Debreceni Egyetem,

Bölcsészettudományi Kar,

Magyar Nyelvtudományi Tanszék

A társadalmi nyelvváltozatok néhány aspektusa a szociolingvisztika tükrében, különös tekintettel a kábítószeresek nyelvhasználatára

Készítette: Talamasz Csilla,

V. évfolyam,

magyar szakos hallgató

Témavezető: dr. Nyirkos István

Debrecen, 2001.

 

Tartalom:

I. Nyelv — beszéd — társadalom

II. A szociolingvisztika, mint nyelvészeti diszciplína

III. A társadalmi rétegzettség és a nyelvhasználati rétegződés

IV. A szleng kérdésköre a múltban és napjainkban

V. A kábítószeresek nyelvhasználata

VI. Drog szlengszótár A-tól Z-ig

VII. Találkozásom egy gyógyult heroinistával

VIII. Befejezés

 

(AZ ITT KÖZREADOTT SZÖVEG CSAK A DROGOSSZLENG SZEMPONTJÁBÓL ÉRDEKES FEJEZETEKET TARTALMAZZA)

 

Mottó: "Azt hinni, hogy elvonulhatunk a szenvedély elől, éppen olyan őrület; mintha komolyan hinné valaki, hogy homokból házat és menedéket építhet számum ellen. A szenvedély éppen úgy értelme életünknek, mint az értelem, a mértéktartás és a megfontolt védekezés. Csak az lehet teljes és a természete rendjéhez okos értelmességgel simuló ember, aki természetének megfelelő mértékkel és őszinteséggel tudja átadni magát teste és jelleme szenvedélyeinek." (MÁRAI SÁNDOR: Füves könyv)

 

V. A kábítószeresek nyelvhasználata

"Hóesés, hóesés jön az égből,

De nem a földre hull,

Hóesés, de a végén Te maradsz alul,

Tudod a por túl nagy úr…"33

A kábítószeresek nyelvhasználatának magyarországi helyzetéről szólva elengedhetetlen, hogy annak társadalmi vonulatáról ne ejtsek szót.

Az illegitim drogfogyasztás új típusával (szemben a "hagyományos" kábítószer-fogyasztással) először 1968-ban találkoztak hazánkban a rendőri szervek. Az első nagy létszámú drogos (Parkant használó) csoportot 1972-ben észlelték; ragasztószer használatról azonban már négy évvel korábbról — 1968 óta — van tudomásunk.

A témával foglalkozó első tudományos előadás 1972-ben hangzott el (KISSZÉKELYI és mtsai, 1972)34, az első szakközlemény pedig 1973-ban jelent meg (KISSZÉKELYI, 1973). Az Alkohol Elleni Országos Bizottság 1974-ben alapította meg toxikománia elleni munkacsoportját. 1977-ben jelent meg az Állami Ifjúsági Bizottság és az Egészségügyi és Oktatási Minisztérium közös állásfoglalása a témáról, mely megtiltotta a tudományos felméréseket és a drogkérdés bizalmas kezelését ajánlotta. A Minisztertanács 1978-ban ezzel a kérdéssel is foglalkozott és a BTK módosításába a "káros szenvedélykeltés" is bekerült. Ugyanebben az évben szabályozta a Fővárosi Tanács a budapesti drogosok ellátását: a körlevél azonban — annak bizalmas jellege miatt —, még az érintett szakemberek körében sem vált ismertté.

A szaksajtóban több cikk tárgyalta a problémát. 1979-ben védte meg KISSZÉKELYI ÖDÖN e tárgykörből kandidátusi értekezését és ebben az évben adta ki a BM Kiadó a szerző Toxikománia című könyvét — mely a fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ma is zárolt anyaga (viszont nem egy drogosról találkoztam, aki olvasta).

A tömegkommunikáció legfeljebb csak egyedi, elszigetelt esetekről tudósított, az alaposabb bemutatás a 80-as évek közepéig váratott magára (talán egy kivétel volt: NEUKUM L.: Kábultan. Veszélyeztetett fiatalok. Magyarország, 1980/37.sz. 23.). Az "elhallgattatásra" több példát is említhetünk: KISSZÉKELYI rádióműsora, melyet 1973-ban készített, csak tíz év múlva hangozhatott el; GÉCZI JÁNOS: Vadnarancsok című könyvének (Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1983.) egy részlete a "Mozgó Világ"-ban nem jelent meg; a Narko Blues (BOROSS ÉS VÉRTESSY, 1986) című könyv kézirata hat éven át volt asztalfiókban; a Negatív lenyomat című film (rendezője SURÁNYI ANDRÁS) pedig négy évig volt dobozban; és sorolhatnánk a számos hasonló esetet…

A szélesebb szakmai közvélemény előtt a Magyar Pszichiátriai Társasaság Szenvedélybetegek Munkacsoportja, valamint az AEOB Egészségügyi és Tudományos Albizottság a témáról először 1981-ben — majd 1983-ban még egyszer — szervezett egy kerekasztal-beszélgetést.

A hetvenes évek végétől, a nyolcvanas évek elejétől több egészségügyi intézményben is próbálkozások történtek drogosok terápiájával. Az evangéliumi egyházak 1983 óta foglalkoznak szervezetten a drogfogyasztókkal (Kallódó Fiatalokat Mentő Misszió). 1986-ban, az Állami Ifjúsági Bizottság ajánlására, a Minisztertanács egy munkaprogramot fogadott el, és megalakult az Alkoholizmus Elleni Országos Bizottság kábítószer-ellenes albizottsága, mely hamarosan kidolgozta tervezetét. Egy évvel később — 1987-ben — nyílt meg az első budapesti drogambulancia az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézetben. Az Egészségügyi Minisztérium 1985-től foglalkozik a témával, 1987-ben pedig az OIE a drogbetegek ellátásával kapcsolatban egy koncepciórendszert dolgozott ki, megteremtve ezzel a drogosok egészségügyi ellátásának szakmai "legitim" alapjait. Ugyancsak 1987-ben került sor az Országos Pedagógiai Intézet szervezésében a vezető pedagógusok, egészségügyi szervező szakemberek számára egy tanfolyamra.

Az utóbbi években külföldi példák alapján hazánkban is kifejlődött egy olyan intézményi hálózat, amely a drogos céljait és elszántságát figyelembe véve különböző terápiás gyógymódokat kínál az életbe visszatérni vágyó kábítószer-fogyasztónak.

A telefonszolgálatok tanácsot adnak, lelki segélyt nyújtanak a név nélkül jelentkező fogyasztók és hozzátartozóik részére egyaránt. Gyakran ezek a szolgálatok találkoznak először a segítséget kérő emberrel, aki megértő, támogató légkörre vágyik.

A drogambulanciák olyan intézmények, ahova hetente 1–5 alkalommal jár rendelésre a drogról önként leszokni kívánó egyén. A kezelés időtartama néhány foglalkozástól elkezdve akár több év is lehet.Szakorvos, pszichológus, gondozónő, szociális munkás segíti a gyógyulást, amely gyógyszeres kezeléssel is kiegészülhet. Általános állapotfelmérés után a szakemberek javaslatot tesznek a kezelés módszerére, súlyos esetekben kórházi beutalót adnak bentfekvéses terápiára.

A kórházi kezelés az elvonóosztály házirendjének elfogadása és aláírása után kezdődhet. Ez a drogfüggő életének egyik "legkeményebb" hete. A teljes drogmentesség, a külvilág kizárása a legerősebbeket is összeroppanthatja, de ez a leghatékonyabb módja a leszokásnak. Eleinte még a családtagok sem látogathatják a bent fekvőt, a drogról leszokni akaró csak az orvosára és saját magára számíthat. A további kezelés már a családtagok bevonásával és más betegekkel együttesen, csoportterápiában folyik. Csak a 18. életévet betöltött személyt vesznek fel ilyen jellegű osztályokra, a fiatalkorúak kezelésére gyermekkórházakban kerül sor. Drogterápiás otthonok is létesültek az utóbbi években Magyarországon. Általában vidéken, kis közösségekben élnek a megtisztulni vágyók. Maguk takarítanak, főznek, állatot tenyésztenek, növényeket nevelnek. A teendők szigorú napirendi beosztásban zajlanak, és minden bentlakónak saját munkaköre van. A leszokási folyamat előrehaladtával az egyén egyre feljebb kerül a csoporton belül, idővel látogatókat is fogadhat, és már munkaszervezési folyamatokban is részt vehet. A teljes gyógyulás akár két, két és fél évig is eltarthat. Sajnos a politikai és társadalmi változások következtében rendkívül aktuálissá vált a kábítószerkérdés Magyarországon. Az országhatárok felnyitása kedvezett a drogok szinte szabad áramlásának Nyugat-Európából hazánkba. Főleg a hollandiai Amszterdamból történik a kábítószer-csempészés. Amszterdam olyan népszerűségre tett szert, hogy beceneve, "Adam", már itthon is elterjedt. Jelentős kereskedelmi kapcsolat épült ki Adam és Budapest között, s a hálózat több vidéki városra is kiterjed, így például Szegedre is, melyet ma a "Balkán Amszterdamja"-ként emlegetnek. A kábítószerek ilyen széles körű használata köszönhető annak is, hogy egyre szaporodik nálunk a szociálisan labilis helyzetűek száma. Mivel a kábítószerek beszerzése korántsem ütközik olyan akadályokba, mint néhány évtizeddel korábban, ezért a kábítószer-élvezet egyre több réteget érint. Ha a drogfogyasztásról hazánkban készített kimutatásokat hasonlítjuk össze más, főleg nyugati országok statisztikáival, akkor látszólag megnyugtató a kép. Ha azonban egy 1995-ös felmérést vetünk össze egy 1999-es statisztikával, azt látjuk, hogy a nyilvántartott drogbetegek száma több mint háromszorosára nőtt. Még szomorúbb az a tény, hogy egy 16 évesek körében végzett vizsgálat szerint az ún. diszkódrogokat (Speed, Extasy) kipróbálók száma több, mint nyolcszorosára; a hasist, a marihuánát fogyasztók száma pedig több mint háromszorosára nőtt.

A leginkább veszélyeztetett fiatalok a társadalom alsó és felső peremén élnek: vagy rendkívül rossz családi és anyagi körülmények között, vagy bőséges zsebpénzzel a tárcájukban, rendezett háttérrel. A budapesti fiatalok másfélszer többen használnak drogot, mint vidéki társaik.

A kábítószeres társadalom alját képezik a pótszerek pótszereit élvező szipózók, vagyis ragasztóés csavarlazító-inhalálók. Mivel azonban "sokkal jobb szerek" is forgalomban vannak, egyre kevesebb e réteg száma, akik többnyire a tanulatlan ifjúság köréből kerülnek ki. Nem tartottam fontosnak dolgozatomban az ő nyelvhasználatukkal is foglalkozni, hiszen jelentőségük napjainkban egyre csökken.

A következő rétegnek, a gyógyszerezőknek a többségét a felnőtt társadalom tagjai adják. Főleg olyan foglalkozásúak tartoznak ide, akik könnyen hozzájuthatnak az ilyen szerekhez: orvosok, gyógyszerészek stb. Altatókon és egyéb nyugtató szereken élnek az elrontott életű családanyák és a drogambulancia-kezeltek, akik vényt hamisítanak és gyógyszereket "nyomnak".

A stabil egzisztenciájú kábítószereseken kívül még van egy olyan csoport, amelynek nincs sajátos szókincse. Azok az egyének tartoznak ide, akik ideológiai, filozófiai alapokra fektetve misztifikálják a kábítószerezést, s a drogokat tudattágító, személyiségfejlesztő meditációs eszközként használják. Tevékenységüket zárt körben, szertartásosan végzik, és úgy tartják: erről a dologról nem kell beszélni.

A kábítószerpiac csúcsán a kábítószerkereskedők (dílerek, nepperek) állnak, akik rákényszerülnek arra, hogy változatos, sőt mindig változó szókincset használjanak.

Alattuk állnak a hierarchiában a rendszeres kábítószer-élvezők, a dependensek, vagyis junkiek, akik nyelvileg fantáziadúsak. Tőlük származik a kábítószeres szleng nagy része. Ők a budapesti művész fiatalságból kerülnek ki, akik többnyire gazdag értelmiségi családból származnak és iskoláikat még érettségi előtt elhagyták, vagy nem nyertek felvételt egyik felsőfokú oktatási intézménybe sem. Főleg ennek a rétegnek a nyelvhasználatát tanulmányoztam, hiszen ők vannak a legtöbben.

Az anyaggyűjtésben igen nagy segítségemre volt az, hogy a kábítószeres szókincsből rengeteg szó leszivárgott — a hatalmi rendszeren keresztül — az ifjúsági szlengbe. E jelenség oka, hogy a kábítószer-élvezők a megtapaszalt kábítószeres élmények kifejezéseit átvetítik az élet egyéb területeire, s így kifejezéseiket ők maguk sztenderdizálják. Ilyen például a mozizik ige, mely eredetileg a hallucinációs állapotra vonatkozott, majd jelentése kibővült, s megegyezik a bámul igével. Még szemléletesebb példa erre a hallózik kifejezés, melynek jelentésváltozása bonyolultabb asszociációkon keresztül ment végbe. Ezeket a kifejezéseket átveszik azok a fiatalok, akik csak alkalomszerűen vagy soha nem kábítószereztek, s a keményebb drogoktól is tartózkodnak. Ez a csoport a fentről leszűrődő szavakat szívesen és sokszor használja, gyakran anélkül, hogy eredetüket ismerné. Így a kábítószeres argó néha még a köznyelvbe is bekerül.

A hetvenes években, a professzionális nyugati szerek hazánkba áramlásával egyidőben, megváltozott a kábítószeresek nyelvhasználata. Az a szókincs, amit a ragasztószipuzók és a csavarlazító-inhalálók használtak, mostanra már kihaló félben van. Némelyiknek még ismert a jelentése: szipuzik, szuflázik, pálmázik (ragasztót szív), de többségük már teljesen kiveszett a nyelvhasználatból: kanyar: 'gyógyszer alkoholban feloldva', becsápol: 'Parkánt vesz be'. Ezek helyett kialakult egy teljesen friss, de annál gazdagabb szókincs. Nemcsak a társadalom többi rétegétől való elkülönülést vagy a hatóságok félrevezetését szolgálta ez, hanem logikusan adódott abból a csak kábítószeresekre jellemző speciális életmódból és életérzésből, amely csakis e réteg sajátos jellemzője.

Mivel a drogkultúra a XX. században nyugati termék, a kábítószeresek nyelvhasználatára az jellemző, hogy rengeteg nemzetközi szót használnak, melyek többsége angol eredetű. Ezek a szavak fokozatosan beépülnek a magyar ragozási rendszerbe. Pl.: szpídel, dzsojntot szív stb. Akad azonban eredeti, indiai kifejezés is. Pl.: csarasz, gandzsa. Kevesen ismerik e szavak eredeti megfelelőjét, ezért jelentésük változik, vagy előfordul, hogy ugyanaz a szó különböző módosult hangalakkal terjed el. Ilyen a német vamzer 'cellatárs, aki besúgó', melynek jelentése a kábítószeresek közt: 'besúgó kábítószer-kereskedő'. Azok, akik nem tudnak németül, ezt a szót a következőképp használják: vamzel, xamzer, amzel. Ez a jelenség a kábítószeresek nyelvhasználatának szóbeliségéből következik. Az idegen szavak gyors és gyökeres jelentésváltozására jó példa az angol eredetű mancsi szó, mely először ezt jelentette: 'összetekert tölcsérbe helyezett marihuánás cigaretta'. Ma azt az éhségérzetet jelöli, amely egy kábítószert tartalmazó cigaretta elszívását követi. Az idegen szavak úgy élnek tovább a magyar nyelvben, hogy az angol szlengkifejezéseket lefordítják. Pl.. fű=grass, szar=shit, hó=snow, cukor=sugar stb. Természetesen megindul a belső nyelvképződés is.

A drogosok általában nem alkotnak új szavakat, hanem kifejezéseik az argóból vegyülnek a kábítószeres nyelvhasználatba, jelentésváltozással. Láthatjuk, hogy a nyelvi átvételek kétirányú folyamatáról van szó. A kábítószeres és az ifjúsági szleng kölcsönösen hatnak egymásra. Kiválogatási szisztémájuk azon alapszik, hogy nem elneveznek dolgokat, hanem létező köznyelvi-diáknyelvi szókincsből keresnek rá megfelelőt, s így próbálják megfogalmazni a számukra létezőt.

Szinte csak képekben fejezik ki magukat, mert a kábítószerek hallucinációs hatásai miatt az egész gondolkodásmódjuk képekben, szituációkban működik. Ez nemcsak a drogokra, vagy egyéb használati eszközökre vonatkozik, hanem a kábítószerek hatását vagy egy-egy életérzést is próbálnak kifejezni, hiszen ez egy olyan élmény, ami fogalmakkal nem, csak képekkel megragadható. Ilyen — asszociációkon keresztül kialakult és használt — szavak: borul, beszakít, behallózik, lebeg, pörög, nyomul, bemozog, varázsol stb. Ezek a szavak mindig valamely megtapasztalt kábítószeres élmény után születnek meg, vagy tudatosulnak. A kábítószer-fogyasztók szerint amíg valaki nem "nyomott" még, addig nem fogja megérteni, hogy mi a fles: "Nem tudhatja mit jelentenek nekünk ezek a szavak."

Nyelvhasználatuk a tudati és érzelmi folyamatokat tükrözik, a heroinisták például nagyon szívesen hasonlítják össze a heroininjekciót a szexuális aktussal: "Nem kell hozzá nő, elég egy fecskendő." Nem véletlen, hogy számos kifejezésük ered a szexuális életből: életükben többnyire a kábítószerek helyettesítik a nemi életet.

A drogosok számára csak két érték létezik: az ami jó, és az, ami érdektelen. E megkülönböztetés szerint rétegződik nyelvhasználatuk is. A rendkívül erős kommunális érzésből fakadóan mindenkinek ugyanazok az értékek jók, tárgyi dolgokban is azonos az értékrendjük. Így például egy "kola" mindenkinek ugyanolyan pozitív, mint egy "utazás", s ezért szerepelhet a kábítószeres kifejezésekben, mint a kábítószer megfelelője: "Nyomsz egy tripet?" = "Nyomsz egy kolát?"

Jellemző még a szinonímák gazdagsága is: ugyanarra a fogalomra számos szavuk van. Egy-egy "anyagnak" tíz-tizenöt neve is lehet. Ennek az a célja, hogy leplezni tudják a beszélgetés témáját, vagyis a titkosságot biztosítja. A túlságosan gazdag szókincs kialakulását csak az korlátozza, hogy a szavaknak mégis közismerteknek kell maradniuk bizonyos körökben.

Mindenre kivetíthető szavakat használnak, épp ezért nem túl változatos a nyelvhasználatuk, hiszen könnyen csoportosíthatók bizonyos alapszavak köré, amelyek közös alapélményekből, alapérzésekből erednek. Egy-egy ilyen alapszó jelentését az igekötők változatos használata módosítja: egy igéhez szinte bármelyik igekötő hozzákapcsolható, s máris kész egy új szó: nyom, benyom, lenyom, felnyom stb.

A kábítószerek elnevezései általában a szín (hó, zöld, barna, szar, csoki stb.), az alak (bélyeg, gyep, gyom, puska stb.) alapján történnek. Szerintük nyelvhasználatuk koronája a para szó: "Ez a legjobb szó, amit kitermelt belőlem a kábítószer." Ez az egyetlen szó ugyanis — szerintük —, képes kifejezni azokat a komplex érzéseket, amellyel a kábítószeresnek meg kell küzdenie egy "utazás" során, vagy akkor, ha kialakul benne a dependencia.

Az anyaggyűjtést a fővárosban, Budapesten végeztem, az ottani junkiek körében. A gyűjtési módszerek két fő típusa (aktív, passzív) közül a passzív módszer bizonyult célravezetőnek. Ennek óriási előnye, hogy mivel nem jelent drasztikus beavatkozást az eredeti beszédhelyzetbe, nem kényszeríti általában beszédmódja gyökeres megváltoztatására az adatközlőt. Azaz: megbízható nyelvhasználati adatok így nyerhetők elsősorban. Óriási hátrány azonban, hogy ezzel a módszerrel csupán esetleges, véletlenszerű adatokhoz juthatunk, olyanokhoz esetleg nem is, amelyeket vizsgálni szeretnénk. Ez a gyűjtési mód valójában részt vevő megfigyelés, melynek lényege, hogy a gyűjtő, kutató részt vesz adatközlőinek kommunikációs aktusaiban (mintegy részesévé válik tehát életüknek, hétköznapjaiknak is), s közben megfigyeli nyelvhasználatukat (szokásaikat, viselkedésüket, reakcióikat stb.). A résztvevő megfigyeléssel gyűjtött adatok hitelesebbek, mint az aktív módszerrel gyűjtöttek. A kérdőíves módszer "meddősége" miatt tehát a passzív gyűjtési módszert alkalmaztam munkám során. A kérdőíves módszer azért sem bizonyult célravezetőnek, mert a drogosok mindig arról beszéltek, amiről kedvük tartotta. Beszélgetéseink során hamar kifáradtak, illetve elvesztették érdeklődésüket. Az adatközlők mindig a névtelenség homályába burkolóztak — amit teljes mértékben megértettem és toleráltam —: úgy érezték, hogy valamilyen kockázatot vállalnak azzal, hogy "hivatalosan" beszélnek a drogokról. Így a nyelvhasználati interjú három típusa közül (kötetlen, nem irányított interjú; tematikus, vagy irányított interjú; fókuszosított interjú) a kötetlen, nem irányított interjút alkalmaztam: a hangsúly az adatközlő beszéltetésén volt, nem pedig azon, hogy miről beszélt. Feladatom az volt, hogy adatközlőimet szóra bírjam, s beszéltessem azzal a céllal — különböző témákról szólva —, hogy minél kevésbé érvényesüljön az interjú-effektus. Az anyaggyűjtés során beszélgetőpartnereimet a kábítószerek különböző elnevezéseiről, beceneveiről faggattam. Még számomra is meglepő volt, hogy milyen páratlan gazdagságú "szinonimitás" jellemzi a drogos szó- és kifejezéskészletet, melyet szótár formájában a következő fejezetben ismertetek.

 

VI. Drog szlengszótár A-tól Z-ig

A/Á

Acid 1. LSD tartalmú kábítószer, eszid 2. zenei irányzat

Acid-party zenés mulatság — hozzátartozik az LSD tartalmú kábítószerek használata

Adag egyszeri használatra elegendő kábítószer-mennyiség ("Van egy adagod?")

Áempé AMP, marihuána formaldehidben áztatva, majd szárítva

Afgán hasis elnevezése, egyik származási helye miatt

Agy Ad az agynak= drogot használ, kábítószerezik, fokozza a tudatát; szétszívja az agyát: annyi hasist, vagy marihuánát szív, hogy teljesen a hatása alá kerüljön

Ágyú marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta: joint, dzsojnt

Alfa kábítószert fogyaszt, kábszerezik: Lemegy alfába.

Alfaszint a kábítószer hatására kialakult állapot

Ambi drogambi, drogambulancia

Amfesz amfetamin, pszichostimuláns vegyület

Amzel/Amzer l. Vamzer

Anyag kábítószer, cucc, cuccocska, dopping, drog, energia, kábszer, matéria, szer, téma, valamint cumo, cuccos

Anyagozik kábítószerezik, kábszerezik, kábítószert használ

Arat kendert gyűjt

Aranylövés szándékos vagy akaratlan halálos adag kábítószer bevitele a szervezetbe: Az volt neki az aranylövés.

Átmozog valakit meglátogat: "Csak átmegyek X-hez és már jövök is."

B

Barna hasis

Barna por heroin

Bártszimpszon egy rajzfilm figura (Bart Simpson), mely egy tripp fajta

Bátyuska Parkán nevű gyógyszer

Beáll kábítószer hatása alá kerül, beszakít, betép, "totál beálltam"

Bedobni kábítószert szedni

Befordítani kábult, drogos állapotba hozni

Befüvezik marihuánát szív, drogozik

Begyűrűzik sürgetővé vált valamilyen probléma, "begyűrűzött a cigi": elfogyott a cigi, valakinek hoznia kellene

Bejön 1. elkezd hatni/hat a szer

Bekábózik kábítószert fogyaszt, kábszerezik

Bekattan kábítószer hatására pszichikailag és fizikailag kimerül

Bekokszol kokaint fogyaszt, kábszerezik

Bekómál beáll, kábítószer hatása alá kerül

Belövés intravénás injekciózás

Bélyeg tripp, LSD

Benyom bevesz valamilyen kábítószert:főleg az intravénás használatra vonatkozik

Beszakít beáll, kábítószer hatása alá kerül

Beszív hasist vagy marihuánát tartalmazó cigarettát szív

Betép beáll, kábítószer hatása alá kerül

Betépés kábítószeres "utazás", hallucináció

Beüt elkezd hatni a szer

Bevesz kábítószert fogyaszt

Bezsong olyan sokat kábítószerezett, hogy elkezd tőle furcsán viselkedni

Bogyó Extasy tabletta

Borul/Megborul túlságosan beáll

Buddha tripp fajta

C

Céllövölde csoportos intravénás használat

Cigesz/Cigi/Cigó marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta: joint, dzsojnt

Cucc/Cuccocska kábítószer, anyag

Cukor heroin

CS

Csarasz hasis

Csavar marihuánát vagy hasist tartalmazó cigarettát készít, sodor; máktea készítésének utolsó szakaszában rongyon át kicsavarja a megfőtt mákgubóból a levet

Csavaró rongy, melyen átszűrik a mákteát

Cséel csavarlazító

Csepp Hydrocodein csepp

Cseter kábítószert tartalmazó cigarettát készít, sodor

Csík amfetamin, kokain csíkba rendezett, felszippantásra előkészített adagja

Csoki hasis

Csúzli injekciós fecskendő

D

Darálás mákfejek ledarálása

Depi Depridol, metadon

Díler kábítószer-kereskedő, nepper, pusher

Dobás italba kevert gyógyszer

Dohány marihuána

Dopping valamilyen pszichostimuláns vegyület, energia, bármilyen más kábítószer, anyag

Drog kábítószer, anyag

Drogambi drogambulancia, ambi

Drogéria gyógyszertár

Drogos kábítószer-élvező, anyagos, kábszeres

Drogozik kábítószert használ, kábszerezik

Drugster drogos

DZS

Dzságler ang.: 'csaló'; utcai árus, aki maga maga is drogos

Dzset ang.: 'fecskendő'

Dzsodzsesz marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta: ágyú, cigesz, cigi, pipa, rakesz, rakéta, spangesz, spangli, spanyó, szivar, szál

Dzsozsó marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta

E

E Extasy

Egy trippet bedobni LSD-t szívni

Eki Extasy

Elesdé anyarozs alkaloidjából előállított hallucinogén hatású vegyület

Elnyom kábítószert fogyaszt, kábszerezik

Elpilled elalszik a joint, elfárad a hatástól

Elszív marihuánát vagy hasist tartalmazó cigarettát fogyaszt, beszív, szív

Elszorít fecskendő beszúrása előtt elszorítja a kart

Elvonási tünet krónikus drogfogyasztóknál a szer hirtelen elhagyása által okozott szomatikus és pszichikus tünetegyüttes

Ember kábítószert átusító személy

Energia kábítószer, anyag, pszichostimulánsok, dopping

Eper/Epres tripp fajta

Eszid l. Acid

Eszidpárti l. Acid-party

Eszköz injekciós tű az intravénás használathoz

Ex Extasy

Extasy amfetamin származék, XTC, extasy

F

Fecsi/Fecske/Fecskendő/Fegyver injekciós tű az intravénás használathoz

Fehér cukor heroin

Fehér hó kokain

Fehér motor speed

Feldob felteszi a mákteát, felnyom

Feldobódik vidám hangulatba kerül a kábítószertől

Félreég egyik oldalon jobban leégett a joint

Fencsi fecskendő

Filingel ang.: 'érzés': kábítószer hatása alatt van

Flash fles, a kábítószer hatására felvillanásszerűen jelentkező intenzív, mámoros állapot, ami a szer szétáramlását követi a vérben

Flash back 'fles bek': kábítószer okozta rémképek, érzetek váratlan visszatérése szermentes állapotban

Forog valamilyen kábítószer forgalomban van: "Milyen anyag forog most Szegeden?"

Fű/Füvi/Füvecske marihuána

Füst spricc egyszeri használatra elegendő marihuána

Füvészkert kenderültetvény Füvezik marihuánás cigarettát szív, befüvezik

Fixálni beadásra ösztönzi

G

Galambos tripp fajta

Gandzsa marihuána

Gandzsázik marihuánás cigarettát szív

Gaz marihuána

Gesenk ingyen kapott kábítószer

Géza/Granyó Gracidin (amfetamin-származék)

Gézázik Gracidint fogyaszt

Gomba fles

Gorbacsov tripp fajta

GY

Gyanta hasis

Gyárt/Gyúr marihuánát vagy hasist tartalmazó cigarettát készít, sodor

Gyep/Gyom marihuána

Gyógymanó kábítószer hatása alatt álló személy, aki a tőle megszokottól eltérően viselkedik

Gyorsul speed hatása alatt van

H

Hallózik hallucinál, mozizik, utazik

Happy Már happy vagyok: hat az anyag

Háeren heroin

Harap beveszi a gyógyszert, LSD-t

Hasis/Haska/Haskó indiai vadkender virágaiból kivont gyantaszerű anyag

Hasis süti THC tartalmú élelmiszer

Hercsi/Hercsó/Hernyó/HRN/Heró heroin

Heroin a morfiumból félszintetikus úton előállított kábítószer, cukor, fehér cukor, nyalesz, nyalóka

heroin

Horrortrip félelemérzet LSD bevétele után

I

Injektor fecskendő

Iszik THC tartalmú italt fogyaszt

Izgul az illető már nagyon szeretne szívni

J

Jegesmaci tripp fajta

Jég ice; crack; kokainszármazék, melyet előbb felhevítenek, majd a füstjét belélegzik

Joint kender vagy hasis tartalmú cigaretta

Junkie dzsánki, rendszeresen kábítószert injekciózó személy

K

Kábó/Kábszer kábítószer, anyag

Kábózik/Kábszerezik kábítószerezik, kábítószert használ

Kábszeres kábítószert viszonylag rendszeresen használó személy, anyagos

Kanál amiben az ópium kiégetése, illetve feloldása történik

Kender marihuána

Kendő injekciós tű intravénás beadáshoz

Kiakad a kábítószertől megmerevedik, magába fordul,megkövül, sztondul

Kibukik társas drogozás közben elalszik, vagy beszédkészsége csökken, saját gonlataiba merül, lelassul, megül

Kicsavar l. Csavar

Kidnoksz Codein és Noxyron gyógyszer keveréke

Kiffelni hasist szívni

Kodi Codein

Kokain kokacserje leveleiből előállított alkaloid, kokó, koksz, koki, hó, por

Kokózik/Kokszol kokaint használ

Kompót zöld mákfőzet, máktea, sűrű mákesszencia

hasis

Krek ang.: 'lövés, durranás': kokain lefőzött, sűrített állapotban

Kristály kokainszármazék, hevítik és füstjét belélegzik

Kukac heroin (képzettársítás a 'Hernyó'-ból)

Kulcsos tripp fajta

L

Lábos máktea főzésére használt edény

Lány!/Lányazd!/Nyálazd! mikor szívás közben félreég a cigaretta, meg kell nyálazni, hogy jobban égjen; s mivel úgy hatásos, ha a füstjét sokáig bent tartják, ezért csak ilyen rövid szavakkal figyelmeztetik egymást

Leáll rövidebb vagy hosszabb ideig leszokik a kábítószer-fogyasztásról, lejön, letisztul

Lebeg kábítószer hatása alatt jól érzi magát

Lebukik elkapják

Lecsa/Lecsó tripp

Lecsózik trippet vesz be

Légy főnév, olyan személy, aki könnyen rávehető a kábítószer vásárlására

Lehúzása pecsét átsatírozása hamisított receptre

Lelassul nehezebben koncentrál, agyi és fizikai aktivitása lassul, kibukik, megül, leül

intravénásan kábítószert ad be magának

Lökdöső fecskendő

Löket a befecskendezésre kerülő, illetve a befecskendezett kábítószer;lőszer, "Van egy kis lökete.": jó minőségű és intenzív hatású anyaga van

Lőszer l. Löket

M

Magoz szárított kenderből kiszedi a magot

Máktea száraz mákfejek megfőzésével nyert, kábító hatású folyadék

Marcsa/Maresz/Mari(ska) marihuána

Marihuána az indiai kender leveleiből és virágaiból szárítással előállított kábítószer; marcsa, maresz, mari(ska), fű, füvecske, füvi, gandzsa, grász, gyep, gyom, kender, zöldség

Másodfőzet másodszor is lefőzött máktea

Matéria kábítószer, anyag

Mátó melléknév, teljesen be van állva

Megcakkan/Megkattan kábítószer hatására idegrendszeri megbetegedés tüneteit mutatja

Megdob intenzíven hatni kezd a drog, bejön

Megjön kezd hatni a kábítószer, a várt hatást okozza

Megkövül a drog hatásától lelassul, lefárad, sztondul

Megpadlózik túladagolás következtében rosszul lesz

Megreccsen a pofája túladagolás következtében eltorzul az arca

Mellémegy az intravénás injekciót nem sikerülbeadni

Merci Noxyron (altató), az amfetamin-tablettán található Mercedes embléma miatt

Monyó/Morfi/Morfó morfium

Morfium az ópiumkészítmények közül a legerősebb, kábító, fájdalomcsillapító hatóanyagú gyógyszer, ami a gyógyászatban nélkülözhetetlen (pl.: rákbetegeknél fájdalom csillapítására)

Morzsol leszedi a kender száráról a leveleket és a virágzatot

Motorozik szpídel, szpídet fogyaszt

Mozgás aktív tevékenység

Mozi vizuális hallucináció, halló

Mozizik vizuálisan hallucinál, hallózik

Működik érezhető a drog hatása, a várt hatást okozza, bejön

Műszer injekció a drog intravénás beadásához, fecskendő

N

Nagy fehér motor kokain

Nagy ringlispil kokain

Napocskás/Héliosz tripp fajta

Narkó kábítószer

Narkós kábítószeres

Narkózik kábítószerezik

Nepper kábítószer-kereskedő, elosztó, díler

Noxi Noxyron

NY

Nyalcsi/Nyalesz/Nyalóka heroin

Nyom kábítószert fogyaszt, drogozik, intravénásan adja be

Nyomul/Pörög általában, de nem kizárólagosan aktívan kommunikálni az emberekkel

Ó

Ópium a mák tokterméséből nyerhető, fájdalomcsillapító hatású szer, általában a zöld mák megvágásakor nyerik ki tejfehér nedvét

P

Papír 1. LSD 2. cigaretta sodrásához szükséges papír: Van papírod?, Hány papíros a dzsojnt?: Milyen mennyiségű kábítószert tartalmaz a cigaretta? 3. szűrőpapír: mikor szívás közben elérnek a cigaretta végére, ezt mondják: Ez már papír volt. Már meleg. Nyomd el! 4. üres vény

Para heveny, átmeneti téveszme, ami drog hatására alakul ki

Parázik kábítószer hatása alatt téveszmemerendszerek jelentkeznek a drogos egyénnél

Pátyuska/P Parkán nevű gyógyszer

Pingvin tripp fajta

Pipa marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta; szívásra alkalmas pipa, melynek számtalan változata van

Pisztoly injekciós tű az intravénás beadáshoz

Pogácsa l. Hasis süti

Por kokain

Pormák metszett mák

Pödör marihuánát vagy hasist tartalmazó cigarettát sodor

Pörgés drogok által előidézett, a megszokottnál nagyobb fizikai és szellemi aktivitás

Pumpa/Puska injekciós tű

R

Ragcsizik ragasztóval kábítószerezik

Ragi szerves oldószert tartalmazó ragasztó

Rakesz/Rakéta l. Joint

Rászív elszív még egy második/harmadik marihuánát vagy hasist tartalmazó cigarettát, hogy fokozza a hatást

Red star/Vörös csillag tripp fajta

Repül l. Lebeg

Revkó/Revolver injekciós tű az intravénás beadáshoz

Ritt Coderit gyógyszer

Rock and roll speed

Röpcsi amfetamin

S

Sakk/Pepita tripp fajta

Sav LSD

Sár heroin

Sárkány/Dragon tripp fajta

Sit hasis

Slukkol kábítószeres cigarettát szív

Snow ang.: 'hó': heroin

Sodor l. Pödör

Sotgán ang.: 'vadászpuska': a cigarettát az égő feléről szívják, a másik végét valaki fújja, hogy több füst hatoljon a tüdőbe

Spangli/Spanyó/Spukli l. Joint

Stempli pecsét

Stoppol közös szívás esetén körbemegy a füves cigaretta; ha valaki hosszabb ideig magánál tartja, az "stoppolja" a kört

SZ

Szar hasis

Szál l. Joint

Száll/Szárnyal l. Lebeg

Széna marihuána

Szer kábítószer, anyag

Szétszív nagyon sok drogot fogyaszt: Szétszívja az agyát.

Szinyó/Szipuzás/Szittyózás szerves oldószergőzök belégzése

Szipó/Szipu szerves oldószereket tartalmazó anyagok

Szivar l. Joint

Szívás l. Szinyó

Szpíd Speed (amfetamin-származék)

Szpídel szpídet fogyaszt

Sztond olyan állapot, amikor valaki a kábítószertől lefárad, passzív, társasági életre alkalmatlan

Sztondul a kábítószer hatására agyi és fizikai aktivitása csökken, a társasági életben nem tud aktívan részt venni, kiakad, megkövül

Szüret kender begyűjtése

T

Tár gyógyszertár, Lenyúl egy tárat: Kirabol egy gyógyszertárat.

Tea l. Máktea

Teázikmákteát iszik

Téhácé az indiai vadkender kábító hatású anyaga, THC, delta-9-tetrahidrokannabinol

Teker l. Sodor

Téma kábítószer, anyag

Témázik kábítószert fogyaszt, anyagozik

Tisztul kezd kikerülni a drog hatása alól, egy ideig nem drogozik, leáll

Török kör közös szívás esetén a szabály az, hogy mindenkinek addig kell a tüdejében tartani a füstöt, míg újra rákerül a sor a szívásban

Trikó/Trinyó tripp

Tripp LSD-t és amfetamin-származékot tartalmazó kábítószer, trinyó, trikó, bélyeg, lecsa, lecsó

Tudat Fokozza a tudatát: kábítószert fog fogyasztani

Túladagol többet fogyaszt a drogból

Túlszív többet szív a kelleténél, túlszívta magát: meg sem tud mozdulni

Tű/Tücsi fecskendő, injekciós tű

U

Ufós tripp fajta

Univerzum tripp fajta

Utazik kábítószer hatása alatt van, hallucinál, hallózik, mozizik

Utazás kábítószer hatására kialakult állapot

Utcát lő egy érbe egymás után szorosan szúrja a fecskendőt

Ü/Ű

Ügyelet ügyeletes gyógyszertár

Űrszörfös tripp fajta

V

Vág a mákgubót bemetszi, hogy nedve kifolyjon

Vált receptet kivált; egyik anyag után egy másikat használ

Vamzer ném.: 'cellatárs, aki besúgó': besúgó kábítószer-kereskedő

Varázsol kábítószer hatása alá kerül: "Elvarázsoltam magam."

Velkam ang.: 'Welcome!"=Isten hozta!: LSD-tabletta

Vetítés hallucináció, mozi, mozizás

Vidám cigi marihuána

Z

Zöld/Zöldség marihuána

ZS

Zsákutca a drog fogyasztójának tett tréfás, ironikus megjegyzés; arra utal, hogy a drogozás nem oldja meg a problémákat, testi és lelki leépüléshez vezethet, más kiutat kell keresni

X

XTC Extasy tabletta, eksztazi, amfetamin

 

 

 

VII. Találkozásom egy gyógyult heroinistával

A kábítószeresekkel, drogos fiatalokkal való találkozásom nagyon tanulságosnak bizonyult. Emberi roncsok álltak, illetve vegetáltak a szemem előtt, akik úgy kezdték el a drogozást, hogy: "Na jó, egyszer élünk, adjatok nekem is, kipróbálom…" Aztán pedig nem volt megállás a lejtőn: ugyanazt a kábulatot csak egyre nagyobb mennyiségű anyag tudta biztosítani számukra.

Tanulságos — egy magát megnevezni nem kívánó — 19 éves lány esete, melyet magnóra rögzítettem. Ő a következőket mesélte:

" Dílerkedés, prostitúció, és mindennap heroin! Ez az ördögi kör töltötte ki az életemet két éven át. Egyszer azonban világossá vált, hogy teljesen tönkre fogok menni, ha így folytatom. Végre élni szerettem volna, igazán élni, barátokat akartam, és azt, hogy újra szívből tudjak nevetni. Sportolni szerettem volna, vagy csak úgy ábrándozni a jövő rejtette lehetőségekről: ezekről mind lemondtam, amióta a kábítószeren éltem. A heroin elvette minden lelkesedésemet, motivációmat, erőmet, és azt a gondolatot égette az agyamba, hogy csak azért érdemes élni, hogy megvehessem a következő adagot. Közben egyre nőtt bennem az elhatározás, hogy újra erős akarok lenni, és vissza szeretném kapni a régi, egészséges önbizalmamat. Testem minden porcikája le akart szokni a drogról! Bár korábban volt már három sikertelen leszokási kísérletem, ezúttal tudtam, hogy sikerülnie kell. Most ugyanis nem úgy akartam megpróbálni, mint eddig, egyedül, hanem mások segítségével.

Ezért elmentem egy drogambulanciára, ami épp akkoriban kezdte meg működését a városban. Ott végre megértést, együttérzést és segítséget találtam. Sok komoly beszélgetés után az orvosom és a tanácsadónőm elhatározta, hogy egy olyan leszoktató programmal »tisztítanak meg«, amelynek során a heroint egy hasonló hatású gyógyszerrel: a metadonnal helyettesítik. A test ugyan továbbra is megkapja a számára szükséges ópiátadagot, de ez a szer nem roncsolja az agyat, mint a heroin. Bár a testem még rá van szokva erre a pótszerre, az agyam teljesen tiszta. Hosszú még az út a teljes tisztaságig, de tudom, hogy sokkal könnyebb lesz így a normális életbe való beilleszkedés. Elsősorban azért, mert már nem vagyok az utcán, nem kell a többi drogossal találkoznom; másrészt négy hónapja vagyok a kúrán, és a metadonadagomat is csökkentették."

Arra a kérdésemre, hogy mikor és milyen élethelyzetben találkozott a droggal, elárulta, hogy alig tizenöt évesen kezdett kábítószerezni. Először hasist szív, később trippet és LSD-t nyom, hogy elfelejtse az otthoni problémákat. Majd 16 évesen elköltözik otthonról, és rossz társaságba keveredik: barátja rábeszéli a heroin kipróbálására, ki is próbálja, mit sem tudva a szer hatásáról. Munka mellett tanul, de a mindennapos feszültséget már nem bírja ki a heroin nélkül: így aztán heroinistává válik. Ez tölti ki az életét: már ébredés után is szokásukká válik az anyagozás, majd egyre mélyebbre süllyednek: dílerkedésbe fognak. Többször le akarnak szokni közösen, de nem megy…

Ma már szakított a barátjával és bizakodva tekint a jövőbe: "Élni akarok, még akkor is, ha soha nem fogom tudni elfelejteni azt az érzést, amit a heroin adott."

E drogfüggő lány élete azért alakult ilyen szomorúan, mert ő is a drogok egyre többet követelő körforgásának csapdájába került. Kezdetben ugyanis e tiltott szerek fokozott örömérzést okoznak fogyasztójuknak, amit azonban egyre jelentősebb rossz közérzet követ. Ebből a kellemetlen állapotból csak úgy tudnak kizökkenni, ha újabb adaghoz nyúlnak, a feldobottság azonban ekkor már nem olyan erős, mint eleinte. Aztán a kör bezárul: beáll az az állapot, amikor már a mindennapos léthez kell a drog, és az egyetlen életcél az újabb adag beszerzése.

A fenti elrettentő példa is alátámasztja, hogy mindenkelőtt a felvilágosításra és a megelőzésre, azaz a prevencióra kell helyezni a hangsúlyt. Az utóbbi években ez a mozzanat érzékelhetően bekövetkezett: a rádiók, televíziók, magazinok fontos szerepet töltenek be az ifjúság tájékoztatásában, a kábítószerek használatáról alkotott kép kialakításában.

 

 

 

VIII. Befejezés

Visszakanyarodva a kábítószeresek nyelvhasználatának problémaköréhez azt tapasztaltam, hogy alapvetően a szóbeliség jellemzi, és rendkívül gazdag, széles palettájú e nyelvhasználati mód. Állandóan változó és megújuló szó- és kifejezéskészlettel rendelkeznek: egyes elemek (pl.: a szipuzás szókincse) elavulnak, mások a helyükbe lépnek, bekerülnek a kábítószeresek nyelvhasználatába. Adatközlőim egyöntetű véleménye, hogy a kábítószeres szleng igazából nem létező dolog, ugyanis e szavak, illetve kifejezések mindig valamely megtapasztalt drogos élmény után születnek meg, illetve tudatosulnak.

A drogosokkal való személyes kontaktus után bátran elmondhatom, hogy külön világban élnek, amely világ csöppet sem veszélytelen és nem irigylésre méltó. Ők is szenvednek a pszichikai és fizikai függőségtől, de kikerülni az "ördögi kör"-ből csak kivételesen erős akarattal rendelkező ember számára sikerülhet.

Végezetül BÁRCZI GUSZTÁV, neves orvos és gyógypedagógus sorait idézem, mely legyen valamennyiünk számára megszívlelendő gondolat:

"Szeresd az egészséged, mert ez a jelen.

Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Őrizd szüleid egészségét! — mert

múlton épül fel a jelen és a jövő."

 

Hivatkozások:

33. a Tankcsapda nevű debreceni zenekar Hóesés című számából valók az idézett sorok, a dal az 1994-ben megjelent "Jönnek a férgek" című albumon található

34. KISSZÉKELYI–HORÁNYI–HORVÁTH: Új hallucinogén jelentkezése Budapesten. A Magyar Igazságügyi Orvosok Társaságának III. Nagygyűlése, Debrecen, 1972.

 

 

Bibliográfia:

1. BÁRCZI GÉZA: A magyar nyelvjáráskutatás időszerű feladatai. I. OK. Bp. 1954.

2. uő.: A magyar nyelv életrajza. Gondolat, Bp. 19662.

3. KISSZÉKELYI–HORÁNYI–HORVÁTH: Új hallucinogének jelentkezése Budapesten. A Magyar Igazságügyi Orvosok Társaságának III. nagygyűlése, Db. 1972.

4. A nyelvtudomány ma. Szerk.: SZÉPE GYÖRGY. Gondolat, Bp. 1973.

5. SZILÁGYI N. SÁNDOR: Magyar nyelvtan. Első rész. Bukarest, 1980.

6. MNyj. 24. sz. Db. 1981.

7. VEAB Értesítő II. Veszprém, 1982.

8. Dr. RÁCZ JÓZSEF: A drogfogyasztó magatartás. Bp. 1987.

9. A magyar nyelv rétegződése, táji tagolódása I. Szerk.: HAJDÚ MIHÁLY. Tankönyvkiadó, Bp. 1988.

10. A magyar nyelv rétegződése I–II. Szerk.: KISS–SZŰTS. Bp. 1988.

11. BENKŐ LORÁND: A történeti nyelvtudomány alapjai. Bp. 1988.

12. PÉNTEK JÁNOS: Teremtő nyelv. Kriterion, Bukarest, 1988.

13. MNyTK. 189. sz. Bp. 1990.

14. KISS JENŐ: Magyar anyanyelvűek — magyar nyelvhasználat. In: SZENDE ALADÁR: A magyar nyelv tankönyve középiskolások számára tematikus füzetei 1. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1994.

15. KISS JENŐ: Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp. 1995.

16. WARDHAUGH, R.: Szociolingvisztika. Osiris-Századvég, Bp. 1995.

17. Dr. ESZÉNYI JÓZSEF: A drog és a fiatalok. Bp. 1996.

18. KURDICS MIHÁLY: Nem lehet divat a halál! avagy a kábítószer itt van testközelben. Bp. 1996.

19. A szlengkutatás útjai és lehetőségei. Szerk.: KISS TAMÁS. Kossuth Egyetemi Kiadó, Db. 1997.

20. KÖVECSES ZOLTÁN: Magyar szlengszótár. Akadémiai, Bp. 1998.

21. Dr. SZELES GÉZA–GRÓF NORBERT: Másképp a kábítószerekről. Bp. 1998.

22. Mi a szleng? Tanulmányok a szleng fogalmáról. Szerk.: FENYVESI ANNA, KIS TAMÁS, VÁRNAI JUDIT SZILVIA. Kossuth Egyetemi Kiadó, Db. 1999.

23. WACHA IMRE: Szöveg és hangzása. Cikkek, tanulmányok a beszédről. A Magyar Rádió Részvénytársaság Oktatási Osztálya, Bp. 1999.