H

HAJDÚ MIHÁLY, A csoportnyelvekről. (MCsopnyDolg. 1. sz.) Bp., 1980.

HAJDÚ MIHÁLY, A százéves békéscsabai zsargonszótár: Békési Élet (1968)/1: 101--4

H.[ajdú] M.[ihály], Csányiné Wittlinger Mária: Egy miskolci szakközépiskola diákszavai: Hungarológiai Értesítő 9 (1989)/3--4: 500--1

H.[ajdú] M.[ihály], Katonai ragadványnevek: NÉ. 9 (1984): 143

Hajdú Mihály, Kövesdi Péter--Szilágyi Márton: Egy nagykanizsai laktanya nyelve és folklórja: Hungarológiai Értesítő 12 (1990--1993)/3--4: 173--4.

Hajdú Mihály, Magyar tulajdonnevek. Bp., 1994.

-- Hajdú Mihály Ld. Szadi lady, csatamami, klóranyó és a többiek...: Ifjúsági Magazin 25/10 (1989. október): 26--27

Hajzer, Lajos, K probleme perevoda sztugyencseszkih zsargonyizmov sz vengerszkogo na russzkij jazik: Sborník prednásek ze IV. konference o slangu a argotu v Plzni 9.--12. února 1988. Plzen, 1989. II, 337--50

Haladó ürge, Tanuljunk ifjúságiul?: Magyar Nemzet 21/12 (1965. január 15.): 5

Halász Péterné, Mezőtárkány tanulóinak ragadványnevei. (Kézirat). Jászberény, 1990. (39 lap + 15 lapnyi melléklet). *

HALMI SÁNDOR, [Cím nélkül]. (Szakdolgozat). Nyíregyháza, 1986. (121 lap). [[7: Halmi Sándor 1987-ben a pécsi országos tudományos diákköri konferencián előadást tartott "A marcali sorkatonák csoportnyelve" címen. A dolgozatok összefoglalójában nem szerepel, csak a programfüzetben.]]

Hámos György, Kevesebb megértést!: uő, Pótkötettel a halhatatlanságba. Bp., 1967. 240--5 = ÉA. 7/3 (1985. július--szeptember): 4

HANGAY Zoltán, A társadalmi nyelvváltozatok tagolásáról: MNyRét. 408--14

HARAGOS SÁNDOR, A munkások és a magyar nyelv: Népszava 70/213 (1942. szeptember 20.): 9

HARAGOS SÁNDOR, Csak azért is: meló!: Népszava 70/225 (1942. október 4.): 15

Harmat Géza, Hogyan beszél a magyar színész?: MNy. 7 (1911): 225--7

HARSÁNYI Zsolt, Csicskás: MNy. 39 (1943): 231

HARSÁNYI Zsolt, Csicskás: MNy. 40 (1944): 60

HEGEDŰS ÉVA, Magatartás- és beszédkultúra-vizsgálatok az ifjúsági nyelv kapcsán. (Diákköri dolgozat). Nyíregyháza, 1985. (41 lap).

Hegedűs Mariann, Az ifjúsági nyelv szókincsének vizsgálata. (Szakdolgozat). Nyíregyháza, 1982. (75 lap). *

HEINLEIN ISTVÁN, Egri tolvajnyelv a XIX-dik század elejéről: MNy. 4 (1908): 268--9

HÉJJAS JUDIT, Az ifjúsági nyelv iskolai életre vonatkozó szavai, kifejezései. (Diákköri dolgozat). Szeged, 1987. *

HELLE ELEONÓRA, A debreceni diáknyelv szótára. (Szakdolgozat). Debrecen, 1992. (108 lap).

Heltai Jenő, Budapesti argó: Pesti Futár 5 (1912)/246: 9 = Nyr. 42 (1913): 173--4

Heltainé Nagy Erzsébet, Matijevics Lajos: Az utca nyelve: ÉA. 3/3 (1981. július--szeptember): 16

HG. [HERCZEG] F.[ERENC], Pesti nyelv. (Védőbeszéd): Az Ujság 4/251 (1906. szeptember 16.): 1--4 = Nyr. 35 (1906): 364--8

Herendy Nándor, A nemzetközi utazó zsebtolvaj: Magyar Rendőr 4 (1937): 129

-- Hernádi Beáta Ld. Deák Andrea--Hernádi Beáta--Hicska Márta...

HERNÁDI MIKLÓS, A közhely természetrajza. Bp., 1973. (414 lap).

HERNÁDI MIKLÓS, Közhelyszótár. Bp., 1976, 19852, 19953.

Hernádi Sándor, Nyelvtan és nyelvművelés a tanító- és az óvónőképző intézetek számára. Bp., 19763.

Herold Ágnes, Az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola diáknyelve. (Szakdolgozat). Győr, 1993. (66 lap). *

Herzog Sándor, Nyomdászati mesterszók: Nyr. 60 (1931): 13--20, 65--71

Heves Kornél, Megnyirbált szavak: Nyr. 30 (1901): 271--2

Heves Kornél, Megnyirbált szavak: Nyr. 34 (1905): 213--4

Heves Kornél, Pótlás a megnyirbált szavakhoz: Nyr. 31 (1902): 43

Hevess Kornél, Sipista: Nyr. 26 (1897): 174

H. Fekete Péter, A diáknyelvhez: Nyr. 77 (1953): 148

-- HG. F. Ld. HERCZEG FERENC.

-- Hicska Márta Ld. Deák Andrea--Hernádi Beáta--Hicska Márta...

HILBERT GYULA, Diákszavak: Nyr. 43 (1914): 334

-- H. M. Ld. Hajdú Mihály.

H. Németh Gyula, Az észbeli gyarlóság kifejezése a magyarban. (MNyTK. 60. sz.) Bp., 1941. (77 lap).

Hódi Gyula, Szia: ÉT. 40 (1985): 1026

Hoffmann Gizella, Korosztályom beszédmódja. (Pályamű). Pécs, 1974. (40 lap). *

Hoffmann Ottó, Huszárok, tündérek s mások -- a 10--14 évesek ifjúsági nyelvében: ÉA. 16/1 (1994. február): 8

Hoffmann Ottó, Motívumok a 10--14 évesek ifjúsági nyelvében: Pedagógiai Szemle 39 (1989): 419--29

Hoffmann Ottó, Szóalkotási módok a 10-14 évesek ifjúsági nyelvében. (Szóképzés): Nyr. 120 (1996): 294--301

Hoffmann Ottó, Zu den Motivationen im Slang der Schüler im Alter von 10--14 Jahren: Working Papers 2. Osijek--Pécs, 1988. 49--65

Hoffmann, Ottó, Zu einigen Merkmalen im Slang der Schüler im Alter von 10--14 Jahren: Sborník pøednáÆek ze IV. konference o slangu a argotu v Plzni 9.--12. února 1988. Plzeò, 1989. I, 121--38

-- Hoffmann Ottó Ld. Mini-tini-szótár.

HOFFMANN TAMÁS, Legrégibb tolvajnyelvi szójegyzékünk: MNy. 53 (1957): 272

HOFFMANN TAMÁS, Zsivány-argot 1782-ből: MNy. 52 (1956): 89--91

Hogyan beszél a mai ifjúság? (Pályázati felhívás): Nyr. 88 (1964): 85--6

Hogyan beszél ma az ifjúság? (Az Édes Anyanyelvünk és a Dunaholding Alapítvány százezer forintos pályázata): ÉA. 14/2 (1992. április--június): 2--3

Holló Ildikó, A jászberényi gyakorló általános iskola felső tagozatos tanulóinak és tanárainak ragadványnevei. (Kézirat). Jászberény, 1986. (68 lap + 26 lap melléklet + 6 táblázat). *

Hollós Attila György, Vicinális Dugóhúzó: ÉT. 40 (1985): 1132

Horger Antal, A nyelvtudomány alapelvei. Bp., 1914, 19262.

Horpácsi Illés, A szerbusz és a tegezés: MNy. 63 (1967): 199--203

-- Horváth Dezső diáknyelvi közlése a budapesti ev. ref. főgimnáziumból. Ld. A magyar diáknyelv szótárához: Tanulók Lapja 7 (1899/1900): 493 = Diáknyelv: Nyr. 46 (1917): 244--5.

HORVÁTH ENDRE, A bakonyalji nyelvjárás. (NyF. 34. sz.) Bp., 1906.

HORVÁTH Endre, Bakafolt: MNy. 3 (1907): 144

HORVÁTH GYULA, Kártyaműszók: Nyr. 28 (1899): 369

HORVÁTH JÁNOS, Nemzeti Színház, helyes magyarság, pesti nyelv, argot, jassz: MNy. 10 (1914): 302--5

Horváth Mária, Becenevek és szólítónevek vizsgálata a Fertőszéplaki Általános Iskola 1--8. osztályában. (Szakdolgozat). Győr, 1989. (52 lap). *

Horváthné Szabó Hajnalka, Szülőfalum (Szentlőrinckáta) tanulóinak ragadványnevei. (Kézirat). Jászberény, 1989. (28 lap). *

-- HORVÁT(h) PÉTER rendőr tolvajnyelvi szótára.

-- HORVÁTH Tibor Ld. BARTHA János--HORVÁTH Tibor--JÓZSA Nagy Mária--SZABÓ Zoltán.

H. S., Pesti társalgás. (Tréfás és komoly intelmek): Typographia 74/33 (1942. augusztus 14.): 2

Huhn Gyula, Diáknyelv: Nyr. 45 (1916): 141

Huhn Gyula, Katonáéknál: Nyr. 47 (1918): 93

Hutterer, Claus Jürgen, Ungarische Wörter im Rotwelschen: Muttersprache 71 (1961): 52--4

HUTTERER Miklós, Bevezetés a germanisztikába. Bp., 19869.

HUTTERER Miklós, Nyelvföldrajz és dialektológia: ÁNyT. 1 (1963): 143--59

Hutterer Miklós, Tréfi ~ tréfli ~ tréfni: MNy. 57 (1961): 84--6

H. Varga Gyula, Hasonlóság és különbözőség a székelyföldi és az itthoni magyar fiatalok nyelvhasználatában: Nyelvi tudat, identitástudat, nyelvhasználat. Szerk. Gadányi Károly, Bokor József, Guttmann Miklós. (Bibliotheca Slavica Savariensis 3. sz.) Szombathely, 1996. 224--8


[VISSZA a Tartalomhoz]