ELŐSZÓ

Hazánkban a csoportnyelvek kutatottsága meglehetősen tarka képet mutat. Míg a diáknyelv vagy a tolvajnyelv gyűjtése, szótárazása már a múlt század végén megindult, s ennek nyomán igen jó munkák is napvilágot láttak, addig egyik legtöbbek által beszélt szociolektusunk, a katonai szleng jóformán ismeretlen, tudományos igényű leírása mindmáig hiányzik. Az 1920-as évek végéig szórványosan megjelenő kisebb szójegyzékeket csak 1988-ban követte Kövesdi Péter és Szilágyi Márton szótára a nagykanizsai laktanya nyelvének egy évéről. Az általam most közreadott szótár nem vállalkozhat a katonai szleng kutatásában tátongó űr betöltésére; célja mindössze annyi volt, hogy a magyar katonai szleng utóbbi egy évtizedének viszonylag teljes képét megmutassa. Az a közismert tény, hogy teljes és tökéletes szótár nincs, igaz a most útjára bocsátott szótárra is. Hibái nagyobb részben természetesen szerkesztőjének róhatók fel, és születésének körülményei is inkább csak magyarázatot adhatnak tévedéseimre, mintsem mentséget.

A magyar katonai szleng szótárá-nak (a továbbiakban rövidítve: KatSzl.) anyagát 1981-ben egyetemista előfelvételis katonaként a szombathelyi laktanyában kezdtem gyűjteni, akkor még pontosabb elképzelések nélkül, de már egy szótár tervét dédelgetve.

Leszerelésem után nekiláttam egy olyan mennyiségű és területileg is kellően változatos szóanyag összegyűjtéséhez, melynek alapján kidolgozható lett volna egy, a Magyar Néphadsereg katonai szlengjét a maga egészében bemutató reprezentatív vizsgálat módszere. Kezdeti lelkesedésemet nagyban lehűtötte, hogy azok, akiktől e teljességre törekvő szótár elkészítéséhez segítséget vagy legalább engedélyt szerettem volna kapni (az akkori Zrínyi Katonai Könyvkiadó és Honvédelmi Minisztérium), többszöri megkeresésem ellenére sem mutattak érdeklődést munkám iránt.

Ennek ellenére folytattam a majdani „nagy” szótár gyűjtésének előkészítését. Eleinte — Szombathelyen gyűjtött anyagomat is kikérdezve — katonaéveiket már letöltött ismerőseim voltak az adatközlők. Később tanítványaim segítségével az adatfelvétel bázisa tovább szélesedett, majdnem az egész országra kiterjedt. Közel száz egyetemi hallgatótól kaptam (kitől szívességből, kitől a szociolingvisztika órára feladatként készített) kisebb-nagyobb szójegyzéket. Munkájukat e helyen is szeretném megköszönni, külön is megemlítve Bódi László, Csíki Tamás, Korbel Péter és Szecsei István nevét, akik a szolgálati idejük katonai szlengjét bemutató igen gazdag gyűjteményeket bocsátottak rendelkezésemre. Itt mondok köszönetet Daróczi Zoltánnak és Horváth Barnabásnak is; tőlük hadseregbeli élményeiket megörökítő, még katonaként készített feljegyzéseiket kaptam meg, melyeknek bőséges szóanyagát szintén beépítettem szótáramba. (Saját gyűjtésemen és segítőim közlésein kívül mások által készített hasonló jellegű dolgozatokat is felhasználtam. Azokat a nyomtatásban megjelent vagy csak kéziratként létező szójegyzékeket, melyekhez sikerült hozzájutnom, a későbbiekben a bevezető tanulmányban veszem számba.)

A közel tízéves munkával összegyűlt, sok ezer cédulát kitevő anyag már elégségesnek látszott ahhoz, hogy kellő megalapozottsággal kezdhessek hozzá egy egységes szempontrendszer szerint gyűjtött katonai szlengszótár elkészítéséhez. E szótár anyagának gyűjtésére végül is nem kerülhetett sor, habár 1988-ban az Igaz Szó című katonai magazin révén (melynek akkoriban külső munkatársa voltam) az első lépéseket sikerült megtenni. Freész Károly szerkesztő segítségével engedélyt kaptam a HM illetékeseitől Debrecen három laktanyájában való gyűjtésre. Ezt a munkát 1988 őszén és 1989 tavaszán el is végeztem. Az ígéretesen induló gyűjtés azonban — részben az Igaz Szó 1989-es megszűnése (ez meghiúsította a „Nyelvőr” rovat tervbe vett gyűjtőpályázatát is), részben pedig a hadseregben és a Honvédelmi Minisztériumban bekövetkezett változások miatt — abbamaradt. Ekkoriban úgy látszott, hogy a szótár megvalósításának tervét néhány évre félre kell tennem, hisz a hadseregbeli átrendeződés okozta bizonytalanságok miatt nem látszott komolyabb esély munkám támogatására.

Hogy erre mégsem került sor, és a KatSzl. végül is elkészült, az annak köszönhető, hogy az addig előmunkálatként számontartott szókincsgyűjtésem a Magyar Néphadsereg megszűnésével, a Magyar Honvédség 1990. március 15-i megalakulásával a katonai szleng egyik lezárulóban lévő korszakának leírásává minősült. A hadsereg szervezetében, alakulatainak állomáshelyében, fegyverzetében, a felszerelésben, a kiképzés idejében és módjában bekövetkező változások miatt gyűjteményem valószínűleg már nem szolgálhat egy későbbi vizsgálódás szerves alapjául, hisz a fent említett, a katonák életét nagy mértékben érintő változások mind arra mutatnak, hogy a katonai szlengben is jelentős változások várhatók, s így a nyolcvanas években összegyűlt anyag inkább előzménye, mintsem része lesz a kilencvenes évek katonai szlengjének.

Ez a tény magyarázza, hogy mikor a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Universitas Alapítványának támogatásával lehetőség nyílt rá, hozzákezdtem a meglevő „előgyűjteményből” a KatSzl. megszerkesztéséhez.

A mintegy 3000 szócikket tartalmazó szótárban az adatközlők által ötvenöt laktanya nyelve van képviselve kisebb vagy nagyobb mértékben. A legtöbb anyagot Debrecenben, Ercsiben, Marcaliban, Nagykanizsán, Szombathelyen és Zalaegerszegen szolgált katonáktól gyűjtöttem. A KatSzl. legkorábbi adatai 1979/80-ból valók, a legkésőbbiek 1990 tavaszán kerültek a gyűjtőfüzetbe.

A szerkesztés során igyekeztem úgy formálni a KatSzl.-t, hogy az jól használható, a katonai szleng szó- és kifejezéskészletének összefüggéseit is megmutató szótár legyen. Tisztában vagyok azzal, hogy minden célkitűzésem nem valósulhatott meg tökéletesen, sokat lehetett volna még csiszolni, finomítani rajta. Éppen ezért szívesen veszek, és előre is köszönök minden észrevételt és kiegészítést.

Debrecen, 1991. február

Kis Tamás

Előszó a HTML formátumú kiadáshoz

A KatSzl. Interneten keresztül elérhető változata a könyvben megjelentnek változatlan kiadása, mindössze a HTML formátum megkövetelte változtatásokat hajtottam végre, és az első kiadás óta felfedezett nyomdahibákat javítottam ki. A szócikkek technikai szerkesztésében bekövetkezett apróbb változásokat a Tájékoztató itt közreadott szövege tartalmazza.

Debrecen, 1996. október

Kis Tamás

TOVÁBB


Megjelent „A magyar katonai szlengszótár” második, javított, bővített kiadása.
A http://mnytud.arts.klte.hu/szleng/szl_kut/06katszl/index.php címen érheti el.


Tisztelt Olvasó! Nem létezik egyetlen teljes szótár sem. „A magyar katonai szleng szótára” sem az. Ha találkozik olyan szlengszavakkal, -kifejezésekkel, amelyek nem találhatók meg a Katonai szlengszótárban, kérem, írja meg nekem

Kis Tamás