Mátételkiné Holló Magdolna

Étude lexicologique de l’argot policier et criminel français.
Budapest, 2001 (
PhD értekezés összefoglalója)

 

Disszertációm tárgya a francia rendőri és bűnözői argó lexikológiai (morfológiai és szemantikai), valamint szociolingvisztikai elemzése. Alapvető célom annak a kifejezésmezőnek a vizsgálata, amely a bűnüldözők és a bűnözők verbális konfrontációja, kommunikációja során alakul ki: e két, állandó interakcióban álló társadalmi csoport érintkezésének nyelvi vetülete ez a rendkívül gazdag, a kívülálló számára ezoterikusnak tűnő speciális nyelvi regiszter, amelyet a transzparens rendőrzsargon (technolektus) és a társadalom perifériájára szorult csoportok-rétegek nyelvhasználata, az opacitásáról, nyelvi kódjairól ismert argó (szociolektus) táplál.

E nyelvész számára nehezen hozzáférhető lexika szinkron nyelvállapotának bemutatása speciális feladatot jelent a kutató számára, tekintettel e regiszter instabilitására, rendkívüli dinamizmusára, állandó innovációjára, a dekódolt kifejezések újrakódolására.

A korpusz feldolgozása két nagy fejezetben történik: a különböző szóképzési eljárásoknál szemantikai és formai alapú technikák alkalmazása nyomán sorolja osztályokba a szókincs elemeit, majd tematikus bontásban ismerteti az egyes lexikai elemeket, szemantikai mátrixokat, lexikai mezőket, s mindezek értelmezéséhez etimológiai magyarázatokkal, a lexémák funkcionális értékére vonatkozó információkkal szolgál, ahol bőséges illusztrációt szolgáltat a bemutatott szóképzési eljárások mindegyikére.

A dolgozat végén bizonyos szóképzési párhuzamosságok taglalása révén a téma francia-magyar kontrasztív kiterjesztésének perspektívái kerülnek napirendre. 

http://www.doktorijegyzek.hu/jeg.php?subid=1&pid=529&back=3&PHPSESSID=9593abd3188ca13ecb4c6f2354d0f8eb