A Hungarológiai Értesítő-ből átvéve

Könyvismertetések
Nyelvtudomány
1998

Kövecses Zoltán: Magyar szlengszótár.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998. 360 l.

A kiadó előszava szerint nyelvünk — szitokszavakból, leleményes szólásokból, régebbi cigány, jiddis, német, újabb angol jövevényszavakból stb., rendszerint bizalmas beszédhelyzetekben — alig egy-két szóval számos olyan jelentésárnyalatot és mögöttes jelentést képes létrehozni, hogy az szinte párját ritkítja a világ nyelvei között. Mindezeknek a szlengszavaknak a szótárszerű közreadása bátor, bár — annak gyakorta obszcén tartalma miatt, mint azt Ritoók Zsigmond is hangsúlyozza a Bevezetésben — nem veszélytelen tett az Akadémiai Kiadó részéről. A kizárólag felnőtteknek szánt kiadvány szó- és kifejezés-magyarázatai nemcsak a nyelvészeknek, illetve a fordítóknak, hanem egyben a szlenget (is) beszélő honfitársainknak — a címszavak értelmezésével, stílusminősítésével — kíván segítséget nyújtani. A kötet tehát tudományos és tudománynépszerűsítő szerepet is be kíván tölteni.
Kövecses Zoltán A szótárban használt rövidítések és jelek javarészének stílusértékét és értelmezését is érinti a Mi a szleng? címet viselő, mindenki számára könnyen olvasható és — tömör összegező célja ellenére is — e kérdésre sokoldalú választ adó, nagyszerű bevezető tanulmányában. Mit jelent tehát a szleng, és elsősorban kik használják? Többek között magában foglalja 1. a barátok közötti bizalmas és fesztelen nyelvhasználatot, 2. az ifjúság nyelvét és 3. az alvilág használta ún. tolvajnyelvet. A szleng mindenekelőtt 1. a fiatal, 2. a társadalmi normáktól eltérő (deviáns), 3. iskolázatlan, 4. városi 5. férfiaknak — a nyelvi standardtól elkülönülő — 6. fesztelenül 7. beszélt (nem írott), 8. metaforikus és 9. szókimondó nyelve, mely a beszélők egy csoportját célozza meg (vö. pl. az alvilág vagy a diákság, a katonaság nyelvét), azaz társadalmi szempontból titkos természetű, pszichológiailag pedig azonosságtudatra épül.
A Felhasznált irodalom az utóbbi hét évtized legfontosabb idevágó munkáit tartalmazza, Bárczinak a "pesti nyelv"-ről írott klasszikus tanulmányától (1932) az utóbbi évtizedek termékeiig találhatunk itt dolgozatokat a magyar ifjúsági és a diáknyelvről (Kovalovszky Miklós, Kardos Tamás–Szűts László), a katonai nyelvről (Kis Tamás), a tolvaj- vagy argónyelvről (Kis Károly, Kolozsvári Grandpierre Emil, Fazekas István), sőt elénk tárul a magyar szlengkutatás bibliográfiája is, Kis Tamás 1996-ban közzétett munkája.
Maga a szlengszótár mintegy hétezer szócikket tartalmaz. Közülük, kedvcsinálónak álljon itt — értelmezés nélkül — néhány tucatnyi humoros, tréfás ("hum") stílusértékű, megítélésem szerint 1. nem közismert jelentésű és 2. egytől-egyig szellemes képződménynek nevezhető címszó: aláteszi a görgőt; annyi, mint halottnak a napszemüveg; azt hitte, hogy, pedig dehogy; betakarlak, mint Moszkvát a hó; bilibe lóg a keze; bőr/szőr óra szőr/bőr perc (libabőr másodperc); ciánozás; csövidinka; döntetlen; drótkecske; elöl deszka, hátul léc; emancika; ezt vegyük át még egyszer!; fűcsomó legyek, ha; guggol a jégen; hátizsák; hömpölyög; jót ne halljak rólad!; kakukk; kevés vagy, mint árvaházban a szülői értekezlet; kiáll a kapa a hátából; ködvágó; leveri, mint vak a poharat; lovon száradt; maltert köp; mandiner; még csak csiszolják; megköt a gipsz; mellszobor; mentőöve van; nagyon eladó; ne kímélj!; nézd meg, (hogy) ott vagyok-e!; nyakolaj; oldalkocsi; összekócolja a fogsorát; piros betűs ünnep; rizskályha; sótartó; spenóthuszár; szájmenése van; széljegyzet; szétkapja, mint foxi a lábtörlőt; tedd az etetőd takarékra!; tengernagy; tépőzáras pézsé; tintahal; töltött zokni; túlexponálták; tüzér volt; ugat belőle a kultúra; úgy néz ki, mint aki benéz; világít benne a kávé; visszatapsol; zakó; züm-züm.
Kövecses Zoltán gazdag anyagú, mintaszerűen összeállított kötete Szinonimamutatóval zárul, amely — mint írja — a legalább tíz szinonimát tartalmazó szlengszavakat sorolja fel. Íme egy — rövid — szinonimabokor: "táncol: csámpázik; csörög; csurglizik; denszel; dizsizik; döngöl; fűrészel; hetyeg; lötyög; pörög; ráz; rázza a rongyot; reszel; riszál; smirglizik; surblizik; üti a pontot". A szerző itt — úgy látom — kivételt tesz többek közt a (hazai) népcsoportok megnevezésével, mert pl. a cigány köznyelvi szónak legalább 25 szlengszinonimája is ismeretes. A kötet szótári részéből legalábbis a következőket gyűjtöttem össze: alulexponált, bibas, bokszos (bence), brazil, cigus, csoki, dakota, dzsipó ~ dzsipszi, etnikum, fáraó gyermeke, füstös, gácsi ~ gádzsó, indián, kannibál, kgst indián, kisebbség(i), kohán(y), kokeró, more, néger, nem a naptól barna, nemzetiség(i), rézbőrű, roma, van benne egy-két vonó. Ezzel szemben a szinonimamutatóban van egy-egy szinonimabokor a következő nyelvi cselekvésekre, beszédaktusokra is, ezúttal kapitälchennel jelölve: DÜH KIFEJEZÉSE, ELUTASÍTÁS (külön is: állításé/javaslaté/kérésé, ill. beszédé), FELSZÓLÍTÁS BESZÉD/TEVÉKENYSÉG ABBAHAGYÁSÁRA, HITETLENSÉG KIFEJEZÉSE, MEGLEPETÉS KIFEJEZÉSE, MEGSZÓLÍTÁS, NYOMATÉKOSÍTÁS. — Egy teljes és részletes mutató majdani elkészítése a köznyelvi szavak betűrendjében véleményem szerint — például a szépirodalmi művek, filmszövegek fordítói számára (is) — rendkívül hasznos volna, ezért egy majdani második kiadáshoz nagyon tudnám ajánlani a közreadását.
Kövecses Zoltán kitűnő könyvét — a rádió- és tévéújságokban manapság megszokott ? jelzéssel — kizárólag felnőtt olvasóknak ajánljuk, de azoknak mindenképpen, akiket érdekel nyelvünk jelene és jövője. Különösen pedig akkor, ha tehetnek valamit — a médiumok, a könyvkiadás stb.révén — egyrészt a magyar nyelv gazdagításáért, színesítéséért, másrészt pedig a több milliók által hall(gat)ott durva, trágár (film)szövegek és az egy kaptafára fordított amerikanizmusok (kötetünkben ide tartozik pl. a felejtsd el!) visszaszorításáért.

Zaicz Gábor