„A magyar szleng nagyszótára”

egy egyelőre elhalt ötlet, melynek még az előmunkálatai se nagyon indultak el. De egyszer talán feltámad…

A magyar szlengkutatás történetében két ízben történt kísérlet arra, hogy a magyar szleng teljes szókincsét egy szótárban foglalják össze. Az egyik mű Zolnai Béla Jassznyelvi etimológiai szótár-a volt, de munkája cédulákon maradt. Zolnai anyaggyűjtése nem terjedt ki a ma szlengnek tekintett nyelvi jelenség(ek) egészére: a jassznyelv, melynek szókincsét fel kívánta dolgozni, leginkább a tolvajnyelvvel, illetve a tolvajnyelvi eredetű vulgáris szavakkal azonosítható, legalábbis a kicédulázott szavakból kikövetkeztethető felfogás szerint.

A másik teljességre törekvő szótár Zolnay Vilmos és Gedényi Mihály 24 gépírásos füzetben elkészült munkája, A magyar fattyúnyelv szótára (1945–1967). Ez a mű a modern értelemben vett szleng teljes körére kiterjed, sőt számos a szlenggel határos, de nem szleng jelenség is belekerült. Anyagát a magyar írásbeliség kezdeteitől az 1960-as évek végéig tartó időszakból meríti, a szerzők szándéka szerint teljes írásbeli forrásanyag feldolgozásán túl saját gyűjtést is végeztek. A szótár publikálása nem valósult meg, vélhetőleg (és elsősorban) – különböző személyes(kedő) és (tudomány)politikai okok mellett – a szótárkészítők (jó és rossz értelemben is igaz) dilettantizmusa, „amatőrizmusa” miatt.

Az egyszerűség kedvéért A magyar szleng nagyszótárá-nak nevezett leendő gyűjtemény ezeknek a munkáknak a folytatása kíván lenni. Célja a magyar szleng teljes anyagának hozzáférhetővé tétele és újabb gyűjtések révén napra- vagy legalábbis „évrekész” állapotának bemutatása. Ez a szótár belátható időn belül nem kíván szótár lenni, hanem adatbázis formájában szolgálhat forrásul a kutatóknak és az érdeklődőknek.

Az adatbázis építése az írott források (ezek egy részét megtalálja ezen a honlapon) és a szinkrón gyűjtések egyidejű feldolgozásával folyik majd. Az írott források számbavétele már megtörtént, ezt a listát A magyar szlengkutatás bibliográfiája tartalmazza.

A szinkrón gyűjtések megtervezése, kivitelezése egyelőre várat magára. A különböző gyűjtési módszerekhez még nem készültek el az útmutatók, segédletek, jelenleg mindössze egy 1989-ben a katonai szleng gyűjtéshez készült, és egy ennek alapján a börtönszleng gyűjtéséhez készült kérdőív áll az érdeklődők rendelkezésre.

A mai szleng szókincsének gyűjtése során várhatóan jelentős anyaghoz fogunk jutni szemináriumi, diákköri, záró- és szakdolgozatokból is. Egyetemi hallgatók által összeállított szó- és kifejezésgyűjtemények már aránylag nagy mennyiségben készültek, ezek közül a számítógéppel írottak olvashatók az Interneten is (összes fogyatékosságukkal együtt), akárcsak az a néhány szakdolgozat, amelyeket sikerült file-ban is megszerezni. Ezek a különböző szövegszerkesztőkkel íródott munkák nyers, konvertálás utáni nem javított állapotukban kerültek fel a hálózatra, de az összegyűjtött anyag gazdagsága, a feldolgozott téma érdekessége talán pótolja formai hiányosságaikat.