Magyar Nyelvjárások 57.

A teljes kötet PDF formátumban | Elektronikus Periodika Adatbázisban


Tanulmányok
Hoffmann István: Magyar–szláv helynévmintázatok az ómagyar kori Bakonyalján 5
Reszegi Katalin: A névformánssal való névalkotás (kognitív nyelvészeti keretben) 31
Hankusz Éva: Víznévrendszerek összevető vizsgálata 51
Tamás Csilla: Aranyos vidékének víznevei 65
Bárth M. János: Nyelvjárásiasság és norma az írott névhasználatban. Az erdélyi történeti helynévadatok dialektológiai sajátosságai 79
Bába Barbara: Szempontok az ómagyar kori hangtani szembenállások területi alapú leírásához 89
Gazdag Vilmos: A kárpátaljai magyar nyelvjárások különfejlődéséről az államnyelvi kölcsönszavak fényében 101
Dudics Lakatos Katalin: Kárpátaljai magyar pedagógusok nyelvjárási attitűdjének alakulása két felmérés eredményei alapján (2008–2018) 123


Nyelvjárási adatok
Szilágyi-Varga Zsuzsa: A romániai Hegyközújlak élőnyelvi és történeti helynevei 135


Ismertetések, bírálatok
Dobi Edit: Tolcsvai Nagy Gábor szerk.: Nyelvtan 163
Fülöp Veronika Susan Gal: A nyelv politikája. Nyelvi antropológiai tanulmányok 175
Kusala Orsolya: Kontra Miklós: Felelős nyelvészet 182
Petteri Laihonen: Csernicskó István: Fények és árnyak. Kárpátalja nyelvi tájképéből 187
Csomortáni Magdolna: Péntek János szerk.: A moldvai magyar tájnyelv szótára 192
Bába Barbara: Bárth M. János: Névföldrajzi térképlapok Erdélyből. A helynévadás területi variabilitása a történeti adatok tükrében 202
Győrffy Erzsébet: Carole Hough szerk.: The Oxford Handbook of Names and Naming 209
Bauko János: Győrffy Erzsébet: Helynév-szociológia 217
Pelczéder Katalin: Kovács Éva: A Százdi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás 220

Rácz Anita: Beszámoló a 2018/2019. tanévről 229