Hoffmann István

Hoffmann István

Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Tanszékvezető egyetemi docens
Telefon: 52/512-900/2522, Fax: 52/512-900/2193
E-mail: hoffmann@fox.unideb.huKönyvekKönyvrészletekSzövegkiadásNemzetközi fórumokon megjelent tanulmányokHazai fórumokon megjelent tanulmányokTudományos munkák bírálataKisebb tudományos érdekű közleményekKéziratos munkákSzerkesztői tevékenység

(Lezárva: 2008. június 15.)

Könyvek

1. Helynevek nyelvi elemzése. A KLTE Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai. 61. sz. Debrecen, 1993. 163 lap, angol nyelvű összefoglalással. – Második kiadás. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához. Tinta kiadó. Bp., 2007. 178 lap.

Ismertetés:
Mező András: Névtani Értesítő 16 (1994): 104–8.
Juhász Dezső: Névtani Értesítő 16 (1994): 108–14.
Gerstner Károly: Magyar Nyelv 92 (1996): 104–6.

2. Hoffmann István–(Rácz Anita–Tóth Valéria): Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból. 1. Abaúj–Csongrád vármegye. A Magyar Névarchívum Kiadványai 1. Debrecen, 1997. 155 lap + 33 térképmelléklet.

Ismertetés:
Juhász Dezső: Magyar Nyelv 95 (1999): 91–6.
Hegedűs Attila: Névtani Értesítő 20 (1998): 130–2.
Kristóné Fábián Ilona: Néprajz és Nyelvtudomány 39 (1998): 219–21.
Fábián, Zsuzsanna: Rivista Italiana di Onomastica VI/1 (2000): 600–1. – Olaszul.

3. Hoffmann István–(Rácz Anita–Tóth Valéria): Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból. 2. Doboka–Győr vármegye. A Magyar Névarchívum Kiadványai 3. Debrecen, 1999. 123 lap + 16 térképmelléklet.

4. Magyar helynévkutatás. 1958–2002. A Magyar Névarchívum Kiadványai 7. Debrecen, 2003. 281 lap.

Ismertetés:
Bölcskei Andrea: Magyar Nyelv 100 (2004): 498–502.

5. Hoffmann István et al.: Korai magyar helynévszótár. 1000–1350. 1. Abaúj–Csongrád vármegye. A Magyar Névarchívum Kiadványai 10. Debrecen, 2005. 449 lap.

Ismertetés:
Bölcskei Andrea: Névtani Értesítő 28 (2006): 255–8.

Az oldal tetejére

Könyvrészletek

1. Hoffmann István–(Ács Anna et al.): Veszprém megye földrajzi nevei II. A Pápai járás. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 171. sz. Bp., 1987. 391 lap.

Ismertetés:
Sz. Bozóki Margit: Magyar Nyelvőr 112 (1988): 374–6.

2. Hoffmann, István–(Maticsák, Sándor–Nyirkos, István–Pitkänen, Ritva Liisa): Onomastica Uralica. Plan of Series – Sorozatterv – Sarjan suunnitelma – Väljaande projekt – План серии. Debrecen–Helsinki, 2000. 88 lap. 5–10, 17–26, 33–42, 49–58, 64–75, 83–6.

Ismertetés:
Pitkänen, Ritva Liisa: "Onomastica Uralica": una nuova serie di studi. Rivista Italiana di Onomastica VI/2 (2000): 642–3. – Olaszul.
Larsson, Lars-Gunnar: Namn och Bygd 91 (2003): 180–2.

Az oldal tetejére

Szövegkiadás

1. Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. 1864. Bihar vármegye I-II. Közzéteszi: Hoffmann István és Kis Tamás. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 65–66. sz. Debrecen, 1996., 1998. 650 lap + 1 térképmelléklet.

Az oldal tetejére

Nemzetközi fórumokon megjelent tanulmányok

1. Unkarilaisen paikannimistöntutkimuksen suuntauksia. Hungarologishe Beiträge (Jyväskylä) 5 (1995): 189–200.

2. Namenforschung an der Universität Debrecen. Namenkundliche Informationen (Leipzig) 77/78 (2000): 145–52.

3. Uralilaisen nimistöntutkimuksen mahdollisuuksista. Virittäjä (Helsinki) 105 (2001): 113–8.

4. Uralilaisen nimistöntutkimuksen mahdollisuuksista. Congressus Nonus Internationalis Fenno-ugristarum 7.–13. 8. 2000 Tartu. Pars IV (2001): 365–8.

5. The Last Thirty Years of Hungarian Toponomastics. In: History of the Study of Toponyms in the Uralian Languages. Szerk. Nyirkos István. Onomastica Uralica 2 (2002): 199–244.

6. Über die Möglichkeiten der uralischen Namenforschung. Namenkundliche Informationen 81/82 (2002): 201–10.

Ismertetés:
Vincze László: Névtani Értesítő 27 (2005): 347.

7. Hoffmann István–(Caffarelli, Enzo et al.): Passato, presente e futuro degli studi onomastici nel mondo. Onomastic studies in the world: Past, present and future. Rivista Italiana di Onomastica VIII/2 (2002): 439–504.

8. Lajos Kiss (1922–2003). Namenkundliche Informationen 85/86 (2004): 391–5.

9. Hoffmann, István–(Maticsák, Sándor): Questions of Onomastics at the 10th International Congress on Finno-Ugric Studies. Onomastica Uralica 5 (2007): 7–18.

10. Возможности исследования древних топонимов его прошлое и перспективы. Onomastica Uralica 5 (2007): 45–58.

11. Lajos Kiss (1922–2003): Onomastica Uralica 5 (2007): 72–6.

Az oldal tetejére

Hazai fórumokon megjelent tanulmányok

1. Tapolcafő földrajzi nevei. Stúdium (A KLTE tudományos diákköreinek kiadványai) 6 (1975): 5–40.

2. A helynevek jelentéstani vizsgálatához. Magyar Nyelvjárások 23 (1980): 11–22.

3. Helynévkutatás Finnországban. Magyar Nyelvjárások 25 (1983): 79–80.

4. A helynévrendszer változásai egy határrésszé vált településen. Magyar Nyelvjárások 26–27 (1984–85): 103–14.

5. Kalapács. Magyar Nyelv 81 (1985): 216–8.

6. A helynévhasználat és a nyelvi norma. In: A magyar nyelv rétegződése. Szerk. Kiss Jenő–Szűts László. Bp., 1988. 1: 435–43.

7. Számítógépes helynévtörténeti vizsgálatok a KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszékén. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 183. sz. Bp., 1989. 103–7.

8. A metaforikus helynévadás. (Egy alfejezet a történeti helynévtipológiából). Folia Uralica Debreceniensia 2 (1991): 39–48.

9. Rendszer és szintézis helynévkutatásunkban. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. Szerk. Kiss Jenő–Szűts László. Bp., 1991. 275–80.

10. A jelentésbeli helynévalkotás. Magyar Nyelvjárások 30 (1992): 3–23.

11. A helynevek szerkezeti elemzése. Magyar Nyelvjárások 31 (1993): 11–44.

12. A helynevek szerkezeti változása. Hungarológia 3 (1994): 266–78.

13. Válasz Mező András és Juhász Dezső oppononsi véleményére. Névtani Értesítő 16 (1994): 115–9.

14. Hofmmann István–(Rácz Anita–Tóth Valéria): Ómagyar kori helynévfeldolgozások. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 64. sz. Debrecen, 1996. 30 lap.

15. Ómagyar kori helynévfeldolgozások. Magyar Nyelvjárások 33 (1996): 43–52.

16. Hoffmann István–(Rácz Anita–Tóth Valéria): Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból. Magyar Nyelvjárások 33 (1996): 187–206.

17. Névtörténet – nyelvtörténet – társadalomtörténet. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207. sz. (1996): 113–23.

18. Utak, lehetőségek történeti helyneveink kutatásában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 209. sz. (1997): 227–36.

19. Név- és nyelvföldrajzi térképlapok az Árpád-korból. In: Szavak – nevek – szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. Szerk. Kiss Gábor–Zaicz Gábor. Bp., 1997. 141–54.

20. Gondolatok a történeti helynévkutatásról. Magyar Nyelvjárások 35 (1998): 121–9.

21. Nyelvtörténet és számítógép. In: Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. Szerk. V. Raisz Rózsa–H. Varga Gyula. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212. sz. (1999): 358–70.

22. Névrendszertani megjegyzések a patrocíniumi helységnevek történetéhez. Névtani Értesítő 21 (1999): 66–70.

23. A helynevek rendszerének nyelvi leírásához. Magyar Nyelvjárások 37 (1999): 207–16.

24. Földrajzi közneveink szótáráról. In: Nép – nyelv – társadalom. Végh József emlékezetére. Szerk. Szabó Géza–Molnár Zoltán. Szombathely, 2000. 63–73.

25. Egy történeti helynévszótár tervéről. In: Papp Ferenc akadémikus 70. születésnapjára. Szerk. T. Molnár István–Klaudy Kinga. Debrecen, 2000. 251–7.

26. Hoffmann István–(Nemes Magdolna): Mutatvány földrajzi közneveink szótárából. Magyar Nyelvjárások 38 (2000): 179–86.

27. Hoffmann István–(Maticsák Sándor–Nyirkos István): Együttműködési program az uráli nyelvek névkutatása terén. Névtani Értesítő 22 (2000): 142–50.

28. Megjegyzések a helynevek szemantikai szerkezetéhez. In: Lexikális jelentés, aktuális jelentés. Szerk. Gecső Tamás. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához IV. Tinta Könyvkiadó, 2000. 110–9.

29. Az uráli névkutatás lehetőségeiről. Magyar Nyelv 97 (2001): 29–34.

30. Mire jó a névtudomány? A finnországi névkultúráról. Folia Uralica Debreceniensia 8 (2001): 225–35.

31. Újabb eredmények a helynévtörténeti kutatásokban. Magyar Nyelvjárások 39 (2001): 135–46.

32. A helynevek szerkezetéről. In: Szöveg az egész világ. Petőfi S. János 70. születésnapjára. Szerk. Andor Józef–Benkes Zsuzsa–Bókay Antal. Bp., 2002. 237–41.

33. A magyar névkutatás az ezredfordulón. In: Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Szerk. Hoffmann István–Juhász Dezső–Péntek János. Debrecen–Jyväskylä, 2002. 9–22.

Ismertetés:
Fábián, Zsuzsanna: Rivista Italiana di Onomastica VIII/2 (2002): 571. – Olaszul.
Pusztai Ferenc: Magyar Nyelv 100 (2004): 482–3.

34. Egy újabb nyelvtörténeti adatbázisról. In: Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. Szerk. Gréczi-Zsoldos Enikő–Kovács Mária. Miskolc, 2002. 65–8.

35. Patak. In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Szerk. Hajdú Mihály–Keszler Borbála. Bp., 2003. 664–73.

36. Helynévgyűjtés és tudományos kutatás. Névtani Értesítő 25 (2003): 17–22.

37. Kiss Lajos (1922–2003). Magyar Nyelvjárások 42 (2004): 217–22.

38. Az oklevelek helynévi szórványainak nyelvi hátteréről. In: Helynévtörténeti tanulmányok 1. Szerk. Hoffmann István–Tóth Valéria. Debrecen, 2004. 9–61.

Ismertetés:
Hegedűs Attila: Névtani Értesítő 28 (2006): 259.
Fábián, Zsuzsanna: Rivista Italiana di Onomastica 11 (2005): 153. – Olaszul.
Gallasy Magdolna: Magyar nyekv 102 (2006): 224.

39. Régi helyneveink mint (nyelv)történeti források. In: Magyar névtani kutatások itthon és határon túl. Szerk. Farkas Ferenc. Jászberény, 2004. 192–8.

Ismertetés:
Végh Fruzsina: Névtani Értesítő 27 (2005): 318

40. Régi helyneveink névadóinak kérdéséhez. Névtani Értesítő 27 (2005): 117–24.

41. Címszóválasztás nyelvtörténeti szótárakban. In: 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Szerk. Mártonfi Attila–Papp Kornélia–Slíz Mariann. Bp., 2006. 445–52.

42. Szöveg és szórvány kapcsolata a Tihanyi apátság alapítólevelében. In: A mondat: kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára. Szerk. Galgóczi László–Vass László. Szeged, 2006. 142–7.

43. Hoffmann István–(Maticsák Sándor): A névkutatás kérdései a X. Nemzetközi Finnugor Kongresszuson. Névtani Értesítő 28 (2006): 191–9.

44. A Tihanyi alapítólevél három szórványáról: Huluoodi, Turku, Ursa. In: Helynévtörténeti tanulmányok 2. Szerk. Hoffmann István–Tóth Valéria. Debrecen, 2006. 67–82.

45. Mortis birtok a Tihanyi alapítólevélben. Magyar Nyelvjárások 44 (2006): 29–67.

46. Fehértói Katalin (1925–2006). Magyar Nyelvjárások 44 (2006): 177–82.

48. Nyelvi rekonstrukció – etnikai rekonstrukció. In: Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Szerk. Hoffmann István–Juhász Dezső. Debrecen–Bp., 2007. 11–20.

49. A Tihanyi alapítólevél nyelvészeti jelentősége. In: Tanulmányok a 950 éves Tihanyi alapítólevél tiszteletére. Szerk. Érszegi Géza. Tihany, 2007. 61–6.

50. Gisnav birtok leírása a Tihanyi alapítólevélben. In: Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. Szerk. Benő Attila–Fazakas Emese–Szilágyi N. Sándor. Kolozsvár, 2007. 1: 354–70.

51. A Tihanyi alapítólevél szórványaihoz: Tichon, Balatin, Petra, Fuk. Névtani Értesítő 29 (2007): 7–22.

52. A Tihanyi alapítólevél helynévi szórványainak névrendszertani tanulságai. In: Helynévtörténeti tanulmányok 3. Szerk. Hoffmann István–Tóth Valéria. Debrecen, 2008. 9–27.

Az oldal tetejére

Tudományos munkák bírálata

1. Baranya megye földrajzi nevei. Ismertetés: Magyar Nyelv 82 (1986): 486–94.

2. Juhász Dezső, A magyar tájnévadás. Ismertetés: Magyar Nyelv 85 (1989): 364–7.

3. Könyv a finn helynevekről. (Eero Kiviniemi, Perustietoa paikannimistä). Magyar Nyelvjárások 28–29 (1990): 157–64.

4. Kiss Lajos, Földrajzi neveink nyelvi fejlődése. Nyelvtudományi Értekezések 139. szám. Ismertetés: Magyar Nyelv 93 (1997): 87–97.

5. Kiss Lajos, Történeti vizsgálatok a földrajzi nevek körében. Piliscsaba, 1999. Ismertetés: Magyar Nyelv 99 (2003): 225–9.

6. Benkő Loránd, Az ómagyar nyelv tanúságtétele. Perújítás Dél-Erdély korai Árpád-kori történetéről. Bp., 2002. Ismertetés: Magyar Nyelvjárások 42 (2004): 209–16.

7. Benkő Loránd, Beszélnek a múlt nevei. Tanulmányok az Árpád-kori tulajdonnevekről. Bp., 2003. Ismertetés: Magyar Nyelv 100 (2004): 209–16.

8. Mező András, Patrocíniumok a középkori Magyarországon. Budapest, 2003. Ismertetés: Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 38 (2003): 485–90.

9. Fehértói Katalin, Árpád-kori személynévtár 1000–1301. Bp., 2004. Ismertetés: Nyelvtudományi Közlemények 102 (2005): 300–11.

Az oldal tetejére

Kisebb tudományos érdekű közlemények

Előszók
1. Preface. In: Selected Bibliography of the Uralian Languages. 1a, b. Edited by István Hoffmann. Debrecen, Helsinki, 2001. 7–9.

2. Hoffmann István–(Nyirkos István–Ördög Ferenc): Preface. In: Hungarian Onomastics in Onoma. Onomastica Uralica 1c (2002): 7–8.

3. Hoffmann István–(Tóth Valéria): Előszó. In: Helynévtörténeti tanulmányok 1. Szerk. Hoffmann István–Tóth Valéria. Debrecen, 2004. 7–8.

4. Hoffmann István–(Juhász Dezső): Előszó. In: Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Szerk. Hoffmann István–Juhász Dezső. Debrecen–Bp., 2007. 7–8.

5. Hoffmann István–(Tóth Valéria): Foreword / Прeдислoвиe. In: Onomastica Uralica 5. (2007): 5–6.

Tézisek
6. Metaforikus és metonimikus helynevek a magyarban. A VI. Nemzetközi Finnugor Kongresszus előadásainak tézisei. Sziktivkar, 1985.

7. A magyar helynevek rendszerének nyelvi elemzése. (Egy lehetséges helynévvizsgálati modell.) Kandidátusi értekezés tézisei. Debrecen, 1992. 16 lap.

8. О возможностях уральской ономастики. Congressus Fenno-ugristarum 7.–13. 8. 2000. Tartu. Pars II, 373–4.

9. Hoffmann, István–(Maticsák, Sándor–Nyirkos, István–Pitkänen, Ritva Liisa): The plan of a serial in uralian onomastics: Congressus Fenno-ugristarum 7.–13. 8. 2000. Tartu. Pars II, 375–6.

10. Helynévkutatásunk utóbbi négy évtizede. Habilitációs értekezés tézisei. Debrecen, 2001. 12 lap.

11. Nyelvi rekonstrukció – etnikai rekonstrukció. VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Az előadások összefoglalói. Szerk. Görömbei András–Maticsák Sándor–Takács Miklós. Debrecen, 2006. 118–9.

12. A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. (A régi magyar helynevek vizsgálatának alapkérdései.) Akadémiai doktori értekezés tézisei. Debrecen, 2007. 10 lap.

Beszámolók
13. Kiss Lajos-díj. Névtani Értesítő 28 (2006): 201–3.

Az oldal tetejére

Kéziratos munkák

1. Tapolcafő és Pápakovácsi földrajzi nevei. Szakdolgozat. Debrecen, 1977. 193 lap.

2. Névtani vizsgálatok Tapolcafő helynevei alapján. Bölcsészdoktori értekezés. Debrecen, 1979. 336 lap.

3. Egy fejezet a történeti helynévtipológiából: a jelentésbeli névalkotás. Debrecen, 1990. – Pályamunka a TMB Plénumának pályázatán. II. díj.

4. A magyar helynevek rendszerének nyelvi elemzése. (Egy lehetséges helynévvizsgálati modell.) Kandidátusi értekezés. Debrecen, 1992. 264 lap.

5. Helynévkutatásunk utóbbi négy évtizede. Habilitációs értekezés. Debrecen, 2001. 258 lap.

6. A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. (A régi magyar helynevek vizsgálatá-nak alapkérdései.) Akadémiai doktori értekezés. Debrecen, 2007. 302 lap.

Az oldal tetejére

Szerkesztői tevékenység

1. A Magyar Névarchívum Kiadványai 1. Hoffmann István–(Rácz Anita–Tóth Valéria): Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból. 1. Abaúj–Csongrád vármegye. Debrecen, 1997. 155 lap + 33 térképmelléklet.

2. A Magyar Névarchívum Kiadványai 2. Bényei Ágnes–Pethő Gergely: Az Árpád-kori Győr vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése. Debrecen, 1988. 128 lap + 6 térképmelléklet.

3. A Magyar Névarchívum Kiadványai 3. Hoffmann István–(Rácz Anita–Tóth Valéria): Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból. 2. Doboka–Győr vármegye. Debrecen, 1999. 123 lap + 16 térképmelléklet.

4. Hoffmann István–(Mező András–Nyirkos István) szerk. Magyar Nyelvjárások 37. Köszöntő könyv Sebestyén Árpád 70. születésnapjára. Debrecen, 1999. 525 lap.

5. Hoffmann István–(Kis Tamás–Nyirkos István) szerk. Magyar Nyelvjárások 38. Köszöntő könyv Jakab László 70. születésnapjára. Debrecen, 2000. 501 lap.

6. Hoffmann, István–(Maticsák, Sándor–Nyirkos, István–Pitkänen, Ritva Liisa): Onomastica Uralica. Plan of Series – Sorozatterv – Sarjan suunnitelma – Väljaande projekt – План серии. Debrecen-Helsinki, 2000. 88 lap.

7. Hoffmann István–(Kis Tamás–Nyirkos István) szerk. Magyar Nyelvjárások 39. Debrecen, 2001. 293 lap.

8. A Magyar Névarchívum Kiadványai 4. Tóth Valéria: Az Árpád-kori Abaúj és Bars vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótára. Debrecen, 2001. 304 lap.

9. A Magyar Névarchívum Kiadványai 5. Póczos Rita: Az Árpád-kori Borsod és Bodrog vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése. Debrecen, 2001. 196 lap.

10. A Magyar Névarchívum Kiadványai 6. Tóth Valéria: Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban. (Abaúj és Bars vármegye). Debrecen, 2001. 245 lap.

11. Selected Bibliography of the Uralian Languages. Onomastica Uralica 1a, b. Debrecen–Helsinki, 2001. 469 p.

Ismertetés:
Fábián, Zsuzsanna: Rivista Italiana di Onomastica VIII/1 (2002): 267–9. – Olaszul.
Kallasmaa, Marja: Linguistica Uralica (Tarttu) 38 (2002): 156.
Bölcskei Andrea: Magyar Nyelv 98 (2002): 363–4.
Larsson, Lars-Gunnar: Namn och Bygd 91 (2003): 180–2.

12. Hoffmann István–(Nyirkos István–Ördög Ferenc): Hungarian Onomastics in Onoma. Onomastica Uralica 1c. Debrecen–Helsinki, 2002. 289 lap.

Ismertetés:
Fábián, Zsuzsanna: Rivista Italiana di Onomastica VIII/2 (2002): 570. – Olaszul.

13. Hoffmann István–(Juhász Dezső–Péntek János). Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Előadások az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Debrecen–Jyväskylä, 2002. 389 lap.

Ismertetés:
Fábián, Zsuzsanna: Rivista Italiana di Onomastica VIII/2 (2002): 571. – Olaszul.
Pusztai Ferenc: Magyar Nyelv 100 (2004): 482–5.

14. Hoffmann István–(Kis Tamás–Nyirkos István) szerk. Magyar Nyelvjárások 40. Debrecen, 2002. 214 lap.

15. Hoffmann István–(Kis Tamás) szerk. Magyar Nyelvjárások 41. Köszöntő könyv Nyirkos István 70. születésnapjára. Debrecen, 2003. 694 lap.

16. Hoffmann István–(Kis Tamás–Nyirkos István) szerk. Magyar Nyelvjárások 42. Debrecen, 2004. 238 lap.

17. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk. Helynévtörténeti tanulmányok 1. Debrecen, 2004. 207 lap.

Ismertetés:
Hegedűs Attila: Névtani Értesítő 28 (2006): 258–62.
Fábián, Zsuzsanna: Rivista Italiana di Onomastica 11 (2005): 153. – Olaszul.
Gallasy Magdolna: Magyar nyekv 102 (2006): 221–4.

18. Hoffmann István–(Kis Tamás–Nyirkos István) szerk. Magyar Nyelvjárások 43. Debrecen, 2005. 224 lap.

19. A Magyar Névarchívum Kiadványai 9. Rácz Anita: A régi Bihar vármegye településne-veinek nyelvészeti vizsgálata. Debrecen, 2005. 235 lap.

20. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk. Helynévtörténeti tanulmányok 2. Debrecen, 2006. 224 lap.

21. Hoffmann István–(Kis Tamás–Nyirkos István) szerk. Magyar Nyelvjárások 44. Debrecen, 2006. 194 lap.

22. A Magyar Névarchívum Kiadványai 12. Rácz Anita: A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára. Debrecen, 2007. 372 lap.

23. Hoffmann, István–Tóth, Valéria: Onomastica Uralica 5. Debrecen–Helsinki, 2007. 172 lap.

24. Hoffmann István–(Kis Tamás–Nyirkos István–Tóth Valéria) szerk. Magyar Nyelvjárások 45. Debrecen, 2007. 197 lap.

25. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk. Helynévtörténeti tanulmányok 3. Debrecen, 2008. 224 lap.

Az oldal tetejére