Névtani Értesítő 28. (2006)

Akadémiai díj Hajdú Mihálynak

Tanulmányok

Horváth Zita: Az egyelemű, átmeneti szerkezetű és kételemű nevek megjelenése a Bánffy-családok 14. századi okleveleiben
Varga Józsefné: 18. századi családnevek a Felső-Rábaközből
Stohl Róbert: Balinka családnevei és változataik az anyakönyvekben (1757–1830)
Vörös Ferenc: Gondolatok a magyar és a szlovák családnevek összevetéséhez
Mizser Lajos: Izsnyéte vezetéknevei
Szilágyi Anikó: Egy kétnyelvű település 20. századi katolikus keresztnévadási szokásai
Bölcskei Andrea: A differenciáló elem az angol településnevekben
Baski Imre: Oszmán-török szavak helyneveinkben
Kovács András: Som földrajzi nevei
Sebestyén Zsolt: Beregvidék
Tóth Orsolya: Mátyásföld utcanevei (1889–2004)
Kuna Ágnes: Sziklamászóutak nevei a Kis-Gerecsében
Pászti Zsuzsa: Tulajdonnév és köznév, jelnév és szónév határterületeinek vizsgálata Fekete István állatnevei alapján
Havas Péter: Kávéház- és eszpresszónevek Budapesten (1920–1944)
Bauko János: A komáromi erődrendszer helynevei
Raátz Judit: A ciklonok, hurrikánok, tájfunok neveiről

Műhely

Fehértói Katalin: Az 1055. évi Tihanyi Alapítólevél személy- és helyneveinek eredetéről
Slíz Mariann: Az Anjou-kori személynevek kutatásának kérdései
N. Fodor János: A Várdai-birtok 15. századi összeírásairól. Néhány megjegyzés Mező András „A Várdai-birtokok jobbágynevei a XV. század közepén” című munkájához és a „Régi magyar családnevek szótára” egyes adataihoz
Raátz Judit: A XXII. Nemzetközi Névtudományi Kongresszusról
Hoffmann István – Maticsák Sándor: A névkutatás kérdései a X. Nemzetközi Finnugor Kongresszuson
Hoffmann István: Kiss Lajos-díj
Hajdú Mihály: Pesty Frigyes helynévgyűjtésének megjelentetése
Hajdú Mihály: A magyar névtudomány budapesti sorozatairól: Magyar Személynévi Adattárak, Magyar Névtani Dolgozatok
A Magyar Személynévi Adattárak számai (1–99)
A Magyar Névtani Dolgozatok számai (1–200)
A doktori iskolákban megvédett névtani témájú disszertációk 2005-ben: Sebestyén Zsolt: Beregvidéki helynevek nyelvi elemzése; Méhes Márton: Eigennamen und Eigennamen-konstruktionen. Sprachliche Zeichen zwischen Diffusität und Ökonomie [Tulajdonnevek és tulajdonneves szerkezetek. Nyelvi jelek a diffuzitás és a nyelvi ökonómia között]; Nemes Magdolna: Földrajzi köznevek állományi vizsgálata

Könyvszemle

Bölcskei Andrea: Hoffmann István szerk.: Korai magyar helynévszótár 1000–1350. 1. Abaúj–Csongrád vármegye
Hegedűs Attila: Hoffmann István – Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti tanulmányok 1.
Kovács András: Rácz Anita: A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata
Reszegi Katalin: Lévai Béla: Debrecen környéki helynevek
N. Fodor János: A Magyar Névtani Értekezések sorozatról és első kötetéről: B. Gergely Piroska: Kalotaszeg magyar kereszt- és becenevei
Mikesy Gábor: Sándor Maticsák ed.: Settlement Names in the Uralian Languages. Onomastica Uralica 3.
Vincze László: Ernst Eichler gen. ed., Atlas Altsorbischer Ortsnamentypen
Hegedűs Pál: Reinhard Bauer: Die Flurnamen der Gemeinde Andechs. Siedlungs-, Flur- und Hausnamen der gemarkungen Erling, Frieding und Machtlfing
Kovács Ottilia: Sirkka Paikkala: Se tavallinen Virtanen. Suomalaisen sukunimikäytännön modernisoituminen 1850-luvulta vuoteen 1921
Duró Erzsébet: Gerrit Bloothooft – Emma van Nifterick – Doreen Gerritzen: Over voornamen. Hoe Nederland aan z'n voornamen komt
Farkas Tamás: Jeremy Parrott: Change all the names. A Samuel Beckett Onomasticon
Bárth M. János: Michael Reichmayer: Von Ajda bis Žuži. Slawisches in österreichischen Rindernamen

Folyóiratszemle

Fábián Zsuzsanna: Rivista Italiana di Onomastica 11. (2005)
Vincze László: Namenkundliche Informationen 85–86. (2004)
Juhász Dezső: Blätter Für Oberdeutsche Namenforschung 40–41. (2003–2004)
Zelliger Erzsébet: Österreichische Namenforschung 27–32. (1999–2004)
Farkas Tamás: Acta Onomastica 40–46. (1999–2005)
Farkas Tamás: Onomastica 49. (2004)

Megemlékezés

Gerstner Károly: Végső búcsú Fehértói Katalintól (1925–2006)