- -

2012

Fehér Krisztina (2012): Fonémák és hasonulások? Számítógépes Nyelvészet 2012. 04. 07. (= Doktori szigorlati tézisek. Debrecen. 2012.)

Fehér Krisztina (2012): Nyelv és gondolkodás a paradigmák átfedő rendszerében. Számítógépes Nyelvészet 2012. 03. 19. (= Doktori szigorlati tézisek. Debrecen. 2012.)

Kis Tamás (2012): A magyar szlengszótárakról. In: Szabó Dávid–Kis Tamás szerk.: Szleng és lexikográfia. (Szlengkutatás 8.). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. 7–53.

Szabó Dávid–Kis Tamás szerk. (2012): Szleng és lexikográfia. (Szlengkutatás 8.) Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen.

Nagy Zoltán (2012): A szóelvonás a magyar nyelvészeti szakirodalomban. Problémák és lehetőségek. In: Dávid Ágnes–Jován Katalin (szerk.): „A mi tendenciáink…” (Szakkollégiumi tanulmányok 1.) Debrecen. 57–65.

Vargáné Kis Anna (2012): Anyai nyelv. A BMe TTK Kutatói pályázatára készült ismeretterjesztő összefoglaló. (Más helyen.)

Verécze Viktória (2012): Word meaning from a social-cognitive perspective Poszter: János Szentágothai Memorial Conference and Student Competition, Pécs, 2012. október 29–30.

2011

Fehér Krisztina (2011): Útban egy más nyelvészet felé. (Elméleti-módszertani problémák a 20. századi magyar nyelvtudományban). (Doktori (PhD) értekezés). Debrecen, 2011. (Tézisek magyarul | Theses of doctoral (PhD) dissertation: Towards an other kind of linguistics. (Theoretical-methodological issues of 20th century Hungarian linguistics) – Megvédve: 2012. március 5.

Fehér Krisztina (2011): A családfamodell és következményei. Magyar Nyeljárások 49: 105–128.

Fehér Krisztina (2011): Anyanyelv és közösség. Magyar Nyelvőr 135: 65–77. (Helyben)

Fehér Krisztina (2011): A nyelv modularizálódó hálógrammatikája és az alkalmazott nyelvtudomány. Modern Nyelvoktatás 17/2–3: 87–100.

Fehér Krisztina (2011): A szó(jelentés) ontogenezise. Argumentum 7: 48–58. (Helyben)

Fehér Krisztina (2011): Gombocz Zoltán mint európai nyelvész. Magyar Nyelv 107: 72–78. (Helyben)

Kis Tamás (2011): A magyar szlengkutatás bibliográfiája. Második, javított, bővített kiadás. (Szlengkutatás 7.) Debrecen.

Nagy Katalin (2011): Navracsics Judit: Egyéni kétnyelvűség. Argumentum 7: 74-79.

Nagy Zoltán Krisztián (2011): Kövecses Zoltán–Benczes Réka: Kognitív nyelvészet. Magyar Nyeljárások 49: 188–194. (Helyben)

Verécze Viktória (2011): Nyelvtanoktatás társasnyelvészeti alapokon. (Bevezető egy új nyelvtankönyv tervezetéhez). Szkholion 9/1: 92–99. (Eredeti helyén)

Verécze Viktória (2011): Nyelvtantanítás társas-kognitív nyelvészeti alapon. (Szemantikafejezet középiskolásoknak). Juvenalia IV. (Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája). Szerk.: Pete László. Debrecen. 429–441.

2010

Nagy Zoltán Krisztián (2010): Adalékok a szleng és a karnevál kapcsolatához. (Szakdolgozat). Debrecen.

Nagy Zoltán Krisztián (2010): Adalékok a szleng és a karnevál viszonyához. (Az össznépiség és kiscsoport problémája). Modern Nyelvoktatás 16/4: 53–59.

Oszlánszki Éva (2010): Érted, hogy mondod? (Nyelvész Józsi: Szlengblog. Ha érted, hogy mondom.) Vörös Postakocsi 4/2: 121–124.

2009

Fehér Krisztina (2009): Dialektális hangjelenségek és az ún. zöngésségi hasonulások. In: É. Kiss Katalin–Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia. Piliscsaba. 85–96.

Hoffmann, Ottó–Kis, Tamás (2009): Wörterverzeichnis der Diebessprache aus Pinkafeld (Ungarn). In: Efing, Christian–Leschber, Corinna szerk.: Geheimsprachen in Mittel- und Südosteuropa. Peter Lang, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien. 103–126.

Oszlánszki Éva (2009): Szabó Edina: A magyar börtönszleng szótára. Modern Nyelvoktatás 15/3 (2009. szeptember): 77–80.

Oszlánszki Éva (2009): Holló Dorottya: Értsünk szót! Alkalmazott Nyelvtudomány 9/1–2: 117–121.

2008

Fehér Krisztina (2008): Grammatika és hangsorminta. Magyar Nyelvjárások 46: 21–54.

Fehér Krisztina (2008): A szó problémája II. Magyar Nyelvjárások 46: 55–70.

Kis Tamás (2008): A magyar katonai szleng szótára. Második, javított, bővített kiadás. (Szlengkutatás 6.) Debrecen.

Kis Tamás (2008): A szlengszótárkészítés műhelytitkaiból. (Megjegyzések legújabb szlengszótárunk margójára). Magyar Nyelvjárások 46: 71–102.

Szabó Edina (2008): A magyar börtönszleng szótára. (Szlengkutatás 5.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.

2007

Fehér Krisztina (2007): A szó problémája I. Magyar Nyelvjárások 45: 5–26.

Kis Tamás (2007): Szleng és karnevál. In: Benő Attila–Fazakas Emese–Szilágyi N. Sándor szerk.: Nyelvek és nyelvváltozatok. (Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére). Kolozsvár. I, 455–64.

2006

Kis Tamás (2006): Is Slang a Linguistic Universal? In: Revue d’Études Françaises 11: 125–141.

2004

Fehér Krisztina (2004): Paradigmák kölcsönhatása az újgrammatikus nyelvkoncepcióban (A magyar történeti személynévkutatás a 20. század elején). Magyar Nyelvjárások 42: 5–32.

2002

Kis Tamás (2002): Angaben zur Geschichte der ungarischen Gaunersprache. Sievert, Klaus–Efing, Christian szerk.: Aspekte und Ergebnisse der Sondersprachenforschung II. (III. und IV. Internationales Symposion 17. bis 19. März 1999 in Rothenberge / 6. bis 8. April 2000 in Münster). Wiesbaden, Harrassowitz Verlag. 165–178.

Várnai Judit Szilvia–Kis Tamás szerk. (2002): A szlengkutatás 111 éve. (Szlengkutatás 4.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.

1999

Fenyvesi Anna–Kis Tamás–Várnai Judit Szilvia szerk. (1999): Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). (Szlengkutatás 3.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.

Kis Tamás (1999): Szubjektív vázlatpontok a szlengkutatás miértjéről. Magyar Nyelvjárások 37: 293–298.

1998

Jelisztratov, Vlagyimir (1998): Szleng és kultúra. (Szlengkutatás 2.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.

1997

Kis Tamás (1997): Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 71.) Különlenyomat „A szlengkutatás útjai és lehetőségei” c. kötetből. Debrecen.

Kis Tamás szerk. (1997): A szlengkutatás útjai és lehetőségei. (Szlengkutatás 1.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.

1996

Kis Tamás (1996): A magyar szlengkutatás bibliográfiája. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 68.) Debrecen.

Zolnay Vilmos–Gedényi Mihály (1996): A régi Budapest a fattyúnyelvben. Budapest, Fekete Sas.

1992

Kis Tamás (1992): Bakaduma (A mai magyar katonai szleng szótára). Budapest, Zrínyi Kiadó.

1991

Kis Tamás (1991): A magyar katonai szleng szótára (1980–1990). (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 60.) Debrecen.

- -
© 2010-2013 DE BTK Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport