Magyar Nyelvjárások 51.

A teljes kötet PDF formátumban | Elektronikus Periodika Adatbázisban


Búcsú Nyirkos Istvántól
Gyászbeszédek Nyirkos István ravatalánál
Gaál István gyászbeszéde 7
Hoffmann István gyászbeszéde 9
Nyirkos István tudományos és publicisztikai munkássága (2003–2013) 13


Tanulmányok
Tóth Valéria: A források személyjelölő szerkezeteinek névszociológiai értéke 17
Kenyhercz Róbert: A középkori oklevelek hangtörténeti forrásértékének kérdéséhez 59
Szőke Melinda: A garamszentbenedeki alapítólevél Susolgi szórványához 73
Kovács Éva: Gyóta 85
Bába Barbara: Földrajzi köznevek mint lexikális helynévformánsok 103
Ditrói Eszter: A migráció hatása a helynévmintákra 111
Reszegi Katalin: Különböző nyelvű helynévpárok reprezentációja 129
Maticsák Sándor: A mordvin személynévrendszer újabb kori történetéhez 141
Kazamér Éva: Az intertextualitás stílusteremtő szerepe Parti Nagy Lajos költészetében 151
Dobi Edit: A nem tipikus szövegek jelentésreprezentációjának egy kérdéséről 169

Emlékezés
Dobi Edit: Petőfi S. János emlékére 179

Ismertetések, bírálatok
Verécze Viktória: Kontra Miklós–Németh Miklós–Sinkovics Balázs szerk., Elmélet és empíria a szociolingvisztikában 181
Tóth Teodóra: Csernicskó István szerk., Nyelvek, emberek, helyzetek. A magyar, ukrán és orosz nyelv használata a kárpátaljai magyar közösségben. Csernicskó István, Megtanulunk-e ukránul? A kárpátaljai magyarok és az ukrán nyelv 186
Révay Valéria: P. Lakatos Ilona szerk., Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai 194
Kovács Éva: Lelkes György, Magyar helységnév-azonosító szótár 201
Bába Barbara: Zilahi Lajos, Sárréti tájszótár 204
† Nyirkos István: Boda István Károly–Porkoláb Judit, A hipertext paradigma a szövegtanban és a stilisztikában 208

Hoffmann István: Beszámoló a 2012/2013. tanévről 213