Magyar Nyelvjárások 60.

A teljes kötet PDF formátumban | Elektronikus Periodika Adatbázisban


Tanulmányok
Szőke Melinda: A Bakonybéli alapítólevél és a Bakonybéli összeírás kapcsolatáról 5
Pelczéder Katalin: A Bakonybéli összeírás szláv eredetű helyneveiről 21
Bárth M. János: Kétnyelvűség és névhasználat Császártöltésen 39
Jánk István: Lehet-e vicces a nyelvjárás, és ha igen, miért nem? A nem standard nyelvváltozatok mint a humorképzés eszközei és célpontjai 51
Kis Tamás: Tolvajnyelvi adatok 1847-ből 73


Kiss Lajos-emlékülés
Hoffmann István: Emlékbeszéd Kiss Lajos születésének centenáriumán 89
Rácz Anita: Kiss Lajos, az etimológus 93
Tóth Valéria: Kiss Lajos, a helynévtörténész 101


Köszöntés
Hoffmann István: Schwing József 90 éves 111


Ismertetések, bírálatok
Máthé Dénes: Péntek János: A Magyar Tudományos Akadémia Erdélyben 115
Tamás Csilla: Benő Attila–Péntek János: Erdélyi magyar kulturális szótár 120
Csomortáni Magdolna: Péntek János: Kalotaszegi tájszótár 123
Karmacsi Zoltán: Kocán Béla: A régi Ugocsa vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótára 137
Slíz Mariann: Reszegi Katalin: Kognitív szemléletű névtudományi vizsgálatok 140
Bauko János: E. Nagy Katalin: Empíria és teória a helynév-szociológiában 146
Kovács Éva: Pelczéder Katalin: A Bakonybéli összeírás mint nyelvtörténeti forrás 149
Bölcskei Andrea: Slíz Mariann: Szentkultusz és személynévadás Magyarországon 158
Szikszainé Nagy Irma: Schirm Anita: Diskurzusjelölők szövegeken innen és túl 164

Rácz Anita: Beszámoló a 2021/2022. tanévről 167