A MAGYAR HELYNEVEK TÖRTÉNETE

Hoffmann István – Rácz Anita – Tóth Valéria – Kis Tamás

A MAGYAR HELYNEVEK TÖRTÉNETE

×

ELŐSZÓ


Bármely nyelv helyneveiről összefoglaló áttekintést írni már önmagában véve sem könnyű feladat. Különösen nem az, ha a bemutatást a helynevek és a helynévadás történeti jellemzőire is kiterjesztve kívánjuk elvégezni. A nevek dokumentált története a magyar nyelv esetében egy évezrednyi időszakot fog át: ez az az időtávlat, amit a nyelvi adatok segítségével tanulmányozni tudunk.

Azt azonban, hogy egy ilyen típusú áttekintés alapjául milyen nagyságrendű helynévanyag szolgálhat, sem a történeti korokra, sem a jelenkorra vonatkozóan nem könnyen (vagy egyáltalán nem) tudjuk megbecsülni:

A tudományos igényű magyar névkutatás másfél évszázados múltra tekint vissza, s a modern értelemben vett kidolgozott nyelvészeti módszertan is legalább egy évszázada jelen van az onomasztikában.

Tudós generációk munkája révén a magyar helynevek egyes részproblémáiról ez alatt az idő alatt hatalmas mennyiségű ismeretanyag halmozódott föl. Ezek szintetizálását is igyekszünk az itteni munkában elvégezni.

A sokféle tudásanyagot a funkcionális nyelvszemlélet alapelveit és módszereit alkalmazva foglaljuk koherens egységbe. Azért választottuk elméleti keretként a funkcionális megközelítést, mert a helynevek legszélesebb körű interpretálásához ez az elméleti háttér nyújthatja a leginkább megfelelő alapot.

Az az összkép azonban, amit a magyar helynevek rendszeréről és történetéről meg tudunk rajzolni, több okból adódóan is töredékes és egyenetlenül kidolgozott lehet csupán.

Ez azt jelenti, hogy mivel tankönyvünkben a történeti aspektust állítottuk előtérbe, azoknak a névfajtáknak és névtípusoknak, amelyek ebben a tekintetben kiemelt fontossággal bírnak, megkülönböztetett figyelmet szentelünk.

A helynévfajták bemutatása mellett fontosnak tartottuk azt is, hogy az olvasó a magyarság történetéről is kaphasson vázlatos képet. A magyar történelem főbb mozzanatai, eseményei nélkül ugyanis a Kárpát-medence helynévrendszerének a természete, a kiépülésének és változásainak a folyamatai sem érthetők meg pontosan.

Könyvünket névelméleti fejezettel indítjuk, amellyel kettős célt kívántunk megvalósítani.


Debrecen, 2022. szeptember 30.

A szerzők

A tananyag az MTA–DE Magyar Nemzeti Helynévtár Program keretében készült.
ISBN 978-963-615-033-4
Debreceni Egyetemi Kiadó, 2022
© Hoffmann István – Rácz Anita – Tóth Valéria – Kis Tamás, 2022
© Debreceni Egyetemi Kiadó, 2022
Lektorálta: Korompay Klára
Technikai szerkesztés: Kis Tamás

Made with W3Schools Spaces