L

Laczkó Géza, Játszi szóképzés. (NyF. 49. sz.) Bp., 1907. (53 lap).

Ládi József, A jászkiséri MÁV Építőgépjavító Üzem dolgozóinak ragadványnevei. (Kézirat). Jászberény, 1987. (28 lap + 1 táblázat). *

Ladnyik Erzsébet, A napi sajtó nyelvhasználatának vizsgálata. (Kézirat). Békéscsaba, 1991. *

Ladó János, Ismertebb szóalkotásmódjaink és értékelésük: Mai magyar nyelvünk. Szerk. GRÉTSY László. Bp., 1976. 9--16

Lakatos Mariann, Egri középiskolások ragadványnév-használata a társas kapcsolatok tükrében. (Diákköri dolgozat). Eger, 1995. (31 lap).

Lakatos Marianna, Mai magyar slágerszövegek stilisztikai elemzése. (Kézirat). Eger, 1990. *

-- Lampérth Géza Ld. Az »apacs« mint régi gyerekjáték.

Lanstyák István, A szlovákiai magyar argó néhány kérdéséről: Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat. (A 6. élőnyelvi konferencia előadásai). Szerk. Kassai Ilona. Bp., 1995. 189--201

Lapszemle. Képes Sport: Msn. 9 (1940): 53

Lapszemle. Magyar Nemzet: Msn. 12 (1943): 87

Lapszemle. Magyar Nemzet: Msn. 12 (1943): 122

Lapszemle. Magyarország: Msn. 8 (1939): 136

Lapszemle. Magyar Szemle: Msn. 13 (1944): 27--8

Lapszemle. Népszava: Msn. 11 (1942): 152--3

Lapszemle. Typographia: Msn. 11 (1942): 154

Laub Erzsébet, Tolvajnyelv a mai magyar irodalomban. (Szakdolgozat). Nyíregyháza, 1980. (59 lap). *

-- L. B. diáknyelvi közlése Aradról. Ld. Diákszólások. (Gyűjtések a magyar diáknyelv szótárához): Tanulók Lapja 6 (1899): 606.

LÉNÁRT JÓZSEF, Emlékek a régi kollégiumi életből. Külön lenyomat a Maros-Vásárhelyi Református Kollégium 1913--14. tanévi értesitőjéből. Marosvásárhely, 1914. (56 lap).

Levest rajzoltak... (Milyen szavakat használtak ötszáz éve -- a huligánok): Esti Hírlap 11/304 (1966. december 27.): 6

Lieli Marianne, Összetett szavak a magyar és a finn szlengben: Hungarologische Beiträge 3. Finnisch-ugrische kontrastive Untersuchungen. Herausgegeben von László Keresztes, Juha Leskinen, Sándor Maticsák. Universität Jyväskylä, 1995. 103--13

Lieli Mariann, Szóalkotásmódok a finn szlengben. (Szakdolgozat). Debrecen, 1996. (65 lap).

LIGETI ÁGNES, A vezetéknévből alakult iskolai ragadványnevek vizsgálata egy nagyvárosi és egy kisvárosi iskolában. (Szakdolgozat). Debrecen, 1988. (88 lap).

LIGETI ÁGNES, Az iskolai ragadványnevekről: HBN. 46/147 (1989. június 24): 8

Lingva idiotica furum Complurium in una Societate et ingenti Banda Constitutorum per Captivum Eppalem Joannem Kovács asÿlantem dicita. 28o 9bris 1775. [Egy társaságba és hatalmas bandába szerveződött jó néhány tolvaj sajátos nyelve, ahogy azt az E.-ből való száműzött fogoly, Kovács János tollba mondta 1775. szeptember 28-án.]

LIZANEC, P. M.--HORVÁTH, K. I.--TOKÁR, G. Sz., Bevezetés a nyelvtudományba. Kijev, 1986.

Loványi Gyula, A háború új szavai: Msn. 10 (1941): 113--4

LOVÁNYI GYULA, A magyar szótárak könyvészetéhez: MNy. 48 (1952): 200

Loványi Gyula, Rabomobil: Msn. 10 (1941): 82--3

Loványi Gyula, Strici: MNy. 48 (1952): 215

LŐRINCZE LAJOS, A jassz nyelvről: Édes anyanyelvünk. Szerk. uő. Bp., 19611--2: 469--70; 19723: 445--6

LőRINCZE Lajos, A magyar nyelvatlasz anyaggyűjtésének módszere. (MNyTK. 90. sz.) Bp., 1955.

LŐRINCZE LAJOS, A marha szó jelentésének legújabb változása: Édes anyanyelvünk. Szerk. uő. Bp., 19611--2: 289--90; 19723: 277--8

Lőrincze Lajos, Az iskolai argóról, a fiatalabb nemzedéknek: Édes anyanyelvünk. Szerk. uő. Bp., 19611--2: 467--8; 19723: 443--4

LŐRINCZE LAJOS, Csao, nyugi és egyebek: Édes anyanyelvünk. Szerk. uő. Bp., 19611--2: 471--2; 19723: 447--8

Lőrincze Lajos, El van boronálva...: uő, Nyelvőrségen. Bp., 1968. 203--4

Lőrincze Lajos, Jó fejek régen és most: uő, Nyelvőrségen. Bp., 1968. 26--7

Lőrincze Lajos, Kis női csukák: AnyŐrj. 98--100

Lőrincze Lajos, Leveles könyvünk elé: Nyelvművelő levelek az Akadémia Nyelvtudományi Intézetének levelesládájából. LŐRINcze LAJOS irányításával szerk. FERENCZY GÉZA és RUZSICZKY ÉVA. Bp., 1964. 01--026

Lőrincze Lajos, Nyelvi rétegek: NyKk. II, 336--8

Lőrincze Lajos, Nyelvművelés: Világirodalmi lexikon. IX. Főszerk. Király István. Bp., 1984. 480--7

Lőrincze Lajos, Tökrészeg és tökjózan: uő, Nyelvőrségen. Bp., 1968. 187--8

-- Luttor Sándor diáknyelvi közlése Székesfehérvárról. Ld. A magyar diáknyelv szótárához: Tanulók Lapja 7 (1899/1900): 670.


[VISSZA a Tartalomhoz]