítógépes Nyelvészet 2012. 03. 19. (= Doktori szigorlati tézisek. Debrecen. 2012.)

Hanyiszkó Kitti 2012. Egy speciális „ügynökvizsgálatról”. Szkholion 2012/1: 80–84.

Kis Tamás 2012. A magyar szlengszótárakról. In: Szabó Dávid–Kis Tamás szerk.: Szleng és lexikográfia. (Szlengkutatás 8.). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. 7–53.

Szabó Dávid–Kis Tamás szerk. 2012. Szleng és lexikográfia. (Szlengkutatás 8.) Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen.

Nagy Zoltán 2012. A szóelvonás a magyar nyelvészeti szakirodalomban. Problémák és lehetőségek. In: Dávid Ágnes–Jován Katalin (szerk.): „A mi tendenciáink…” (Szakkollégiumi tanulmányok 1.) Debrecen. 57–65.

Nagy Zoltán Krisztián 2012. Szépfalusi István–Vörös Ottó–Beregszászi Anikó–Kontra Miklós: A magyar nyelv Ausztriában és Szlovéniában. Magyar Nyelvjárások 50: 192–197. (Helyben)

Vargáné Kis Anna 2012. Anyai nyelv. A BMe TTK Kutatói pályázatára készült ismeretterjesztő összefoglaló. (Más helyen.)

Verécze Viktória 2012. Word meaning from a social-cognitive perspective Poszter: János Szentágothai Memorial Conference and Student Competition, Pécs, 2012. október 29–30.


2011

Fehér Krisztina 2011. Útban egy más nyelvészet felé. (Elméleti-módszertani problémák a 20. századi magyar nyelvtudományban). (Doktori (PhD) értekezés). Debrecen, 2011. (Tézisek magyarul | Theses of doctoral (PhD) dissertation: Towards an other kind of linguistics. (Theoretical-methodological issues of 20th century Hungarian linguistics) – Megvédve: 2012. március 5.

Fehér Krisztina 2011. A családfamodell és következményei. Magyar Nyelvjárások 49: 105–128.

Fehér Krisztina 2011. Anyanyelv és közösség. Magyar Nyelvőr 135: 65–77. (Helyben)

Fehér Krisztina 2011. A nyelv modularizálódó hálógrammatikája és az alkalmazott nyelvtudomány. Modern Nyelvoktatás 17/2–3: 87–100.

Fehér Krisztina 2011. A szó(jelentés) ontogenezise. Argumentum 7: 48–58. (Helyben)

Fehér Krisztina 2011. Gombocz Zoltán mint európai nyelvész. Magyar Nyelv 107: 72–78. (Helyben)

Kis Tamás 2011. A magyar szlengkutatás bibliográfiája. Második, javított, bővített kiadás. (Szlengkutatás 7.) Debrecen.

Nagy Katalin 2011. Navracsics Judit: Egyéni kétnyelvűség. Argumentum 7: 74-79.

Nagy Zoltán Krisztián 2011. Kövecses Zoltán–Benczes Réka: Kognitív nyelvészet. Magyar Nyelvjárások 49: 188–194. (Helyben)

Verécze Viktória 2011. Nyelvtanoktatás társasnyelvészeti alapokon. (Bevezető egy új nyelvtankönyv tervezetéhez). Szkholion 9/1: 92–99. (Eredeti helyén)

Verécze Viktória 2011. Nyelvtantanítás társas-kognitív nyelvészeti alapon. (Szemantikafejezet középiskolásoknak). Juvenalia IV. (Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája). Szerk.: Pete László. Debrecen. 429–441.


2010

Nagy Zoltán Krisztián 2010. Adalékok a szleng és a karnevál kapcsolatához. (Szakdolgozat). Debrecen.

Nagy Zoltán Krisztián 2010. Adalékok a szleng és a karnevál viszonyához. (Az össznépiség és kiscsoport problémája). Modern Nyelvoktatás 16/4: 53–59.

Oszlánszki Éva 2010. Érted, hogy mondod? (Nyelvész Józsi: Szlengblog. Ha érted, hogy mondom.) Vörös Postakocsi 4/2: 121–124.


2009

Fehér Krisztina 2009. Dialektális hangjelenségek és az ún. zöngésségi hasonulások. In: É. Kiss Katalin–Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia. Piliscsaba. 85–96.

Hoffmann, Ottó–Kis, Tamás 2009. Wörterverzeichnis der Diebessprache aus Pinkafeld (Ungarn). In: Efing, Christian–Leschber, Corinna szerk.: Geheimsprachen in Mittel- und Südosteuropa. Peter Lang, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien. 103–126.

Oszlánszki Éva 2009. Szabó Edina: A magyar börtönszleng szótára. Modern Nyelvoktatás 15/3 (2009. szeptember): 77–80.

Oszlánszki Éva 2009. Holló Dorottya: Értsünk szót! Alkalmazott Nyelvtudomány 9/1–2: 117–121.


2008

Fehér Krisztina 2008. Grammatika és hangsorminta. Magyar Nyelvjárások 46: 21–54.

Fehér Krisztina 2008. A szó problémája II. Magyar Nyelvjárások 46: 55–70.

Kis Tamás 2008. A magyar katonai szleng szótára. Második, javított, bővített kiadás. (Szlengkutatás 6.) Debrecen.

Kis Tamás 2008. A szlengszótárkészítés műhelytitkaiból. (Megjegyzések legújabb szlengszótárunk margójára). Magyar Nyelvjárások 46: 71–102.

Szabó Edina 2008. A magyar börtönszleng szótára. (Szlengkutatás 5.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.


2007

Fehér Krisztina 2007. A szó problémája I. Magyar Nyelvjárások 45: 5–26.

Kis Tamás 2007. Szleng és karnevál. In: Benő Attila–Fazakas Emese–Szilágyi N. Sándor szerk.: Nyelvek és nyelvváltozatok. (Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére). Kolozsvár. I, 455–64.


2006

Kis Tamás 2006. Is Slang a Linguistic Universal? In: Revue d’Études Françaises 11: 125–141.


2004

Fehér Krisztina 2004. Paradigmák kölcsönhatása az újgrammatikus nyelvkoncepcióban (A magyar történeti személynévkutatás a 20. század elején). Magyar Nyelvjárások 42: 5–32.


2002

Kis Tamás 2002. Angaben zur Geschichte der ungarischen Gaunersprache. Sievert, Klaus–Efing, Christian szerk.: Aspekte und Ergebnisse der Sondersprachenforschung II. (III. und IV. Internationales Symposion 17. bis 19. März 1999 in Rothenberge / 6. bis 8. April 2000 in Münster). Wiesbaden, Harrassowitz Verlag. 165–178.

Várnai Judit Szilvia–Kis Tamás szerk. 2002. A szlengkutatás 111 éve. (Szlengkutatás 4.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.


1999

Fenyvesi Anna–Kis Tamás–Várnai Judit Szilvia szerk. (1999. Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). (Szlengkutatás 3.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.

Kis Tamás (1999. Szubjektív vázlatpontok a szlengkutatás miértjéről. Magyar Nyelvjárások 37: 293–298.


1998

Jelisztratov, Vlagyimir (1998. Szleng és kultúra. (Szlengkutatás 2.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.


1997

Kis Tamás (1997. Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 71.) Különlenyomat „A szlengkutatás útjai és lehetőségei” c. kötetből. Debrecen.

Kis Tamás szerk. (1997. A szlengkutatás útjai és lehetőségei. (Szlengkutatás 1.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.


1996

Kis Tamás (1996. A magyar szlengkutatás bibliográfiája. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 68.) Debrecen.

Zolnay Vilmos–Gedényi Mihály (1996. A régi Budapest a fattyúnyelvben. Budapest, Fekete Sas.


1992

Kis Tamás (1992. Bakaduma (A mai magyar katonai szleng szótára). Budapest, Zrínyi Kiadó.


1991

Kis Tamás (1991. A magyar katonai szleng szótára (1980–1990). (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 60.) Debrecen.