A magyar szlengkutatás bibliográfiája

A, Á

A budapesti volapük: Esti Ujság 6/133 (1901. június 13.): 3

A budapesti volapük: Esti Ujság 6/135 (1901. június 15.): 3

-- A bünöző társadalom kialakulása. Ld. Nemes Lipót.

-- A bűnügyi nyomozás kézikönyve. Ld. Endrődy Géza.

Adalék a magyar titkos nyelvekhez: MNy. 17 (1921): 129--32

Adalékok a diákszótárhoz I--II: Tanulók Lapja 5 (1898): 766, 780

Adamikné Jászó Anna, A nyelv belső sokrétűsége és egységessége: A magyar nyelv. Szerk. uő. (Főiskolai jegyzet). Bp., 1986. 18--9

-- Adamikné Jászó Anna Ld. még A. Jászó Anna.

Adatok a diáknyelvhez. Közli Gedő (Gável) György és Varga József: Nyr. 63 (1934): 29

Adatok a magyar katonanyelvhez: Nyr. 54 (1925): 94--6

A diáknyelvhez: Nyr. 76 (1952): 157--8

A dumázók bandája: Budapesti Hirlap 17/258 (1897. szeptember 16.): 10--1

A gagyisták: Az Ujság 10/204 (1912. augusztus 29.): 11

A harctér magyarsága: Nyr. 45 (1916): 393--7

A. Jászó Anna, A nyelv belső sokrétűsége és egységessége: A magyar nyelv könyve. Főszerk. uő. Bp., 1991, 19942. 44--5

-- A. Jászó Anna Ld. még Adamikné Jászó Anna.

A jassznyelvről: Pesti Futár 7/318 (1914. május 16.): 10--2

-- A kártya története és a kártyajátékok. Ld. Zolnay Vilmos.

A legteljesebb virágnyelv és más titkos nyelvek. Dr. Grétsy László bevezető tanulmányával. Bp., 1991. (213 lap).

A "linkek" nyelvén. (Hogyan lehet rendőrnek is "balhét rugni" -- Hantiroz a kozák, de a detektiv komálja a dumát -- A tolvajoknak már a mult században is volt egységes nyelvük): A Rend 1/33 (1921. december 23.): 2

A "link" szó értelme: Rendőrségi Lapok 5/13 (1918. május 10.): 5--6

-- Államrendőrség szótára. Ld. A tolvajnyelv szótára.

Almássy Judit, A miskolci középiskolások diáknyelve. (Szakdolgozat). Nyíregyháza, 1983. (60 lap). *

-- A magyar diáknyelv. Ld. Dobos Károly.

-- A magyar diáknyelv és szótára. Ld. Dobos Károly.

A magyar diáknyelvhez. (Ujabb adalékok): Tanulók Lapja 6 (1899): 316--7

A magyar diáknyelv szótárához: Tanulók Lapja 7 (1899/1900): 493 = Diáknyelv: Nyr. 46 (1917): 244--5

A magyar diáknyelv szótárához: Tanulók Lapja 7 (1899/1900): 719

A magyar diáknyelv szótárához. (Ujabb adalékok): Tanulók Lapja 7 (1899/1900): 670

A magyar diáknyelv szótárához. (Újabb adalékok): Tanulók Lapja 7 (1899/1900): 205--6

A magyar fattyúnyelv nagyszótára. A teljes szóanyagból mutatványképen a "CS". Gyűjtötte és szerkesztette Zolnay Vilmos és Gedényi Mihály. Bp., 1954. (019 + 106 lap).

A magyar nyelvű kriminalisztikai szakirodalom bibliográfiája. Bp., 1956.

A magyar stilisztika útja. Sajtó alá rendezte, a lexikont írta és a bibliográfiát összeállította Szathmári István. Bp., 1961.

A magyar szaknyelvkutatás bibliográfiája. Szerk. Csörögi István--Nagy Ferenc. (NytudDolg. 31. sz.) Bp., 1980

A magyar szótárak és nyelvtanok könyvészete. Összeállitotta Sági István. (MNyTK. 18. sz.) Bp., 1922.

A magyar tolvajnyelv és szótára. Irta és gyűjtötte: Jenő Sándor és Vető Imre. Bp., 1900. (109 lap).

A magyar tolvajnyelv szótára. Összeállitotta Szirmay István "A Rend" munkatársa. Bevezető tanulmánnyal ellátta Dr. Balassa József a "Magyar Nyelvőr" szerkesztője. (Mindent Tudok Könyvtár 16. sz.) Bp., é. n. [1924]. (61 lap).

A magyar tolvajnyelv szótára: A Rend 4/79 (1924. október 8.): 4

A mai magyar argó kisszótára. Összeállította Boross József, Szüts [= Szűts] László. Bp., é. n. [1987]. (56 lap).

-- A mai magyar nyelv. Ld. Fábián Pál, A szavaknak társadalmi rétegek szerinti megoszlása.

-- A mai magyar nyelv rendszere. Ld. Tompa József, A mai magyar nyelv rétegei, nyelvjárásai, csoportnyelvei.

Amit a fiatalok nyelvhasználatáról olvastunk: Szakmunkásnevelés 34/8 (1983. október): 28--31

-- A modern bűnözés. Bp., 1929. Ld. A tolvajnyelv.

Andor József, A csór "lop" szó etimológiájához: A Pécsi Pedagógiai Főiskola Évkönyve 1956. Pécs, 1956. 149

Andrássyné Kövesi Magda, Képzőtanulmányok a Sopron megyei nyelvjárásokból: MNyj. 2 (1953): 71--106

András T. László--Kövecses Zoltán, Angol--magyar szlengszótár. (English--Hungarian Dictionary of Slang). Bp., 1991. (317 lap).

András T. László--Kövecses Zoltán, Magyar--angol szlengszótár. (Hungarian-- English Thesaurus of Slang). Bp., 1989. (391 lap).

Angyal Endre, Röpcsi: Nyr. 77 (1953): 313--4

Annô 1782. Die 17ma Aprilis, sub Sedria Districtűs Privilegiatorum Oppidorum Hajdonicalium Causarum Criminalium Revisoria in Oppido Böszörmény celebrata, Consignatio Terminorum, & Vocum, quibus Fures Nundinales, vulgò 'Sivány, seu Vásári Tolvaj, in mutuo colloquio, occasione patrandorum furtorum uti consueverunt. [Az 1782. év április 17-én a kivételezett hajdú városok kerületi törvényszéke bűnügyi vizsgálóbizottságának ülése, melyet Böszörmény városában tartottak; azon szavak és kifejezések jegyzéke, melyet a vásári tolvajok (közönségesen 'Sivány, vagy Vásári Tolvaj) egymás közt folytatott beszélgetésein a tolvajlás végrehajtása alkalmával szoktak használni].

Antalóczy Katalin, A tolvajnyelv embert jelölő szavai. (Szakdolgozat). Debrecen, 1978. (87 lap).

A pali meg a huszonnyolcas...: Nyr. 42 (1913): 278--9

A páncélozott vacsora és a motoros fóka. Kis katonai szlengtár: Kelet-Magyarország 45/108 (1988. május 7.): 6

A pesti "tájnyelv": Magyar Szó 13/252 (1912. november 6.): 1--2

A pesti tájszólás kis szótára. A helyszinén eszközölt gyüjtés alapján összeállitotta: egy pesti benszülött. Bp., 1904. A "Pesti Napló" 1904. évi karácsonyi számának (55/356 [1904. december 25.]) melléklete. (32 lap).

A rablóknak, tolvajoknak és kozákoknak együttvaló hamis és zavaros beszédeik, hasonlóan hamis és titkos cselekedeteik felfedezéseül összeiratott és kiadattatott a köznépnek ovakodási hasznára, és a rosz emberektől való őrizkedéseikre Toronyai Károly által Békés Csabán. Pest, 1862. (63 lap).

Aradi Katalin, A 8--10 éves gyermekek szókincsének vizsgálata. (Szakdolgozat). Szekszárd, 1982. (87 lap). *

Aranyos Margit, Nyíregyháza diáknyelvi szókincse. (Szakdolgozat). Nyíregyháza, 1980. (53 lap). *

Arató András, Utazás a pesti argot körül...: Magyar Nemzet 6/163 (1943. július 22.): 6

Arató Jenő, Szógyűjtemény. Pécs, 1958. Kéziratban a szerzőnél.

A régi magyar tolvajnyelv: Detektiv Szemle 6/3 (1924. március 1.): 3

Argó: Magyar nagylexikon. Második kötet. Főszerk. Élesztős László. Bp., 1994. 356

A szerk., Sipista: Nyr. 26 (1897): 175

A szerkesztő, Digo és társai: Nyr. 51 (1922): 32

A szerkesztő néhány megjegyzése [Kondor Péter kérdéseire]: Nyr. 76 (1952): 77--8

A szerkesztőség, A magyar titkos nyelvek: MNy. 13 (1917): 59

A szerkesztőség, A magyar tolvajnyelv legelső gyüjteménye: Nyr. 44 (1915): 140

-- A szerkesztő(ség) Ld. még Szerk.

Asztalosné Bacsa Margit, A mozgalmi zsargon főiskolánkon. (Szakdolgozat). Nyíregyháza, 1980. (48 lap). *

-- A tolvaj élet ismertetése. Ld. Berkes Kálmán.

A tolvajnyelv: A modern bűnözés. I--II. Az előszót irta: Dr. Váry Albert koronaügyészhelyettes, országgyülési képviselő. Szerk.: Turcsányi Gyula. 143 eredeti fényképfelvétel és képillusztráció. Bp., 1929. II, 406--11

A tolvajnyelv szótára. Kiadja: A Budapesti Államrendőrség Főkapitányságának Bűnügyi Osztálya. (Melléklet az "Államrendőrség" 44-ik rendkivüli számához.) Bp., 1911. (76 lap).

A tolvajnyelv szótára. Összeállitották: Dr. Kálnay Gyula m. kir. államrendőrségi főtanácsos, Benkes János m. kir. államrendőrségi detektiv. Nagykanizsa, 1926. (59 lap).

A tolvajok nyelve: Rendőri Lapok 13 (1906): 129

Az "aksi szótár" újabb adatai. Közli Gedő (Gável) György és Varga József aks. ['akadémikus']: Ludovikás Levente (A M. Kir. Honvéd Ludovika Akadémia Levente-köreinek évkönyve). 12. évf. (1933. december 15.): 71

Az »apacs« mint régi gyerekjáték: Az Ujság 10/216 (1912. szeptember 12.): 9

-- Az argó mint a bűnöző közösségbe illeszkedés mutatója. Ld. Bondeson, U.

Az ifjúság beszédkultúrájáról. (Írások a "Magyar nyelv heté"-nek 1984. évi központi témájáról). Szerk. Deme László. Bp., 1984. (100 lap).

Az uj magyar nyelv: A Hétfő 2/32 (1917. augusztus 6.): 4


[VISSZA a Tartalomhoz]