BTNY208BA Szociolingvisztikai gyakorlat
(Az oldal folyamatosan készülget)

 

A tantárgy általános céljai:

A tantárgy célja egyes nyelvi jelenségek gyakorlati bemutatása és feldolgozása a szociolingvisztikai kutatómunka módszereinek bemutatásával. A kiválasztott központi témának megfelelően a tanegység tematikája félévenként változik: a belső nyelvváltozatok rendszerezésére vonatkozó kísérletek; egy beszélőközösség nyelvhasználatának vizsgálata; nyelvpolitikai, nyelvtervezési kérdések; nyelvi változás, nyelvi változók a mai magyar nyelvben; nyelvelsajátítás, nyelvi szocializáció; nyelv és kultúra. A tárgyhoz a tanár által meghatározott témakörből önálló gyűjtőmunka és feldolgozás is kapcsolódik.

A 2008/2009. tanév témája:

A szociolingvisztika magyarországi története.

Tematika:

 1. A szociolingvisztika kialakulása

 2. A nyelvészet kettősége Magyarországon: nyelvtudomány és anyanyelvészet (magyarnyelvészet), ennek (tudomány)történeti háttere

 3. „Szociolingvisztikák” Magyarországon: szociolingvisztika és magyarszociolingvisztika

 4. A magyarországi szociolingvisztika előzményei (nyelvtörténeti és dialektológiai kutatások, Karácsony Sándor munkássága)

 5. A magyarországi szociolingvisztika történetének főbb eseményei

 6. A nyelvi hátrányos helyzet kutatásának nemzetközi előzményei

 7. A nyelvi hátrányos helyzet kutatása Magyarországon (Pap Mária–Pléh Csaba, Bíró Zoltán, Réger Zita)

 8. Az MTA Nyelvtudományi Intézetének Élőnyelvi Osztálya/Kutatócsoportja

 9. BUSZI

 10. MNSZV

 11. A határon túli magyar nyelvváltozatok vizsgálata

Szakirodalom:

 1. Kis Tamás: Szubjektív vázlatpontok egy kis magyarszociolingvisztika-történethez. (Szomorú-igaz paródia három tételben).

 2. Szépe György: Szerkesztői bevezetés. In: Pap Mária–Szépe György (vál.): Társadalom és nyelv (Szociolingvisztikai írások). Bp., 1975. 7–23.

 3. Réger Zita: Utak a nyelvhez. Budapest, 1990.

 4. Lawton, Denis: Társadalmi osztály, nyelv és oktatás. Budapest, 1974.

 5. Pap Mária: A Bernstein-féle szociolingvisztikai elmélet kritikai elemzéséhez. In: Telegdi Zsigmond–Szépe György (szerk.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok 14. (Újabb nyelvészeti témák). Budapest, 1982. 75–86.

 6. Pap Mária–Pléh Csaba: Nyelvhasználat és társadalmi helyzet. (Szociolingvisztikai vizsgálat hatéves fővárosi gyerekek körében). Szociológia, 1972/2: 211–34.

 7. Pléh Csaba–Pap Mária: Hatéves gyerekek beszédében található társadalmi különbségek értelmezési lehetőségei. (Adalékok a Bernstein-féle kódelmélet bírálatához). Irodalom és Nyelvtudomány. (Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, tom 9/D. Nyíregyháza, 1982. 135–143.

 8. Bíró Zoltán: A környezet fogságában. (A nyelvi hátrányos helyzet vizsgálata). In: Bíró Zoltán: Beszéd és környezet. (Tanulmámyok az anyanyelvhasználat köréből). Bukarest, 1984. 8–86.

 9. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének Élőnyelvi Osztálya

 10. Kontra Miklós: Élőnyelvi kutatások határainkon belül és kívül. Magyar Tudomány 2003/4.

 11. Kontra Miklós: Budapesti élőnyelvi kutatások. Magyar Tudomány 1990: 512–520.

 12. Váradi Tamás: A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú. In: Kiefer Ferenc és Siptár Péter (szerk.): A magyar nyelv kézikönyve. Budapest: Akadémiai Kiadó. 339–59.

 13. Kontra Miklós szerk.: Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Budapest, 2003.

 14. Sándor Klára: Kutatás (vagy itt, illetve szövege helyben)