T A R T A L O M

(Az egész anyag ZIP tömörítve | Ugyanaz a MEKben)

Bevezető 3

A szókincstár használatáról 5

Rövidítésjegyzék 6

Szókincstár A—Zs 7

Az emlékirat szókincse 239

A szókincs szófaji megoszlása 239

Igék 239

Főnevek 241

Melléknevek 243

Számnevek 243

Névmások 243

Határozószók 244

Névutók 244

Kötőszók 245

Névelők 245

Igenevek 245

Módosítószók, Segédigék, Indulatszók, Mondatszók, Igekötők 246

Kettős szófajú szavak 247

Hármas és négyes szófajú szavak 247

Idegen (latin) szavak 247

Az emlékirat szókincsének gyakorisági megoszlása 248

Az emlékirat szókincsének gyakorisági szótára 252