Sz

Szabó Dávid, Az argókutatás módszertanának néhány kérdése: Hungarológia 3. Bp., 1993. 86--92

Szabó, Dávid, Les mots d'origine étrangère dans l'argot hongrois [Idegen eredetű szavak a magyar argóban]: Documents de travail VIII. (Centre d'Argotologie, Université Paris V) Decembre 1988. 120--121

SZABÓ DÉNES, A mai magyar nyelv. I. rész. 1955.

Szabó Dóra, Egy alsós osztály vagy évfolyam ragadványnevei és azok motívumai. (Szakdolgozat). Győr, 1990. (51 lap). *

SZABÓ ENDRE, A szerelem és az argó ifjusági irodalmunkban: A könyvtáros 9 (1959): 615--6

Szabó Géza, Nyelvjárástanunk és a területi nyelvváltozatok néhány kérdése: MNyRét. 70--9

SZABÓ GÉZA, Tápos csibe: ÉA. 6/3 (1984. július--szeptember): 8--9

Szabó Katalin, Az ifjúsági nyelv szókészletének vizsgálata a Szombathelyi Tanárképző Főiskola hallgatói körében. (Szakdolgozat). Szombathely, 1985. *

-- SZABÓ Zoltán Ld. BARTHA János--HORVÁTH Tibor--JÓZSA Nagy Mária--SZABÓ Zoltán.

Szadi lady, csatamami, klóranyó és a többiek...: Ifjúsági Magazin 25/10 (1989. október): 26--27

Sz.[Ász] Z.[oltán], Szóavatás: Pesti Hirlap 34/229 (1912. szeptember 21.): 9

Szathmári István, Kösz, köszi: ÉT. 40 (1985): 1015

-- SZATHMÁRI ISTVÁN Ld. A magyar stilisztika útja.

Száva István, Ki tévedett?: Népszava 70/225 (1942. október 4.): 15--6

Száva István, Nyelv és argot: Népszava 70/219 (1942. szeptember 27.): 16

Szegedi tolvajnyelv. (Most állitotta össze a rendőrség): Délmagyarország 3/71 (1914. március 26.): 3--4

Székely Istvánné, Rendőr- és argószótár: Belügyi Szemle 28/7 (1990. július): 106--7

-- SZÉKELY VLADIMIR Ld. TÁBORI KORNÉL--SZÉKELY VLADIMIR.

Szemelvény a tolvajnyelvből: Közbiztonság (Rendőri Lapok) 16 (1909): 308

Szende Aladár, A diákok nyelvhasználatáról: ÉA. 9/4 (1987. október--december): 11

Szende Aladár, Csoportnyelv: Világirodalmi lexikon. II. Főszerk. Király István. Bp., 1972. 469

Szende Aladár, Ragadványnevek: Köznevelés 44/2 (1988. január 8.): 11

Szende Aladár, Szókincsünk stilisztikai rétegződése: NyKk. II, 864--8

-- Szende Aladár Ld. Kemény Gábor--Szende Aladár.

-- SZENDE ALADÁR--KÁROLY SÁNDOR--SOLTÉSZ KATALIN, A szép magyar nyelv. Bp., 1967. Ld. Soltész Katalin.

SZENDE TAMÁS, A szó válsága. Bp., 1979.

Szenes László, Szia! See you?: ÉT. 40 (1985): 830

Szép asszony Siófok: Pesti Futár 1/12 (1908. július 16.): 13

Szerk., R. T. úr írja: MNy. 13 (1917): 96

Szerk., Zri: MNy. 13 (1917): 64

-- Szerk. Ld. még A szerk.

Szidarovszy János, Devla: MNy. 23 (1927): 54--7

Szidarovszky János, Dumál: MNy. 23 (1927): 205

Szigetvári Iván, Digo és társai: MNy. 17 (1921): 212--3

Sziklai Edit, Az ifjúság szókészletének vizsgálata a Szombathelyi Tanárképző Főiskola hallgatóinak körében. (Szakdolgozat). Szombathely, 1980. (127 lap). *

Szikszainé Nagy Irma, Stilisztika. Bp., 1994.

Szilágyi Ákos, Orosz alvilág a Szovjetunióban. (A "blatnoj" természetrajzához): KOVÁCS ÁKOS--SZTRÉS ERZSÉBET, Tetovált Sztálin. (Szovjet elítéltek tetoválásai és karikatúrái). Szeged, 1989. 209--35

Szilágyi Béla, Hipis: Új Élet 23/1 (1968. január 1.): 3

Szilágyi Ferenc, Adatok és szempontok a diáknevek vizsgálatához: Nyr. 97 (1973): 51--5

Szilágyi Ferenc, A magyar szó költészete. (Kis magyar stilisztika). Bp., 1978.

Szilágyi Ferenc, A szia és a csau rokonsága: ÉT. 25 (1970): 157

SZILÁGYI FERENC, Csaj, csurglizik, hirig, hóhányó. (A csibésznyelv szavai): A magyar szó regénye. Bp., 1972. 130--4; A magyar szókincs regénye. Bp., 19742. 130--4; Debrecen, 19933. 145--9

Szilágyi Ferenc, Eszméletlen: ÉT. 36 (1981): 420

Szilágyi Ferenc, Szia és csau: ÉT. 25 (1970): 31 = AnyKal. 23

SZILÁGYI MÁRTON, Bakaduma [Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára (1980--1990), Kis Tamás: Bakaduma (A magyar katonai szleng szótára)]: BUKSZ (Budapesti Könyvszemle) 4 (1992): 428--31

SZILÁGYI MÁRTON, Egy nagykanizsai laktanya folklórja. (Diákköri dolgozat). Bp., 1987. *

-- SZILÁGYI MÁRTON Ld. KÖVESDI PÉTER--SZILÁGYI MÁRTON.

Szimán Oszkár, Szeasztok --> szea --> szia: ÉT. 40 (1985): 1132

-- Szini Gyula Ld. Reveur.

SZINKOVICH Jenő, Adalékok a dunatiszai nyelvjárás szókincséhez Bács-Adorján községből: MNy. 9 (1913): 379--83

SZIRMAY ISTVÁN, Pesti link hadova és vagány zengeráj: Magyar Detektív 2/1 (1927. január 1.): 23--6

-- SZIRMAY ISTVÁN Ld. A magyar tolvajnyelv szótára.

Sz. Jankó Katalin, Szombathelyi középiskolások szólítónevei. (Magyar Személynévi Adattárak 53. sz.) Bp., 1983. (33 lap).

Szólásmondások a budapesti fattyúnyelvben. I--II. Gyűjtötte és magyarázta ZOLNAY VILMOS és Gedényi Mihály. (Kézirat). Bp., 1961. (348 lap).

Szomory Emil, Budapest nyáron. (A pesti argot): Az Ujság 11/190 (1913. augusztus 10): 8--9

Szleng: Világirodalmi lexikon. XI. Főszerk. Szerdahelyi István. Bp., 1992. 509

-- SZTRÉS ERZSÉBET Ld. KOVÁCS ÁKOS.

SztrokaI Kálmán, A háborus katonanyelvből: Nyr. 49 (1920): 44

Sztrokay Lajos, Miért labancz a labancz?: MNy. 2 (1906): 353--9

Szűcs János, Szegedi tolvajnyelv: Nyr. 43 (1914): 233

Szűcs Nándor, Este a fogházban. (Beszélgetnek a tolvajok. -- Zsebtolvajok a villamoson. -- Ujság és pénztárca. -- A tettenérés. -- A legnagyobb sértés! -- A "jogi" vélemény. -- Negyvenezerkoronás lopás. -- Hány "mázsa" jár érte? -- Esti rapporton. -- Ki hol alszik? -- A cellaparancsnok. -- Fogházi élmények.): Detektiv 3/25 (1921. június 22.): 8--9

Szüle Zsolt, Kerületünk a fattyúnyelvben: Erzsébetváros 4/9 (1996. július 5.): 11

SZŰTS LÁSZLÓ, A bizalmas stílus és társalgási nyelv: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Szerk. Hajdú Mihály és Kiss Jenő. Bp., 1991. 617--9

SZŰTS LÁSZLÓ, A diákok nyelvéről: Honismeret 22 (1994)/3: 51--4

Szűts László, A fiatalok nyelve: Kardos Tamás--Szűts László, Diáksóder. (Hogyan beszél a mai ifjúság?). Bp., é. n. [1995.] 13--22

SZŰTS LÁSZLÓ, A mai magyar tolvajnyelv szókincsének néhány sajátosságáról: MNyRét. 963--9

SZŰTS LÁSZLÓ, Argó és írói nyelv: NytudÉrt. 83. sz. 605--7

SZŰTS LÁSZLÓ, Az ifjúsági nyelvről: Az ifjúság beszédkultúrájáról. (Írások a "Magyar nyelv heté"-nek 1984. évi központi témájáról). Szerk. Deme László. Bp., 1984. 13--22

Szűts László, Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára: Nyr. 116 (1992): 337--8

SZŰTS LÁSZLÓ, Szóalkotásmódok a jassznyelvben: NytudÉrt. 58. sz. 310--4

-- SZÜTS [= SZŰTS] LÁSZLÓ Ld. A mai magyar argó kisszótára.

-- SZŰTS LÁSZLÓ Ld. BOROSS JÓZSEF--SZŰTS LÁSZLÓ és Kardos Tamás--Szűts László.

-- Szűts Lászlóval készült interjút ld. Rozgonyi Zoltán, Körorvost hívjon a kövér....

-- SZ. Z. Ld. SZÁSZ ZOLTÁN.


[VISSZA a Tartalomhoz]