Névtani Értesítő 30. (2008)

Tanulmányok

Maitz Péter: „A szent ügy”. A dualizmus kori névmagyarosítási propaganda nyelvészeti elemzése
Horváth Péter Iván: Személynevek a szakfordításban
Seifert, Stefanie: A tulajdonnév köznevesülésének jelentésváltozási folyamatai
Veszelszki Ágnes: Térkonstrukciók. Földrajzi nevek parafrázisai kognitív keretben
Bíró Ferenc: Vízrajzi köznevek ómagyar kori településnevekben
Dóra Zoltán: Kaphatta-e nevét a váci Burgundia német telepesekről?
Pál Helén: Csernakeresztúr, Sándoregyháza és Székelykeve magyarjainak helynevei
Sófalvi Krisztina: Román közterületnevek a két világháború közti időszak romániai magyar napilapjaiban
Hegedűs Attila: Lakóparknevek
Slíz Mariann: Az egy személyre vonatkozó adatok mennyiségének szerepe a névtörténeti kutatásokban
Varga Józsefné: Osli keresztnévadásának története napjainkig
Minchev Vasil: A black metal színpadi nevei
Bauko János: A Komáromi Hajógyárban készült hajók neveiről

Műhely

Hajdú Mihály: Visszaemlékezés a Névtani Értesítő indulására
Hajdú Mihály: Beszámoló a készülő „Mai családneveink lexikona” munkálatairól
Bauko János: A szlovák névtudomány múltja és jelene
Sebestyén Zsolt: Magyar helynévkutatás Kárpátalján
Kovács András: Magyar személynévkutatás Kárpátalján
Roják Vince: Magyar állatnévkutatás Kárpátalján
Szathmári István: Miről vallanak a földrajzi nevek?
Tóth Valéria: Beszámoló a XXIII. Nemzetközi Névtudományi Kongresszusról
Farkas Tamás: Konferencia a családnév-változtatások témaköréből
Fercsik Erzsébet: Változások és változtatások a tulajdonnevek helyesírásában. Az AkH.12 vitanapjának tulajdonnevekkel foglalkozó előadásáról és a hozzászólásokról
Hoffmann István: A Kiss Lajos-díj 2008. évi nyertese: dr. Rácz Anita
Hoffmann István akadémiai doktori védésének dokumentumai (A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás)
Fábián Zsuzsanna „Nomi propri italiani nell'ungherese (Olasz tulajdonnevek a magyarban)” című habilitációs értekezésének összefoglalója
A doktori iskolákban megvédett névtani témájú disszertációk 2008-ban: Török Tamás: Ipoly mente helynevei

Könyvszemle

Slíz Mariann: Három névelméleti tanulmánykötetről (Várnai Judit Szilvia: Bárhogy nevezzük... A tulajdonnév a nyelvben és a nyelvészetben; Vecsey Zoltán: Név és tárgy. A tulajdonnevek szemantikájáról; Takács Judit: Keresztnevek jelentésváltozása. Egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje)
Gallasy Magdolna: Hoffmann István – Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti tanulmányok 2
Zelliger Erzsébet: Nyelv, nemzet, identitás 1–3. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus névtani előadásai
Szentgyörgyi Rudolf: Érszegi Géza szerk.: Tanulmányok a 950 éves Tihanyi Alapítólevél tiszteletére
Kiss Magdaléna: Bura László: Öt évszázad utcanevei. Szatmárnémeti (Satu Mare) (1500–2000)
Kuna Ágnes: Andrea Brendler – Silvio Brendler szerk.: Namenarten und ihre Erforschung. Ein Lehrbuch für das Studium Onomastik
Vincze László: Andrea Brendler – Silvio Brendler szerk.: Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch
Farkas Tamás: Thorvald Forssner: Englische Familiennamenphilologie. Mit einem etymologischen Familiennamenbuch

Folyóiratszemle

Raátz Judit – Bacskó Márta: Onoma 37–39. (2002–2004)
Heltovics Éva: Acta Onomastica 48. (2007)
Heltovics Éva: Onomastica 51. (2006)
Vincze László: Namenkundliche Informationen 87–88. (2005)
Vincze László: Namenkundliche Informationen 89–90. (2006)
F. Láncz Éva: Zunamen/Surnames 1–2. (2006–2007)
Fábián Zsuzsanna: Rivista Italiana di Onomastica 12. (2007)
Korompay Klára: Nouvelle Revue d'Onomastique 43–44. (2004), 45–46. (2005–2006), 47–48. (2007)
Bölcskei Andrea: A Nomina című névtani folyóirat és a Brit és Ír Névtudományi Társaság