T

T. Á., Halandsa: Nyr. 53 (1924): 127

Tábori Kornél, A mi tolvajnyelvünk: Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja. Bp., 1911. 258--62

Tábori Kornél, A pesti nyelv rejtelmei: Uj Idők 36/15 [I. kötet] (1930. április 6.): 451--2

Tábori Kornél, A valuta-vadászok. (Hogyan nyomoznak a detektivek? -- Csempészek tolvaj-nyelve): Detektiv Szemle 5/11 (1923. november 20.): 3--4

Tábori Kornél, Jel- és titkosirás a bünös világ szolgálatában: Közbiztonság (Rendőri Lapok) 16 (1909): 427--8

Tábori Kornél, Pesti specialitások. Bp., [1908].

T.[ábori] K.[ornél], Uj tolvajszótár. (Érdekes és mulatságos uj szófüzések): Detektiv Szemle 6/11 (1924. november 22.): 5--6

-- TÁBORI KORNÉL Ld. Baccarat. (Fővárosi és vidéki klubok rejtelmei). Bp., [1912] és A régi magyar tolvajnyelv: Detektiv Szemle 6/3 (1924. március 1.): 3.

TÁBORI KORNÉL--SZÉKELY VLADIMIR, A tolvajnép titkai. (A Bünös Budapest ciklus folytatása). Bp., 1908.

Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1963. november 4i üléséről: Nyr. 88 (1964): 84--5

TAKÁCS GÁBOR, Emlékezés a "régi szép időkre!" (Megjelent a katonai szlengszótár!): Egyetemi Élet 30/4 (1991. november 18.): 2

TAKÁCS GÉZA, Színtelen, szagtalan, íztelen: NyünkVil. 243--4

Takácsné Hegedüs Mariann, Az ifjúsági nyelv néhány kérdése. (Szakdolgozat). Debrecen, 1987. (70 lap).

Tarján Vilmos, Pesti éjszaka. Bp., 1940.

TARPAI Zoltán, Katonák egymás közt: ÉA. 2/4 (1980. október--december): 9

TARPAI Zoltán, (katonanyelvből): ÉT. 32 (1977): 1506

Techert József, Kis magyar nyelvkönyv. Bp., 1941.

-- Techet Károly diáknyelvi közlése Sopronból. Ld. Diákszólások. (Gyűjtések a magyar diáknyelv szótárához): Tanulók Lapja 6 (1899): 606.

TEISZLER Pál, A nyelv és társadalom összefüggése: Péntek János--Szabó Zoltán--Teiszler Pál, A nyelv világa. (Nyelvről, nyelvtudományról mindenkinek). Kolozsvár, 1972. 33--56

TELEGDI ZSIGMOND, A nyelvek belső sokrétűsége: UŐ, Bevezetés az általános nyelvészetbe. Bp., 1977. (További kiadásokban is). 166--181

TEMESI MIHÁLY, A magyar nyelvtudomány. (Irányok és eredmények a felszabadulás óta). Bp., 1980.

Temesi Mihály--Rónai Béla--Vargha Károly, Anyanyelvünk. Szerk. Temesi Mihály. Bp., 1955. Zsargon: 97--9.

Teremi Katalin, A miskolci általános iskolások nyelve. (Szakdolgozat). Nyíregyháza, 1983. (67 lap). *

TERESTYÉNI Ferenc, A szókészlet stilisztikai rétegei: FÁBIÁN PÁL--SZATHMÁRI ISTVÁN--TERESTYÉNI Ferenc, A magyar stilisztika vázlata. Bp., 1958. (További kiadásokban is). 24--59

-- THIELE, A. F. Ld. Tolvaj-nyelv (mely Európa legnagyobb...).

TÍMÁR MARIANNA, Diáknyelvi gyűjtés egy vidéki középiskolában. (Szakdolgozat). Debrecen, 1991. (46 lap)

Tini szótár: Ifjúsági Magazin 23/8: (1987. augusztus): 12--13

TISZAMARTI ANTAL, A pesti vadnyelv regénye: Msn. 7 (1938): 87--9

-- T. J. Ld. Tompa József.

-- T. K. Ld. még Tábori Kornél.

T. Kiss Károly, A tolvajnyelv mai jelentősége: Rendőrségi Szemle 6/6 (1958. június): 454--8

-- T. Kiss Károly Ld. még Kiss Károly.

T. LOVAS RÓZSA, Új csodabogarak a pesti nyelvben: Nyelvművelő. Szerk. LŐRINCZE LAJOS. Bp., 1956. 216--23

Tolcsvai Nagy Gábor, A hatalom szava és a nép válasza: ÉA. 12/2 (1990. április--június): 6

TOLCSVAI NAGY GÁBOR, A mai magyar nyelv normarendszerének egy jelentős változásáról az "ifjúsági nyelv" kapcsán: Nyr. 112 (1988): 398--405

TOLCSVAI NAGY GÁBOR, Argó és műhelyzsargon a laza társalgásban: SzaknyDiv. 213--24

TOLCSVAI NAGY, GÁBOR, Changes in the Values of Hungarian Informal Discourse In Recent Decades: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio linguistica. Tomus XIX. Redigit I. Szathmári. Bp., 1988. 223--8

TOLCSVAI NAGY GÁBOR, Hogyan köszönjek? -- Hogyan szólítsam?: NyDiv. 13--23

TOLCSVAI NAGY GÁBOR, Kemény és puha, avagy metafora a szaknyelvben: SzaknyDiv. 62--75

TOLCSVAI NAGY GÁBOR, Köznyelvi elemek a Ludas Matyi humorában: NyDiv. 271--6

Tolcsvai Nagy Gábor, Normaváltozás az "ifjúsági nyelvben": MNyTK. 189. sz. 57--9

TOLCSVAI NAGY GÁBOR, Nyelvhasználat és erkölcs. (Kamasz társadalom és atyai hatalom): Hitel 2/2 (1989. január 18.): 54--5

TOLCSVAI NAGY GÁBOR, Nyelvi durvaság indulatból -- és anélkül: NyDiv. 147--61

Tolcsvai Nagy Gábor, Társadalmi rétegződés és nyelvi norma. (A bizalmas stílus mai magyar nyelvbeli terjedéséről): MNyRét. 969--975

Tolnai Vilmos, Adatok a Magyar etymologiai szótárhoz: MNy. 12 (1916): 133--4

Tolnai Vilmos, A madárnyelvről: MNy. 13 (1917): 247--8

TOLNAI VILMOS, A magyar diáknyelv és szótára. Irta Dobos Károly: Egyetemes Philologiai Közlöny 22 (1898): 753--5

Tolnai Vilmos, A proletár-diktatúra nyelvéről: MNy. 16 (1920): 9--14

Tolnai Vilmos, A sakk és biliárd magyar műszavai: Nyr. 32 (1903): 383--4

Tolnai Vilmos, A simándiak koldusnyelve és a madárnyelv: MNy. 18 (1922): 38--40

Tolnai Vilmos, Girgáczia: MNy. 13 (1917): 303

Tolnai Vilmos, Jókai és a magyar nyelv: MNy. 21 (1925): 85--100

TOLVAJ EDIT, Iskolai ragadványnevek, nyolc osztály neveinek vizsgálata alapján. (Szakdolgozat). Debrecen, 1991. (59 lap).

Tolvajmünyelv: Közrendészeti Lap 3/2 (1872. január 14.): 15

Tolvaj-nyelv: Budapesti Hirlap 28/91 (1908. április 14.): 25

Tolvaj-nyelv (mely Európa legnagyobb részében nem csak a tolvajok, hanem az orgazdák és hozzátartozóik által is használtatik). A. F. THIELE és mások után németből magyarra forditotta NAGY PÁL. főv. állam-rendőrségi polgári biztos. Győr, 1882. (83 lap).

Tolvajnyelv: Nyr. 26 (1897): 465

Tolvajnyelv: A Pallas nagy lexikona. (Az összes ismeretek enciklopédiája). XVI. kötet. Bp., 1897. 248

Tolvajnyelv: Magyar Detektív 8/2 (1933. január 15.): 4

Tolvajnyelv és -- írás. (Új adalékok a kriminális lélektanhoz): Rendőri Lapok 10 (1903): 338

-- Toman Ildikó Ld. Deák Andrea--Hernádi Beáta--Hicska Márta...

TOMPA JÓZSEF, A cigányok újmagyar-okká, majd magyarokká válása -- nyelvünk tanúsága szerint: Anyanyelvi olvasókönyv. (Rendszer és mozgás mai nyelvünkben). Bp., 1976. 40--5

Tompa József, A fogalmazókészség korszerű fejlesztése és a nyelvművelés: Magyar nyelvhelyesség. Szerk. Deme László és Köves Béla. Bp., 19612 (módosított kiadás), 19673, 19694: 5--32

Tompa József, A mai magyar nyelv rétegei, nyelvjárásai, csoportnyelvei: A mai magyar nyelv rendszere. (Leíró nyelvtan). I. Szerk. uő. Bp., 1961. 26--31

TOMPA JÓZSEF, A tantusz szó hazai vándorútja: Anyanyelvi olvasókönyv. (Rendszer és mozgás mai nyelvünkben). Bp., 1976. 45--9

TOMPA JÓZSEF, Magyar nyelvismeret. Bp., 1948.

Tompa József, Tantusz: ÉT. 18 (1963): 1582

T.[ompa] J.[ózsef], Tantusz: Nyr. 88 (1964): 201--3

TOMPA JÓZSEF, Újmagyar: Nyr. 89 (1965): 380--2

-- Torda Katalin Ld. Kolnhofer Helga--Torda Katalin--Kövér Éva.

-- TORONYAI KÁROLY Ld. A rablóknak, tolvajoknak és kozákoknak együttvaló...

-- TÓTH BÉLA Ld. Kíváncsi: Pesti Hirlap 21/131 (1899. május 12.): 10

Tóthfalusi Ernőné Kovács Gizella, A szakmunkástanulók nyelvhasználata. (Záródolgozat). Debrecen, 1983.

Tóth Gyöngyi, A nyelv társadalmi rétegződése Spiró György: Csirkefej című drámája alapján. (Szakdolgozat). Nyíregyháza, 1993. (42 lap). *

TÓth István, A jassznyelvről: Dunántúli Napló 16/237 (1959. október 9.): 2

Tóth István, Beszéljünk becsületesen!: Dunántúli Napló 17/87 (1960. ápr. 13.): 4

Tóth Istvánné, A tanulók beszéde. (Szakdolgozat). Nyíregyháza, 1972. (76 lap). *

TÓTH KORNÉLIA, A sárbogárdi diáknyelv szótára. (MCsopnyDolg. 46. sz.) Bp., 1990. (72 lap).

TÓTH KORNÉLIA és RICHLY GÁBOR, A sárbogárdi diáknyelv, azaz egy csoportnyelv új szempontú megközelítése. (Diákköri dolgozat). Bp., 1991.

Tóth Miklós, A Miskolci Szimfonikus Zenekar belső szóhasználata: Név- és szókincsvizsgálatok. Szerk. BODÁNÉ KOVÁCS MÁRIA. (Miskolci Magyar Nyelvészeti Füzetek. 1. sz.) 40--4

Tóth Szergej, A tolvajnyelvről: Annus Gábor--Lengyel Zsolt--Tóth Szergej--Vass László, Beszédről -- nyelvről tanárjelölteknek. Szeged, 1993. 100 = Tóth Szergej--Vass László, Pápuáktól a Pioneerig. (Nyelvészeti Füzetek 3. sz.). Szeged, 1994. 142

Tóth Zoltánné, Tanulói ragadványnevek gyűjtése a gyöngyöshalászi általános iskolában. (Kézirat). Jászberény, 1989. (28 lap + 5 táblázat). *

Tölgyessy Zsuzsanna, Ragadványnévadás a családban és az iskolában: Nyr. 117 (1993): 340--2

TÖMÖRKÉNY ISTVÁN, A bakanyelv: Pesti Hirlap 22/196 (1900. július 19.): 1--3 = Nyr. 90 (1966): 255--8 = uő, Katona a kötélen. Bp., 1989. 7--11

Tömörkény István, Német szavak a pusztán: uő, Munkák és napok a Tisza partján. (Cikkek, riportok, tanulmányok 1884--1916). Bp., 1963. 187--93

Megjegyzések a magyar tolvajnyelvről és a katonai nyelvről.

-- TÖMÖRKÉNY ISTVÁN Ld. Betyárlegendák.

TÖRÖK GÁBOR, Legrégibb tolvajnyelvi szójegyzékünk: MNy. 53 (1957): 273--4

-- Török Miklós diáknyelvi közlése Szentgotthárdról. Ld. A magyar diáknyelv szótárához: Tanulók Lapja 7 (1899/1900): 670.

Trencsény Károly, Tokos német: MNy. 2 (1906): 464--5

-- Turcsányi Gyula Ld. A tolvajnyelv.


[VISSZA a Tartalomhoz]