(PDF | MEK)

 

A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai
Poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés

 

Petőfi S. János 80. születésnapjára

 

 Szerkesztette

Dobi Edit

 

 

Debreceni Egyetemi Kiadó

Debrecen, 2011

 

Officina Textologica 16.

Főszerkesztő:
Petőfi S. János

Szerkesztőbizottság:
Csűry István

Dobi Edit
Kertész András
Pelyvás Péter
 

Borítóterv:
Varga József

 
 

ISSN 1417–4057
ISBN 978-963-318-114-0
 

Tartalom

 

Köszöntő 5

 

Előszó 9


DOBI EDIT: A szemiotikai textológia a magyar szövegtani kontextusban (Terminológiai kérdések a magyar nyelv szövegtanában) 11
FURKÓ BÁLINT PÉTER: Diskurzusjelölők és szövegösszefüggés: a kohézió vagy a koherencia eszközei? (Az implikáció mint a szövegösszefüggés eszköze) 37
CSATÁR PÉTER—HAASE ZSÓFIA: Koherencia és kohézió — Reflexiók e két fogalom értelmezésére a német nyelvű szakirodalom alapján 57
KISS SÁNDOR—SKUTTA FRANCISKA: A szövegösszefüggés megközelítési módjai a francia szövegnyelvészeti szakirodalomban 81
CSŰRY ISTVÁN: A konnektor mint diskurzusjelölő-osztály tárgyalásmódjai 95
NAGY ANDREA: A névmási referencia pragmatikai megközelítése a francia nyelvű szakirodalomban 109
BODA I. KÁROLY—BODÁNÉ PORKOLÁB JUDIT: Korreferencialitás és hipertextuális kapcsolatok a poétikai kommunikációban 117


Officina Textologica 16. Abstract 131