Publikációk

2018

Fehér Krisztina 2018. A nyelv grammatikája. A nyelvtudomány és a kognitív pszichológia határán. Debreceni Egyetemi Kiadó: Debrecen.


2017

Fehér Krisztina 2017. Összetett szavak és átmenet-valószínűségek. In: Kádár Edit–Szilágyi N. Sándor szerk.: Összetételek és nyelvleírási modellek. Erdélyi Múzeum-Egyesület: Kolozsvár. 20–37.

Fehér Krisztina 2017. Babák a hangok világában. Typotex: Budapest.

Kiss Anita 2017. Kontra Miklós szerk., A magyar nyelv Horvátországban. Magyar Nyelvjárások 55: 186–191.

Kis Tamás 2017. Kontra Miklós–Németh Miklós–Sinkovics Balázs, Szeged nyelve a 21. század elején. Magyar Nyelvjárások 55: 191–197.


2016

Fehér Krisztina 2016. Úton egy más nyelvészet felé. Elméleti-módszertani problémák a 20. századi magyar nyelvtudományban. Debreceni Egyetemi Kiadó: Debrecen.

Kis Tamás 2016. A bilabiális β és a v-féle hangok a magyarban. Magyar Nyelvjárások 54: 23–50.

Adorján Imola 2016. Kugler Nóra, Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben. Magyar Nyelvjárások 54: 185–188.


2015

Kis Tamás 2015. Sittesduma. (Magyar börtönszlengszótár). Szlengkutatás 9. Debreceni Egyetemi Kiadó: Debrecen.

Kiss Anita 2015. Márku Anita, „Po zákárpátszki”. Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben. Magyar Nyelvjárások 53: 249–254.

Nagy Katalin 2015. Bodily expressions of dominance in children’s reasoning: an analysis of multimodal and sociometric data. In: Jakonen, T.–Jalkanen–J., Paakkinen–T.–Suni, M. szerk.: Kielen oppimisen virtaukset – Flows of language learning. AFinLAn vuosikirja 2015. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA: Jyväskylä. 242–261. (Helyben.)


2014

Fehér Krisztina 2014. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia. Algebrai szabályok, statisztikai analógiák. Magyar Nyelvjárások 52: 125–170.

Kis Tamás 2014. Leíró hangtan és hangtörténet. Magyar Nyelvjárások 52: 89–124.

Kis Tamás 2014. Cigány elemek a magyar börtönszlengben. In: Dobi Edit–Domonkosi Ágnes–Pethő József szerk.: Stílusról, nyelvről – sokszínűen. (Szikszainé Nagy Irma hetvenedik születésnapjára). A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 91. sz. Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék: Debrecen. 177–190.

Nagy Katalin 2014. A multimodal analysis of children’s gestural reasoning in pair-work context. The Finnish Association for Applied Linguistics (AFinLA) Autumn Symposium. 2014 Jyväskylä. 2014.

Nagy Katalin 2014. Situation- and partner accomodation in Hungarian stundents' reasoning. CILC II — Institutions, Interactivity, Individuals 2nd International Conference on Interactivity, Language and Cognition. Jyväskylä. 2014.

Nagy Katalin 2014. A másikról való tudás multikulturális, többnyelvű közegben. In: Faragó-Szabó István–Gyöngyösi Megyer–Takó Ferenc–Tóth Olivér István szerk.: Világunk határai. Eötvös Collegium Filozófia Műhely: Budapest. 2014. 219–239.

Nagy Zoltán Krisztián 2014. Adalékok a metaforikus gondolkodás kialakulásához. Magyar Nyelvjárások 52: 183–198.

Verécze Viktória 2014. A jelentés társas aspektusainak kinyerése szöveganalitikai eszközökkel. Magyar Nyelvjárások 52: 171–182.

Pethő Gergely–Verécze Viktória–Fehér Krisztina 2014. Az -ó/-ő képzős igenévi jelzős alakulatok helyesírásáról – korpusznyelvészeti alapon. Magyar Nyelv 110: 432–448. (Helyben.)


2013

Fehér Krisztina 2013. Analógia és hálózatmodell. In: Kádár Edit–Szilágyi N. Sándor szerk.: Analógia és modern nyelvleírás. Erdélyi Múzeum-Egyesület: Kolozsvár. 66–87.

Fehér Krisztina 2013. Innátizmus? — egy pszicholingvisztikai kérdés és a szociolingvisztika elmélete-módszertana. In: Kontra Miklós–Németh Miklós–Sinkovics Balázs szerk.: Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. (Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia — Szeged, 2012. augusztus 30.–szeptember 1. — előadásaiból). Gondolat Kiadó: Budapest. 137–162.

Fehér Krisztina 2013. A morfoszintaktikai szabályok és a pszicholingvisztika. In: Benő Attila–Fazakas Emese–Kádár Edit szerk.: „…hogy legyen a víznek lefolyása…” (Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére). Erdélyi Múzeum-Egyesület: Kolozsvár. 151–169.

Fehér Krisztina 2013. A 20. század eleji újgrammatizmus és a nyelvi változások. Magyar Nyelvőr 137: 129–154. (Helyben)

Kis Tamás 2013. A megbélyegzett szleng. In: Kontra Miklós–Németh Miklós–Sinkovics Balázs szerk.: Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. (Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia — Szeged, 2012. augusztus 30.–szeptember 1. — előadásaiból). Gondolat Kiadó: Budapest. 237–252.

Kis Tamás 2013. A „palatális” dzś a magyarban. In: Benő Attila–Fazakas Emese–Kádár Edit szerk.: „…hogy legyen a víznek lefolyása…” (Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére). Erdélyi Múzeum-Egyesület: Kolozsvár. 267–295.

Kovács Emese 2013. Rapből a nyelvről, nyelvből az emberről. Szkholion 2013/2: 77–85.

Ládi Zsuzsa 2013. A szótag és a fonéma a beszédpercepcióban. In: Dorogi Zoltán−Uri Dénes Mihály szerk.: „A mi tendenciáink…”. (Szakkollégiumi tanulmányok 2.) Debrecen. 60−71.

Verécze Viktória 2013. Kontra Miklós–Németh Miklós–Sinkovics Balázs (szerk.), Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. Magyar Nyelvjárások 51: 181–185.


2012

Fehér Krisztina 2012. Az affinitástól a hálózatokig, avagy a nyelvek filogenezise. Magyar Nyelvjárások 50: 77–105.

Fehér Krisztina 2012. Fonémák és hasonulások? Számítógépes Nyelvészet 2012. 04. 07. (= Doktori szigorlati tézisek. Debrecen. 2012.)

Fehér Krisztina 2012. Nyelv és gondolkodás a paradigmák átfedő rendszerében. Számítógépes Nyelvészet 2012. 03. 19. (= Doktori szigorlati tézisek. Debrecen. 2012.)

Hanyiszkó Kitti 2012. Egy speciális „ügynökvizsgálatról”. Szkholion 2012/1: 80–84.

Kis Tamás 2012. A magyar szlengszótárakról. In: Szabó Dávid–Kis Tamás szerk.: Szleng és lexikográfia. (Szlengkutatás 8.). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. 7–53.

Szabó Dávid–Kis Tamás szerk. 2012. Szleng és lexikográfia. (Szlengkutatás 8.) Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen.

Nagy Zoltán 2012. A szóelvonás a magyar nyelvészeti szakirodalomban. Problémák és lehetőségek. In: Dávid Ágnes–Jován Katalin (szerk.): „A mi tendenciáink…” (Szakkollégiumi tanulmányok 1.) Debrecen. 57–65.

Nagy Zoltán Krisztián 2012. Szépfalusi István–Vörös Ottó–Beregszászi Anikó–Kontra Miklós: A magyar nyelv Ausztriában és Szlovéniában. Magyar Nyelvjárások 50: 192–197. (Helyben)

Vargáné Kis Anna 2012. Anyai nyelv. A BMe TTK Kutatói pályázatára készült ismeretterjesztő összefoglaló. (Más helyen.)

Verécze Viktória 2012. Word meaning from a social-cognitive perspective Poszter: János Szentágothai Memorial Conference and Student Competition, Pécs, 2012. október 29–30.


2011

Fehér Krisztina 2011. Útban egy más nyelvészet felé. (Elméleti-módszertani problémák a 20. századi magyar nyelvtudományban). (Doktori (PhD) értekezés). Debrecen, 2011. (Tézisek magyarul | Theses of doctoral (PhD) dissertation: Towards an other kind of linguistics. (Theoretical-methodological issues of 20th century Hungarian linguistics) – Megvédve: 2012. március 5.

Fehér Krisztina 2011. A családfamodell és következményei. Magyar Nyelvjárások 49: 105–128.

Fehér Krisztina 2011. Anyanyelv és közösség. Magyar Nyelvőr 135: 65–77. (Helyben)

Fehér Krisztina 2011. A nyelv modularizálódó hálógrammatikája és az alkalmazott nyelvtudomány. Modern Nyelvoktatás 17/2–3: 87–100.

Fehér Krisztina 2011. A szó(jelentés) ontogenezise. Argumentum 7: 48–58. (Helyben)

Fehér Krisztina 2011. Gombocz Zoltán mint európai nyelvész. Magyar Nyelv 107: 72–78. (Helyben)

Kis Tamás 2011. A magyar szlengkutatás bibliográfiája. Második, javított, bővített kiadás. (Szlengkutatás 7.) Debrecen.

Nagy Katalin 2011. Navracsics Judit: Egyéni kétnyelvűség. Argumentum 7: 74-79.

Nagy Zoltán Krisztián 2011. Kövecses Zoltán–Benczes Réka: Kognitív nyelvészet. Magyar Nyelvjárások 49: 188–194. (Helyben)

Verécze Viktória 2011. Nyelvtanoktatás társasnyelvészeti alapokon. (Bevezető egy új nyelvtankönyv tervezetéhez). Szkholion 9/1: 92–99. (Eredeti helyén)

Verécze Viktória 2011. Nyelvtantanítás társas-kognitív nyelvészeti alapon. (Szemantikafejezet középiskolásoknak). Juvenalia IV. (Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája). Szerk.: Pete László. Debrecen. 429–441.


2010

Nagy Zoltán Krisztián 2010. Adalékok a szleng és a karnevál kapcsolatához. (Szakdolgozat). Debrecen.

Nagy Zoltán Krisztián 2010. Adalékok a szleng és a karnevál viszonyához. (Az össznépiség és kiscsoport problémája). Modern Nyelvoktatás 16/4: 53–59.

Oszlánszki Éva 2010. Érted, hogy mondod? (Nyelvész Józsi: Szlengblog. Ha érted, hogy mondom.) Vörös Postakocsi 4/2: 121–124.


2009

Fehér Krisztina 2009. Dialektális hangjelenségek és az ún. zöngésségi hasonulások. In: É. Kiss Katalin–Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia. Piliscsaba. 85–96.

Hoffmann, Ottó–Kis, Tamás 2009. Wörterverzeichnis der Diebessprache aus Pinkafeld (Ungarn). In: Efing, Christian–Leschber, Corinna szerk.: Geheimsprachen in Mittel- und Südosteuropa. Peter Lang, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien. 103–126.

Oszlánszki Éva 2009. Szabó Edina: A magyar börtönszleng szótára. Modern Nyelvoktatás 15/3 (2009. szeptember): 77–80.

Oszlánszki Éva 2009. Holló Dorottya: Értsünk szót! Alkalmazott Nyelvtudomány 9/1–2: 117–121.


2008

Fehér Krisztina 2008. Grammatika és hangsorminta. Magyar Nyelvjárások 46: 21–54.

Fehér Krisztina 2008. A szó problémája II. Magyar Nyelvjárások 46: 55–70.

Kis Tamás 2008. A magyar katonai szleng szótára. Második, javított, bővített kiadás. (Szlengkutatás 6.) Debrecen.

Kis Tamás 2008. A szlengszótárkészítés műhelytitkaiból. (Megjegyzések legújabb szlengszótárunk margójára). Magyar Nyelvjárások 46: 71–102.

Szabó Edina 2008. A magyar börtönszleng szótára. (Szlengkutatás 5.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.


2007

Fehér Krisztina 2007. A szó problémája I. Magyar Nyelvjárások 45: 5–26.

Kis Tamás 2007. Szleng és karnevál. In: Benő Attila–Fazakas Emese–Szilágyi N. Sándor szerk.: Nyelvek és nyelvváltozatok. (Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére). Kolozsvár. I, 455–64.


2006

Kis Tamás 2006. Is Slang a Linguistic Universal? In: Revue d’Études Françaises 11: 125–141.


2004

Fehér Krisztina 2004. Paradigmák kölcsönhatása az újgrammatikus nyelvkoncepcióban (A magyar történeti személynévkutatás a 20. század elején). Magyar Nyelvjárások 42: 5–32.


2002

Kis Tamás 2002. Angaben zur Geschichte der ungarischen Gaunersprache. Sievert, Klaus–Efing, Christian szerk.: Aspekte und Ergebnisse der Sondersprachenforschung II. (III. und IV. Internationales Symposion 17. bis 19. März 1999 in Rothenberge / 6. bis 8. April 2000 in Münster). Wiesbaden, Harrassowitz Verlag. 165–178.

Várnai Judit Szilvia–Kis Tamás szerk. 2002. A szlengkutatás 111 éve. (Szlengkutatás 4.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.


1999

Fenyvesi Anna–Kis Tamás–Várnai Judit Szilvia szerk. (1999. Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). (Szlengkutatás 3.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.

Kis Tamás (1999. Szubjektív vázlatpontok a szlengkutatás miértjéről. Magyar Nyelvjárások 37: 293–298.


1998

Jelisztratov, Vlagyimir (1998. Szleng és kultúra. (Szlengkutatás 2.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.


1997

Kis Tamás (1997. Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 71.) Különlenyomat „A szlengkutatás útjai és lehetőségei” c. kötetből. Debrecen.

Kis Tamás szerk. (1997. A szlengkutatás útjai és lehetőségei. (Szlengkutatás 1.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.


1996

Kis Tamás (1996. A magyar szlengkutatás bibliográfiája. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 68.) Debrecen.

Zolnay Vilmos–Gedényi Mihály (1996. A régi Budapest a fattyúnyelvben. Budapest, Fekete Sas.


1992

Kis Tamás (1992. Bakaduma (A mai magyar katonai szleng szótára). Budapest, Zrínyi Kiadó.


1991

Kis Tamás (1991. A magyar katonai szleng szótára (1980–1990). (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 60.) Debrecen.