4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Szövegtani kutatások a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken

A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékén jelentős szövegtani kutatás folyik. Ez köszönhető egyrészt az egyéni kutatói teljesítményeknek, másrészt a Debreceni Egyetem nyelvészei összefogásával megteremtett, de tanszékünk oktatói által szerkesztett poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogramra épülő sorozatnak, az Officina Textologicá-nak, melynek főszerkesztője Petőfi S. János, a maceratai egyetem professzora. Fontos hozadéka az Officina Textologicá-nak egyetemünk szempontjából, hogy összefogja a különböző nyelvészeti tanszékeken folyó szövegnyelvészeti vizsgálódásokat.

Magyar Nyelvtudományi Tanszéknek két oktatója foglalkozik szövegtani kutatással.

Szikszainé Nagy Irma (www.nagydoktornok.hu) kezdetben leíró grammatikát oktatott, majd később és jelenleg is stilisztikát, szövegtant és retorikát tanít, mindhárom részterületet elmélyülten kutatja is. Ennek eredményeként — azt vallva, hogy a jó oktató munka alapos kutatásra épülve biztonságosabb, és a kutató oktató személye is hitelesebb — szövegtan tankönyvet (Leíró magyar szövegtan; 1999, 20042, újranyomása: 2006) és gyakorlókönyvet (Szövegtani gyakorlókönyv; 2001, 20032) írt a felsőoktatási intézmények számára. Ezek az adatok azt jelzik, hogy más egyetemeken és főiskolákon is használják tankönyveit. Az Officina Textologica egyik szerkesztője megalapítása óta, a sorozat több kötetének szerkesztője vagy Petőfi S. Jánossal társszerkesztője volt. Jelentős a konferenciaszervező tevékenysége is: az Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram című OTKA-pályázat témafelelőseként öt szövegtani tárgyú konferenciát rendezett (2000–2005), és ezek anyagát a sorozat köteteként szerkesztette meg.

Dobi Edit elsősorban szövegnyelvészeti és mondattani kutatómunkát végez, oktatói tevékenységét is ez a két tudományterület jellemzi. Az Officina Textologica sorozat 8. köteteként megjelent doktori értekezését a szövegmondatok reprezentációjáról írta. Kutatási területe az utóbbi időszakban szélesebb lett: a szemiotikai textológiai kutatómunka mellett nyelvtipológiai, strukturális mondattani kutatásokat végez, vizsgálja a formális nyelvi elemzés ésszerű lehetőségeit. Ezekben a témákban publikál. Több évig résztvevője volt Szikszainé Nagy Irma szövegtani OTKA-pályázatainak, valamint csatlakozott Tolcsvai Nagy Gábor nyelvtipológiai témájú OTKA-programjához is. Az Officina Textologica egyik szerkesztője, és szervezi a Petőfi S. János által megadott programot követve az egyetem nyelvészeti tanszékeinek kutatóiból álló csoport munkáját.

A jövőre tervezett kutatásuknak kettős célja van:
1. Egyrészt tovább kívánják folytatni a szövegnyelvészeti kutatást a következő két évben is a nyelvészeti tanszékek összehangolt tevékenységével a Petőfi S. János által az Officina Textologica 15. kötetében lefektetett újabb poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogramra alapozva: A verbális szövegek szövegösszefüggőség-hordozóinak poliglott vizsgálata címmel. Az eddig bevált módszert akarják követni a továbbiakban is: tematikus konferenciákat követően akarják az Officina Textologica következő öt kötetét megjelentetni.
2. Másrészt az a szándékuk, hogy egy újabb területtel is kiegészítsék a szövegtani kutatást, amely hidat ver egy másik, szöveget vizsgáló tudományággal: a stilisztikával, vagyis szövegstilisztikai témájú konferenciákat kívánnak szervezni és ezek anyagát megjelentetni.