MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 38.

 

Köszöntő könyv Jakab László 70. születésnapjára

 

TARTALOM

(A MNyj. 38. kötetének teljes anyagát WinWord formátumban (tömörítve) a Magyar Elektronikus Könyvtárban (új címe: http://mek.oszk.hu/01700/01729) találja, illetve egyenként erről az oldalról is letöltheti az alábbi tartalomjegyzék  megfelelő címeire kattintva. A szövegek hibátlan megjelenítéséhez a 3.1-es magyar Windows alapbetűkészlete és bizonyos mellékjeles fontok szükségesek.)
Az egész kötet egy PDF-fájlban.


Tabula gratulatoria

Hoffmann István: Jakab László hetvenéves (WinWord) 7

Hlavacska Edit: Jakab László tudományos és publicisztikai munkássága 13

Agyagási Klára: Egy régi probléma új megoldása (A mari -la/-lä és a csuvas -lla/-lle határozói esetrag történetéhez 19

A. Molnár Ferenc: A felszólító mód jelének történtéhez 25

Bachát László: Személynevek Őrimagyarósdon az 1940-es évek elején 31

Bényei Ágnes: A tulajdonnevek jelentéséről 35

B. Gergely Piroska: Szóhasználati párhuzamok Heltai Gáspár fabuláinak és a korabeli Kolozsvárnak beszélt nyelvéből 41

Bíró Ferenc: Nyelvjárási sajátosságok Körösladány helyneveiben 51

B. Lőrinczy Éva–Hosszú Ferenc: Sirjóka (Pillanatkép egy szótárszerkesztőség életéből) 61

Boda I. Károly–Porkoláb Judit: A speciális szövegrészek közötti kapcsolat mint a hipertext rendszer egyik információs forrása (A hipertext kiterjesztése a tulajdonnevek használatában) 65

Büky László: Az úgymond ige(alak) használatának múltjából és jelenéből 79

Deme László: Anyanyelvünk útja a respublikától a köztársaságig 91

D. Mátai Mária: A módosítószó-történet újragondolása 97

Dobi Edit: Nyelvjárási szövegek szövegnyelvészeti vizsgálatához 111

Domokos Péter: Lakatos Demeterről 119

Domonkosi Ágnes: A megszólítás és kapcsolattartás változatai és megítélésük a nem tegeződő viszonyokban 129

Farkas Ferenc: A kender, a szőlő és a fa mint névalkotó tényező a jászsági földrajzi nevekben 139

Fekete Péter: Történeti adatok Eger városról, hóstyáiról, kapuiról, elnevezésükről 147

Fülöp Lajos: Gondolatok a regionális köznyelviségről 153

Gáspári László: Ady Endre: Az eltévedt lovas 163

Havas László: Történeti és irodalmi értelmezés egy lehetséges etimológia nyomán 169

Hegedűs Attila: A tulajdonnév → közszó váltásról 175

Hoffmann István–Nemes Magdolna: Mutatvány földrajzi közneveink szótárából 179

Honti László: A magyar mint „európai” nyelv — mit kellene ezen érteni? 187

Juhász Dezső: Böngész (Egy nyelvatlaszlap művelődéstörténeti és nyelvi sajátosságaiból) 197

Kálnási Árpád: Gondolatok a „Cívis szólások és közmondások Debrecenből” című kötetről 203

Katona Krisztina: Névutó szerepű határozói igenevek a Bécsi-kódexben 209

Kertész András: Néhány megjegyzés a nyelvészeti elméletek referenciájának problémájához 221

Keszler Borbála: A XVI. századi magyar orvosi könyv írásjelhasználata 231

K. Fábián Ilona: Ludáj 235

Kiss Antal: A -BE és -BEN ragos határozók az Apor-kódexben 239

Kiss Jenő: Miscellanea dialectologica 247

Kis Tamás:A magyar fattyúnyelv kutatói 251

Kocsány Piroska: Jelentésátvitel a metonímia és a metafora között 263

Kornyáné Szoboszlay Ágnes: László, Laci, lacibetyár 271

Laczkó Krisztina: A névmási referenciáról 277

Laczkó Tibor: Volt-e szenvedő használata az -ó/-ő képzős melléknévi igenévnek? 283

Mező András: A Szabolcs megyei nyelvjárás XVI. századi történetéhez 299

Mizser Lajos: Lónya vezetéknevei 305

Molnár Zoltán Miklós: A mássalhangzók mennyiségi és asszociációs jellemzőin alapuló alakváltozatok a mai magyar nyelvhasználatból 311

Nyirkos István: A -kor toldalék és az illeszkedés 319

Papp Ferenc: Elegyes megjegyzések a VégSz. 8-as képzője és Jakab László kapcsán 323

P. Csige Katalin: Beszélt nyelvi szövegek vizsgálata 325

Pusztai Ferenc: A szemantikai motiváció változatai és változásai 329

Rácz Anita: A szerkezeti változás szerepe Bihar vármegye ómagyar kori településneveinek kialakulásában 337

Rédei Károly: A magyar likvidák (l ~ ly) és a v (< *w) spiráns történetéhez 347

Révay Valéria: Kővár vidékének XVII. századi nyelvhasználata 353

Sebestyén Árpád: Rag vagy névutó? (A Jókai-kódex -balól/-belől toldalékaihoz) 361

Szabó József: Néhány oszmán-török eredetű földrajzi nevünkről 375

Szathmári István: Az ikes ragozás régi nyelvtanainkban 379

Szépe György: Demonstratív esszé 385

Szikszainé Nagy Irma: A reklámszlogenek hatásának nyelvi okai 393

Takács Judit: Bödekata, fagyurka és társaik (Közszóvá vált keresztneveinkről) 403

Tóth Valéria: Mutatvány Abaúj vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótárából 411

Tuba Márta: A tündérmese szövegtípusa az elméletben és a gyakorlatban 425

Ujváry Zoltán: Ló a gömöri nép szólásaiban 447

Várnai Judit Szilvia: Ómagyar kori helynevek Diósgyőr határában 451

Vértes Edit: Adalékok a finnugor (uráli) bibliográfiai eljárásokhoz 457

Vörös Éva: A beléndek (Hyoscyamus niger) elnevezései a magyar nyelvben 465

Zaicz Gábor: A mordvin fonológiai és morfológiai kutatások története 475

Zelliger Erzsébet: Kódválasztás és nyelvi attitűd a 18. századi Csallóközben 485

Zsemlyei János: A románság vallására vonatkozó nem román eredetű szókincs az erdélyi régiségben 493


[VISSZA a Magyar Nyelvjárások köteteinek listájára]


[VISSZA a Magyar Nyelvtudományi Tanszék kiadványainak listájára]


[VISSZA a Magyar Nyelvtudományi Tanszék nyitólapjára]