I. Személynevek


B. GERGELY PIROSKA: Az újabb kori magyar személynév-szintézisek megalapozása, 10

SZEGFŰ LÁSZLÓ: Gondolatok a X-XI. századi kettős névadásról, 23

BALÁZS JUDIT: Megszólításformák ómagyar szövegekben, 31

NÉMETH MIKLÓS: Csavargók megkülönböztető nevei a XIV. században, 37

HANGAY ZOLTÁN: Mutatvány az Erdélyi magyar szótörténeti tár 16. századi kolozsvári névanyagából, 41

FERCSIK ERZSÉBET: Névélettani megfigyelések a személynevek körében - a hévízgyörki gyermekek keresztnevének vizsgálata alapján, 48

BELLON TIBOR: Adatok a mágikus névadásra (Egy XVII. századi forrás alapján), 52

BURA LÁSZLÓ: Név - etnikum - származási hely (Szatmárnémeti 1610-1852 közötti diáknevei alapján), 59

SOLYMÁR IMRE: Név és identitás (A Völgység névtani sajátosságaiból), 64

KAKUK MÁTYÁS: A jászkun Conscriptio Zingarorum 1779. személynevei, 68

BALÁZS-ARTH VALÉRIA: A jugoszláviai magyar és a szerb személynévkutatás, 72


1. Családnevek

ÖRDÖG FERENC: Helynevekből keletkezett családnevek -i képzővel és anélkül, 77

FÜLÖP LÁSZLÓ: Foglalkozást jelölő családnevek a 17-18. században Sárváron, 84

RÓNAI BÉLA: Az interetnikus kapcsolatok tükröződése a bukovinai székelyek személyneveiben, 88

FAZEKAS TIBORC: Családnevek a bukovinai székelyek körében, 97

JANITSEK JENŐ: A magyar eredetű román családnevekről, 101

ZSEMLYEI JÁNOS: Román köznevek magyar családnévvé válása az erdélyi régiségben, 108

ZAHUCZKY MÓNIKA: Az asszonynévformák változásai városon és vidéken a 70-es és 90-es években, 113

VIRÁG GÁBOR: Családnév és telepítéstörténet, 123

KECSKÉS JUDIT: Törtel község családnevei, 128


2. Keresztnevek

VÖRÖS FERENC: Keresztnévadás - identitás (A keresztnevek vizsgálata a szlovákiai Diósförgepatonyban), 133

MIZSER LAJOS: Keresztnév-vizsgálatok, 139

UDVARI ISTVÁN: Bereg vármegyei ruszin férfi keresztnevek Mária Terézia korában, 144

CEGLÉDI ZOLTÁN: Keresztnévvizsgálat a szegedi születésű neológ zsidóknál (1810-1944), 158

CSERNICSKÓ ISTVÁN: "Imja otcsesztvo" (Az apai név használatáról a kárpátaljai magyarok körében), 162

FEKETE ÁGNES: Keresztnevek Miskolcon és Tibolddarócon, 168

SZIKSZAINÉ NAGY IRMA: Ikerítéssel alakult becéző keresztneveink a névvel csúfolókban, 173

VITÁNYI BORBÁLA: Keresztnevek és becézőnevek népnyelvi mezőben, 181


3. Ragadványnevek

SÁNDOR ANNA: Kolon ragadványnevei, 187

HÁRI GYULA: Csór ragadványneveiről, 194

BORBÉLY ANNA: A kétegyházi román ragadványnevek rendszere és használata, 200

KIS TAMÁS: A csoportnevek, 207

KOVÁCSNÉ JÓZSEF MAGDA: Diákragadványnevek a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceumban, 214

MIRK LÁSZLÓ: A Csíkszeredai Márton Áron Gimnázium tanulóinak szólítónevei, 222