Rikassi Ilona

A nyírbátori diáknyelv és szótára

Témavezető: Dr. Kis Tamás egyetemi adjunktus

(WinWord 6.0: 1. file | 2. file | ZIP tömörítve)

TARTALOM

 1. A szleng fogalma
 2. A szleng és a diáknyelv kapcsolata
 3. Diákszleng régen és ma
 4. A nyírbátori Báthory István Gimnázium diáknyelvének szótára

1. A szleng fogalma

1.1. A nyelvtudomány egyik hagyományos értelmezése alapján a két legfontosabb nyelvváltozat: a nemzeti nyelv és a népnyelv. Normatív értékűnek, az újabb felfogással összhangban, a nemzeti nyelv írott (irodalmi nyelv) és beszélt változatát (köznyelv) tekintik.

A népnyelv fogalmába a helyi és a területi nyelvjárásokat sorolják, s a nyelvjárások sokféleségét szembe állítják a nemzeti nyelv egységével. (A nyelvjárás egy kisebb közösség sajátja, a nemzeti nyelv az egész nemzeté.) Mivel a köznyelv nincs annyira szabályozva, mint az irodalmi nyelv, vidékenként eltéréseket mutat(hat), nyelvjárási sajátosságokat tartalmaz(hat) (BACHÁT: Norma - átlag - eltérés 9-22).

Az ilyen nyelvjárási elemeket tartalmazó köznyelvet regionális köznyelvnek nevezik, melynek vizsgálata az utóbbi években került előtérbe. Ez egyfajta átmeneti kategória a nyelvjárások és a köznyelv között. A nyelv sokféleségének alapja azonban nemcsak a területi tagoltság, hanem a társadalom heterogén volta is. Minden társadalom kisebb-nagyobb csoportokból, rétegekből áll, amelyeket az azonos foglalkozás, érdeklődési kör, műveltség, életkor, életkörülmények, életmód kötnek össze (uő.: uo.).

A nyelvtudomány régebben csoportnyelvekről és rétegnyelvekről beszélt (a rétegnyelvek nagyobb körre kiterjedő csoportnyelvek), elkülönítve őket a nemzeti nyelv mindkét változatától.

E téren azonban óriási a zűrzavar. A 60-as években a szakirodalomban terminológiai vita kezdődött a nyelvi rétegek megnevezéséről, elkülönítésükről, egymáshoz való viszonyukról, jellemzőikről stb.

HAJDÚ MIHÁLY csoportnyelvnek nevez minden nyelvváltozatot (MCsopnyDolg. 1. sz. 7-9), GRÉTSY LÁSZLÓ szaknyelvekről és csoportnyelvekről beszél, és szerinte a társadalmi nyelvváltozatok nem az irodalmi és a köznyelv alatt helyezkednek el, hanem azok mellett. Tulajdonképpen az irodalmi nyelvet és a köznyelvet országos kötelezettségű nyelvváltozatoknak, a szaknyelvet és a csoportnyelveket résznormáknak nevezi (MNyRét. 85-107). BACHÁT LÁSZLÓ abszolút normatív értékű és relatív norma értékű nyelvváltozatokat emleget (i. m. 16).

Ezt a terminológiai és definíciós bizonytalanságot egyes kutatók egy "új" terminus technicus, a szleng, bevezetésével próbálják feloldani.

A szleng mint műszó igen későn jelent meg a magyar nyelvtudományban, a nyelvészeti szakkifejezések közé való felvételét csak 1980-ban javasolta PÉTER MIHÁLY (Nyr. 104: 273-81). Az 1980-as kiadású Nyelvművelő Kézikönyv még nem is tartalmaz ilyen címszót.

Viszont a szleng mint beszédmód igen elterjedt, tartalmát tekintve már évszázadokkal ezelőtt is általános nyelvi jelenség volt a magyar és az idegen nyelvekben egyaránt. RÉTHEI PRIKKEL MARIÁN "A régi magyar tréfaszók" címmel írt tanulmánya éppen erről tanúskodik (MNy. 3: 289-301, 337-344, 385-395).

Magát a fogalmat korábban inkább argó, jassz-, csibész-, vagány-, huligán-, tolvajnyelv, zsargon, nagyvárosi nyelv, ifjúsági nyelv stb. elnevezéssekkel illették. Ezek jelentése azonban szűkebb körű. Mit jelölnek ezek a szavak pontosan?

"Mint minden nagyvárosnak - írja BÁRCZI - úgy Budapestnek is alsóbb társadalmi rétegeiben kifejlődött egy különleges nyelv, melynek grammatikai rendszere csaknem teljesen azonos a köznyelvével, szókincse azonban az átöröklött köznyelvi szókincstől többé kevésbé eltér" (A magyar nyelv múltja és jelene. Bp., 1980. 239).

Ma, egységes "ifjúsági nyelv" nincs, sőt, maga a terminus technikus sem állja meg a helyét. Mielőtt azonban kifejteném erről álláspontomat, tisztázom a szleng körüli további kérdéseket.

1.2. A szleng meghatározása és megítélése minden korban eltérő volt.

J. P. THOMAS szerint "A slang az őrültek nyelve. Mivel élesen szembefordul a tiszta és nyelvtanilag kifogástalan beszéddel, az irodalom barátai sohasem fogadhatják el." (KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL: Kritika 1965/5: 40).

Erről PÉTER MIHÁLYnak egészen más a véleménye a Szleng és költői nyelvhasználat című tanulmányában (i. m. 276). Szerinte a költői nyelv képzési mechanizmusa nagyon hasonlít a szlengéhez. Ugyanis mindkettő a nyelvi rendszer azon lehetőségeit kívánja előtérbe állítani, amelyekkel a köznapi nyelvhasználat nem nagyon él.

CHESTERTON már belátta, hogy a szleng ellen való tiltakozás szélmalomharcnak bizonyult, mert a nyelv befogadta rendszerébe. Ő így vélekedett: "a slang a költészet egyik szüntelenül ömlő forrása. Minden slang metafora, minden metafora költészet..." (KOLOZSVÁRI, uo. 40).

Ez a megközelítés már közelebb áll a valósághoz, de vizsgáljuk meg részletesebben, hogy a szleng kinek a nyelve.

A legtöbb nyelvész a városi népnyelvből eredezteti. KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL így fogalmaz: "a slang valójában a népnyelv egyik faja, városi népnyelv, mely akkor alakult ki, mikor első ízben tömörült nagyobb számú lakosság a városokba" (uő.: uo. 40).

Tehát, az általános felfogás szerint a szleng köznyelvi jelenségként értékelhető csoportnyelv, egyfajta városi népnyelv, amely a köznyelvtől csak szókincsében tér el. Fontos tényezőnek tartom azt is, hogy a szlengkifejezések születése egy-egy embercsoport kényszerű vagy önkéntes összezártságának az eredménye. Ilyen katalizátor jellegű szerepet tölt be a laktanyák közössége, de például az egy-két hetes kiránduláson összeverbuválódott diákcsoport nyelvhasználatában is föllelhetők új szlengkifejezések. Ezek legtöbbször csak addig élnek, amíg a csoport együtt van, de előfordulhat, hogy beszivárog a köznyelvbe is.

Egyet értek TOLCSVAI NAGY GÁBOR azon véleményével, hogy ezesetben nem a normán kívüliséget kell előtérbe állítani. Ő inkább a bizalmas társalgás terminust használja a fogalom megjelölésére (Nyr. 112: 398-405).

SIPOS PÁL úgy fogalmaz, hogy a familiáris köznyelvben a beszélők gyakran "elengedik magukat", s ez, a szlengelemek megjelenésében manifesztálódik (MNyRét. 867-874).

1.3. Sokféle meghatározásával próbálkoztak már a szlengnek. Az egyik elég jól sikerült definíciót az Értelmező Kéziszótárban találtam.

"A szleng a csoportnyelvek fölött álló stílusjelenség, amely az egyes csoportnyelvekben realizálódik."

Rendkívül találóak PENTTINEN szavai, mi szerint a szlenget "mindenki ismeri, de senki sem tudja meghatározni" legfeljebb úgy, hogy szleng az, amit a beszélője annak érez (KatSzl. 13). Ez a meghatározás azonban nem a legtudományosabb megközelítése a kérdésnek, inkább csak a probléma összetettségét érzékelteti.

Ez a szélesen értelmezett fogalom tehát magában foglalja mindazokat a szavakat, amelyeket sokan használnak, még többen ismernek, de a közkézen forgó általános szótárak nem tartalmaznak (ANDRÁS T. LÁSZLÓ-KÖVECSES ZOLTÁN, Magyar-angol szlengszótár. Bp., 1989. 10).

De attól, hogy valaki szlengszavakat használ, még nem feltétlenül beszél szlengben. Vagyis, a szlengszavak összessége még nem azonos a szlenggel magával. A szlengben beszélés ugyanis együtt jár egyfajta viselkedésmóddal és világszemlélettel (VIDOR ZSUZSA, A diákjassznyelv és jasszmagatartás. (A Zabhegyező ürügyén): Valóság 7 (1964) /9: 69-75).

A normanyelvet viszonyítási alapul véve a szleng tréfás, humoros, vagy lenéző, lekicsinylő, gúnyos stílusárnyalatot hordoz magában, ami arra enged következtetni, hogy a beszélő az őt körülvevő tárgyakat és jelenségeket erős, többnyire negatív szűrön át szemléli, és a számára szembeszökő vonásokra különösen nagy hangsúlyt fektet (KatSzl. 12).

A szleng keletkezésének okait vizsgálva ERIC PARTRIDGE 15 lényeges dolgot emel ki (magyarul: ERDŐS: Nyr. 112: 143-148), SIPOS PÁL 5 pontban ismertette véleményét (i. m. 868), én a következő tényezőket tartom fontosnak.

KIS TAMÁS, A mai magyar katonai szleng és szótára című művében ezt írja: "Rendkívül fontos ismertetője a szlengnek, hogy az egyébként bázisnyelvnek minősülő kifejezéseket is emocionális töltéssel látja el..." (KatSzl. 12). Csak azért sem úgy beszél, ahogy azt a normarendszerünk megkövetelné. Nem gonoszságból, inkább a fricska kedvéért.

Tehát, az érzelmi belevetítés nagyon fontos szerepet játszik a szókincs kialakulásában. Ezért - írja - KIS TAMÁS a szleng leggyakoribb szóalkotási módja az érzelmi szóalkotás.

Ezt azonban - szerinte - nem tekinthetjük valódi szóalkotásnak, mert nem hoz létre új szavakat, csak erős érzelmekkel és szemléletes kifejezőerővel ruházza fel a régieket (KatSzl. 12).

Ezzel magyarázható többek között az is, amire már korábban utaltam, hogy a szleng szókincse gyorsan változik. S mivel a szleng jellegzetesen szóbeli jelenség, a "divatjamúlt" szavak rendszerint nyomtalanul kikopnak a szókincsből, és jönnek helyette újak. Ellenben az is előfordulhat, hogy a korábban szlengnek minősülő szavak beépülnek a köznyelvbe.

A szleng vizsgálata során célszerű szem előtt tartani, hogy a szleng nem egységes szociolektus. KARTTUNEN nyomán három nagyobb fajtáját különböztethetjük meg:

2. A szleng és a diáknyelv kapcsolata

2.1. A magyar szleng történetét, illetve magát a jelenséget legelőször ZOLNAY VILMOS és GEDÉNYI MIHÁLY foglalták össze a magyar fattyúnyelv szótárában (fattyúnyelv = szleng), szlengfelfogásuk azonban nem talált követőkre. A szleng vizsgálatát nyelvészeink az ún. ifjúsági nyelv feltárásával igyekeztek pótolni. Ezt az irányzatot KOVALOVSZKY MIKLÓS Valóság-beli cikkétől (Az ifjúság nyelvéről: Valóság 6 (1963)/5: 66-75) szokás számítani. Csakhogy az "ifjúsági nyelv" terminus túlságosan leszűkítette a vizsgálandó területet, sőt a leegyszerűsítő közlésmód miatt rossz vágányra terelte.

A szakirodalom az "ifjúsági nyelv" előzményeiként tünteti fel:

Tehát ez alapján az "ifjúsági nyelvet" az egész fiatalság által használt rétegnyelvnek, a diáknyelvet pedig, ezen nyelvi kategórián belül, az iskolai élet jellegzetes fogalmaira szorítkozó csoportnyelvnek tekintette.

Szerintem azonban ez, ilyen formában nem helytálló. A diákok ugyanis, bár a legkülönbözőbb rétegekből verbuválódnak, önálló csoportot alkotnak a társadalomban.

Nyelvük önálló csoportnyelv, melynek nincs külön nyelvtani rendszere, hanem elsősorban szókincsbeli különbségek választják el a köznyelvtől. (MATIJEVICS, A vajdasági magyar diáknyelv. Újvidék, 1972. 19-24).

Szerencsésebb lenne tehát kicsit háttárbe szorítani ezt a téves terminust, s helyére, sokkal nagyobb hangsúllyal, a diáknyelvet, illetve ennek szinonimájaként a diákszlenget állítani. Ezt az elképzelést követve megkülönböztethetnénk egy:

Ennek értelmében (a továbbiakban ezt az értelmezést elfogadva), a következő témaköröket különíthetjük el. (A példákat saját szójegyzékemből hozom, amit a nyírbátori Báthory István Gimnáziumban gyűjtöttem 1996 februárjában, és amelyet a dolgozatom végén szótár formájában rendszereztem is.)

2.2. A tulajdonképpeni diákszleng

gimnázium: börtön, 10 hónap fegyház, gimi, középsuli; zeneiskola: kornyikasutyi, nyikorogda, zenetanoda; kollégium: kolesz, koli, kóter; igazgatói szoba: magánzárka, purgatórium; tanári szoba: tanarak begye, tancsitanya, sárkánybarlang; tanterem: cella, gyerekcsapda, vallatószoba

igazgató: diri, főkolompos, izgató; tanár/tanárnő: tanarak, tanár bá/tanár né, tangász, szakbarbár; orosztanár: agyinka; kémiatanár: klóranyó; történelemtanár: csatamami; matematikatanár: egyenletke; elsős diák: csipasz, gyík, szecska, tompika; takarító: ariel, klotyómanó, Tóónőő; portás: börtönőr, cerberus, kidobó

csengő: berregő, csirrike, kolomp; faliújság: falifirka, firkálmány, hírtábla; ellenőrző könyv: anyaszomorító, ellenem őrző, rémfüzet; bizonyítvány: bizony hitvány, bizonyíték, pofozító; körző: bökő, cirkli, köríró; ceruza: cerka, cerula, tápicsku; radír: dörzsi, racsek, racska; tiltott segédeszköz: aknavető, puska, szakirodalom; les: puskázik - az így készült dolgozat: KGST-dolgozat; tolltartó: cerkalak, indiántemető; tabló: nyakfedőkiállítás, pofaképalbum, vándordiák-gyűjtemény

matematika: matek, matemat, matika; irodalom: irci, író halom, sokadalom, sirodalom; biológia: bájológia, biosz, csontváztan; történelem: töri, törci; fizika: fika, fifika, fújzika; (mottó: Volt egyszer egy volt.); ének: kornyika

elégtelen: fa, fúró, gerenda, gyökér, gyufa, horog, szálka stb. Faiskola lerakatot nyitottál?; Na fiúk, ez a Karcsi már megint horogra akadt!; elégséges: görbehátú, libanyak, hattyú. Mi az, hattyúkat tenyésztesz? közepes: domb, fél nyolc, madár, púpos teve; jó: állvány, szék, villám; jeles: gömbvillám, nagyhasú

kitűnő tanuló: agytröszt, ifjú Einstein, überke; törtető diák: gőzös, szenyó, sztaha; tanulás: agytankolás tanul: gyilkolja az agyát; megbukott: leesett a létráról, visszatapsolták; évismétlő: bukdács; nem figyel órán: bambul, lyukat néz a levegőbe, néz ki a fejéből; feleléskor meg sem szólal: Hallgat, mint a sülthal; Szájzára van; valaki hiányzik: apasztja a létszámot

Csontváz: Krivánik József - mert vékony; D. J. Szták: Szták Sándor; Don Quijote: Őri Lajos; Duffi: Molnár Gábor - a szája miatt; Hangszóró: Hadházi Albert - mert hangosan beszél; Kisgenyó: Batay Árpádné - mert mindig pattog; Mezítlábas: Baracsi Istvánné - mert a papucsa alig látszik; Nyalóka: Molnár Gábor - a bukósisak miatt; Nyúlszájú: Harcsa Andrásné - mert folyton grimaszol; Pukkandur: a portás gúnyneve; Setesuta: Bene Zsuzsa; Step: Szentpéteri Miklós - mert fehér step cipője van; Vaskalapos: Harcsa András - mert szigorú; Vörösróka: Pálóczyné Zergi Klára - mert vörös a haja

2.3. A közszleng diákok által használt része

összejövetel: buli, összeröffenés, rókavadászat; lassú tánc: féregmozgás, lépegető, simuló; táncolnak: csörögnek, kígyóznak, ráznak; udvarlás: kappankodás, középre száll az esze; udvarló: utánfutó; csók: nyálcsere, nyelvtan felsőfokon; magnetofon: zajgenerátor, zenedoboz; zene: csörömp; cigaretta: bagaretta, hegyi levegő, pofafüstölő; cigarettázik: Kimegy hegyi levegőt szívni., ráizzít

köszönés: csocsi, szega, szicsa, szirup, omcsi; találkozó megbeszélése: Majd összefutunk, mint a tej.; Persze, majd ütközünk.; megszólítás: figyusz, sasolj; megköszönni valamit: köszi, Örök hálám üldözni fog.

anya: édsanya, érdesanya, mucó; apa: apaka, api, papus; testvér: felesleg, tesó, tessér; fiú: kanegér, mutáns, srác; lány: baba, csibe, ricsaj; orvos: dokkencs, dr. Bubó, gyógyító bá; fényképész: kattincs; sovány: csontrakéta, etióp, sportgiliszta; Szúrja a lába a seggét.; Ráül egy egyforintosra és 90 fillér kilátszik.; kövér: dagi, hústorony, zsírtömeg; Ha még híznál 5 kilót, a Föld letérne pályájáról és a Napba zuhanna.; mérges: antiszociális; mérges lett: elborult az agya, Rájött az ötperc és tíz percig tart.; műveletlen: bunkó, paraszt;Ugat belőle a kultúra.; Már az óvodában is gumicsizma volt a jele.; Még a fagyit is bicskával eszi. Kilóg a gémeskút a szájából.; alacsony: Talajmenti fagynál lefagy a feje.; földszintes, hónaljcirkáló, stöpszli; magas: meszelő; Ülve nyalja a Holdat., zsiráf; csúnya: bume, rusnya; Olyan ronda, hogy az anyja csúzlival etette a másik szobából.; Ha ilyen fejem lenne, elmennék Hortobágyra fűcsomónak.

beszél: koptatja a száját, süketel, nyomja a süket dumát; szarja a betűt;

ne beszélj: Kuss!, Állítsd magad takarékra!, Ülj a hátadra!

fej: agytartó, buksi, kobak, kupak; haj: bókatanya, ékezet, korpadzsungel; has: bendő, haskó, pocimix; fül: hallócső, legyező, radar; Mire vágsz fel, hogy két füled van, mégsem hívnak szatyornak?; ha valaki nem hall valamit: Nagy szót látsz?; száj: csőr, csulagép, etető; sapka: fejradiátor, kupakfedő, tyityag; bakkancs: surci, úttaposó, szartaposó; szemüveg: bagolyszem, hemüveg, kukker; szemüveges: bagoly, négyszemű; gyűrű: fészektartó; (torna)nadrág: biciklis, bicgatya, gatyó, naci

kerékpár: canga, brinyó, montenbika; motorkerékpár: benzinkecske, tyúkrázda; elmegy/ siet: elsátorozik, húzza a belét, kámfort játszik; Rohangál, mint a részeges egér.; menj el!: Na húzzál innen a sunyiba! Ne rontsd itt a levegőt!, Párologj!

eszik: bedob valamit, béleli a gyomrát, flamózik; éhes: háborog a gyomra, kajás; főzelék: guanómártás, hányadék; leves: létyó; üdítő: bambi; kenyér: popa; rágógumi: bublegum, rágcsa; csokoládé: csoki, csokó, csoketta

WC: kétbetűs kitérő, klotyó, ürítő; alszik: dikózik, durmol, lemegy alfába, pőcsikézik; meghalt: elfelejtett levegőt venni, kimurelt, kinyiffant

tetszik: jó vagy nálam; nem tetszik: nem csípem

jó: baromi, brenya, dzsesszes, dzsukszos, király, kircsi, pipec stb.

2.4. A továbbiakban a diákszókincs gazdagításának módjait vázolom fel (vö. KatSzl. 25-41), alátámasztva egy-két kiragadott példával, amelyeket ismét a dolgozathoz csatolt szótárból merítem.

Keletkezhetnek ezek a szavak:

ALAKI SZÓALKOTÁS

Ha a szó alakjának megváltozásával hoznak létre új szavakat, alaki jellegű szóalkotásról van szó. A két leggyakoribb ezen belül, a szóösszetétel és a szóképzés.

Szóösszetétel: két önálló, értelmes szó összekapcsolása. Minél távolabb áll egymástól a két fogalmi kör, annál erősebb a belőlük összekapcsolt szavak stilisztikai hatása. Az összetett szók elő- és utótagja között alá- vagy mellérendelést figyelhetünk meg.

 1. alárendelő összetett szók

pl. agyturkáló 'orvos'; betűfaló 'radír'; cerkafodrász 'hegyező'; csigatánc 'lassú tánc'; csikkszedő 'takarító'; füzetpusztító 'toll'; kétkerekű 'kerékpár'; pirosbrinyós 'törtető diák'; tapinaci 'tornanadrág' stb.

 1. mellérendelő összetett szók

pl. büdibudi 'WC'; cickómickó 'mell'; lecsifecsi hír 'faliújság'; lesipusi 'tiltott segédeszköz'

Szóképzés: egy szó jelentését (vagy legalább a hangulatát) a hozzáillesztett képző segítségével bizonyos irányba megváltoztatja. A kicsinyítő képzőket, az ún. játszi képzőket (MATIJEVICS, i. m. 25), különösen kedveli a diákság, hiszen ezek funkciója nemcsak a kicsinyítés, hanem gyakran a lekicsinylés. A pajkos diák pedig legtöbbször tréfálkozni, gúnyolódni, csipkelődni szeret. A játszi szóképzés származéka játékos árnyalatot nyer, a szó jelentése, szófaji kategóriája viszont nem változik.

 1. Névszóképzők

pl. -i/ -ci/ -csi: bizi 'bizonyítvány'; csoki 'csokoládé'; irci 'irodalom'; törci 'történelem'; naci 'nadrág'; pulcsi 'pulóver'; vacsi 'vacsora'; repcsi 'repülőgép'

- ó : mucó 'anya'; tesó 'testvér'; bratyó 'báty'

- ka/ -ke: cerka 'ceruza'; racska 'radír'; zsenike 'kitűnő tanuló'

-ek/ -csek/ -icsek: matek 'matematika; sapek 'sapka'; racsek 'radír'; rendicsek 'rendben'

- aj: sulaj 'iskola'; bicaj 'kerékpár'

- esz: gatyesz 'tornanadrág'; kolesz 'kollégium'; bratyesz 'báty' stb.

 1. Igeképzők

Igék sokkal kisebb számban keletkeznek.

pl. -z: flamózik 'eszik'; puskázik 'les'

-l: süketel 'beszél'; magol 'tanul'

Igen gyakori viszont a szokatlan igekötő használat. (Az igekötő önmagában is módosítja a jelentést.) pl. megdumál 'rábeszél'; beijed 'fél' stb.

A szóalkotás ritkább módjai

 1. szócsonkítás: rágó 'rágógumi'; kösz 'köszönöm'; folyt köv

'folytatása következik'; ofő 'osztályfőnök'

 1. mozaikszó alkotás: DH (ti. 'diriház') 'igazgatói szoba'
 2. mozaikszók sajátos feloldása: hb 'házibuli'; pb 'pofa be'; BMW-leves 'Bele minden vacakot-zöldségleves';

KGST- dolgozat; 'közös puskázással készült

dolgozat' NB I-es 'jó'

 1. szóferdítés: agyar 'magyar'; bagaretta 'cigaretta'; binyigli

'bicikli'; csimma 'csizma'; kanári 'tanári szoba';

rohadalom 'irodalom' stb.

JELENTÉSBELI SZÓALKOTÁS

PAPP ISTVÁN szerint "a szavak érzelmi töltése indítja meg a képtársítás mechanizmusát, s hogy így végső fokon a jelentésváltozás, a szavaknak az egyik képzetkörből, a másik képzetkörbe való vándorlása, átáramlása emocionális okokban gyökerezik, a szó érzelmi telítettsége, a hozzátapadt hangulati velejárója röpíti a szót új környezetbe" (MNyj. 9: 11). Tehát az emocionális okok, ahogy arra már KIS TAMÁS is felhívta a figyelmet (KatSzl. 10), fontos szerepet töltenek be a szóalkotásban.

fajtái:

Névátvitel, amely alapulhat hasonlóságon vagy érintkezésen.

 1. Hasonlóság alapján: főleg a forma, a külső hasonlóság játszik fontos szerepet, pl. tehén 'kövér'; giliszta 'sovány'; hattyú 'kettes'; madár 'hármas'; állvány, villám 'négyes'; de metaforikus névátvitelre is rengeteg példát találhatunk. pl. mikkamakka 'elsős diák'; tevenyál 'üdítő'; oroszlánverem 'tanári szoba' stb.
 2. Érintkezés alapján történő névátvitelre nem találtam példát a nyírbátori diáknyelvben.

A kétféle névátvitel között egyébként gyakran elmosódnak a határok. Erre lehet példa a rengeteg hasonlat, amelyet a diákok használnak. ld. később

Jelentésátvitel: ide tartoznak a túlzó jelzők: pl. 'jó' állati, oltári, lepra, haláli, marha jó, tök jó stb.

A szóalkotás mellett szókölcsönzéssel is bőbülhet ez a szókincs. KIS TAMÁS külső szóalkotásnak nevezi (vö. Igaz Szó 1988/11: 32).

Az átvétel történhet:

idegen nyelvekből: német: fater 'apa'; muter 'anya'

orosz: agyinka 'orosztanár' stb.

angol: bébi 'lány'; vumen 'nő'

spanyol: buanosz 'köszönési forma' stb.

2.5. A diákság azonban nemcsak megrövidíteni szereti az egyes kifejezéseket, hanem nyelvünk rövid szavait meglepően nagy előszeretettel körülírtan, bonyolultan fejezi ki. Egy-egy fogalom megnevezése szószerkezettel rendkívül produktív szókincsgyarapító módszer, amit KIS TAMÁS szerint az magyaráz, hogy széles teret enged az ötletek, az egy szóba nem tömöríthető humoros képzettársítások kifejezésére (KatSzl. 33).

Javarészt jelzős szintagmákat találunk közöttük:

pl. bukott szamár 'évismétlő diák'; egyenbillengészeti körduplány 'kerékpár'; megkönnyebbülészeti körgugolda 'WC'; nyaktekerészeti mellfekvenc 'nyakkendő' stb.

Miként általában a szlengre, a diákszlengre is nagyon jellemző a szószerkezeti egységek használata (vö. Kis Tamás: Igaz Szó 1988/4: 30). Ezek valamilyen szóképen, asszociácion alapuló szavakhoz hasonlóan elsődlegesen a stílus élénkítésére, az expresszivitás fokozására és a beszélő szellemességének fitogtatására szolgálnak. Leggyakrabban metaforikus képet tartalmaznak (KatSzl. 36).

Az állandósult kifejezések fajtái (a KatSzl. alapján):

pl. nyomja a sódert 'beszél'; bemondta az unalmast; elfelejtett levegőt venni 'meghalt'; gyilkolja az agyát 'tanul'; felforrt az agyvíze 'mérges' stb.

pl. Ne háborogj, nem vagy te tenger! 'Nyugodj meg!'; Szóltál, vagy csak a nevemet gyakoroltad? 'Tessék?'

pl. Ülj a hátadra!; Kuss!; Állítsd magad takarékra! 'Csend legyen!'

Lépj le; Párologj el!; Húzd le magad a budin!; Húzzál innen a sunyiba! 'Menj el!'; Csihold a 220-at! 'Kapcsold fel a villanyt!'

pl. Mi az, visszanyalt a fagyi? 'Nem sikerült'; Szép egy fejed van.; Ha ilyen fejem lenne elbújdosnék. 'Csúnya vagy.'; Kérsz egy pofont, vagy megverekszel érte?; Kötöttél életbiztosítást?; Ütök egyet, kettő lesz belőled.; Olyat verek rád, hogy rád se fér. 'Megverlek.'; Még egy ilyen humor, fejeden egy dudor.; Még egy ilyen nevetés, fejeden egy repedés.; Még egy ilyen aforizma, szádon cuppan segged izma.; Még egy ilyen nyerítés, kiviszed a kerítést. 'Meg ne próbáld még egyszer!' Mire vágsz fel, egy fogad van, azt is tombolán nyerted.; 'Sokat gondolsz magadról.' stb.

 1. Sztereotip fordulatok: Az adott szituáció automatikusan kiváltja a szokásos választ. pl. Ne terelj! 'Ha valaki mellébeszél.'; Nem tetszik a rendszer, csinálj forradalmat! 'Ha valaki nagyon változtatni akar valamin.'; Szép egy piskóta vagy. 'Ha valaki elrontott valamit.'; Jön még kutyára kamion. 'Lesz ez még másképpen is.'; Jó nő - a hajad. 'Ha valaki megtréfál egy nem túl szép lányt.' stb.

pl. Elmondanám... 'a mondandó bevezetése'; Van ez így.; Sose lehet tudni.; Ki hinné!?; Ne mond!?; Közöd? stb.

Annyi eszed van, mint szarban a vitamin/ mint nekem felesleg stb. 'Hülye vagy.'

Olyan ronda, hogy az anyja szatyorban hordta óvodába/ hogy csúzlival etette a másik szobából/ hogy a dögkeselyű ajándékba viszi a párjának stb. 'Nagyon csúnya.';

Belejött, mint kutya az ugatásba. 'Érti a dolgát.'; Megszívta, mint faltörő kos a fotocellás ajtót. 'Pórul járt.'; Orbaváglak, mint vakondot a rotációs kapa. 'Megverlek.'; Olyan a szemed, mint a sasé. Nem olyan éles, olyan csipás. 'Nem mosakodtál./ Álmos vagy?'; Kever, mint a fagyigép. 'Bonyolítja a dolgot.'; Kiemellek,mint 2-t! 'Segítek.'; Ez nekem magas, mint bolhának a palánkkerítés. 'Nem értem.' stb.

Ezen a kategórián belül említem meg az ún. hiányos szóláshasonlatokat. pl. Már az óvodában is gumicsizma volt a jele.; Még a fagyit is bicskával eszi.; Kilóg a gémeskút a szájából. 'Olyan bunkó, hogy ...'

pl. Szégyen a hasznos, de futás!

Más szemében meglátja a szálkát, az övében nem veszi észre a fatelepet.

pl. Jobbról ciklon, balról ciklon, ketten megyünk egy biciklon.; Országúton jön a Zil, vigyázzál mert elgázil.; Csont, bőr, bütyök, vigyázz, mert ütök!

Hülye kölyök, a képedbe könyökölök. stb.

3. Diákszleng régen és ma

3.1. Napjainkban a szakirodalom nagy része azt a véleményt képviseli, hogy a diákszleng az egységesülés felé halad, ugyanis a diáknyelvnek mint csoportnyelvnek a hatása ma már nem egy-egy iskolai osztály vagy iskola, mint lehetett régen a sárospataki vagy a debreceni kollégiumban (BACHÁT: Acta Academiae Pedagogicae Nyíregyháziensis, 1982. 150-1), hiszen azt látjuk, hogy majdnem ugyanazt a "nyelvet" beszélik Nyírbátorban, Nyíregyházán, Szegeden vagy Szeghalmon, sőt MATIJEVICS LAJOS vajdasági magyar diáknyelvi gyűjteményének (vö. i. m. 95-243) rengeteg szava megtalálható a hazai szójegyzékekeben is.

De ez csak a szűkebb értelemben vett diáknyelvre vonatkozik. Arra, ami az egyes iskolafajtákban az azonos iskolai művelődési anyag, az azonos szituáció és tények miatt elengedhetetlenül hasonló.

Ne felejtsük el azonban, hogy a diákszleng nemcsak ebből áll. Ennél sokkal több. A tágabb értelemben vett diáknyelv kifejezései, illetve az ezekhez kapcsolódó iskolai ragadványnevek már jelentős különbségeket mutathatnak és mutatnak is.

Véleményem szerint nem beszélhetünk egységes diákszlengről, még akkor sem, ha a különbségek, amelyekre régen könnyebben rámutathattunk, ma kétségtelenül csökkennek.

3.2. A 17-18. századig a diáknyelvben rengeteg a szakkifejezés, ami a latin nyelv erős hatásának tudható be. Pl. scholastica inventus 'tanuló ifjúság' (hivatalból emlegették őket); hungarisantes 'a magyar nyelven beszélő diákok'; scholae rector 'tanár' stb. (BARCZA: Nyr. 25: 454).

A 19. század folyamán egyre több magyar kifejezéssel találkozunk, többnyire egy-egy intézményhez, kollégiumhoz kötötten. A századfordulón DOBOS KÁROLY szorgalmazására és szótárának hatására (A magyar diáknyelv és szótára. Bp., 1898.), amely mérföldkőnek számít ezen a területen, óriási gyűjtés kezdődött számos diákközpontban (Vö. pl. Tanulók Lapja 38: 606).

A továbbiakban a 20. század eleji igen gazdag témakörök jellegzetes szavait szemügyre véve, szeretnék rámutatni a legfőbb különbségekre régi és mai (általam gyűjtött) diákszleng között.

 1. Bizonyos szempontból szegényebb a tulajdonképpeni régi diáknyelv kifejezéskészlete, mint a mai.

A 30-as években az iskolát kollégium-nak nevezték (RÁCZ: MNy. 83: 147), - ez tehát nem azonos a mai bentlakásos intézménnyel -, és nem volt sutyi, fogda, gulág vagy koli, kóter stb.

Az iskolán belül az egyes helyiségek szintén nem kaptak külön nevet, mint ahogy azt napjainkban látjuk, pl. igazgatói szoba: diriház; tanári szoba; agyszoba, tanterem: tyúkól stb.

Az iskola nevezetes személyeire sem voltak diáknyelvi szavak (ld. ma: diri, tanbetyár, ofő stb.), bár csúf- és ragadványneveket itt is találunk.

Pl. a diákok egymás között használt gúnynevei; likas gatya 'katolikus', őrült kakadu, tépett papagály, herélt kakas, csóri vajda 'cigány arcbőrű' stb. (BARCZA: i. m. 457), illetve a tanárok ragadványnevei, amelyeket főleg vezeték- és keresztneveikből alkottak; pl. Császár Sándor: Csaszi; Bognár István Lajos: Bil; Keményffy: Kétfipszilon stb. (RÁCZ: i. h. 154).

Ma inkább valamilyen jellemző külső vagy belső tulajdonság alapján születnek ezek a nevek: Vörösróka, Mezítlábas, Nyúlszájú stb.

A diákok régen is éltek meg nem engedett segédeszközökkel, amit bakter-nek hívtak (uo. 148) és nem puská-nak, ágyú-nak, lövészárok-nak.

A tantárgyaknak sem volt meg a mai becenevük úgy nevezték meg, ahogy a bizonyítványban szerepelt, és a dolgozatot sem illeték különböző elnevezésekkel (zetli, röpcetli, doli stb.).

A mai diáknyelv az osztályzatoknak szélesebb skáláját adja. Persze a diákok régen sem menekülhettek az elégtelen osztályzattól, vagyis a szekundá-tól. (Szinte csak ezt az egy szót használták a megnevezésére.) Ma már nem jellemző, legfeljebb hangulati értéke van. Nyíregyházán a városháza épületének árkádját szekundabarlang-nak mondják; "mert a diákbabona szerint aki elment alatta, másnap elégtelenre felelt" (BACHÁT, AnyKözMűv. 111).

 1. Régen nagyobb volt a távolságtartás a társas érintkezésben, ma sokkal közvetlenebb ez a kapcsolat. Az alsósok nem tegezhették a felsősöket, de az egymást tegzők sem köszöntötték egymást a cső, csőröge, csá, vuszvusz stb. ma használatos köszönési formákkal, legfeljebb a szervusz szóval (BACHÁT: Mnyj. 30: 126).
 2. Manapság a túlzó jelzők nagy száma és igen gyakori használata figyelhető meg, ami korábban szintén nem volt ennyire hangsúlyos. Legfeljebb a klassz, a stramm, az irtózatos, az iszonyatos, az isteni, az angyali stb. szókkal találkoztunk - írja BACHÁT LÁSZLÓ (uo. 126.).
 3. A régi diáknyelv alapjában nevén nevezi a dolgokat, a mai sokszor eufemizál, de kakofemizál is. A durva beszéd, a trágár szavak használata korábban is jellemző volt, de csak zárt baráti körökben. Felnőttek (szülők, tanárok), idegenek és nők előtt sohasem.

Bibliográfia

ANDRÁS T. LÁSZLÓ - KÖVECSES ZOLTÁN, Magyar-angol szlengszótár. Bp., 1989.

BACHÁT LÁSZLÓ, A bonyhádi diáknyelv a harmincas években: MNyj. 30 (1992): 123-38

BACHÁT LÁSZLÓ, A diáknyelv régen és ma: Lányok könyve. Válogatta és összeállította: SZABÓ ÉVA. Bp., 1983. 248-51

BACHÁT LÁSZLÓ, Az ifjúsági és a diáknyelv kérdései: Anyanyelv, közélet, művelődés. Összeállította és szerkesztette: SEBESTYÉN ÁRPÁD. Bp., 1976. 107-22

BACHÁT LÁSZLÓ, Az ifjúsági nyelv kialakulása: Irodalom- és Nyelvtudomány. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, tom 9/D. Bessenyei György Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. Nyíregyháza, 1982. 53-58

BACHÁT LÁSZLÓ, Az ifjúsági nyelv szókészletének eredete: Nyr. 104 (1980): 148-157

BACHÁT LÁSZLÓ, Az ifjúság nyelve: Norma - átlag - eltérés. Szerk. FÜLEI-SZÁNTÓ ENDRE. Pécs, 1986. 9-22

BACHÁT LÁSZLÓ, Az ifjúság nyelve és a köznyelv: Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Szerk. SZENDE ALADÁR. Bp., 1986 343-52

BACHÁT LÁSZLÓ, Diáknyelv és nevelés: Irodalom- és Nyelvtudomány. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, tom 9/D. Bessenyei György Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. Nyíregyháza, 1982. 150-1

BACHÁT LÁSZLÓ, Újabb jelenségek a diáknyelvben: MNyTK. 189. sz. 53-6

BARCZA JÓZSEF, Debreceni diák-szók és szólásmódok: Nyr. 25 (1896): 454-7, 503-5

BÁRCZI GÉZA, A "pesti nyelv": A magyar nyelv múltja és jelene. (Válogatott tanulmányok). Bp., 1980. 237-79

BENEDEK KÁROLY, A mi diákjaink beszédéről: Nyr. 37 (1908): 126-128

CSEFKÓ GYULA, A bajai diáknyelvből: Nyr. 28 (1899): 477

Diáknyelv: Nyr. 46 (1917): 244-5

Diákszólások. (Gyűjtések a magyar diáknyelv szótárához): Tanulók Lapja 6 (1899): 606

DOBOS KÁROLY, A magyar diáknyelv és szótára. Bp., 1898. (80 lap).

ERDŐS GÁBOR, Újabb jelentésváltozások az ifjúsági nyelvben: Nyr. 112 (1988): 143-148

FÁBIÁN PÁL, A szavaknak társadalmi rétegek szerinti megoszlása: BENCZÉDY JÓZSEF-FÁBIÁN PÁL-RÁCZ ENDRE-VELCSOV MÁRTONNÉ, Mai magyar nyelv. Bp., 1968. 471-80

GRÉTSY LÁSZLÓ, A szaknyelvek és a csoportnyelvek jelentősége napjainkban: MNyRét. 85-107

GRÉTSY LÁSZLÓ, Az ifjúsági nyelv: Szépen magyarul 63-7

GRÉTSY LÁSZLÓ, Ifjúsági nyelv: NyKk. I, 968-72

HAJDÚ MIHÁLY, A csoportnyelvekről. (MCsopnyDolg. 1. sz.) Bp., 1980.

HUHN GYULA, Diáknyelv: Nyr. 45 (1916): 141

JENŐ SÁNDOR, A fővárosi diáknyelvből: Nyr. 28 (1899): 477

KARDOS TAMÁS-SZŰTS LÁSZLÓ, Diáksóder. Bp., 1995.

KIS TAMÁS, A katonai szleng testvérei: Igaz Szó 33 (1988)/11: 32

KIS TAMÁS, A magyar katonai szleng szótára (1980-1990). (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 60. sz.) Debrecen, 1991. (178 lap).

KIS TAMÁS, A magyar szlengszótárak: MNyj. 32 (1995): 79-94

KIS TAMÁS, "Maguk ott ketten, jó trió lesznek!": Igaz Szó 33 (1988)/4: 30

KIS TAMÁS, Néhány szó a szóalkotásról: Igaz Szó 33 (1988)/10: 32

KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL, Utazás az argó körül: Kritika 3 (1965)/5: 39-46

KOLTÓI ÁDÁM, "Lentebb stil": Szépen magyarul 75-6

KOVALOVSZKY MIKLÓS, Az ifjúság nyelvéről: AnyŐrj. 201-4

KOVALOVSZKY MIKLÓS, Az ifjúság nyelvéről: Valóság 6 (1963)/5: 66-75

MATIJEVICS LAJOS, A vajdasági magyar diáknyelv. Újvidék, 1972. (265 lap).

MIZSER LAJOS, A diáknyelv napjainkban: Élet és Tudomány 30 (1975): 17-20

MIZSER LAJOS, A diáknyelv témakörei: Nyr. 96 (1972): 285-6

OLÁH GÁBOR, Diáknyelv: uő, A debreceni nyelvjárás. (NyF. 26. sz.) Bp., 1906. 42-4

OLTYÁN SÁNDOR, Diáknyelv: Nyr. 45 (1916): 141

ORSZÁGH LÁSZLÓ, A mai angol szótárirodalom: Szótártani tanulmányok. Szerk. ORSZÁGH LÁSZLÓ. Bp., 1966. 341-67

PARÁSZKA GÁBOR, Diákszótár: Nyr. 44 (1915): 335

PÉTER MIHÁLY, Szleng és költői nyelvhasználat: Nyr. 104 (1980): 273-81

RÁCZ ENDRE, Diáknyelv Pápán a harmincas években: MNy. 83 (1987): 145-156

RÉTHEI PRIKKEL MARIÁN, A régi magyar tréfaszók: MNy. 3 (1907): 289-301, 337-44, 385-95

SCHOBER BÉLA, A bajai diáknyelvből: Nyr. 26 (1897): 190

SIPOS PÁL, Ifjúsági nyelv - familiáris köznyelv: MNyRét. 867-74

SZŰTS LÁSZLÓ, Az ifjúsági nyelvről: Az ifjúság beszédkultúrájáról. (Írások a "Magyar nyelv heté"-nek 1984. évi központi témájáról). Szerk. DEME LÁSZLÓ. Bp., 1984. 13-22

TOLCSVAI NAGY GÁBOR, A mai magyar nyelv normarendszerének egy jelentős változásáról az "ifjúsági nyelv" kapcsán: Nyr. 112 (1988): 398-405

TOLNAI VILMOS, A magyar diáknyelv és szótára. Írta Dobos Károly: Egyetemes Philologiai Közlöny 22 (1898): 753-5

VAJTHÓ LÁSZLÓ, A magyar diáknyelv: Nyr. 59 (1930): 219-20

VELLEDITS LAJOS, A link nyelv: MNy. 13 (1917): 60-1, 91-2

VIDOR ZSUZSA, A diák jassznyelv és jasszmagatartás. (A Zabhegyező ürügyén): Valóság 7 (1964)/9: 69-75

ZOLNAY VILMOS-GEDÉNYI MIHÁLY, A magyar fattyúnyelv szótára. I-XXIV. füzet. (Kézirat). Bp., 1945-1962, 1967.

A nyírbátori Báthory István Gimnázium

diáknyelvények szótára

A -- ZS

Jelek

a címszó változatlan alakját (az ikes igéknél az -ik nélküli igetövet) helyettesítő jel

~' a címszót utolsó magánhangzóján ékezettel kiegészítve helyettesítő jel.

| állandósult szókapcsolatokban annak a jele, hogy a kifejezés előtte vagy utána álló része megegyezik a következő kifejezés ugyanilyen részével

annak a jele, hogy az állandósult szókapcsolat jel előtti része megegyezik az előtte álló kifejezés| jel előtti részével

/ a vagylagosság jele

( ) az értelmezésben a nem kötelező jelentésjegyeket foglalja magába

a használat körülírása

Rövidítések

durva durva, bántóan közönséges

fn főnév

gúny gúnyos, gunyoros

gyak gyakran előforduló

ige ige

kedv kedveskedő

mn melléknév

msz mondatszó

R rigmus

ritk ritkán előforduló

Szh szóláshasonlat

Szj szójárás

ti. tudniillik

tréf tréfás

tsz. többes szám

túlz túlzó

v-- vki, vmi stb.: valaki, valami stb.

vö. vesd össze

Tájékoztató a szótár használatához

A szótár anyagát 1996 februárjában gyűjtöttem a nyírbátori Báthory István Gimnáziumban. Az itt bemutatásra kerülő szókincs körülbelül 100 adatközlő "kikérdezésével" gyűlt össze. A gyűjtést úgy végeztem, hogy összeállítottam egy jegyzéket, amely a legfontosabb témakörökből állt, példákkal együtt, és ezt a listát évfolyamonként 25 diák kapta meg, akik a köznyelvi szó mellé odaírták az általuk használt diáknyelvi szavakat, illetve kifejezéseket, állandósult szókapcsolatokat. Aztán (de a gyűjtés közben is folyamatosan) összeültünk és megbeszéltük az esetleges problémákat. Az anyagot rendszereztem, s ..... címszóból álló szótárt készítettem.

A szótár felépítése a következő: A szavakat ábécérendbe szedve, szócikkekben mutatja be, leírva jelentésüket.

Szócikkei kétfélék: önálló szócikkek és utaló szócikkek. Az önálló szócikkek lehetőleg minden tájékoztatást megadnak a címszóról, az utaló szócikkek csak azt jelzik, hogy a szóban forgó szó vagy szókapcsolat melyik önálló szócikkben van kidolgozva. Az önálló szócikkek címszavait kövérrel, a szótár betűinél valamivel magasabb félkövérrel szedtük, az utaló szócikkek címszavai pedig minden esetben félkövérrel vannak szedve.

A címszóra vonatkozó adatok a szócikkben találhatók. Sorrendben az első a címszó szótári alakja. A címszó után a szófaj megjelölése, a stílusértéke és gyakoriságra vonatkozó megjegyzések találhatók. A stílusminősítések viszonyítási alapja a diákszlenget használó közösség ítélete volt; a gyakoriságot pedig a gyűjteménybe bekerült adatok száma alapján állapítottam meg.

pl. állatkert fn gúny gyak Tanári szoba; agyszoba.

Azokban a szócikkekben, melyekben a bennük tárgyalt szónak van rokonértelmű megfelelője a diáknyelvben, ott az értelmezés végén az ún. vezérszócikk címszavául kiválasztott, félkövérrel szedett diákszlengszó áll. A vezérszócikk mindig az ábécérendben legelőször felbukkanó címszó. Ebben a szócikkben teljes szinonimamutató is található. A szinonimákat a szócikktől gondolatjellel elválasztva, betűrendben sorolom fel.

A jelentésmegadásokat, ahol lehet, a szótár dőlt betűvel szedett példamondatokkal is szemlélteti. Nem minden jelentésre, illetve szóra hozok példát, mivel gyűjtésemben ilyenek csak kisebb számban vannak.

Részben szemléltető anyagként, nagyobb részt önálló jelentésegységként épülnek be a szócikkekbe az állandósult szókapcsolatok. Félkövér betűvel szedett rövidítések jelölik a kifejezés típusát; például: Szh: szóláshasonlat stb. Egy--egy jelzés után az összes abba a típusba tartozó szókapcsolatot felsorolom.

A -- Á

ábrázat fn tréf ritk Arc. -- fizimiska, kép, képernyő, orca, pacek, pofa, pofazacskó, pofázmány.

acsarkodik ige tréf ritk Sír. -- bömböl, itatja az egereket.

adattár fn ritk Faliújság. -- falifirka, firkálmány, hírhordozó, hírtábla, lecsifecsi hír, napifirka, pletyka, tudósító.

agy 1. Szj: Gyilkolja az át: Tanul. Vö. görcsöl. 2. Középre száll az a. Udvarol. Vö. csajozik. 3. Szj: Eldobom az am; Az am ledobja az ékszíját; Beborultam az amba: Ideges lettem. Vö. bepöccent. 4. Szj: Játssza az át: Fontoskodik.

agyalágyult fn tréf ritk Buta. -- agyhelyes, agyilag bokazokni, bunkó, dilis, dinnye, elmebeteg, gumicsizma, gatyás, gyagyás, homály, húgyagyú, hülye, paraszt, seggfej, selejttermék, tökfej, vízfejű.

agyar fn tréf gyak Magyaróra.

agyas fn tréf gyak Okos. -- agytröszt, ász, csúcsfej, eszes, észkombájn, géniusz, ifjú Einstein, mindentudó, nagyagy, nagyfej, professzor, überke, zsenike.

agyhelyes fn tréf gyak Buta; agyalágyult. Mindjárt agyhelyen váglak.;

agyilag bokazokni; Buta; agyalágyult.

agyinka fn kedv gyak Orosztanár.

agyő msz kedv gyak Szia. -- buanosz, csá, csákó, csáó, cső, csőröge, csőtészta, csővázas, hali, helló, hi, szasz, szega, szeluvé, szeva, szicsa, szirup, omár, omárka, omcsi, vuszvusz.

agyörlő fn tréf ritk Matematika. -- geobeó, matek, matemat, matézis, matika.

agysejt Szj: Csökkenti az eket: Tanul. Vö. görcsöl.

agyszoba fn tréf gyak Tanári szoba. -- állatkert, bunker, ellenséges bázis, észgyülekező, gumiszoba, idegszanatórium, kanári, megsemmisítendő objektum oroszlánverem, ördögfészek, sárkánybarlang, tanarak begye, tanári, tanári rezidencia, tancsidutyi, tancsitanya, tudósklub, vállalkozók háza.

agytankolás fn tréf gyak Tanulás.

agytartó fn tréf ritk Fej. -- buksi, búra, észtemető, kobak, kókusz, kupak, nyaknyúlvány, pattanás.

agytröszt fn tréf gyak Okos; agyas.

agytúrkáló fn kedv ritk Orvos. -- dok, doki, dokika, dokkencs, dr. Bubó, gyógyító bá, hentes, igazológép, pancser, szervszerelő.

ágyú fn tréf gyak Tiltott segédeszköz. -- aknavető, fecni, fegyver, lesipusi, lövészárok, pisztoly, pusi, puska, szakirodalom.

agyvíz Szj: Felforrt az agyvize. Felidegesítette magát. Vö. bepöccent.

ajak fn gúny ritk Száj. -- bagóleső, beszélő, bűzbarlang, csőr, csulagép, darálóetető, dumagép, etető, fecsegő, kenyérleső, lepcses, lepényleső, levesleső, tátogó.

akarnok fn gúny ritk Törtető diák. -- buzgómócsing, gőzös, karrierista, nyálgép, nyalis, nyalóka, pedálozó, pirosbiciklis, pirosbrinyós, stréber, szenyó, sztaha, talpnyaló.

aknavető fn tréf ritk Tiltott segédeszköz. ágyú.

alakul ige tréf ritk Jót (osztályzatot) kap. Vö. állvány.

állat fn gúny gyak Tanár. Ez a hülye kihívott felelni. -- büntető, eszestyúk, karhatalmista, smasszer, szakbarbár, tanarak, tanár bá, tanár né, tanbetyár, tancsi, tancsinő, tangász, tantó bácsi, tantó néni, tantónő, végrehajtó.

állati mn túlz gyak Jó jelző. -- baró, baromi, brenya, dzsesszes, dszuké, dszukszos, frankó, hawaii, hulla jó, kafa, király, kircsi, klassz, marha jó, NB I--es, oltári, penge, pipec, rohadt jó, spéci, tök jó.

állatka! fn kedv gyak Megszólítási forma. Vö. figyusz!;

állatkert fn gúny gyak Tanári szoba; agyszoba.

állvány fn ritk Jó (osztályzat). -- bak, bűvös, okszi, szék, villám. Vö. alakul.

alul Szj: ról szagolja az ibolyát. Meghalt. Vö: elpatkolt.

ámorital fn tréf gyak Szeszesital. --pia, pityóka, toroköblítő, vérpezsdítő.

analfabéta fn gúny gyak Gondnok. Pukkandur (A Báthory István Gimnázium gondnokának gúnyneve.).

anci fn kedv gyak Anya. -- anyci, anyuci, édsanya, érdesanya, mucó, muter, muti.

andris fn tréf gyak Rendőr. -- fakabát, fejvadász, hekus, IQ:--100, jard, józsiék, kékruhás, kopó, polic, szabó bácsi, szimat, tukaja, ügynök, zsandár, zsaru, zsernyák.

antiszociális fn ritk Ideges. -- idegbeteg, méregzsák, pipa.

anyaszomorító fn tréf gyak Ellenőrző könyv. -- ellenem őrző, köröző, követ, panaszkönyv, rémfüzet, süllyesztő.

anyci fn kedv gyak Anya; anci.

anyuci fn kedv gyak Anya; anci.

apaka fn kedv gyak Apa. -- api, apuci, apus, fater, öreg, papus.

apaszt ja a létszámot. Vki illegálisan hiányzik az iskolából. Vö. dobbant.

api fn kedv gyak Apa; apaka.

apuci fn kedv gyak Apa; apaka.

apus fn kedv gyak Apa; apaka.

aranyközép fn ritk Közepes (osztályzat). -- domb, fél nyolc, fogas, közép, madár, púpos teve.

arc fn tréf gyak Jópofa. Szj: Nagyon ez a kölyök.

archivum fn ritk Tabló. -- fejezménygyűjtemény, fejszépségverseny, nyakfedőkiállítás, őseink képe, pofaképalbum, pofalemezbemutató, tabi, vándordiákgyűjtemény.

aréna fn tréf ritk Tanterem. -- cella, fészek, főhadiszállás, gyerekcsapda, kínzókamra, tani, tanti, tercsi, tyúkól, vallatószoba.

ariel fn tréf gyak Takarítónő. Szj: Találkoztam az emmel. -- bacilusírtó, csikkszedő, felmosó, klotyómanó, koszírtó, kukás, padlónyaló, porírtó, porszívó, rongyos, seprűs, telivödör, tisztaságmániás, Tóónőő.

ász fn gyak Okos; agyas.

átpasszol ige gyak Átad. Passzold már át a házidat!

atya fn tréf ritk Igazgató. -- diri, dirigens, főkakas, főkolompos, főkonkoly, főnök, főtörzs, igás, igi, izgató, nagykutya, őrmester, pusztító.

átvág 1. ige tréf gyak Becsap. -- szivat, ugrat. 2. Szh: ott a tömegen, mint részeg kamionos a birkanyájon. Siet. Vö. elsátorozik.

B

baba fn kedv gyak Szép. Szj: Nagyon . -- bombázó, dögös, madonna, száncsájn.

babazsúr fn kedv ritk Összejövetel. -- banzáj, buli, hb., összeröffenés, rókavadászat.

babrál ige tréf gyak Nem hagy békén. -- macerál, piszkál.

bacilusírtó fn tréf ritk Takarítónő; ariel.

bagaretta fn tréf gyak Cigaretta. -- bagó, cigi, fű, füstszóró, hegyi levegő, kátránygyár, koporsószeg, pofafüstölő, tüdőropi.

bagó fn kedv gyak Cigaretta; bagaretta.

bagóleső fn tréf gyak Száj; ajak. Vö. bagó.

bagoly fn tréf gyak Szemüveges (ember). -- négyszemű.

bagolyszem fn tréf gyak Szemüveg. -- duplaszem, hemüke, hemüveg, kemüveg, kukker, nikkelezett szemmérték, pápaszem, pótszem, szempótló, szifon, szódásüveg. Vö. bagoly.

bagózik ige tréf gyak Cigarettázik; ráizzít.

bagózó fn kedv gyak A tanárok dohányzó helye a folyosó végén. Vö. bagó.

bájolódzsi fn tréf gyak Biológia. -- bájológia, belgyógyászat, biosz, csontváztan.

bájológia fn tréf gyak Biológia; bájolódzsi.

bak fn ritk Jó (osztályzat). Szj: ot lőtt.; állvány.

baki fn kedv gyak Bakancs. -- bocskor, surci, szartaposó, úttaposó.

balhé fn tréf gyak Verekedés/baj. Szj: Elviszi a t.; Ne csináld a t!., Már megint kiverte a t.

balhézik ige tréf gyak Verekszik. -- benyom, bokszol, bunyózik.

bambi fn kedv gyak Üdítőital. -- jeges víz, tevenyál.

bambul ige gúny gyak Nem figyel órán. -- elvan magának, lyukat néz a levegőbe, néz ki a fejéből.

bambuló fn tréf gyak Szem. -- csipa, gubó, gubics, kukkoló, kuklyuk, látszer, lesőgolyó, megleső, pislogó.

banzáj fn tréf gyak Összeröffenés. Szj: Induljon a . (célzás Ákos dalára); babazsúr.

bányarém fn tréf gyak Csúnya. -- banyatanya, boszi, bume, csuda, hányadék, köpedelem, nyomorék, ocsmány, pocsék, randa, ronda, rusnya, undorító.

banyatanya fn tréf gyak Csúnya; bányarém.

baró mn túlz gyak Jó jelző; állati.

baromi mn túlz gyak Jó jelző; állati. Ez egy jó fej.

baromság fn gúny gyak Értelmetlen felelet. -- blabla, híg létyó, link hadova, ökörség, zagyvaság.

bátyó fn kedv gyak Báty. -- bátyus, bratyó.

bátyus fn kedv gyak Báty.; bátyó.

bébi fn kedv gyak Lány/nő. -- bige, bula, cápa, cicababa, csaj, csajszi, csajszli, cseléd, csibe, csirke, fehérnép, kanca, liba, madam, nőci, nőcike, nőcske, pipi, ricsaj, rinya, rüfke, szivi, szuka, vumen.

beborult Szj: am az agyamba! Ideges vagyok. Vö. bepöccent.

bedob ige tréf gyak Eszik. Szj: Megyek ok vmit. -- béleli a gyomrát, bevermel, csámcsog, dagaszt, flamózik, kajál, majszol, tömi a fejét, tömi a majmot, zabál, zabbant.

bedőlt ige tréf gyak Elhitte. Szh: , mint mackó a málnásba. beszedte.

begy fn tréf gyak 1. Has. Szj: Mi szúrja a edet?; -- bödön, bögy, haskó, pocak, poci, pocimix, pockó. 2. Tanarak e Tanári szoba; agyszoba.

behúz ige tréf gyak 1. Szj: a csőbe. Becsap. Vö. átvág. 2. Szj: ott neki egyet. Megverte. Vö. balhézik.

béka fn tréf gyak Elsős diák. -- csipasz, csira, dedós, evetke, gólya, gyík, kezdő, kistáska, lábtörlő, mikkamakka, mütyüri, nebuló, ovis, palánta, pancser, picur, pisis, szaros, 120--on aluli, szecska, takony, tompika, tökmag, újonc, veréb, zöldfülű.

beköp ig tréf gyak Elárul; besúg.

bél egy szál . Sovány; cérna.

beleesik ig tréf gyak Megszeret; -- belepörög, beleszédül, belezúg.

belejött Szh: , mint kutya az ugatásba Már jól megy neki.

bélel Szj: i a gyomrát Eszik. Vö. bedob.

belepörög ig tréf gyak Megszeret; beleesik.

beleszédül ige tréf gyak Megszeret; beleesik.

belezúg ig tréf gyak Megszeret. Szj: Teljesen ott.; beleesik.

belgyógyászat fn gyak Biológia; bájolódzsi.

bemond Szj: ta az unalmast Meghalt. Vö. elpatkolt.

bendő fn tréf gyak Has; begy.

benzinkecske fn tréf gyak Motorkerékpár. -- nagysas, nagyvérű, tyúkrázda.

benyom ige tréf gyak Verekszik. Szj: neki egyet.; balhézik.

bepöccent ige tréf gyak Felidegesítette magát. -- berágott, kiakadt, kiborult.

berágott ige tréf gyak Felidegesítette magát; bepöccent.

berezel ige tréf gyak Fél. -- cidrizik, körmöt aprít, majrézik, rinyál, rosál, tele a nadrágja, villog a beszarásjelző.

berregő fn kedv gyak Csengő. -- csiling, csilingelő, csirrike, diákőrangyal, klingelő, kolomp, megváltó, recsegő, rezegő, riasztó.

besúgó fn gúny gyak Áruló. -- júdás, spicli.

beszedte ige tréf gyak Elhitte. Szj: kanyar nélkül.; bedőlt.

beszélő fn tréf gyak Száj; ajak

betűfaló fn tréf gyak Radír. -- dörzsgumi, dörzsi, kétbalkéz, ladír, racsek, racsi, racska, seprő.

bevermel ig tréf gyak Eszik; bedob.

bicaj fn kedv gyak Kerékpár. -- bicanga, bicikli, binyigli, bringa, brinyó, cajga, canga, egyenbillengészeti körduplány, keró, kétkerekű, montenbika, szamárjárgány, vasparipa. Hé, haver! A omat trombitának nézték és megfújták.

bicanga fn kedv gyak Kerékpár; bicaj.

bicgatya fn tréf gyak (Torna)nadrág. -- biciklis, gatya, gatyó, hacuka, mackó, naci, narcsi, szerkó, tapinaci, tornagatyó.

bicikli fn kedv gyak Kerékpár; bicaj. R: Jobbról ciklon, balról ciklon, ketten megyünk egy biciklon.

biciklis fn tréf gyak (Torna)nadrág; bicgatya.

bige fn tréf ritk Lány/nő; bébi.

bika fn tréf gyak Fiú/férfi. -- csávó, fickó, gádzsó, hapsi, ipse, kan, kandúr, kanegér, létfenntartó, muki, muksó, mutáns, pacák, srác, tag, telivér, ürge.

bikakötő fn tréf gyak Nyakkendő. -- gígafogó, kultúrmadzag, nyakfogó, nyakszorító, nyaktekerészeti mellfekvenc, tyúkbél.

bikalánc fn tréf gyak Nyaklánc. -- ékség, kolonc, nyakbavaló, nyakmadzag, nyakörv.

bili fn tréf gyak Sapka. -- fejfedő, fejradiátor, jambó, kalpag, kupakfedő, sapek, sapi, satyak, sipka, sityak, slatyak, tökfedő, tyityag.

binyigli fn tréf ritk Kerékpár; bicaj.

biosz fn kedv gyak Biológia; bájolódzsi.

birodalom fn tréf gyak Irodalom. -- irci, ircsi, íróhalom, riadalom, rohadalom, sirodalom.

bitófa fn tréf gyak Az a kötél, amire testnevelés órán fel kell mászni.

bizi fn kedv gyak Bizonyítvány. -- bizó, bizony hitvány, bizonyíték, bizonylat, jegytartó, mérgesítő, munkabér, munkakönyv, pofozító.

bizó fn kedv gyak Bizonyítvány; bizi.

bizony hitvány fn tréf gyak Bizonyítvány; bizi.

bizonyíték fn tréf gyak Bizonyítvány; bizi

bizonylat fn tréf gyak Bizonyítvány; bizi.

biztonsági őr fn tréf gyak Portás. -- börtönőr, cerberus, csősz, házőrző, kapuőr, kapus, kidobó.

blabla fn tréf gyak Értelmetlen felelet; baromság.

BMW--leves fn tréf gyak Zöldségleves. -- eddmegleves, fradileves, hipóleves, lé, létyó, lötty, mosogatólé.

bocskor fn tréf gyak Bakancs; baki.

bóhatanya fn tréf gyak Haj. -- bozont, bunda, csutak, ékezet, frizkó, frizu, góc, gyep, hajzat, kóc, korpadzsungel, lakás, lobonc, prém, séró, sörény, tallu, természetes paróka, tollazat, zsírfejtő.

bokszol ige tréf gyak Verekszik; balhézik.

bolondokháza fn tréf gyak Zeneiskola. -- bömbölde, kornyikálda, kornyikasutyi, muziksuli, nyekerde, nyikorda, nyikorogda, tátika, zenede, zenedoboz, zenemániások székhelye, zenesuli, zenesutyi, zenetanoda.

bombázó mn tréf gyak Szép; baba.

bordatörő fn tréf gyak Bordásfal. -- gerincesfal, gerincoszlop, kinlasztófal, kínzófal, nyújtó.

boszi fn tréf--gúny gyak Csúnya; bányarém.

boszorkánykonyha fn tréf gyak Kémiaterem. -- savutánpótlási--bázis, vegylaboratórium, veszélyzóna.

bot fn gúny gyak Láb. -- csülök, illatósító, járógép, léc, mankó, pálcika, pata, ropi, tappancs, virgács.

bozont fn tréf gyak Haj; bóhatanya.

bödön fn tréf gyak Has; begy.

bögy fn tréf gyak Has; begy.

bökő fn kedv gyak Körző. -- cirkalom, cirkli, köri, köríró.

bömböl ige tréf gyak Sír; acsarkodik.

bömbölde fn tréf gyak Zeneiskola; bolondokháza.

bőr fn tréf gyak Lány/nő; bébi

börtön fn gúny gyak Iskola. -- döglesztő, dutyi, fogda, fegyház, gulág, isi, kész gyötrelem, kolhoz, okosulda, oskola, rabtelep, siralomház, skóla, sulaj, sulesz, suli, sutyesz, sutyi, tanoda, tízhónap fogház, tudományverde.

börtönőr fn gúny gyak Portás; biztonsági őr.

bratyó fn kedv gyak Báty; bátyó.

brekeg ige tréf gyak Akadozva felel. -- dadog, makog, nyög.

brenya mn túlz ritk Jó (jelző); állati.

bringa fn kedv gyak Kerékpár; bicaj.

brinyó fn kedv gyak Kerépár; bicaj.

brossúra fn ritk Füzet. -- füzcsi, irka.

buanosz msz ritk Szia; agyő.

bublegum fn tréf ritk Rágógumi; rágcsa.

buderáj fn tréf gyak WC. -- budi, büdibudi, büdöslyuk, bűnbarlang, füstölde, kétbetős kitérő, klotyesz, klotyó, klozett, megkönnyebbülészeti körgugolda, retyó, ürítő, vizelde.

budi fn kedv gyak WC; buderáj.

bújócska fn tréf gyak Lassú tánc. -- családalapító, csigamenés, csigatánc, féregmozgás, lépegető, simuló.

bukdács fn tréf gyak Évismétlő diák. -- bukfencező, bukott szamár, szamárlétrás.

bukfencező fn tréf ritk Évismétlő diák; bukdács.

bukfencmester fn kedv gyak Testnevelőtanár. -- kínzó.

bukott szamár Évismétlő diák; bukdács.

buksi fn kedv gyak Fej; agytartó.

buksza fn tréf gyak Mell. -- cici, cickó, cickófickó, cickómickó, csecs, csöcs, didi, didkó, domborulat, domborzat, duda, hegyespóló, kispárna, lökhárító, lufi, szügy, tejcsarnok, tőgy, tüdő.

bula fn gúny gyak Lány/nő; bébi.

buli fn kedv gyak Összejövetel; babazsúr.

bume fn gúny gyak Csúnya; bányarém.

bunda fn tréf gyak Haj; bóhatanya.

bunker fn tréf gyak Tanári szoba; agyszoba.

bunkó fn gúny gyak Buta; agyalágyult.

bunyózik ige tréf gyak Verekszik; balhézik.

búra fn tréf gyak Fej; agytartó.

buzgómócsing fn gúny gyak Törtető diák; akarnok.

büdibudi fn tréf gyak WC; buderáj.

büdöslyuk fn tréf gyak WC; buderáj.

bűnbarlang fn gúny gyak WC; buderáj.

bűnlajstrom fn tréf gyak Házirend. -- büntetőtörvénykönyv, diákkínzás, szent irat tizenkéttáblás--törvénykönyv; tudni illik, mi nem illik.

büntető fn tréf gyak Tanár; állat.

büntetőtörvénykönyv fn tréf gyak Házirend; bűnlajstrom.

bűvös fn kedv gyak Jó (osztályzat); állvány.

bűzbarlang fn gúny gyak Száj; ajak.

C

cajga fn tréf gyak Kerékpár; bicaj.

cakk fn tréf gyak Elégtelen (osztályzat). -- cekász, dákó, dugó, fa, furkó, fúró, gerenda, gól, gyökér, gyufa, horgászbot, horog, hosszúpuska, kampó, karó, peca, pedró, szálka, szalonnaakasztó, szénahúzó, szigony, tök, unó.

canga fn tréf gyak Kerékpár; bicaj.

cápa fn tréf gyak Lány/nő; bébi.

cekász fn tréf gyak Elégtelen (osztályzat); cakk.

cekker fn tréf gyak Táska. -- cucc, kolonc, motyó, szütyő, tarsoly, tasi, tatyó, zacsi.

cella fn tréf gyak Tanterem; aréna.

cera fn kedv gyak Ceruza. -- cerka, cerula, tápicsku.

cerberus fn tréf gyak Portás; biztonsági őr.

cerka fn kedv gyak Ceruza; cera.

cerkaevő fn tréf gyak Hegyező. -- cerkafodrász, ceruzafaragó, ceruzapusztító, ceruzazabáló, daráló, hegycsináló, hegyező, hegyesítő, írásképessé tevő.

cerkafodrász fn tréf gyak Hegyező; cerkaevő.

cerkalak fn tréf gyak Tolltartó. -- cerkás, cerkatartó, indiánktemető, pennatartó, puskatartó, tyúkkopsztó.

cerkás fn kedv gyak Tolltartó; cerkalak.

cerkatartó fn gyak Tolltartó; cerkalak.

cérna fn túlz gyak Sovány. -- cingár, colos, csenevész, csontkollekció, csontrakéta, csontriga, csontropi, csontváz, deszka, egy szál bél, etióp, fogpiszkáló, gebe, gereblye, gibic, giliszta, girnyó, gizde, kákabélű, léc, piszkafa, sportgiliszta, szúrja a lába a seggét, vékonybél, vézna.

cerula fn kedv gyak Ceruza; cera.

ceruzafaragó fn tréf gyak Hegyező; cerkaevő.

ceruzapusztító fn tréf gyak Hegyező; cerkaevő.

ceruzazabáló fn tréf gyak Hegyező; cerkaevő.

cetli fn kedv gyak Dolgozat. -- doga, doli, röpcetli, röpi, röpkedoga, röppentyű, szódoga, zetli.

cicababa fn kedv gyak Lány/nő; bébi.

cici fn kedv gyak Mell; buksza.

cickó fn kedv gyak Mell; buksza.

cickófickó fn tréf ritk Mell; buksza.

cickómickó fn tréf ritk Mell; buksza.

cidrizik ige tréf gyak Fél; berezel.

cigi fn kedv gyak Cigaretta; bagaretta.

ciki fn kedv gyak Kellemetlen. Az már .; égő.

cingár fn túlz ritk Sovány; cérna.

cirkalom fn tréf gyak Körző; bökő.

cirkli fn tréf gyak Körző; bökő.

colos fn túlz ritk Sovány; cérna.

cucc fn tréf gyak Táska; cekker.

cuki fn kedv gyak Presszó/cukrászda.

CS

csá msz kedv gyak Szia; agyő.

csacsog ige kedv gyak Beszél. -- csicsereg, csiripel, dumál, hallatja magát, jártatja a száját, kelepel, koptatja a száját, nyomja a | rizsát | sódert | süket dumát, pofázik, süketel, szarja a betűt, szófosásban szenved, szövegel.

csaj fn kedv gyak Lány/nő; bébi.

csajozik ige tréf gyak Udvarol. -- kappankodik, középre száll az agya.

csajszi fn kedv gyak Lány/nő; bébi.

csajszli fn kedv gyak Lány/nő; bébi.

csákó msz kedv ritk Szia; agyő.

családalapító (tánc) fn tréf gyak Lassú tánc; bújócska.

csámcsog ige tréf gyak Eszik. Ne j a fülembe! bedob.

csáó msz kedv gyak Szia; agyő.

csatamami fn kedv gyak Történelemtanárnő. -- csatanéni, ősanya.

csatanéni fn tréf gyak Történelemtanárnő; csatamami.

csávó fn tréf gyak Fiú/férfi; bika.

csecs fn durva gyak Mell; buksza.

cseléd fn gúny ritk Lány/nő; bébi.

csemetekertes fn tréf ritk Rossz tanuló. faiskolás, vizinyúl.

csenevész mn tréf gyak Sovány; cérna.

csepegő fn tréf gyak Fagylalt. -- fagyi, fagyóka.

csepegtet ige tréf ritk Iszik. -- szortyol, vedel.

csibe fn kedv gyak Lány/nő; bébi.

csicsereg ige kedv gyak Beszél; csacsog.

csigamenés fn tréf gyak Lassú tánc; bújócska.

csigatánc fn tréf gyak Lassú tánc; bújócska.

csihol Szj: d a 220--at! Kapcsold fel a villanyt!

csíkhúzó fn tréf gyak Vonalzó. -- egyeneske, lénia, lineál, vinkli, vonalazó, vonca, vonyilzó.

csikkszedő fn tréf gyak Takarítónő; ariel.

Csiling fn kedv gyak Csengő; berregő.

csilingelő fn kedv gyak Csengő; berregő.

csimma fn tréf gyak Csizma.

csingilingi fn kedv gyak Fülbevaló.-- csüngő, csüngőcske, csüngülüngü, fityegő, fülbecsüngő, fülberingó, fülbi, fülbizsu, fülkarika, hallócsövön futkosó fülönfüggő, ityegő.

csipa fn tréf gyak Szem. Nézzed már a ~' ját!; bambuló.

csipasz fn tréf gyak Elsős diák. Szj: Te kis .; béka.

csira fn tréf gyak Elsős diák; béka.

csiripel ige kedv gyak Beszél; csacsog.

csirke fn tréf gyak Lány/nő; bébi.

csirrike fn kedv gyak Csengő; berregő.

csocsi msz kedv gyak Szia; agyő.

csók Szj: os vagy a tanárnál. Törtető diák. Vö. akarnok.

csoketta fn kedv ritk Csokoládé. -- csoki, csokó, foghullató.

csoki fn kedv gyak Csokoládé; csoketta.

csokó fn kedv gyak Csokoládé; csoketta.

csónak fn tréf gyak Papucs. -- csoszi, csoszogó, lábmelegítő, pacsker, trocka.

csont R: , bőr, bütyök, vigyázz, mert ütök!

csontkollekció fn. tréf gyak Sovány; cérna.

csontrakéta fn tréf gyak Sovány; cérna.

csontriga fn tréf gyak Sovány; cérna.

csontropi fn tréf gyak Sovány; cérna.

csontváz fn tréf gyak Sovány; cérna.

csontváztan fn tréf gyak Biológia; bájolódzsi.

csoszi fn kedv gyak Papucs; csónak.

csoszogó fn kedv gyak Papucs; csónak.

cső msz tréf gyak Szia. Szj: beléd!; agyő.

csöcs fn durva gyak Mell; buksza.

csőr fn kedv gyak Száj. Szj: Bántja a ét vmi.; ajak.

csőröge msz tréf gyak Szia; agyő.

csörögnek (tsz.) ige tréf gyak Táncolnak. -- csurgliznak, kígyóznak, lejtenek, ráznak, ropognak.

csörömp fn tréf gyak Zene. -- lárma, múzika, zaj, zörej.

csősz fn tréf gyak Portás; biztonsági őr.

csőtészta msz tréf gyak Szia; agyő.

csővázas msz tréf gyak Szia; agyő.

csúcs fn kedv gyak Jeles (osztályzat). -- gömbvillám, jessz, jutalom, kalapos, kerekhasú, nagyhasú, szégyen.

csúcsfej fn kedv gyak Okos; agyas.

csuda fn gúny gyak Csúnya; bányarém.

csuka fn tréf gyak Tornacipő. -- lábszagbeszívó.

csulagép fn gúny gyak Száj; ajak.

csurgliznak (tsz.) ige tréf ritk Táncolnak; csörögnek.

csutak fn kedv gyak Haj; bóhatanya.

csülök fn tréf gyak Láb; bot.

csüngő fn kedv gyak Fülbevaló; csingilingi.

csüngőcske fn kedv ritk Fülbevaló; csingilingi.

csüngülüngü fn kedv ritk Fülbevaló; csingilingi.

csütörtök öt mond az agya.

D

dadog ige gúny gyak Akadozva felel; brekeg.

dagadék fn tréf gyak Kövér. -- dagi, dönci, duci, dundi, fókás, gömböc, hájas, hájgyűjtemény, hájpacni, hústorony, koca, tehén, zsírtömeg.

dagaszt ige tréf gyak Eszik; bedob.

dagasztó bogyók (tsz) Édességek. Vö. csoketta.

dagi mn kedv gyak Kövér; dagadék.

dákó fn tréf gyak Elégtelen (osztályzat); cakk.

daráló fn tréf gyak Hegyező; cerkaevő.

darálóetető fn tréf ritk Száj; ajak.

dedós fn gúny gyak Elsős diák; béka.

dél Szj: Delet harangoznak a gyomrában. Éhes. Vö. kajás.

derékfogó fn tréf gyak Öv. -- gatyamadzag, nadrágféltő, zsinór.

deszka fn tréf gyak Sovány. Elől , hátul léc, oldalt faroslemez; cérna.

detoxikáló fn tréf ritk Kémiaszertár. Vö. kelléktár.

DH (ti. diriház) fn kedv gyak Igazgatói szoba. -- diriház, magánzárka, purgatórium.

diák ok zaklatása Órarend. -- menetrend, munkabeosztás, ori, tansorrend, tantárgylak, tizedelni való.

diákkínzás fn tréf ritk Házirend; bűnlajstrom.

diákőrangyal fn kedv ritk Csengő; berregő.

diákszék fn kedv ritk Iskolapad. -- fotel, isipad, karantén, ketrec, kínpad, körmölődeszka, nyúzópad, vesztőhely.

didi fn kedv gyak Mell; buksza.

didkó fn kedv gyak Mell; buksza.

dikózik ige tréf gyak Alszik. -- döglik, durmol, húzza a csendest/ a lóbőrt, lemegy alfába, pőcsikézik.

dilis fn--mn kedv gyak Buta; agyalágyult. vagy?

dinnye fn kedv gyak Buta; agyalágyult. Jó nagy vagy.

diri fn kedv gyak Igazgató; atya.

dirigens fn tréf gyak Igazgató; atya.

diriház fn kedv gyak Igazgatói szoba; DH.

dirisintér fn tréf gyak Igazgatóhelyettes.

dobbant ige tréf gyak Vki illegálisan hiányzik az iskolából. -- apasztja a létszámot, meglóg.

dobbantó fn tréf gyak Ugródeszka. -- lábtörő, lendítő, redbull, szöcsketerelő.

doga fn kedv gyak Dolgozat; cetli.

dohány fn tréf gyak Pénz. -- fitying, garas, guba, kiló, korpa, lepedő, lova, lóvé, mani, peták, rongy, rugó, saláta, sóska, steksz, suska, zörgős, zseton, zsozsó.

dok fn tréf gyak Orvos; agyturkáló.

doki fn kedv gyak Ovos; agyturkáló.

dokika fn kedv gyak Orvos; agyturkáló.

dokkencs fn tréf gyak Orvos; agyturkáló.

doli fn kedv gyak Dolgozat; cetli.

domb fn ritk Közepes (osztályzat); aranyközép.

domborulat fn tréf ritk Mell; buksza.

dozsó fn kedv gyak Tornaterem. -- Felesleges kilók leadásának színhelye; kínzókamra, pihentető, tesiterem, testépítőszalon.

döglesztő fn tréf gyak Iskola; börtön.

döglik ige tréf gyak Alszik; dikózik.

dögös fn kedv gyak Szép; baba.

dönci fn kedv gyak Kövér; dagadék.

dörzsgumi fn tréf gyak Radír; betűfaló.

dörzsi fn kedv gyak Radír; betűfaló.

dr. Bubó fn tréf gyak Orvos; agyturkáló.

duci mn kedv gyak Kövér; dagadék.

duda fn tréf gyak Mell; buksza.

dudva fn tréf gyak Virág. -- dudvuszlabadusz, dzsumbuj, dzsindzsa, gaz, laboda, susnyák, zöldség.

dudvuszlabadusz fn tréf ritk Virág; dudva.

dugacs fn tréf gyak Alacsony. -- földszintes, hónaljcirkáló, kertitörpe, manó, mini, mitugrálsz, porbafingó, picur, seggdugacs, stöpszli, talajmenti fagynál lefagy a feje, tökmag, töpszli, töpszlidugó, törpe, törpike, törpilla, vakarék.

dugó fn tréf gyak Elégtelen (osztályzat); cakk.

dugulj el ige tréf gyak Ne beszélj! -- Kuss!, Ülj a hátadra! Vedd takarékra magad!

duma fn tréf gyak Beszéd. Sok a .; rizsa, szöveg.

dumagép fn tréf gyak Száj; ajak.

dumál ige gyak Beszél; csacsog.

dumcsizik ige tréf gyak Beszélget; tereferél, trécsel.

dundi mn kedv gyak Kövér; dagadék.

duplaszem fn tréf ritk Szemüveg; bagolyszem.

durmol ige tréf gyak Alszik; dikózik.

durva fn tréf gyak Szokatlan helyzet minősítése. Az a . -- meredek.

dutyi fn tréf gyak Iskola; börtön.

DZ -- DZS

dzsamana msz tréf gyak Gyerünk!

dzsesszes mn túlz gyak Jó jelző; állati.

dzsindzsa fn tréf gyak Virág; dudva.

dzsuké mn túlz gyak Jó jelző; állati.

dzsukszos mn túlz gyak Jó jelző; állati.

dzsumbuj fn tréf gyak Virág; dudva.

E -- É

eddmegleves fn tréf gyak Zöldségleves; BMW--leves.

édsanya fn kedv gyak Anya; anci.

égimeszelő fn túlz gyak Magas. -- emeletes, felhőkarcoló, gúnár, hegy, létra, meszelő, nyakigláb, nyurga, óriás, oszlop, pálmafa, ülve nyalja a holdat, zsiráf.

égő mn gúny gyak Kellemetlen; ciki. A mán ;

egyedül nem megy: Ha valaki les. Vö. kukkant.

egyenbillengészeti körduplány fn tréf ritk Kerékpár; bicaj.

egyeneske fn kedv gyak Vonalzó; csíkhúzó.

egyenletke fn kedv gyak Matektanár.

ékezet fn tréf gyak Haj; bóhatanya.

ékség fn kedv gyak Nyaklánc. -- bikalánc.

eldob Szj: om az agyam. Hihetetlen.

elfelejt Szj: ett levegőt venni. Meghalt. Vö. elpatkolt.

elferdült a szeme: Ha valaki les. Vö. kukkant.

elküld 1. Szj: elek| melegebb éghajlatra| Földkörüli pályára. Megöllek. 2. Szj: ött a búsba. Elzavart.

ellenem őrző fn tréf gyak Ellenőrző könyv; anyaszomorító.

ellenséges bázis fn térf ritk Tanári szoba; agyszoba.

elmebajnokság fn tréf gyak Felelés. -- harakiri, meghallgatás, próba cseresznye/ szemcsere, rossz húzás.

elmebeteg fn gúny gyak Buta; agyalágyult.

elmondanám neked. Töltelékszöveg.

elődök fn tréf gyak Szülők; Ősök.

elől Szj: mossák, hátul habzik. deszka, hátul léc, oldalt faroslemez. Sovány. Vö. cérna.

elpatkolt ige durv gyak Meghalt. -- alulról szagolja az ibolyát; bemondta az unalmast; elfelejtett levegőt venni; feldobta a talpát; kimult, kimurelt, kinyiffant, kipurcant, letette a lantot, meghótt.

elsátorozik ige tréf gyak Elmegy. -- húzza a csíkot, kámfort játszik, szedi a lábát.

eltaknyol ige durv gyak Elesik.

elvan Szj: magának Szh: , mint a befőtt. Nem figyel. Vö. bambul.

emeletes fn tréf gyak Magas; égimeszelő.

érdesanya fn tréf gyak Anya; anci.

ész 1. Szh: Eszed, mint hajad (ha vkinek a haja is kevés). Annyi Eszed van, mint| nekem felesleg| szarban a vitamin. Szj: Ennyi szel szabadlábon?!. Eszed helyett víz van. Buta. Vö. agyalágyult. 2. Szh: Vág az Esze, mint a borotva. Okos. Vö. agyas. 3. Szj: Tömi magába az t. Tanul.Vö. görcsöl.

eszes fn tréf gyak Okos; agyas.

eszestyúk fn tréf gyak Tanár; állat.

észgyülekező fn tréf gyak Tanári szoba; agyszoba.

észkombájn fn tréf gyak Okos; agyas.

észtemető fn tréf gyak Fej; agytartó.

eszterga fn tréf ritk Technika.

etető fn kedv gyak Száj; ajak.

etióp fn durv ritk Sovány; cérna.

evetke fn kedv gyak Elsős diák;béka.

Ez 1. R: a rossz boka mindennek az oka. Ha vki megbotlott. 2. Szh: nekem magas, mint bolhának a palánkkerítés. Ha vki nem ért vmit. 3. Szh: úgy hangzott, mint pacsirtafütty a WC mellett. Gyanús hangok hallatán mondják.

F

fa fn tréf gyak Elégtelen (osztályzat); Fásításba fogtál?, Nem is tudtam, hogy ilyen komoly környezetbarát vagy?; cakk.

fagyi 1. fn kedv gyak Fagylalt; Mi az visszanyalt a ?; csepegő. 2. Szj: Még a t is bicskával eszi. Buta. Vö. agyalágyult.

fagyóka fn kedv gyak Fagylalt; csepegő.

faiskolás fn tréf gyak Rossz tanuló. Faiskola lerakatot nyitottál?; Megnyitottad a faiskoládat?; csemetekertes.

fakabát fn tréf gyak Rendőr; andris.

fakultáció fn tréf ritk Pótvizsga. -- utolsó lehetőség a szökéshez, túlóra.

falifirka fn kedv gyak Faliújság; adattár.

fater fn gyak Apa; apaka.

fecni fn kedv gyak Tiltott segédeszköz; ágyú.

fecsegő fn kedv ritk Száj; ajak.

fegyház fn gúny gyak Iskola; börtön.

fegyver fn tréf ritk Tiltott segédeszköz; ágyú.

fehérnép fn gúny ritk Lány/nő; bébi.

fej 1. Szj: Ez a nem is , hanem fúj. Ezzel a jel akár focizni is lehet. Szép egy ed van! Ha ilyen em lenne| elbújdosnék; | hazáig rugdosnám; | elmennék Hortobágyra fűcsomónak. Csúnya. Vö. bányarém. 2. Talajmenti fagynál lefagy a e. Alacsony; dugacs. 3. Nyele van a ednek. Ha vkinek nagy az orra. Vö. fikagyár.

fejezménygyűjtemény fn túlz ritk Tabló; archívum.

fejfedő fn kedv gyak Sapka; bili.

fejradiátor fn tréf gyak Sapka; bili.

fejszépségverseny fn tréf ritk Tabló; archívum.

fejvadász fn tréf ritk Rendőr; andris.

fél nyolc gyak Közepes (osztályzat); aranyközép.

felcsillan Szh: a szeme, mint borosüveg a napban. Örül vminek.

feldob Szj: ta a talpát. Meghalt. Vö. elpatkolt.

felesleg 1. fn tréf ritk Testvér. -- tesó, tessér. 2. es kilók leadásának színhelye. Tornaterem; Vö dozsó.

felhőkarcoló fn túlz gyak Magas; égimeszelő.

felkopik az álla. Éhes; kajás.

felmosó fn tréf ritk Takarítónő; ariel.

felügyelő fn tréf ritk Ügyeletes. -- felvigyázó, inspekciós, soros, szabadnapos, szemfüles, ügyelő, ügyi, ügyis.

felvigyázó fn tréf ritk Ügyeletes; felügyelő.

féregmozgás fn tréf gyak Lassú tánc; bújócska.

fészek fn tréf gyak Tanterem; aréna.

fészektartó fn kedv ritk Karikagyűrű.

feszítős fn tréf gyak Népszerű. -- frenki, menő, ő a Jani.

ficika fn kedv gyak Fizika. -- fifika, fika, fizi, fizus, fricska, fújzika.

fifika fn kedv gyak Fizika; ficika.

figyelem elterelő hadművelet Pad alatti levelezés. Vö. légiposta.

figyusz ige tréf gyak Figyelj! Vö. állatka.

fika fn kedv gyak Fizika; ficika.

fikagyár fn gúny ritk Orr. -- hapci, hefti, kampó, nózi, orcsi, ormány, porszívó, raktár, répa, szaglak, szagló, szimatoló, takonytermő, tülök.

filó fn kedv gyak Filozófia.

firkálmány fn tréf gyak. Faliújság; adattár.

firkáló fn kedv gyak Toll. -- Füzetpusztító, penna, plajbász, tolcsi.

fityegő fn kedv gyak Fülbevaló; csingilingi.

fitying fn tréf gyak Pénz; dohány.

fizi fn kedv gyak Fizika; ficika.

fizimiska fn tréf gyak Arc; ábrázat.

fizus fn kedv gyak Fizika; ficika.

flamózik ige tréf gyak Eszik; bedob.

fogas fn tréf gyak Közepes (osztályzat); aranyközép.

fogda fn gúny gyak Iskola; börtön.

foghullató fn tréf ritk Csokoládé; csoketta.

fogpiszkáló fn túlz gyak Sovány; cérna.

fókás fn tréf gyak Kövér; dagadék.

fotel fn tréf gyak Iskolapad; diákszék.

föci fn kedv gyak Földrajz; földgáz.

főhadiszállás fn tréf ritk Tanterem; aréna.

főkakas fn tréf gyak Igazgató; atya.

főkolompos fn tréf gyak Igazgató; atya.

főkonkoly fn tréf gyak Igazgató; atya.

földgáz fn tréf gyak Földrajz; föci.

földszintes mn tréf gyak Alacsony; dugacs.

főnök fn tréf gyak Igazgató; atya.

főtörzs fn tréf gyak Igazgató; atya.

fradileves fn tréf gyak Zöldségleves; BMW--leves.

frankó mn túlz gyak Jó jelző; állati.

frenki fn tréf gyak Népszerű; feszítős.

fricska fn kedv gyak Fizika; ficika.

frizkó fn kedv gyak Haj; bóhatanya.

frizu fn kedv gyak Haj; bóhatanya.

fújzika fn tréf gyak Fizika; ficika.

furfangtár fn tréf ritk Napló. -- naplopó, pecatár.

furkó fn tréf gyak Elégtelen (osztályzat); cakk.

fúró fn tréf gyak Elégtelen (osztályzat); cakk.

fn tréf gyak Cigaretta. Szj: Ne lépj a re, inkább szívd!; bagaretta.

függvénydeszka fn tréf gyak Függvénytáblázat.

fül 1. Szj: Két e között egy légüres tér. Buta. Vö. agyalágyult. 2. ig ér a szája. Nevet. Vö. röhög. 3. Szh: Le vagy törve, mint a bili e. Szomorú.

fülbecsüngő fn tréf gyak Fülbevaló; csingilingi.

fülberingó fn tréf gyak Fülbevaló; csingilingi.

fülbi fn kedv gyak Fülbevaló; csingilingi.

fülbizsu fn gúny gyak Fülbevaló; csingilingi.

fülhallgató fn tréf gyak Fül. Nagy szót látsz? (Ha vki nem hallott meg vmit.) -- hallócső, hallókészülék, hallólyuk, hólapát, kagyló, legyező, radar.

fülkarika fn tréf gyak Fülbevaló; csingilingi.

füstölde fn tréf gyak WC; buderáj.

füstszóró fn tréf gyak Cigaretta; bagaretta.

füzcsi fn kedv gyak Füzet; irka.

füzetpusztító fn tréf ritk Toll; firkáló.

G

gádzsó fn tréf gyak Fiú/férfi; bika.

gajdol ige tréf gyak Énekel. -- kornyikál, nyekereg, nyikorog.

garas fn tréf gyak Pénz; dohány

gatya fn tréf gyak (Torna)nadrág. Kösd fel a ~'d!; bicgatya.

gatyamadzag fn tréf gyak Öv; derékfogó.

gatyás mn gúny ritk Buta; agyalágyult.

gatyó fn kedv gyak (Torna)nadrág; bicgatya.

gaz fn tréf gyak Virág; dudva.

gáz fn tréf gyak Probléma; -- pobléma. Vmi van?

gebe fn túlz gyak Sovány; cérna.

géniusz fn ritk Okos; agyas.

geobeó fn kedv ritk Matematika; agyörlő.

gépes fn tréf ritk Szív. -- pumpa, ütő.

gépicsek fn tréf gyak Titkárnő.

gereblye fn túlz gyak Sovány; cérna.

gerenda fn tréf gyak Elégtelen (osztályzat); cakk.

gerincesfal fn tréf gyak Bordásfal; bordatörő.

gerincoszlop fn tréf gyak Bordásfal; bordatörő.

gibic fn túlz gyak Sovány; cérna.

gígafogó fn tréf gyak Nyakkendő; bikakötő.

giliszta fn túlz gyak Sovány; cérna.

gimi fn kedv gyak Gimnázium. Vö. börtön.

girnyó fn gúny gyak Sovány; cérna.

gizde fn tréf gyak Sovány; cérna.

góc fn tréf gyak Haj; bóhatanya.

gól fn tréf gyak Elégtelen (osztályzat); cakk.

gólya fn tréf gyak Elsős diák; béka.

golyó fn tréf gyak 1. Fej; Szh: Olyan a feje, mint egy kis saját légkörrel: Vö. agytartó. 2. Labda. golyóbis, golyszli, gömb, labdesz, labdi, laszta, laszti.

golyóbis fn tréf gyak Labda; golyó.

golyszli fn tréf gyak Labda; golyó.

gömb fn tréf gyak Labda; golyó.

gömböc fn tréf gyak Kövér; dagadék.

gömbvillám fn tréf gyak Jeles (osztályzat); csúcs.

görbécske fn kedv gyak Elégséges (osztályzat) -- hattyú, hullámos, libanyak, nyakas.

görcsöl ige tréf gyak Tanul. -- csökkenti az agysejteket, gyilkolja az agyát, magol, művelődik, tömi magába az észt.

gőzös fn gúny gyak Törtető diák; akarnok.

guanómártás fn tréf ritk Főzelék. -- hányadék, konyhahányat, mártás, moslék.

guba fn ritk Pénz; dohány.

gubics fn kedv gyak Szem; bambuló.

gubó fn kedv gyak Szem; bambuló.

gulág fn gúny ritk Iskola; börtön.

gumicsizma fn gúny gyak Buta. Szj: Már az óvodában is volt a jele.; agyalágyult.

gumiszoba fn gúny ritk Tanári szoba; agyszoba.

gúnár fn tréf gyak Magas; égimeszelő.

GY

gyagyás fn tréf gyak Buta; agyalágyult.

gyakornok fn tréf gyak Kistanár. -- kéthetes, lesztantó.

gyep fn tréf gyak Haj; bóhatanya.

gyerekcsapda fn tréf ritk Tanterem; aréna.

gyík fn tréf gyak Elsős diák; béka.

gyógyító bá fn kedv gyak Orvos; agyturkáló.

gyökér fn tréf gyak 1. Elégtelen (osztályzat); cakk. 2. Gyök (matematikai fogalom) Gyökeret vonyít. Gyököt von.

gyötrelem fn gúny gyak Iskola; börtön.

gyufa fn tréf gyak Elégtelen (osztályzat); cakk.

gyújtós fn tréf gyak Tankönyv. -- hülyeségek gyűjteménye, maganyag, szennyirodalom, tüzelő, tűzre való.

H

Ha 1. Szj: még híznál öt kilót, a Föld letérne pályájáról, és a Napba zuhanna. Ha vki már így is nagyon kövér. Vö. dagadék. 2. Szj: jobban kinézne, ki is esne. Ha vki csúnya. Vö. bányarém.

háborog 1. a gyomra. Éhes. Vö. kajás. 2. Ne j, nem vagy te tenger! Nyugalom!

hacuka fn tréf gyak (Torna)nadrág; bicgatya.

haj Szj: Jó nő -- a ad. Nem túl szép lányra mondják.

hájas fn tréf gyak Kövér; dagadék.

hájgyűjtemény fn tréf gyak Kövér; dagadék.

hájpacni fn kedv gyak Kövér; dagadék.

hajzat fn ritk Haj; bóhatanya.

hali msz kedv gyak Szia; agyő.

hallat ja a hangját. Beszél. Vö. csacsog.

hallgat Szh: , mint a sült hal. Feleléskor meg sem szólal; Vö. kuka.

hallócső 1. fn tréf gyak Fül; fülhallgató. 2. Hallócsövön futkosó fülönfüggő. Fülbevaló; csingilingi.

hallókészülék fn tréf gyak Fül; fülhallgató.

hallólyuk fn tréf gyak Fül; fülhallgató.

hanghordozó fn tréf gyak Magnetofon. -- kazettanyúvasztó, szalagnyúzó, zajgenerátor, zajláda, zenedoboz, zenegép.

hangszalagfényezés fn tréf ritk Éneklés.

hányadék 1. fn gúny gyak Főzelék; guanómártás. 2. fn durv gyak Csúnya; bányarém.

hapci fn kedv gyak Orr; fikagyár.

hapsi fn kedv gyak Fiú/férfi; bika.

harakiri fn tréf gyak Felelés; elmebajnokság.

harcosok (tsz.) fn tréf gyak Diákok.

harsánya fn tréf gyak Harisnya.

haskó fn kedv gyak Has; begy.

használ Szj: ja, ami a nyaka felett van. Gondolkodik. -- Lapozgat a komputerben; Töri| azt a híg agyát; a tököt;

hattyú fn tréf gyak Elégséges (osztályzat). Mi az, kat tenyésztesz?;

hawaii mn túlz gyak Jó jelző; állati.

házőrző fn tréf gyak Portás; börtönőr.

HB (ti. házibuli) fn kedv gyak Összejövetel. babzsúr.

hefti fn tréf gyak Orr; fikagyár.

hegy fn ritk Magas; égimeszelő.

hegycsináló fn tréf ritk Hegyező; cerkaevő.

hegycső fn tréf ritk Hegyező; cerkaevő.

hegyesítő fn tréf ritk Hegyező; cerkaevő.

hegyespóló fn tréf gyak Mell; buksza.

hegyi levegő fn tréf gyak Cigaretta; bagaretta. Kimegy levegőt szívni.;

hekus fn tréf gyak Rendőr; andris.

helló msz kedv gyak Szia; agyő.

helyetted Szj: is inkább kisszéket csináltak volna. Buta. Vö. agyalágyult.

hemüke fn kedv gyak Szemüveg; bagolyszem.

hemüveg fn tréf ritk Szemüveg; bagolyszem.

hentes fn gúny gyak Orvos; agyturkáló.

hi msz kedv ritk Szia; agyő.

híg létyó Érthetetlen felelet; baromság.

hipóleves fn gúny gyak Zöldségleves; BMW--leves.

hírhordozó fn tréf ritk Faliújság; adattár.

hírtábla fn tréf gyak Faliújság; adattár.

hiszipiszi fn tréf ritk Történelem; -- mendemonda, törci, töri.

hólapát fn tréf gyak Fül; fülhallgató. Elmehetnél havat lapátolni.

homály fn gúny gyak Buta; agyalágyult.

hónaljcirkáló fn gúny ritk Alacsony; dugacs.

horgászbot fn tréf ritk Elégtelen (osztályzat); cakk.

horog fn tréf gyak Elégtelen (osztályzat); cakk. Na fiúk, ez a Karcsi már megint horogra akadt.

hosszúpuska fn tréf ritk Elégtelen (osztályzat); cakk.

húgyagyú fn durv gyak Buta; agyalágyult.

hulla jó mn túlz gyak Jó jelző; állati.

hullaház fn durv ritk Biológiaterem. -- korbonctan, veséző.

hullámos fn tréf gyak Elégséges (osztályzat); görbécske.

hústorony fn túlz gyak Kövér; dagadék.

húz 1. za a| lóbőrt; | csendest. Alszik. Vö. dikózik. 2. Szj: z el innen a sunyiba! Szh: z el inne, mint a vadliba!; d le magad a budin. Menj el! Vö. Kopj le! 3. za a csíkot. Elmegy. Vö. elsátorozik.

hülye fn durv gyak Buta; agyalágyult. R: kölyök, a képedbe könyökölök. Megverlek.

hülyeségek gyűjteménye: Tankönyv; gyújtós.

I -- Í

ide hamuzz! A törtető diáknak szólnak így. Vö. akarnok.

idegbeteg fn tréf gyak Ideges; antiszociális.

idegszanatórium fn gúny ritk Tanári szoba; agyszoba.

ifjú Einstein fn tréf ritk Okos; agyas.

igás fn gúny gyak Igazgató; atya.

igazológép fn gúny ritk Orvos; agyturkáló.

igi fn kedv gyak Igazgató; atya.

illatosító fn gúny gyak Láb; bot.

illik Tudni , mi nem . Házirend. Vö. bűnlajstrom.

indiántemető fn tréf ritk Tolltartó; cerkalak.

inspekciós fn tréf ritk Ügyeletes; felügyelő.

ipse fn gúny gyak Fiú/férfi; bika.

IQ:--100 gúny ritk Rendőr; andris.

írásképessétevő fn túlz ritk Hegyező; cerkaevő.

irci fn kedv gyak Irodalom; birodalom.

ircsi fn kedv gyak Irodalom; birodalom.

irka fn kedv gyak Füzet; füzcsi.

íróhalom fn gúny gyak Irodalom; birodalom.

isi fn kedv gyak Iskola; börtön.

isipad fn kedv gyak Iskolapad; diákszék.

itat ja az egereket. Sír; acsarkodik.

ityegő fn kedv gyak Fülbevaló; csingilingi.

izgató fn tréf gyak Igazgató; atya.

izzad Szh: , mint tavasszal a hóember. Izgul/fél. Vö. berezel.

J

jacke fn tréf ritk Kabát. -- jake, jakó, kabet, köcc, ködmön, lajbi.

jake fn tréf ritk Kabát; jacke.

jakó fn tréf gyak Kabát; jacke.

jambó fn gúny gyak Sapka; bili.

jard fn tréf ritk Rendőr; andris.

járógép fn tréf ritk Láb; bot.

jártat Szj: ja | a száját; | az etetőjét. Beszél. Vö. csacsog.

jeges víz fn tréf gyak Üdítő; bambi.

jegytartó fn tréf ritk Bizonyítvány; bizi.

jessz fn tréf gyak Jeles (osztályzat); csúcs.

jól Szj: 1. bezúgtál. Elégtelenre felelt. Vö. cakk. 2. | behálóztad; | becserkészted.

józsiék (tsz.) fn tréf gyak Rendőr; andris.

jön Szj: még kutyára kamion/ teherautó. Lesz ez még másképpen is.

júdás fn gúny gyak Áruló; besúgó.

jutalom fn tréf gyak Jeles (osztályzat); csúcs.

K

kabet fn tréf gyak Kabát; jacke.

kacagányozik ige tréf gyak Nevet. -- mutogatja a fogsorát, röhög, rötyög, vigyorog.

kacc víge. Ha vkit a tanár kihívott felelni. Vö. kínlaszt.

kacsó fn kedv gyak Kéz. -- kapaszkodó, mancs, pracli, tapigép, tepsü.

kafa mn túlz gyak Jó jelző; állati.

kagyló fn tréf gyak Fül; hallókészülék.

kaja fn tréf gyak Étel. -- zaba.

kajál ige tréf gyak Eszik; csámcsog.

kajás fn tréf gyak Éhes.-- delet harangoznak a gyomrában, felkopik az álla, háborog a gyomra, zabagép, zabás. Már nagyon vagyok.

kajszis fn tréf ritk Éhes; kajás.

kákabélű fn gúny gyak Sovány; cérna.

kakamatyi fn tréf gyak Ijedt ember. Vö. berezel.

kalapos fn kedv gyak Jeles (osztályzat); csúcs.

kalpag fn tréf ritk Kalap; bili.

kámfor t játszik. Elmegy. Vö. elsátorozik.

kampó fn tréf gyak 1. Orr; fikagyár. 2. Elégtelen (osztályzat); cakk.

kan fn gúny gyak Fiú/férfi; bika.

kanári fn tréf gyak Tanári szoba; agyszoba.

kanca fn gúny gyak Lány/nő; bébi. Mit akar itt ez a vén ?

kandúr fn gúny gyak Fiú/férfi; bika.

kanegér fn gúny gyak Fiú/férfi; bika.

kaparó fn tréf gyak Köröm; karom.

kapaszkodó fn tréf ritk Kéz; kacsó.

kappankodik fn tréf gyak Udvarol. középre száll az agya.

kapuőr fn ritk Portás; börtönőr.

kapus fn tréf gyak portás; börtönőr.

karantén fn tréf gyak Iskolapad; diákszék.

karhatalmista fn gúny ritk Tanár; állat.

karó fn tréf gyak Elégtelen (osztályzat); cakk. Mi az, zod a tököt?!

karom fn tréf gyak Köröm; kaparó, retek.

karrierista fn gúny gyak Törtető diák; akarnok.

kátránygyár fn tréf ritk Cigaretta; bagaretta.

kazettanyúvasztó fn tréf gyak Magnetofon; hanghordozó.

kékruhás fn tréf gyak Rendőr; andris.

kelepel ige tréf gyak Beszél; csacsog.

kelléktár fn tréf gyak Szertár. -- kínzóeszköztár, lomtár, peceráj, szerti, talált tárgyak osztálya.

kémika fn kedv gyak Kémia.

kemüveg fn tréf gyak Szemüveg; bagolyszem.

kenyérleső fn tréf gyak Száj; ajak. Fogd már be a det!

kép fn gúny gyak Arc; ábrázat.

képernyő fn gúny gyak Arc; ábrázat.

kerekhasú fn kedv gyak Jeles (osztályzat); csúcs.

keró fn kedv gyak Kerékpár; bicaj.

kérsz Szj: egy pofont, vagy megverekszel érte?

kertitörpe mn gúny gyak Alacsony; dugacs.

kész gyötrelem Iskola; börtön.

kétbalkéz fn tréf ritk Radír; betűfaló.

kétbetűs kitérő tréf gyak WC; buderáj.

kéthetes fn tréf gyak Kistanár; gyakornok.

kétkerekű fn kedv gyak Kerékpár; bicaj.

ketrec fn gúny gyak Iskolapad; diákszék.

kever Szh: , mint a fagyigép. Bonyolít.

kevés (ti. jelentéktelen) Szh: vagy, mint| anyádban a jóindulat; | árvaházban a szülői értekezlet; | Blaton--szeletben a hullámverés; | börtönben a vészkijárat; | hullaházban a tömegverekedés; | lócitromban a C--vitamin; | Mackó--sajtban a brummogás; | madártejben a csipogás; | sportszeletben az atlétika; | süniben a dauer; | törökmézben a janicsár; | űrhajón a pótkerék;

kezdő fn tréf gyak Elsős diák; béka.

KGST--dolgozat fn tréf gyak Közösen puskázott dolgozat. Vö. doga.

ki hinné? Töltelékszöveg.

kiakadt ige tréf gyak Ideges lett; bepöccent. egy pillanatra.

kiborult ige tréf gyak Ideges lett. Szh: , mint a tele bili.; bepöccen.

kidekorál Szj: om a pacekodat! Megverlek. Vö. balhézik.

kidobó fn tréf gyak Portás; börtönőr.

kidőlt ige tréf gyak Meghalt/ elfáradt. a sorból.; elpatkolt.

kiemellek Szh: , mint 2--t. Segítek rajtad.

kígyóznak ige tréf gyak Táncolnak; csörögnek.

kiló fn tréf gyak Pénz. (főleg a 100 Ft--os).; dohány.

kilóg Szj: a gémeskút a szájából. Buta; agyalágyult.

kimult ige durv gyak Meghalt; elpatkolt.

kimurelt ige tréf gyak Meghalt; elpatkolt.

kínfal fn tréf gyak Bordásfal; bordatörő.

kínlaszt ige gúny gyak Feleltet a tanár. -- kiszúr.

kínlasztófal fn tréf ritk Bordásfal; bordatörő.

kínpad fn gúny gyak Iakolapad; diákszék.

kint kandikál a sportcsoki. Fél; berezel.

kínzó fn tréf gyak Testneveléstanár; bukfencmester.

kínzóeszköztár fn tréf ritk Szertár; kelléktár.

kínzófal fn gúny gyak Bordásfal; bordatörő.

kínzókamra fn tréf gyak 1. Tornaterem; dozsó. 2. Tanterem; aréna.

kinyiffant ige durv gyak Meghalt; elpatkolt.

kipurcan ige durv gyak Meghal; elpatkol. Mindjárt ok.

király mn túlz gyak Jó jelző; állati.

kircsi mn túlz-- kedv gyak Jó jelző; állati.

kispárna fn tréf gyak Mell; buksza.

kistáska fn tréf ritk Elsős diák; béka.

kiszúr ige tréf gyak Feleltet a tanár; kínlaszt.

kitanul ta a szakmát. Végzős diák. -- lógó, róka, rutinos, szadista.

klassz mn túlz gyak Jó jelző; állati.

klingelő fn kedv gyak Csengő; berregő.

klóranyó fn tréf gyak Kémiatanárnő. -- vegyimami.

klotyesz fn tréf gyak WC; buderáj.

klotyó fn tréf gyak WC; buderáj.

klotyómanó fn tréf gyak Takarítónő; ariel.

klozett fn gyak WC; buderáj.

kobak fn tréf gyak Fej; agytartó.

kobakfedő fn tréf gyak Sapka; bili.

kóc fn tréf gyak Haj; bóhatanya.

koca fn durv gyak Kövér; dagadék.

kókusz fn tréf gyak Fej; agytartó.

kolera fn tréf gyak Kollégium. -- kolesz, koli, kóter.

kolesz fn kedv gyak Kollégium; kolera.

kolhoz fn gúny ritk Iskola; börtön.

koli fn kedv gyak Kollégium; kolera.

kolomp fn tréf gyak Csengő; berregő.

kolonc 1. fn gúny ritk Táska; cekker. 2. fn tréf gyak Nyaklánc; bikalánc.

konyhahányat fn gúny gyak Főzelék; guanómártás.

kopj le! Menj el!

kopó fn tréf gyak Rendőr; andris.

koponya ~' k halmaza tréf ritk Fizika; ficika.

koporsószeg fn gúny gyak Cigaretta; bagaretta.

koptat Szj: ja a száját Beszél. Vö. csacsog.

korbonctan fn durv ritk Biológiaterem; hullaház.

kornyika fn kedv gyak Énekóra.

kornyikál ige tréf gyak Énekel; gajdol.

kornyikálda fn tréf gyak Zeneiskola; bolondokháza.

kornyikasutyi fn tréf gyak Zeneiskola; bolondokháza.

korpa fn tréf gyak Pénz; dohány.

korpadzsungel fn tréf ritk Haj; bóhatanya.

koszírtó fn tréf gyak Takarítónő; ariel.

kóter fn tréf gyak Kollégium; kolera.

köcc fn tréf gyak Kabát; jacke.

ködmön fn tréf gyak Kabát; jacke.

könnyebb Szh: átugrani, mint megkerülni. Kövér. Vö. dagadék.

könyvkukac fn tréf gyak Szorgalmas diák. -- könyvmoly.

könyvmoly fn tréf gyak Szorgalmas diák; könyvkukac.

köpedelm fn--mn durv gyak Csúnya. ránézni; bányarém.

köri fn kedv gyak Körző; bökő.

köríró fn kedv gyak Körző; bökő.

körmölődeszka fn tréf ritk Iskolapad; diákszék.

körmöt aprít. Izgul/ fél; berezel.

köröző fn kedv gyak Ellenőrző könyv; anyaszomorító.

kösz msz kedv gyak Köszönöm. -- köszi, köszike, köszöntem, közcsi.

köszi msz kedv gyak Köszönöm; kösz.

köszike msz kedv gyak Köszönöm; kösz.

köszöntem ige kedv gyak Köszönöm; kösz.

kötöttél Szj: életbiztosítást? Mert most megverlek.

követ fn tréf ritk Ellenőrző könyv; anyaszomorító.

közcsi msz kedv gyak Köszönöm; kösz.

közép fn ritk Közepes (osztályzat); aranyközép.

középre száll az agya. Udvarol. Vö. csajozik.

középsuli fn tréf gyak Középiskola. -- közsuli. Vö. gimi.

közöd? Töltelékszöveg.

közsuli fn kedv gyak Középsikola. Vö. gimi.

közsuli fn tréf gyak Középiskola; középsuli.

kuka fn gúny gyak Feleléskor meg sem szólal. -- kukázik, megkukult, néma, szájzára van, tukó.

kukás fn gúny gyak Takarítónő; ariel.

kukázik ige gúny gyak Feleléskor meg sem szólal; kuka.

kukkant ige tréf gyak Les. -- egyedül nem megy; elferdült a szeme; puskázik.

kukker fn tréf gyak Szemüveg; bagolyszem. A odat otthon hagytad?

kukkoló fn tréf gyak Szem; bambuló.

kuklyuk fn tréf gyak Szem; bambuló.

kultúrmadzag fn tréf gyak Nyakkendő; bikakötő.

kupa fn tréf gyak Fej; agytartó.

kupak fn tréf gyak Fej; agytartó.

kupakfedő fn tréf ritk Sapka; bili.

kuss! msz durv gyak Ne beszélj! Vö. dugulj el!

kutya Szj: A ~'t ütni kéne, hogy a csontot kivegye a kezéből. Csúnya. Vö. bányarém.

L

labdesz fn kedv gyak Labda; golyó.

labdi fn kedv gyak Labda; golyó.

lábmelegítő fn ritk Papucs; csónak.

laboda fn gúny gyak Virág; dudva.

lábszagbeszívó fn tréf ritk Tornacipő; csuka.

lábtörlő fn gúny gyak Elsős diák; béka.

lábtörő fn tréf gyak Ugródeszka; dobbantó.

ladír fn tréf gyak Radír; betűfaló.

lajbi fn tréf gyak Kabát; jacke.

lajhár fn durv gyak Lusta. -- lassított felvétel.

lakás fn tréf ritk Haj; bóhatanya.

lapozgat a compjuterben. Gondolkodik. Vö. használja ami a nyaka fölött van.

lárma fn gúny gyak Zene; csörömp.

lassított felvétel. Lusta; lajhár.

laszta fn kedv gyak Labda; golyó.

laszti fn kedv gyak Labda; golyó.

látszer fn tréf gyak Szem; bambuló.

fn tréf gyak Zöldségleves; BMW--leves.

leadja Szj: a drótot. Súg. Vö. sistereg.

léc fn tréf gyak 1. Láb; bot. 2. Szj: Elől deszka, hátul , oldalt faroslemez; Vö. cérna.

lecsap ige tréf gyak Megver. Szh: lak, mint egy taxiórát.

lecsifecsi (hír) fn kedv ritk Faliújság; adattár.

leesett a létráról. tréf gyak Megbukott. Vö. visszatapsolták.

légiposta fn tréf gyak Pad alatti levelezés. Vö. figyelem elterelő hadművelet.

legyező fn tréf gyak Fül; fülhallgató.

lejtenek (tsz.) ige tréf gyak Táncolnak; csörögnek.

lélekidomár fn tréf gyak Osztályfőnök. -- ofő, oszi, oszifő, tyúkanyó.

lemegy alfába. tréf gyak Alszik. Vö. dikózik.

lendítő fn tréf gyak Ugródeszka; dobbantó.

lénia fn tréf gyak Vonalzó; csíkhúzó.

lenyel Szj: egy meggymagot, és azt hiszik, hzogy terhes. Sovány; cérna.

lepcses fn gúny gyak Száj; ajak.

lepedő fn tréf gyak Pénz; dohány.

lépegető fn kedv gyak Lassú tánc; bújócska.

lepényleső fn tréf gyak Száj; ajak.

lépj le! Menj el! Vö. Kopj le!

lerohadt ige durv gyak Beteg lett.

lesipusi fn kedv gyak Tiltott segédeszköz; ágyú.

lesőgolyó fn tréf gyak Szem; bambuló.

lesz 1. tantó. Kistanár; gyakornok. Szj: Mi tűnés vagy tüntetés?

letette a lantot tréf ritk Meghalt. Vö. elpatkolt.

létfenntartó fn tréf gyak Fiú/férfi; bika.

létra fn tréf gyak Magas; égimeszelő.

létyó fn tréf gyak Zöldségleves; BMW--leves.

levesleső fn tréf gyak Száj; ajak.

liba fn gúny gyak Lány/nő; bébi. Buta .

libanyak fn tréf gyak Elégséges (osztályzat); görbécske.

libasor fn gúny gyak Padsor. Vö. diákszék.

lineál fn tréf ritk Vonalzó; csíkhúzó.

link hadova. gúny gyak Értelmetlen felelet; baromság.

lobonc fn tréf gyak Haj; bóhatanya.

lógó fn gúny gyak Végzős diák. Nagy . Vö. Kitanulta a szakmát.

lomtár fn tréf gyak Szertár; kelléktár.

lova fn tréf gyak Pénz; dohány.

lové fn tréf gyak Pénz; dohány.

lökhárító fn tréf gyak Mell; buksza.

lötty fn gúny gyak Zöldségleves; BMW--leves.

lövészárok fn túlz gyak Tiltott segédeszköz; ágyú.

lufi fn kedv gyak Mell; buksza.

M

macerál ige tréf gyak Nem hagy békén; babrál.

mackó fn kedv gyak (Torna)nadrág; bicgatya.

madam fn gúny gyak Lány/nő; bébi.

madár fn tréf gyak 1. Közepes (osztályzat); aranyközép. Itt repült egy . 2. Szj: Ne nézzél már nak!

madonna fn tréf gyak Szép; baba.

maga Szj: mon és házon kívül vagyok.

magánzárka fn tréf gyak Igazgatói szoba; DH (ti. diriház).

maganyag fn gúny gyak Tankönyv; gyújtós.

magol ige gúny gyak Tanul; görcsöl.

majd 1. Szj: ütközünk; Szh: összefutunk mint a tej Találkozó megbeszélése. 2. Szh: átesünk rajta, mint a dorozsmai ember a talicskán. Túl leszünk rajta hamarosan.

majrézik ige tréf gyak Izgul/ fél; berezel.

majszol ige tréf gyak Eszik; bedob. Tömi a majmot.

makog ige gúny gyak Akadozva felel.

mancs fn kedv gyak Kéz; kacsó.

mani fn kedv gyak Pénz; dohány.

mankó fn gúny gyak Láb; bot.

manó fn kedv gyak Alacsony; dugacs.

marha (jó) mn túlz gyak Jó jelző; állati.

mártás fn gúny gyak Főzelék; guanómártás.

matek fn kedv gyak Matematika; agyörlő.

matemat fn kedv gyak Matematika; agyörlő.

matézis fn kedv gyak Matematika; agyörlő.

matika fn kedv gyak Matematika; agyörlő.

még Szj: egy ilyen | humor, fejeden egy dudor; | baklövés, nyakadon/ hátadon a konyhakés; | húzás, fejeden a zúzás; | mendemonda, beleverlek a betonba; | nyerítés, kiviszed a kerítést; | aforizma, szádon cuppan segged izma; | baklövés, fejeden egy repedés.

meghallgatás fn tréf gyak Felelés; elmebajnokság.

meghótt ige tréf gyak Meghalt; elpatkolt.

megkönnyebbülészeti körgugolda tréf ritk WC; buderáj.

megkörnyékezés fn tréf gyak Udvarlás Vö. csajozik.

megkukult ige tréf gyak Feleléskor meg sem szólal. Vö. kuka.

megleső fn tréf ritk Szem; bambuló.

meglóg ige tréf gyak Vki illegálisan hiányzik az iskolából. dobbant.

megsemmisítendő objektum. tréf ritk Tanári szoba; agyszoba.

megszívta ige durv gyak Pórul járt. Szh: , mint faltörő kos a fotocellás ajtót.

megváltó fn tréf gyak Csengő; berregő.

mellébeszélés fn gúny gyak Értelmetlen felelet; baromság.

menetrend fn tréf gyak Órarend. Vö. diákok zaklatása.

menő fn kedv gyak Nészerű; feszítős.

meredek mn tréf gyak Szokatlan helyzet minősítése.

méregzsák fn tréf gyak Ideges; antiszociális.

mérgesítő fn tréf gyak Bizonyítvány. bizi.

meszelő fn tréf gyak Magas; égimeszelő.

mikkamakka fn tréf gyak Elsős diák; béka.

mindentudó mn gúny ritk Okos; agyas. Itt jön már ez a gyalogkakukk.

mini fn tréf gyak Alacsony; dugacs.

mitugrálsz fn gúny gyak Alacsony; dugacs.

montenbika fn tréf gyak Kerékpár; bicaj.

moslék fn gúny gyak Főzelék; guanómártás.

mosogatólé fn tréf gyak Zöldségleves; BMW--leves.

motyó fn kedv gyak Táska.; cekker.

mucó fn kedv gyak Anya; anci.

muki fn tréf gyak Fiú/férfi; bika.

muksó fn kedv gyak Fiú/férfi; bika.

munkabeosztás fn ritk Órarend. Vö. diákok zaklatása.

munkabér fn tréf gyak Bizonyítvány. bizi.

munkakönyv fn tréf gyak Bizonyítvány; bizi.

mutáns fn tréf gyak Fiú/férfi; bika.

muter fn gyak Anya; anci.

muti fn kedv gyak Anya; anci.

mutogat ja a fogsorát. gúny gyak Nevet. Vö. kacagányozik.

múzika fn kedv gyak Zene; csörömp.

muziksuli fn tréf gyak Zeneiskola; bolondokháza.

mütyüri fn kedv gyak Elsős diák; béka.

művelődik ige tréf gyak Tanul; görcsöl.

N

naci fn kedv gyak (Torna)nadrág; bicgatya.

nadrágféltő fn tréf gyak Öv; derékfogó.

nagyagy fn tréf gyak Okos; agyas.

nagyfej fn tréf gyak Okos; agyas.

nagyhasú fn tréf gyak Jeles (osztályzat); csúcs.

nagykutya fn tréf gyak Igazgató; atya.

nagyon baba. mn kedv gyak Szép; baba.

nagysas fn tréf gyak Motorkerékpár; benzinkecske.

nagyvérű fn tréf gyak Motorkerékpár; benzinkecske.

napifirka fn tréf gyak Faliújság; adattár.

naplopó fn tréf gyak Napló; furfangtár.

narcsi fn kedv gyak (Torna)nadrág; bicgatya.

NB I--es mn tréf gyak Jó jelző; állati.

nebuló fn kedv gyak Elsős diák; béka.

nedves Szj: az orrod, haver! Ha vki taknyos.

négyszemű fn tréf gyak Szemüveges (ember); bagoly.

néma fn tréf gyak Feleléskor meg sem szólal; kuka.

néz Szj: ki a fejéből; Lyukat a levegőbe. Nem figyel. Vö. bambul.

nikkelezett szemmérték. Szemüveg; bagolyszem.

nózi fn kedv gyak Orr; fikagyár.

nőci fn kedv gyak Lány/nő; bébi.

nőcike fn kedv gyak Lány/nő; bébi.

nőcske fn gúny gyak Lány/nő; bébi.

NY

nyak Szj: Az nem is , hanem konyak.

nyakas fn tréf gyak Elégséges (osztályzat); görbécske.

nyakbavaló fn tréf gyak Nyaklánc; bikalánc.

nyakfedőkiállítás fn tréf ritk Tabló; archívum.

nyakfogó fn tréf gyak Nyakkendő; bikakötő.

nyakigláb fn tréf gyak Magas; égimeszelő.

nyakmadzag fn tréf gyak Nyaklánc; bikalánc.

nyaknyúlvány fn tréf ritk Fej; agytartó.

nyakörv fn tréf gyak Nyaklánc; bikalánc.

nyakszorító fn tréf gyak Nyakkendő; bikakötő.

nyaktekerészeti mellfekvenc Nyakkendő; bikakötő.

nyálas fn tréf gyak Csók. -- nyálcsere, nyelves, nyelvtan felsőfokon, puszi, puszkó, smaci, smár, ultrahang.

nyálcsere fn tréf gyak Csók; nyálas.

nyálgép fn gúny gyak Törtető diák; akarnok.

nyalis mn és fn gúny gyak Törtető diák; akarnok.

nyaliskodik ige gúny gyak Törtet. -- nyalizik, pedálozik, pirosbiciklizik, tolja a pirosbrinyót.

nyalizik ige gúny gyak Törtet; nyaliskodik.

nyalóka fn kedv gyak gyak Törtető diák; akarnok.

nyekerde fn tréf gyak Zeneiskola; bolondokháza.

nyekereg ige gúny gyak Énekel; gajdol.

nyelves fn tréf gyak Csók; nyálas.

nyelvtan felsőfokon. fn tréf gyak Csók; nyálas.

nyikorda fn tréf gyak Zeneiskola; bolondokháza.

nyikorog ige gúny gyak Énekel; gajdol.

nyikorogda fn tréf gyak Zeneiskola; bolondokháza.

nyomja a| sódert, | rizsát, | süket dumát. Beszél; csacsog.

nyomorék fn durv gyak Csúnya; bányarém.

nyög ige gúny gyak Akadozva felel; brekeg.

nyújtó fn tréf gyak Bordásfal; bordatörő.

nyurga fn tréf gyak Magas; égimeszelő.

nyúzópad fn gúny gyak Iskolapad; diákszék.

O -- Ó

ocsmány mn túlz gyak Csúnya; bányarém.

ofő fn kedv gyak Osztályfőnök; lélekidomár.

oké msz kedv gyak Rendben van. -- okszi, okszigén, rendicsek.

okosulda fn gúny gyak Iskola; börtön.

okszi 1. msz kedv gyak Rendben van; oké. 2. fn tréf gyak Jó (osztályzat); állvány.

okszigén msz tréf gyak Rendben van; oké.

oltári msz túlz gyak Jó jelző; állati.

olyan 1. Szh: a feje, mint egy | kisgolyó saját légkörrel |; narancs a fogpiszkálón. Nagy fejű. 2. Szh: a szemed, mint a sasé. Nem éles, csipás. 3. ronda, hogy | az anyja csúzlival etette a másik szobából; | az anyja szatyorban hordta az óvodába; | a dögkeselyű ajándékba viszi a párjának. Csúnya. Vö. bányarém. 4. Szh: buta vagy, mint a segg. Vö. agyalágyult. 5. Szj: Olyat verek rád, hogy rád se fér.

omár msz kedv gyak Szia; Csak a 4.d. használja. agyő.

omárka msz kedv gyak Szia; Csak a 4. d. használja. agyő.

omcsi msz kedv gyak Szia; Csak a 4.d. használja. agyő.

orca fn gúny gyak Arc; ábrázat. ~'m porba hull.

orcsi fn kedv gyak Orr; fikagyár.

ori fn kedv gyak Órarend; diákok zaklatása.

óriás fn tréf gyak Magas; égimeszelő.

ormány fn tréf gyak Orr; fikagyár.

oroszlánverem fn tréf gyak Tanári szoba; agyszoba.

orr 1. Szj: Ne üsd bele az od! 2. ba váglak, mint a vakondot a rotációskapa.

országút R: on jön a Zil, vigyázzál, mert elgázil.

oskola fn tréf gyak Iskola; börtön.

oszi fn kedv gyak Osztályfőnök; lélekidomár.

oszifő fn kedv gyak Osztályfőnök; lélekidomár.

oszióra fn kedv gyak Osztályfőnöki óra.

oszlop fn tréf gyak Magas; égimeszelő.

ovis fn kedv gyak Elsős diák; béka.

Ö -- Ő

ő a jani. fn gúny gyak Menő; feszítős.

ökörség fn tréf gyak Értelmetlen felelet; baromság.

önként és dalolva megyünk a halálba: (Célzás: Arany János: A walesi bárdok című versére.) Dolgozatírás előtt mondják tréfásan.

ördögfészek fn tréf gyak Tanári szoba; agyszoba.

öreg fn kedv gyak Apa; apaka. Az em azt mondta, hogy...

őrmester fn tréf gyak Igazgató; atya.

örök hálám üldözni fog. Köszönöm. Vö. kösz.

ősanya fn tréf gyak Történelemtanárnő; csatamami.

őseink képe ritk Tabló; archívum.

ősök (tsz.) fn tréf gyak Szülők; elődök. Az itthon vannak?

összeröffenés fn tréf gyak Összejövetel; babazsúr.

P

pacák fn tréf gyak Fiú/férfi; bika.

pacek fn tréf gyak Arc; ábrázat. Kidekorálom a odat.

pacsker fn tréf gyak Papucs; csónak.

padlónyaló fn gúny gyak Takarítónő; ariel.

palánta fn tréf gyak Elsős diák; béka.

pálcika fn tréf gyak Láb; bot.

pálmafa fn tréf gyak Magas; égimeszelő.

panaszkönyv fn tréf gyak Ellenőrző könyv; anyaszomorító. Az ofő már megint beírt a be.

pancser fn gúny gyak 1. Elsős diák; béka 2. Orvos; agyturkáló.

pápaszem fn tréf gyak Szemüveg; bagolyszem.

papus fn kedv gyak Apa; apaka.

paraszt fn gúny gyak Buta; agyalágyult.

párologj! Menj el! Vö. Húzzál innen!

pata fn tréf gyak Láb; bot.

pattanás fn gúny gyak Fej; agytartó.

peca fn tréf gyak Elégtelen (osztályzat); cakk. Már annyi pecád van, hogy a horgászásnál ki sem tudod használni.; Öregem, te már mehetsz a tópartra horgászni, annyi pecát gyűjtöttél!

pecatár fn tréf gyak Napló; furfangtár.

peceráj fn gúny gyak Szertár; kelléktár.

pedálozó fn gúny gyak Törtető diák; akarnok.

pedró fn kedv gyak Elégtelen (osztályzat); cakk.

penge mn túlz gyak Jó jelző; állati.

penna fn gyak Toll; fírkáló.

pennatartó fn kedv gyak Tolltartó; cerkalak.

peták fn tréf gyak Pénz; dohány.

pia fn kedv gyak Szeszesital; ámorital.

picur fn kedv gyak 1. Alacsony; dugacs. 2. Elsős diák; béka.

pihentető fn kedv gyak Tornaterem; dozsó.

pipa fn tréf gyak Ideges; antiszociális.

pipec mn túl gyak Jó jelző; állati.

pipi fn gúny gyak Lány/nő; bébi.

pirosbiciklis fn gúny gyak Törtető diák; akarnok.

pirosbiciklizik ige gúny gyak Törtet; nyaliskodik. Vö. pirosbrinyós.

pirosbrinyós fn gúny gyak Törtető diák; akarnok. Tolja a pirosbrinyót. Vö. nyaliskodik.

pisis fn gúny gyak Elsős diák; béka. Mit akarsz itt te kis ?

pislogó fn kedv gyak Szem; bambuló.

piszkafa fn túlz gyak Sovány; cérna.

piszkál ige tréf gyak Nem hagy békén; babrál.

piszkaturka fn tréf gyak Ujj. -- tipitapi. Vö. kacsó.

pisztoly fn ritk Tiltott segédeszköz; ágyú. Van nálad ?

pityóka fn kedv gyak Szeszesital; ámorital. Kicsit ~'s.

plajbász fn ritk Toll; fírkáló.

pletyka fn tréf gyak Faliújság; adattár.

pobléma fn tréf gyak Baj; gáz. Mi a ?

pocak fn tréf gyak Has; begy. Hú, de nagy a od.

poci fn kedv gyak Has; begy.

pocimix fn tréf gyak Has; begy.

pockó fn kedv gyak Has; begy.

pockos fn tréf gyak Kövér; dagadék.

pocsék fn gúny gyak Csúnya; bányarém. Fúj de .

pofa fn durv gyak Arc; ~'ra esik. ábrázat.

pofafüstölő fn tréf gyak Cigaretta; bagaretta.

pofaképalbum fn túlz ritk Tabló; archívum.

pofalemezbemutató fn túlz ritk Tabló; archívum.

pofazacskó fn tréf gyak Arc; ábrázat.

pofázik ige durv gyak Beszél; csacsog. Ne z itt nekem!

pofázmány fn tréf gyak Arc; ábrázat.

pofozító fn tréf gyak Bizonyítvány; bizi.

polic fn tréf gyak Rendőr; andris.

porbafingó fn durv gyak Alacsony; dugacs.

porírtó fn tréf gyak Takarítónő; ariel.

porszívó fn tréf gyak 1. Orr; fikagyár. 2. Takarítónő; ariel.

pótszem fn tréf gyak Szemüveg; bagolyszem.

pőcsikézik ige tréf gyak Alszik; dikózik.

pracli fn tréf gyak Kéz; kacsó.

prém fn tréf ritk Haj; bóhatanya.

próba | cseresznye; | szemcsere. tréf gyak Felelés; elmebajnokság.

professzor fn tréf gyak Okos; agyas.

pufi fn tréf gyak Kövér; dagadék.

pufókás fn tréf gyak Kövér; dagadék.

puki fn tréf gyak Kövér; dagadék.

pukkancs fn gúny gyak Kövér; dagadék.

pulcsi fn kedv gyak Pulóver. -- puló, pulóka, pulunder.

puló fn kedv gyak Pulóver; pulcsi.

pulóka fn kedv gyak Pulóver; pulcsi.

pulunder fn kedv gyak Pulóver; pulcsi.

pumpa fn tréf gyak Szív.

púpos teve tréf gyak Közepes (osztályzat); aranyközép.

purgatórium fn tréf ritk Igazgatói szoba; DH (ti. diriház).

pusi fn kedv gyak Tiltott segédeszköz; ágyú.

puska fn kedv gyak Tiltott segédeszköz; ágyú.

puskatartó fn kedv gyak Tolltartó; cerkalak.

puskázik ige tréf gyak Les; kukkant.

puszi fn kedv gyak Csók; nyálas.

puszkó fn kedv gyak Csók; nyálas.

pusztító fn tréf gyak Igazgató; atya.

püffedék fn tréf gyak Kövér; dagadék.

R

rabtelep fn gúny gyak Iskola; börtön.

racsek fn kedv gyak Radír; betűfaló.

racsi fn kedv gyak Radír; betűfaló.

racska fn kedv gyak Radír; betűfaló.

radar fn tréf gyak Fül; hallókészülék. Kapcsold már be a od.

rágcsa fn kedv gyak Rágógumi; bublegum.

ráizzít ige tréf gyak Cigarettázik. Vö. hegyi levegő.

raj Szj: Azt hiszed vagy? Ha vki sokat beszél.

rájött Szj: az ötperc és tíz percig tart. Ideges lett; bepöccent.

raktár fn tréf gyak Orr; fikagyár.

randa fn gúny gyak Csúnya; bányarém.

ráül Szj: egy egyforintosra, és 90 fillér kilátszik. Sovány. Vö. cérna.

ráznak (tsz.) ige tréf gyak Táncolnak; csörögnek. Rázzák a rongyot; Gyere bébi rázzunk egyet!

recsegő fn tréf gyak Csengő; berregő.

redbull fn tréf gyak Ugródeszka; dobbantó.

rémfüzet fn tréf gyak Ellenőrző könyv; anyaszomorító.

rendicsek msz tréf gyak Rendben van; oké.

répa fn tréf gyak Orr; fikagyár.

repcsi fn kedv gyak Repülőgép.

retek fn gúny gyak Köröm; karom.

retyó fn tréf gyak WC; buderáj.

rezegő fn kedv gyak Csengő; berregő.

riadalom fn tréf gyak Irodalom; birodalom.

riasztó fn tréf gyak Csengő; berregő.

ricsaj fn tréf gyak Lány/nő; bébi.

rinya fn gúny gyak Lány/nő; bébi.

rinyál ige gúny gyak Fél; berezel.

rizsa fn gúny gyak Értelmetlen felelet; baromság.

rohadalom fn gúny gyak Irodalom; birodalom.

rohadt (jó) mn túlz gyak Jó jelző; állati.

rohangál Szh: , mint a részeges egér. Siet.

róka fn tréf gyak Végzős diák. Öreg ő már: Vö. kitanulta a szakmát.

rókavadászat (célzás az alkoholra) fn tréf gyak Összejövetel; babazsúr.

ronda fn gúny gyak Csúnya; bányarém.

rongy fn tréf gyak Pénz; dohány.

rongyos fn gúny gyak Takarítónő; ariel.

ropi fn kedv gyak Láb; bot.

ropognak (tsz.) ige tréf gyak Táncolnak; csörögnek.

rosál ige tréf gyak Fél; berezel.

rossz 1. Szj: Nem , csak a jó nem ilyen. Nem tetszés tréfás kifejezése. Vö. szar. 2. húzás Felelés; elmebajnokság.

röhög ige gúny gyak Nevet. Szh: , mint a fakutya.; kacagányozik.

röpcetli fn kedv gyak Dolgozat; cetli.

röpi fn kedv gyak Dolgozat; cetli.

röpkedoga fn kedv gyak Dolgozat; cetli.

röppentyű fn kedv gyak Dolgozat; cetli.

rötyög ige gúny gyak Nevet; kacagányozik. Mit sz?

rugó fn tréf gyak Pénz; dohány.

rusnya fn gúny gyak Csúnya; bányarém.

rutinos fn tréf gyak Végzős diák. Vö. kitanulta a szakmát.

rüfke fn gúny gyak Lány/nő; bébi.

S

saláta fn tréf gyak Aprópénz. -- sóska. Vö. dohány.

sapek fn kedv gyak Sapka; bili.

sapi fn kedv gyak Sapka; bili.

sárkánybarlang fn tréf gyak Tanári szoba; agyszoba.

sasolj! ige tréf gyak Figyelj!; figyusz! Vö. állatka.

satyak fn tréf gyak Sapka; bili.

savutánpótlási bázis. tréf gyak Kémiaterem; boszorkánykonyha.

seggdugacs fn durv gyak Alacsony; dugacs.

seggfej fn durv gyak Buta; agyalágyult.

seggtakaró fn durv gyak (Torna)nadrág; bicgatya.

selejttermék fn tréf gyak Buta; agyalágyult.

seprő fn tréf gyak Radír; betűfaló.

seprűs fn tréf gyak Takarítónő; ariel.

séró fn tréf gyak Haj; bóhatanya. Be van lőve a ja.; Jó a d.

simuló fn tréf gyak Lassú tánc; bújócska.

sipka fn kedv gyak Sapka; bili.

siralomház fn gúny gyak Iskola; börtön.

sirodalom fn tréf gyak Irodalom; birodalom.

sistereg ige tréf gyak Súg.

sityak fn kedv gyak Sapka; bili.

skóla fn kedv gyak iskola; börtön.

slatyak fn tréf gyak Sapka; bili.

smaci fn tréf--kedv gyak Csók; nyálas.

smaciznak (tsz.) ige tréf gyak Csókolóznak. -- smárolnak. Vö. smaci.

smár fn tréf--kedv gyak Csók; nyálas.

smárolnak ige tréf gyak Csókolóznak; smaciznak. Vö. smár.

smasszer fn gúny gyak Tanár; állat.

sonkás fn tréf gyak Kövér; dagadék.

soros fn tréf gyak Ügyeletes; felügyelő.

sose lehet tudni. Töltelékszöveg.

sóska fn tréf gyak Aprópénz; saláta.

soványító fn tréf gyak Testnevelésóra; tesi.

sörény fn tréf gyak Haj; bóhatanya.

sörhasú fn tréf gyak Jeles (osztályzat); csúcs.

spájzkórus fn tréf gyak Énekkar.

spéci mn túlz gyak Törtető diák; akarnok.

spicli fn gúny gyak Áruló; besúgó.

sportgiliszta fn tréf gyak Sovány; cérna.

srác fn kedv gyak Fiú/férfi; bika.

steksz fn tréf gyak Pénz; dohány.

stöpszli fn tréf gyak Alacsony; dugacs.

stréber fn gúny gyak Törtető diák; akarnok.

sulaj fn tréf gyak Iskola; börtön.

sulesz fn tréf gyak Iskola; börtön.

suli fn tréf gyak Iskola; börtön.

sulipad fn tréf gyak Iskolapad; diákszék.

surci fn kedv gyak Bakancs; baki.

suska fn tréf gyak Pénz; dohány.

susnyák fn tréf gyak Virág; dudva.

sutyesz fn tréf gyak Iskola; börtön.

sutyi fn tréf gyak Iskola; börtön.

süket duma. gyak Értelmetlen felelet; baromság.

süketel ige gúny gyak Beszél; csacsog.

süllyesztő fn tréf gyak Ellenőrző könyv; anyaszomorító.

SZ

szabadnapos fn tréf gyak Ügyeletes; felügyelő.

szabó bácsi. fn tréf gyak Rendőr; andris.

szád A alapállásban! Ne beszélj! Vö. Dugulj el!

szadista fn gúny gyak Végzős diák. Vö. kitanulta a szakmát.

szaglak fn tréf gyak Orr; fikagyár.

szagló fn tréf gyak Orr; fikagyár.

szájzár a van. gúny gyak Feleléskor meg sem szólal; kuka.

szakbarbár fn gúny gyak Tanár; állat.

szakirodalom fn gúny gyak Tiltott segédeszköz; ágyú.

szalagnyúzó fn tréf gyak Magnetofon; hanghordozó.

szálka 1. fn tréf gyak Elégtelen (osztályzat); cakk 2. Szj: Más szemében észreveszi a ~'t, az övében nem veszi észre a fatalepet.

szalonnaakasztó fn tréf gyak Elégtelen (osztályzat); cakk.

szamárjárgány fn tréf gyak Kerékpár; bicaj.

szamárlétrás fn gúny gyak Évismétlő; bukdács.

szánszáncsájn fn tréf gyak Szép; baba.

szar 1. msz durv gyak Nem tetszés kifejezése. 2. ja a betűt. Beszél. Vö. csacsog.

szaros fn durv gyak Elsős diák; béka.

szartaposó fn durv gyak Bakancs; baki.

szasz msz tréf gyak Szia; agyő.

szatyor fn gúny gyak Lány/nő; bébi.

száz húszon aluli. (ti. 120-cm-en aluli). tréf ritk Elsős diák; béka.

szecska fn gúny gyak Elsős diák; béka.

szedi a lábát. Siet/ elmegy; elsátorozik.

szega msz kedv gyak Szia; agyő.

szégyen 1. fn gúny gyak Jeles (osztályzat); csúcs. 2. Szj: a hasznos, de futás!

szék fn gyak Jó (osztályzat); állvány.

szeluvé msz tréf gyak Szia; agyő.

szemfüles fn tréf gyak Ügyeletes; felügyelő.

szempótló fn durv gyak Szemüveg; bagolyszem.

szemtengelyferdülés e van. Les. Vö. kukkant.

szemüge fn tréf gyak Szemüveg; bagolyszem.

szemüke fn kedv gyak Szemüveg; bagolyszem. Vedd fel a ~'det!

szénahúzó fn tréf gyak Elégtelen (osztályzat); cakk.

szent irat. Napirend; bűnlajstrom.

szenyó fn durv gyak Törtető diák; akarnok.

szennyirodalom fn gúny gyak Tankönyv; gyújtós.

szép egy piskóta vagy!

szerkó fn kedv gyak (Torna)nadrág; bicgatya.

szerti fn kedv gyak Szertár; kelléktár.

szervszerelő fn gúny ritk Orvos; agytúrkáló.

szeva msz kedv gyak Szia; agyő.

szicsa msz kedv gyak Szia; agyő.

szifon fn durv gyak Szemüveg; bagolyszem.

szigony fn tréf gyak Elégtelen (osztályzat); cakk.

szimat fn tréf gyak Rendőr; andris.

szimatoló fn tréf gyak Orr; fikagyár.

szirup msz kedv gyak Szia; agyő.

szivat ige durv gyak ja az agyát. Becsap; átvág.

szivi fn kedv gyak Lány/nő; bébi.

szódásüveg fn durv gyak Szemüveg; bagolyszem.

szódoga fn kedv gyak Dolgozat; cetli.

szófosás ban szenved. Beszél Vö. csacsog.

szóltál Szj: , vagy csak a nevemet gyakoroltad?

szortyol ige tréf gyak Iszik; csepegtet.

szöcsketerelő fn tréf ritk Ugródeszka; dobbantó.

szöveg fn tréf gyak Beszéd; duma. Sok a ; Ócska a ed, kapd be a lövegem!

szövegel ige tréf gyak Beszél; csacsog. Állandóan .

sztaha fn gúny gyak Törtető diák; akarnok.

szuka fn durv gyak Lány/nő; bébi.

szúr Szj: ja a lába a seggét. Sovány; cérna.

szügy fn tréf ritk Mell; buksza.

szütyő fn tréf gyak Táska; cekker.

T

tabi fn kedv gyak Tabló; archívum.

tag fn gúny gyak Fiú/férfi; bika.

tahó fn durv gyak Buta; agyalágyult.

takony fn durv gyak Elsős diák; béka.

takonytermelő fn durv ritk Orr; fikagyár.

talajmenti fagynál lefagy a feje. Alacsony; dugacs.

talált tárgyak osztálya. Szertár; kelléktár.

tallu fn gúny gyak

talpnyaló fn gúny gyak Törtető diák; akarnok.

tanár fn kedv gyak Tanár; állat.

tanár fn kedv gyak Tanár; állat.

tanarak (tsz.) 1. fn tréf gyak Tanár; állat. 2. begye tréf gyak Tanári szoba; agyszoba.

tanári fn kedv gyak Tanári szoba; agyszoba.

tanári rezidencia. fn gyak Tanári szoba; agyszoba.

tanbetyár fn tréf gyak Tanár; állat.

tancsi fn tréf gyak Tanár; állat.

tancsidutyi fn tréf gyak Tanári szoba; agyszoba.

tancsinő fn tréf gyak Tanár; állat.

tancsitanya fn tréf gyak Tanári szoba; agyszoba.

tanférfiú fn gúny gyak Tanár; állat.

tangász fn tréf gyak Tanár; állat.

tani fn kedv gyak Tanterem; aréna.

tanoda fn tréf gyak Iskola; börtön.

tansorrend fn tréf gyak Órarend; diákok zaklatása.

tantárgylak fn tréf gyak Órarend; diákok zaklatása.

tanti fn kedv gyak Tanterem; aréna.

tantó bácsi fn kedv gyak Tanár; állat.

tantó néni fn kedv gyak Tanár; állat.

tantónő fn kedv gyak Tanár; állat.

tápicsku fn tréf gyak Ceruza; cera.

tapigép fn gúny gyak Kéz; kacsó.

tapinaci fn tréf gyak (Torna)nadrág; bicgatya.

tappancs fn tréf gyak Láb; bot.

tarsoly fn gyak Táska; cekker.

tasi fn kedv gyak Táska; cekker.

tátika fn kedv gyak Zeneiskola; bolondokháza.

tátogó fn tréf gyak Száj; ajak.

tatyó fn tréf gyak Táska; cekker.

tehén fn gúny gyak Kövér; dagadék.

tejcsarnok fn tréf gyak Mell; buksza.

tele Szj: van a nadrágja. Fél; berezel.

telivér fn gúny gyak Fiú/férfi; bika.

telivödör fn tréf gyak Takarítónő; ariel.

témarázó fn tréf gyak Témazáró dolgozat. Holnap t írunk. Vö. cetli.

teniszpálya fn tréf gyak Hát.

tepsü fn gúny gyak Kéz. Ha vkinek nagy a keze; kacsó.

tercsi fn kedv gyak Tanterem; aréna.

tereferél ig tréf gyak Beszélget; dumcsizik.

természetes paróka. Haj; bóhatanya.

tesi fn kedv gyak Testnevelésóra; soványító.

tesiterem fn kedv gyak Tornaterem; dozsó.

tesó fn kedv gyak Testvér; felesleg.

tessér fn tréf gyak Testvér; felesleg.

testépítő szalon. fn tréf gyak Tornaterem; dozsó.

tetszik Szj: Nem a rendszer, csinálj forradalmat!

tevenyál fn tréf gyak Üdítő; bambi.

tipitapi fn tréf gyak Ujj; piszkaturka.

tisztaságmániás fn gúny gyak Takarítónő; ariel.

tíz hónap fegyház. ti. Egy tanév, azaz 10 hónap. Iskola; börtön.

tizedelni való. Órarend. Vö. diákok zaklatása.

tizenkéttáblás -- törvénykönyv fn tréf ritk Házirend; büntetőtörvénykönyv.

tizi fn kedv gyak Tízórai.

tolcsi fn kedv gyak Toll; firkáló.

tolja a pirosbrinyót. Törtet; nyaliskodik.

tollazat fn tréf gyak Haj; bóhatanya.

tompika fn kedv gyak Elsős diák; béka.

Tóónőő fn tréf gyak Takarítónő; ariel. (Célzás az Animal Cannibals együttes Takarítónő című dalára.)

tornagatyó fn kedv gyak (Torna)nadrág; bicgatya.

toroköblítő fn tréf gyak Szeszesital; ámorital.

tőgy fn gúny gyak Mell; buksza.

tök 1. fn tréf gyak Elégtelen (osztályzat); cakk. Te ugye karózod a öt? 2. jó. mn túlz gyak Jó jelző; állati.

tökfedő fn tréf gyak Sapka; bili.

tökfej fn gúny gyak Buta; agyalágyult.

tökmag fn tréf gyak 1. Alacsony; dugacs. 2. Elsős diák; béka.

tököl ige tréf--gúny gyak Szerencsétlenkedik; vacakol. Ne j!

tömi 1. a| fejét; | majmot. Eszik. Vö. bedob. 2. magába az észt. Tanul. Vö. görcsöl.

tömör gyönyör. Kövér. dagadék.

töpszli fn gúny gyak Alacsony; dugacs.

töpszlidugó fn gúny gyak Alacsony; dugacs.

törci fn kedv gyak Történelemóra; hiszipiszi.

töri 1. fn kedv gyak Történelemóra; hiszipiszi. 2. ige Szj: azt a híg agyát; a tököt. Gondolkodik. Vö. használja ami a nyaka felett van.

törpe fn kedv gyak Alacsony; dugacs.

törpike fn kedv gyak Alacsony; dugacs.

törpilla fn kedv gyak Alacsony; dugacs.

trécsel ige tréf gyak Beszélget; dumcsizik.

trocka fn tréf gyak Papucs; csónak.

tudományverde fn tréf ritk Iskola; börtön.

tudósító fn ritk Faliújság; adattár.

tudósklub fn gúny gyak Tanári szoba; agyszoba.

tukaja 1. fn gúny gyak Rendőr; andris. 2. a tutaja. Rendőrautó.

tukó fn gúny gyak Feleléskor meg sem szólal; kuka.

túlóra fn tréf gyak Pótvizsga; fakultáció. Jenő már megint ~'zik.

tulpán fn tréf gyak Tulipán.

tuskó fn durv gyak Buta; agyalágyult.

tüdő fn tréf gyak Mell; buksza.

tüdőropi fn tréf gyak Cigaretta; bagaretta.

tülök fn tréf gyak Orr; fikagyár.

tüzelő fn gúny gyak Tankönyv; gyújtós.

tűzre való. gúny gyak Tankönyv; gyújtós.

TY

tyityag fn tréf gyak Sapka; bili.

tyúk fn gúny gyak Lány/nő; bébi.

tyúkanyó fn tréf gyak Osztályfőnök; lélekidomár.

tyúkbél fn tréf gyak Nyakkendő; bikakötő.

tyúkkopasztó fn tréf ritk Tolltartó; cerkalak.

tyúkól fn gúny gyak Tanterem; aréna.

tyúkrázda fn tréf gyak Motorkerékpár; benzinkecske.

U -- Ú

ugrat ige tréf gyak Becsap; átvág. Most sz, ugye?

úgy Szh: áll ott, mint aki odacsinált. Feleléskor meg sem szólal. Vö. kuka.

újonc fn tréf gyak Elsős diák; béka.

ultrahang fn tréf ritk Csók; nyálas.

undorító mn túlz gyak Csúnya; bányarém.

unó fn tréf gyak Elégtelen (osztályzat); cakk.

utánfutó fn tréf gyak Udvarló. Vö. kappankodik.

utolsó 1. út. tréf--gúny gyak Ballagás. 2. lehetőség a szökéshez Pótvizsga; fakultáció.

úttaposó fn tréf gyak Bakancs; baki.

uzsi fn kedv gyak Uzsonna. -- zsuzsanna, zsuzsonna.

Ü -- Ű

überke fn tréf ritk Okos; agyas.

ügyelő fn tréf gyak Ügyeletes; felügyelő.

ügyi fn kedv gyak Ügyeletes; felügyelő.

ügyis fn kedv gyak Ügyeletes; felügyelő.

ügynök fn tréf gyak Rendőr; andris.

ülj a hátadra! Ne beszélj! Vö. dugulj el!

ülve nyalja a holdat. Magas. Vö. égimeszelő.

ürge fn tréf gyak Fiú/férfi; bika.

ürítő fn tréf gyak WC; buderáj.

üt Szj: ök egyet, kettő lesz belőled!

ütő fn tréf gyak Szív; gépes.

V

vacakol ige tréf--gúny gyak Szerencsétlenkedik; tököl. Mit sz annyit?

vacsi fn kedv gyak Vacsora. Vö. kaja.

vakarék fn gúny gyak Alacsony; dugacs.

vállalkozók háza. Tanári szoba; agyszoba.

vallatószoba fn tréf gyak Tanterem; aréna.

vallatószék fn tréf gyak Iskolapad; diákszék.

van ez így. Töltelékszöveg.

vándordiákgyűjtemény fn tréf ritk Tabló; archívum.

vasparipa fn tréf gyak Kerékpár; bicaj.

vedd takarékra magad! Ne beszélj! Vö. Dugulj el!

vedel ige tréf gyak Iszik; csepegtet.

végrehajtó fn gúny gyak Tanár; állat.

vegyes Szj: Nagyon vagy. Ha vki rosszul néz ki.

vegyimami fn tréf gyak Kémiatanárnő; klóranyó.

vegylaboratórium fn tréf ritk Kémiaterem; boszorkánykonyha.

vékonybél fn tréf gyak Sovány; cérna.

veréb fn tréf gyak Elsős diák; béka.

vérpezsdítő fn tréf gyak Szeszesital; ámorital.

veséző fn tréf gyak Biológiaterem; hullaház.

veszélyzóna fn tréf gyak Kémiaterem; boszorkánykonyha.

vesztőhely fn gúny gyak Iskolapad; diákszék.

vézna mn tréf gyak Sovány; cérna.

vigyorog ige gúny gyak Nevet; kacagányozik.

villám fn tréf gyak Jó (osztályzat); állvány. Tegnap belémcsapott a . (Jót kaptam.);

villog a beszarásjelző(je) Fél; berezelt.

vinkli fn tréf gyak Vonalzó; csíkhúzó.

virgács fn tréf gyak Láb; bot.

visszahúz za az évolyama. Megbukott; visszatapsolták.

visszatapsolták ige tréf gyak Megbukott. -- leesett a létráról; visszahúzza az évfolyama.

vitamingolyó fn tréf gyak Kövér; dagadék.

vizelde fn tréf gyak WC; buderáj.

vízfejű fn gúny gyak Buta; agyalágyult.

vizinyúl fn tréf gyak Rossz tanuló; csemetekertes.

volt egyszer egy . A fizikaóra mottója.

vonalazó fn tréf gyak Vonalzó; csíkhúzó.

vonca fn tréf gyak Vonalzó; csíkhúzó.

vonyílzó fn tréf gyak Vonalzó; csíkhúzó.

vumen fn gyak Lány/nő; bébi.

vuszvusz msz tréf gyak Szia; agyó.

Z

zaba fn tréf gyak Étel; kaja.

zabagép fn tréf gyak Éhes; kajás.

zabál ige gúny gyak Eszik; bedob.

zabás fn tréf gyak Éhes; kajás. Jaj de vagyok.

zabbant ige tréf gyak Eszik; bedob.

zacsi fn kedv gyak Táska; cekker.

zagyvaság fn tréf gyak Értelmetlen beszéd; baromság.

zaj fn gúny gyak Zene; csörömp.

zajgenerátor fn tréf gyak Magnetofon; hanghordozó.

zajláda fn tréf gyak Magnetofon; hanghordozó.

zenede fn tréf gyak Zeneiskola; bolondokháza.

zenedoboz fn tréf gyak Magnetofon; hanghordozó.

zenegép fn tréf gyak Magnetofon; hanghordozó.

zenemániások színhelye Zeneiskola; bolondokháza.

zenesuli fn kedv gyak Zeneiskola; bolondokháza.

zenesutyi fn kedv gyak Zeneiskola; bolondokháza.

zenetanoda fn tréf gyak Zeneiskola; bolondokháza.

zetli fn tréf ritk Dolgozat; cetli.

zöldfülű fn tréf gyak Elsős diák; béka.

zöldség fn tréf gyak Virág; dudva.

zörej fn tréf gyak Zene; csörömp.

zörgős fn tréf gyak Pénz; dohány.

ZS

zsandár fn tréf gyak Rendőr; andris.

zsaru fn tréf gyak Rendőr; andris.

zsenike fn kedv gyak Okos; agyas.

zsernyák fn gúny gyak Rendőr; andris.

zseton fn tréf gyak Pénz; dohány.

zsinór fn tréf gyak Öv; derékfogó.

zsiráf fn gyak Magas; égimeszelő.

zsírfejtő fn gúny gyak Haj; bóhatanya.

zsírosbödön fn gúny gyak Kövér; dagadék.

zsírtömeg fn gúny gyak Kövér; dagadék.

zsozsó fn kedv gyak Pénz; dohány.

zsuzsanna fn tréf gyak Uzsonna; uzsi.

zsuzsonna fn tréf gyak Uzsonna; uzsi.