MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 37.

 

Köszöntő könyv Sebestyén Árpád 70. születésnapjára

TARTALOM

(A MNyj. 37. kötetének teljes anyagát WinWord formátumban (tömörítve) a Magyar Elektronikus Könyvtárban (új címe: http://mek.oszk.hu/01700/01728) találja, illetve egyenként erről az oldalról is letöltheti az alábbi tartalomjegyzék  megfelelő címeire kattintva. A szövegek hibátlan megjelenítéséhez a 3.1-es magyar Windows alapbetűkészlete és bizonyos mellékjeles fontok szükségesek.)
Az egész kötet egy PDF-fájlban.


Tabula gratulatoria

Nyirkos István: Sebestyén Árpád hetvenéves

Hlavacska Edit: Sebestyén Árpád tudományos és publicisztikai munkássága

Agyagási Klára: Megjegyzések a szó(tag)harmóniáról az óorosz „kátrány” szó kelet-európai vándorlása kapcsán

A. Molnár Ferenc: Az Ómagyar Mária-siralom egy szerkezetéről

Balázs Géza: A nyelvművelés-kritika kritikája

Békési Imre: Miért de?

Benkő Loránd: Adalékok az anonymusi filológiához

B. Gergely Piroska: Az erdélyi szász akadémiták keresztnevei a középkorban és a reformáció korában

Bíró Ferenc: Sajátos igeragozási jelenségek a felsőnyárádi nyelvjárásban

B. Lőrinczy Éva: Tudománytörténeti (ön)vallomás

Büky László: A költői nyelv névutóhasználatáról

Cs. Jónás Erzsébet: Stílusvariációk Csehov-darabok magyar szövegváltozataira

Deme László: Kincsesbánya — vagy rozsdatemető?

D. Mátai Mária: A névutó rokonsága

Dobi Edit: Szövegmondatok kompozicionális organizációjáról

Domonkosi Ágnes: A nyelvi udvariasság kérdése a magyar nyelvtudomány történetében

É. Kiss Katalin: Mi tartozik a névutók osztályába?

Farkas Ferenc: Névtani témájú erdélyi szakdolgozatok a jászberényi főiskolán

Fekete Péter: A hegynevek mint névadók Eger és Felnémet földrajzi neveiben

Hajdú Mihály: Névutók a helynevekben

Havas László: Egy Kr. u. 1–2. századi római szerző neve: P. Annius Florus

Hegedűs Attila: Nyelvföldrajzi térképek és tanulságaik a Szilágyságból (hegedus1.doc, hegedus2.doc)

Hoffmann István: A helynevek rendszerének nyelvi leírásához

Imre Rubenné: A tájnyelv tükröztetése

Jakab László: Nincsen és sincsen

Juhász Dezső: Volt-e a magyar dialektológiának XIX. századi nyelvatlaszterve?

Kálnási Árpád: Gondolatok a Debreceni cívis szótár-ról

Katona Krisztina: A névutós szerkezetek vizsgálata egy irodalmi műben

Kecskés Judit: A miskolci óvodák névanyaga

Kertész András: A német affrikáták szegmentális szerkezete és az ellentmondásmentesség elve a nyelvészetben

Keszler Borbála: A határozószók osztályozása

Kiss Antal: Pilinszky János: Négysoros

Kiss Jenő: A beszédhelyzet mint kutatási szempont a dialektológiában

Kis Tamás: Szubjektív vázlatpontok a szlengkutatás miértjéről

Kocsány Piroska: A hypallagé és az enallagé: szintaktikai vagy szemantikai alakzat?

Kornyáné Szoboszlay Ágnes: A tulajdonnév hiányáról Németh László irodalmi (írói) névadása ürügyén

Mező András: Sebestyén a helységnevekben

Mizser Lajos: Börvely vezetéknevei

M. Nagy Ilona: A miatt és által névutók eszközhatározói szinonim használatához

Molnár Zoltán Miklós: Archaizmusok a mai magyar nyelvhasználatban

Nemes Magdolna: A földrajzi köznevekről

Nyirkos István: A nyelvművelés távlatairól

P. Csige Katalin: Helynevek a magyar frazeologizmusokban

Petőfi S. János: Szövegek szövegmondatok fölötti szintjének kompozicionális organizációjáról

P. Lakatos Ilona–T. Károlyi Margit: Adalékok a tájnyelvi szókincs vizsgálatához egy tájnyelvi atlasz készítésének reményében

Porkoláb Judit–Boda I. Károly: Milyen stilisztikai töltése lehet egy adott korpuszban a névutóknak?

Pusztai Ferenc: Az utótagok lexikográfiai bokrai

Rácz Anita: Földrajzi köznévi alapelemek az ómagyar kori Bihar vármegye településneveiben

Révay Valéria: Egy XVII. századi végrendelet nyelvéről

Szabó József: Gondolatok A romániai magyar nyelvjárások atlaszá-nak böngészése közben

Szabó Zoltán: A régi magyar irodalmi nyelvi szövegekben előforduló román kölcsönszók funkcionális, stilisztikai vizsgálatáról

Szathmári István: A kisújszállási nyelvjárásról, a kisújszállásiak beszédéről

Szépe György: A magyar morfematikus elemek sorrendjéről

Szikoráné Kovács Eszter: Egy Weöres Sándor-vers lehetséges értelmezése

Szikszainé Nagy Irma: Az elvont fogalmat megnevező főnevek előtti névelőhasználatról — szövegösszevető megközelítésben

Tóth Valéria: Helynevek a helynevekben

Tuba Márta: Reklámnyelv és szövegtipológia

Udvari István: Bereg vármegyei magyar községek elöljáróinak nevei Mária Terézia korában

Ujváry Zoltán: Pétermacska és bundás gombóc

Várnai Judit Szilvia: Szójátékok Arany János és Eörsi István Hamlet-fordításaiban

Vértes Edit: Bizonyítás stiláris érveléssel

Veszprémi Eszter: A búbos banka lexéma tájnyelvi vizsgálata ?A magyar nyelvjárások atlasza alapján

Vörös Éva: Az ebszőlő (Solanum dulcamara) elnevezései a magyar nyelvben

V. Raisz Rózsa: A közbeékelés két Veres Péter-szövegben

Zelliger Erzsébet: Gondolatok a magyar nyelvtörténet szociolingvisztikai szempontú megközelítéséhez  


[VISSZA a Magyar Nyelvjárások köteteinek listájára]


[VISSZA a Magyar Nyelvtudományi Tanszék kiadványainak listájára]


[VISSZA a Magyar Nyelvtudományi Tanszék nyitólapjára]