Z, Zs

Zágoni Erika, A debreceni tanítóképző főiskolások nyelvhasználata. (Szakdolgozat). Debrecen, 1984. (65 lap). *

Zelliger Erzsébet, Matijevics Lajos: A vajdasági magyar diáknyelv: Nyr. 97 (1973): 496--7

Zilahi Lajos, Csujogatás, nóta, banda: Nyr. 105 (1981): 162--4

Zimányi Árpád, Szókincstani vonatkozású nyelvművelő cikkek a napi- és hetilapokban 1945 és 1985 között: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series. Tom. XX. Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. Sectio Lingvisticae Hungaricae et Literaturisticae. Tanulmányok a magyar nyelv, az irodalom köréből. Szerk. V. Raisz Rózsa. Eger, 1991. 71--82

Zimányi László, Diákszavak 1918. évi gyűjtés. Kézirat Szakmány László tanár birtokában. *

Zipser Aladár, Diákszólások. (Ujabb adalékok): Tanulók Lapja 7 (1899/1900): 735

Zolnai Béla, A guberál, guba és rokonságuk: MNy. 49 (1953): 100--4

Zolnai Béla, A klassz-nyelv. (Kézirat). (35 + 9 lap).

Zolnai Béla, "Alma" és a tagadás kifejezései: Nyr. 76 (1952): 298--300

Zolnai Béla, A nyelvalkotás eszközei. (Értékelő szavak): NytudÉrt. 38. sz. 200--13

Zolnai Béla, Argó és irodalom: Emlékkönyv Pais Dezső hetvenedik születésnapjára. Szerk. Bárczi Géza és Benkő Loránd. Bp., 1956. 511--7 = uő, Nyelv és stílus. (Tanulmányok). Bp., 1957. 295--304

Zolnai Béla, Argó és modor. (Viszonválasz): A könyvtáros 10 (1960): 445--6

Zolnai Béla, Argó és tájnyelv. I--II. (Kézirat). Bp., é. n. [?1957]. (680 lap).

Zolnai Béla, Az argó -- és akiknek nem kell I.: A könyvtáros 9 (1959): 851--2, Az argó -- és akiknek nem kell! II.: uo. 937--8

Zolnai Béla, Az idegen szavak kérdése nyelvesztétikai szempontból: MNy. 17 (1921): 202--5, 18 (1922): 18--24, 148--55, 19 (1923): 32--7

Zolnai Béla, Bifláz: Nyr. 87 (1963): 366--7

Zolnai Béla candidátus beadványa nyelvészeti kutatásai ügyében.

Zolnai Béla, Csikk: Nyr. 78 (1954): 90--2

Zolnai Béla, Durmol: Nyr. 80 (1956): 378--80

Zolnai Béla, Hóhányó: Nyr. 76 (1952): 141--2

Zolnai Béla, Jassznyelvi etimológiai szótár. (Cédulaanyag).

Zolnai Béla, Jassz-szavak a kedély láthatárán: Magyar Nemzet 6/132 (1943. június 12.): 9

Zolnai Béla, Képtelen szóképek a képes beszédben: Magyar Nemzet 6/40 (1943. február 19.): 4

Zolnai Béla, Közös elemek a német és a magyar jassz-nyelvben. (Kézirat).

Zolnai Béla, Muri: MNy. 47 (1951): 295--8

Zolnai Béla, Muri: MNy. 48 (1952): 222--3

Zolnai Béla, Nyelv és hangulat. (A nyelv akusztikája). Bp., 1964.

Zolnai Béla, Siker: Nyr. 77 (1953): 144

Zolnai Béla, Smárol, smaci, smalál stb. és az argó-szótárak: MNy. 55 (1959): 261--3

Zolnai Béla, Srác: Nyr. 80 (1956): 124--6

Zolnai Béla, Szerusz, szerbuc, cerbusz: Nyr. 77 (1953): 142--3

Zolnai Béla, Szevasz: Nyr. 75 (1951): 363--4

Zolnai Béla, Szevasz: Nyr. 87 (1963): 367

Zolnai Béla, Szevasz, szia, szi: Nyr. 76 (1952): 305

Zolnai Béla, Zabos: Nyr. 77 (1953): 143--4

Zolnai Gyula, Képtelen képek és valami a nyelvművelésről: Msn. 12 (1943): 97--103, 129--39

Zolnay Vilmos, A hamiskártyások nyelve: Nyr. 62 (1933): 17--22, 50--3, 82--5

[Zolnay Vilmos,] A kártya története és a kártyajátékok. Írta Zolnai Zolnay Vilmos. (Kártyaszótárral és 34 képpel). Bp., 1928. (383 lap).

Zolnay Vilmos, "Alma" és a tagadás kifejezései: Nyr. 77 (1953): 473--4

Zolnay Vilmos fattyúnyelvi szótárát kiegészítő dolgozatok. (Kézirat). Bp., 1970.

Zolnay Vilmos, Szómagyarázatok, illetve műhelyforgácsok. (A magyar fattyúnyelv szótárába fel nem vett anyag). (Kézirat). Bp., 1953. (214 lap).

Zolnay Vilmos--Gedényi Mihály, A magyar fattyúnyelv szinonimái. I--IV. (Kézirat). Bp., 1970. (0134 + 653 lap).

Zolnay Vilmos--Gedényi Mihály, A magyar fattyúnyelv szótára. I--XXIV. füzet. (Kézirat). Bp., 1945--1962, 1967. [[12: Az I. füzet 1945--1962., a II--XV. 1960., a XVI--XXI. 1961., a XXII--XXIV. pedig 1967. évi keltezésű.]] (0252 + 4577 + 346 + 750 lap). A tartalomjegyzék egy XXV. kötetet is említ, mely a rigmusokat, verseket tartalmazza, de ennek nem sikerült a nyomára bukkannom. Föltehetőleg nem is létezik, hisz maguk a szerzők írják az előszóban, hogy "A 75 ládikát kitevő szókincset azután géppel 5 példányban tisztáztuk és jutottunk el az itt következő 6 ezer oldalas kézirathoz, amit 24 füzetbe kötve kezelünk" (I, 02).

Zolnay Vilmos--Gedényi Mihály, A régi Budapest a fattyúnyelvben. Bp., 1996. (136 lap).

[Zolnay Vilmos és Gedényi Mihály,] Budapest a fattyúnyelvben. Zolnay Vilmos és Gedényi Mihály munkája. (Kézirat). Bp., 1956. (146 lap).

Zolnay Vilmos--Gedényi Mihály, Budapest a fattyúnyelvben (1956): Mozgó Világ 1994/5: 32--48

-- Zolnay Vilmos és Gedényi Mihály Ld. A magyar fattyúnyelv nagyszótára; Budapesti fattyúnyelvi szójegyzék és Szólásmondások a budapesti fattyúnyelvben.

-- Zolnay Vilmos--Gedényi Mihály, Tolvajnyelvszótár. (Kézirat, letétben az MTA Nyelvtudományi Intézetében).

Zombori Attila, Mesél az alvilág. Betörők. Bp., 1988.

Zombori Attila, Szexpiaci körséta. Bp., 1986.

-- Zrí. Ld. V. E. írja.

Z. Vándor Anna, Góré: MNy. 61 (1965): 222

Zsemley Oszkár, A budapesti utcai gyerekek műszavai: Nyr. 30 (1901): 302--303

Zsemley Oszkár, Diákszók?: Nyr. 29 (1900): 232

Zsemlyei János, Blattol, blattolás: Nyr. 117 (1993): 369--70

Zs. F., Zsugázni: MNy. 12 (1916): 240

Zsidel Andrea, Az ifjúság nyelvhasználata. (Szakdolgozat). Debrecen, 1988. (49 lap). *

Zsinka Ferenc, Adatok a magyar tolvajnyelvből: MNy. 21 (1925): 72

Zsivány Szók.

Zsobrák Anikó, A Kutasi Általános Iskola felső tagozatának bece- és gúnynevei. (Kézirat). Kaposvár, 1983. *


[VISSZA a Tartalomhoz]