Névtani Értesítő 31. (2009)

Tanulmányok

Reszegi Katalin: A tulajdonnevek mentális reprezentációjáról
Rancz Teréz: A névadás motivációi Felső-Háromszéken és a név súlya az identitásjelölő faktorok rendszerében
Farkas Tamás: Családnévrendszer, névhasználat, névváltozás nyelvi-kulturális kontaktushelyzetben
Gulyás László Szabolcs: Újabb adatok a középkori jobbágyi-mezővárosi személynévadás kérdéséhez
Mizser Lajos: A munkácsi várhoz tartozó falvak hely- és személynevei 1570-ben
Varga Józsefné Horváth Mária: Győr és Kapuvár 18. századi családnevei
Heltovics Éva: Ragadványnév-adási motivációk budapesti fiatalok körében
Slíz Mariann: A háromkirályok kultuszának hatása a középkori és kora újkori névadásra
Dénes György: Pest pataka
K. Németh András: Vörösegyházi-kereszt – Vörös-köröszfa. A helynévi motiváció egy sajátos továbbélése
Bölcskei Andrea: Az Amerikai Egyesült Államok tagállamainak hivatalos és informális elnevezéseiről, a tagállamnevek magyar fordításáról
Kozma Judit: Magyar és német népi csillagnevek és csillagképnevek jelentései
Raátz Judit: Egy újabb tárgynévtípus: a 4-es metró fúrópajzsainak névadásáról
Berényi Zsuzsanna Ágnes: Szabadkőmővesi páholyneveink változásai
Roják Vince: Hat kárpátaljai magyar falu kecskenevei

Műhely

Tóth Valéria: Elmélet és módszer a történeti helynévkutatásban, különös tekintettel a településnevek változásaira
Vörös Ferenc: Széljegyzetek a magyar családnévatlasz előmunkálatai közben
Sebestyén Zsolt: Kárpátaljai helységnév-magyarázatok a Volóci járásból
Irena Sarnowska-Giefing: Névtani kutatások a poznańi Adam Mickiewicz Egyetemen
Kecskés Judit: Névtani témájú szakdolgozatok a Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékén (1996–2009)
A doktori iskolákban megvédett névtani témájú disszertációk 2008-ban: Bauko János: Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben (Négy szlovákiai magyar település ragadványnévrendszere); N. Fodor János: Északkelet-Magyarország személyneveinek komplex nyelvi elemzése (1401–1526); Szilágyi-Kósa Anikó: Ungarndeutsche Personennamen im Plattenseeoberland. Eine anthroponomastische Langzeitstudie in Deutschbarnag und Werstuhl [Német személynevek a Balaton-felvidéken. Történeti személynévkutatás a barnagi és vöröstói németek körében]

Könyvszemle

Hegedűs Attila: Bölcskei Andrea – N. Császi Ildikó szerk.: Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai
Hajdú Mihály: Ördög Ferenc: Válogatott tanulmányok
Bölcskei Andrea: Tóth Valéria: Településnevek változástipológiája
Pásztor Éva: Kováts Dániel: Sátoraljaújhely helynevei és történeti topográfiája
Kiss Magdaléna: Sebestyén Zsolt: Kárpátalja településeinek történeti helynevei
Kálnási Árpád: Balogh László: Debrecen város utcanévkatasztere
Hári Gyula: Hoffmann István – Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti tanulmányok 3.
Farkas Tamás: Hajdú Mihály: Az 1913. évi helységnévtár névvégmutató szótára
Hári Gyula: A Magyar Névtani Dolgozatok új köntösben
Farkas Tamás: Derdák Ferenc – Kiss Gábor: Térképi adatok Vas megye történeti földrajzához. Szombathely és környéke 1762–1862
Hajdú Mihály: Körmendi Géza: A Tatai Gimnázium névtára 1765–2007
Szilágyi-Kósa Anikó: Nicole Eller – Stefan Hackl – Marek L'upták szerk.: Namen und ihr Konfliktpotential im europäischen Kontext [Nevek és a bennük rejlő konfliktusok – európai összefüggésben]
Sebestyén Zsolt: Pavlo Csucska: Прізвища закарпатських українців. Історико-етимологчний словник [A kárpátaljai ukránok családnevei. Történeti-etimológiai szótár]
Vincze László: Wilfried Seibicke szerk.: Die Personennamen im Deutschen [A személynevek a német nyelvben]
Fábián Zsuzsanna: Anna Ferrari: Dizionario dei luoghi letterari immaginari [Fiktív irodalmi helyek szótára]
Győrffy Erzsébet: Antti Leino: On Toponymic Constructions as an Alternative to Naming Pattern in Describing Finnish Lake Names [A helynévszerkezet mint a névadási modellek alternatívája a finn tónevek leírásában]
Földi Gábor: Győrffy, Erzsébet: Similarities and Dissimilarities between Swedish and Hungarian Hydronyms [Hasonlóságok és különbözőségek a magyar és svéd víznevek között]
A Névtani Értesítő szerkesztőségébe beérkezett, a későbbiekben ismertetendő magyar névtani kiadványok

Folyóiratszemle

Bárth M. János: Ritva Liisa Pitkänen – Janne Saarikivi szerk.: Onomastica Uralica 4. Borrowing of Place Names in the Uralian Languages [Helynevek kölcsönzése az uráli nyelvekben]
Bölcskei Andrea – Slíz Mariann: Hoffmann István – Tóth Valéria szerk.: Onomastica Uralica 5.
Vincze László: Namenkundliche Informationen 91–92. (2007)
Fábián Zsuzsanna: Rivista Italiana di Onomastica 14. (2008)
Bölcskei Andrea: Nomina 31. (2008)
Labancz Linda: Acta Onomastica 49. (2008)
Heltovics Éva: Namn och Bygd 95. (2007), 96. (2008)
Papp Kornélia: Studia Anthroponymica Scandinavica 24. (2006), 25. (2007), 26. (2008)
Klein Laura: Ortnamnssällskapets i Uppsala Årsskrift (2008)
Kozma Judit: Zunamen/Surnames 3. (2008)

Megemlékezés

Hajdú Mihály: In memoriam Kázmér Miklós (1921–2009)