ARCHÍVUM
Általános tudnivalók
Adattárak
Vármegyénként elrendezett helynévtár
Ababúj vármegye
Arad vármegye
Árva vármegye
Bács vármegye
Baranya vármegye
Bars vármegye
Békés vármegye
Bereg vármegye
Beszterce vármegye
Bihar vármegye
Bodrog vármegye
Borsod vármegye
Brassó vármegye
Csanád vármegye
Csongrád vármegye
Doboka vármegye
Erdélyi Fehér vármegye alsó része
Erdélyi Fehér vármegye felső része
Fogarasföld
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Gömör vármegye
Győr vármegye
Összesített helynévtár
Településjegyzékek
Térképek

 

Almás
'Bihar vm. DK-i részén eredő, Kolozs és Doboka vm.-n átfolyó patak, a Szamos mellékvize' [1200 k.]: Almas, fl. (Gy. 1: 569, 593).

Alruk
'Nyárszeg határában említett hely' +1214/ 334: Alruk (Gy. 1: 646).

Árkos-patak töve
'a Hidashoz közeli Hodos határában említett vízfolyás, illetve inkább talán ennek torkolata a Hodos patakba' 1326: Arkuspothaktuwe [2a], riv. (Gy. 1: 625).

Avas
'az Igyfon erdő Ny-i széle, a Körös menti Jenő határában említik' 1236: cum silva castri Choyka nomine, que vulgo Owos nuncupatur (Gy. 1: 570, 628). Vö. Csóka.

 

Bályok pataka
'a Bályok faluval szomszédos Széplak határában említett vízfolyás' 1327: Balukpathaka [2a], fl. (Gy. 1: 671).

Békás-hát
'Kölesér határában említett hely' 1327/589: Bekas hat, loc. (Gy. 1: 636).

Belső-rekettye ?
'Kölesér határában említett hely' 1327/589: a parte sinistra dumus vocatus Balseurekethyere (Gy. 1: 636). Talán helyragos alak lehet. Az előtag esetleg kapcsolatba hozható a bal melléknévvel is.

Benke árka
'Zsáka határában említett árok' 1322: Benkearuka, foss. (Gy. 1: 692).

Bérc
1.
'Süvegd határában említett hely' 1310/338: Beerch, montic. (Gy. 1: 662). 2. 'Nagymihály határában említett hely' 1329/358: Beerch, montic. ~ Berch, montic. (Gy. 1: 644).

Berettyó
'Kraszna vm.-ben eredő, Bihar vm. É-i részét átszelő, jobb felől a Sebes-Körösbe torkolló folyó' 1213/550: Beruchyon [f: Beruchyou] [berükjó] (Gy. 1: 569, 668) ~ Beruchyo, 1219/550: Berucio (Gy. 1: 569), 1229/550: Beruciou (Gy. 1: 639), 1255/300 k.: Berykiou [berikjó] (Gy. 1: 569 [itt 1255/280-as évszámmal], 613, 643, 654, 658), 1271: Berukyov, aqua (Gy. 1: 569, 618), 1278: Berrukio (Gy. 1: 569, 616), 127[8]: Berekiou [berekjó] (Gy. 1: 569, 659), 1291/293: Berkyov [? berkjó] (Gy. 1: 569, 639), 1300, 1310: Berukyou, fl. (Gy. 1: 571, 616, 636), [1300 k.], 1308/313/425, 1329: Berekyo, fl. (Gy. 1: 615, 618, 639), 1308/313/425, 1322/338, 1323, 1327: Berukyo, fl. (Gy. 1: 571, 592, 600, 604, 617, 652, 655, 672), 1310: Burukyo, fl. (Gy. 1: 616).

Büdös-szeg
'Zsáka határában említett sziget' 1322: Buduszeg, ins. (Gy. 1: 692).

 

Cigle
+1214/334 (Micske, Várad mellett): Cyle, a. (Gy. 1: 643). Az adat azonosítása nem megnyugtató.

Crisius
l. Körös.

Crisius Medius
l. Középső-Körös.

Crisius Niger
l. Fekete-Körös.

Crisius Varadiensis
l. Váradi-Körös.

Cseh kereke ~ -kereki
'a Szakál melletti Csehi határában említett hely' 1284/410: Chehkereky [2a] (Gy. 1: 608).

Csetka
'Telegd határában említett hely' 1256/ 284//572: Chetka, t. (Gy. 1: 675).

Csíkos-fok
l. Síkos-fok.

Csóka ?
'a Körös menti Jenő határában említett erdő' 1236: cum silva castri Choyka [? csojka] nomine, que vulgo Owos nuncupatur (Gy. 1: 628). Vö. Avas.

Csóka köze ?
'a Körös menti Jenő határában említett hely' 1236: Choykacuzdyre [3a] (Gy. 1: 628). Elképzelhető, hogy -re határozóragos alak.

Csokud ? -ér
'a Szakál melletti Csehi határában említett vízfolyás' 1284/410: Chokud er [2a], fl. (Gy. 1: 608).

Csorgó-ér
'a Szakál melletti Csehi határában említett patak' 1284/410: Chorgue er, fl. (Gy. 1: 608).

Csömög út
'Kölesér határában említett, a szomszédos Csömögre vezető út' 1327/589: Cheomekut [csömek-], via (Gy. 1: 636).

Dámos-vém-mező
'Bertény határában említett mező' 1264/298/572: Damusuemezew (Gy. 1: 600). Vö. Nagy-vém, Vámos véme.

 

Déda oltára
'Nagymihály határában említett hely' 1329/358: Dedaoltara (Gy. 1: 645).

 

Ér
1.
'Szatmár vm.-ben eredő, Pocsajnál jobbról a Berettyóba ömlő vízfolyás' 1265/282, 12[7]8/ 309, 1326/358, 1336: Eer (Gy. 1: 570, 629, 635, 642, 647), 1274, 127[8]: Her, fl. (Gy. 1: 570, 604), 1307, 1330: Er (Gy. 1: 570, 613, 627, 639, 647). Omsó-ér néven is említik. 2. 'Vásári határában említett mocsár' 1295: Eer, palus (Gy. 1: 690). 3. 'Süvegd határában említett tó' 1310/338: Eer, lac. (Gy. 1: 662).

Erdőhát
'Bihar vm. K-i részén található hegyvidéki erdőség a Sebes-Körös bal partján' 1335, 1341: Erdeuhath (Gy. 1: 570).

Eresztvény
'Csekehida határában említett erdő és sziget' 1322/338: Ereztuen [2a], s., ins. (Gy. 1: 608).

 

Farkas-ügy
'Gyarak határában említett mező' 1320: Farkaseg [-egy] [3a], camp. (Gy. 1: 622).

Farkas-ügy mocsara
'Gyarak határában említett hely' 1320: Farkaseg machara (Gy. 1: 622).

[Fekete-Körös]
'a Körös három ága közül a középső, Bihar vm. D-i részén' 1316/382: Nigrum Crisium (Gy. 1: 569, 598, 630, 677), 1316/382, 1322: Crisium Nigrum (Gy. 1: 569), 1320: Nigri Crisy, fl. (Gy. 1: 569, 631) ~ Crisium nigrum (Gy. 1: 622). Középső-Körös-nek is említik. Vö. Körös.

Fekete-örém
'Fövenyszaru határában említett halastó' [1281?]: Feketeevrem, piscat. (Gy. 1: 617).

Fel ~ Fél-kő ?
'Bertény egyik határpontja' 1264/298/572: Felku [2a] (Gy. 1: 600).

Felső ? teteje
'Telegd határában említett kiemelkedés' 1256/284//572: Felsytethey [-teteji], mo. (Gy. 1: 675).

Fiz-
l. Fűz-.

Fok
'Gyarak határában említett víz' 1320: Fuc [2a], aqua (Gy. 1: 622).

Folkus telke
'a Váradhoz közeli Micske határában említett hely' +1214/334: Folkusteluke [-telüke], loc. (Gy. 1: 643).

Füzegy
'Nagymihály határában említett vízfolyás' 1329/358: Fyuzeg [fIzegy], fl. (Gy. 1: 570, 644).

Füzes-csergeteg
'Gyarak határában említett hely' 1320: Fizieschergeteg [fizjes-] (Gy. 1: 622).

 

Gálna-ér
'Árpád és Vásári határában említett hely' 1295 [3a], 1326: Galnaer, loc., palus (Gy. 1: 595, 690).

Gozd
'Gyarak határában említett mező' 1320: Guzd [2a], camp. (Gy. 1: 622).

Gucsár ~ Gutár ? halma
'a Váradhoz közeli Micske határában említett gázló' +1214/334: Guthar holma, vad., +1214/334/342: Guchar holma (Gy. 1: 643).

Gyepes
'a Fekete-Köröstől É-ra, vele párhuzamosan futó patak' +1214/334: Jepus, torr. (Gy. 1: 571, 624), 1320: Gepus [gyepüs], fl., aqua ~ Gepes, aqua (Gy. 1: 571, 622).

Gyepol(y) telke
'Örvénd határában említett hely' 1282: Gepolteluke [-telüke], loc. (Gy. 1: 649).

Gyökeres ?
'Nyárér határában említett hely' +1214/334: Jukares [? gyükeres ~ ? jükeres] (Gy. 1: 646).

Gyümölcsényes
'Kölesér határában említett hely' 1327/589: dumos Ghyewmeolchenes (Gy. 1: 636).

Gyűrűs
'Váradtól D-re, a későbbi Harangmező határában említett erdő' +1214/334: Gures [gyűres], s. (Gy. 1: 624).

Gyűrűs feje
'Váradtól D-re, a későbbi Harangmező határában említett hely' +1214/334: Gurus fey [-feji] (Gy. 1: 624).

 

Hájó
'az Erdőhátról lefutó patak, a Sebes-Körös bal oldali mellékvize' 1288/326, 1291/326, 1303/326: Heuyo [hévjó ~ hEjó], fl. (Gy. 1: 570, 672).

Harang-mező
'Váradtól D-re, a későbbi Harangmező határában említett hely' +1214/334: Harungwe Mezev, prat. (Gy. 1: 624).

Határ-halom ~ halma
'a Váradhoz közeli Micske határában említett hely' +1214/334: Hatar Holmi, montic. (Gy. 1: 643).

Hév-jó
l. Hájó.

Hidas
'Váradtól D-re, a későbbi Harangmező határában említett patak' +1214/334: Hydes [? hides], torr. (Gy. 1: 624).

Hodos
'a Fekete-Körös jobb oldali mellékvize az Erdőhát D-i részén' 1326: Hudus [2a], fl. (Gy. 1: 570, 625).

Holtnő kereke
'Kölesér határában említett erdő' 1327/589: Holthneukereke, loc. (Gy. 1: 636).

Hosszú-aszó
'a Körös menti Jenő határában említett hely' 1236: Huzzeuozo [husszu-] (Gy. 1: 626, 628).

Hosszú-rekettye
'Kölesér határában említett hely' 1327/589: Hozzureketthye, loc. (Gy. 1: 636).

 

Igyfon
'Bihar vm.-ben az Erdőháttól É-ra, a Sebes-Körös és a Berettyó között elterülő, Kraszna vm.-vel határos hegyvidéki erdőség' [1200 k.]: Igfon, s. ~ Ygfon, nem., XIV.: Igfan (Gy. 1: 570).

Irög
l. Ürög.

 

Jószás
'Várad alatt a Sebes-Körösből kiágazó, a Berettyóval egyesülő vízfolyás' [1200 k.]: Jouzas, fl. (Gy. 1: 570), +1214/334: Jozes (Gy. 1: 570, 643). A későbbi valószínűleg romlott alak.

Jükeres ?
l. Gyökeres.

 

Kalenda-víz
'a Váradhoz közeli Micske határában említett hely' +1214/334: Kalenda wyz, loc. (Gy. 1: 643). Kalenda vize +1214/334: Kalenda wyze (Gy. 1: 643).

Kegyek
'az Erdőhátról lefutó patak, a Sebes-Körös bal oldali mellékvize' 1236: Kuegeg [? küegyeg], torr. (Gy. 1: 570, 628), 1256/284// 572: Kegek [3a], riv. (Gy. 1: 570, 675).

Kék-Kálló
'Bihar vm.-ben a Nyír homokhátságát D felől határoló vízfolyás' 1311/323: Kekallo, fl. (Gy. 1: 570, 618, 669), 1324> 360: Kekello [? kékellő], fl. (Gy. 1: 653).

Kenderes
'Gyarak határában említett vízfolyás' 1320: Quenderes, aqua (Gy. 1: 622).

Kerek-szil
'Csekehida határában említett hely' 1322/338: Kerekzyl, loc. (Gy. 1: 608).

Keres-
l. Körös-.

Keselyűsd
'a Körös menti Jenő határában említett hely' 1236: Keseleust [keselőst] (Gy. 1: 628).

Kis-meződ
'Telegd határában említett hely' 1256/284//572: Kysmezewd, loc. (Gy. 1: 675).

(Kochal)
'Kölesér határában említett hely' 1327/589: Ko[c]hal (?), loc. (Gy. 1: 636).

Koppány-könyök
'Telegd határában említett vízfolyás' 1256/284//572: Koppankeonek [-könyék], aqua ~ Koppankwnek (Gy. 1: 675).

Kovács-tető
'Kölesér határában említett hely' 1327/589: Kowachtetheo, loc. (Gy. 1: 636).

Kőégető
'Süvegd határában említett hely' 1310/338: Kuegetew (Gy. 1: 662).

Köles-ér
'kisebb folyóvíz a Körösközben, Bojt határában említik' 1329: Kuleseer, fl. (Gy. 1: 570, 604).

Körös
'Csongrádnál bal felől a Tiszába ömlő folyó, illetve ennek legészakibb ága, a későbbi Sebes-Körös, valamint ritkábban a középső ág, a Fekete-Körös' (vö. Gy. 1: 569) 1198: Kewres (Gy. 1: 569, 601), [1200 k.]: Grisius (Gy. 1: 569), [1200 k.], +1214/334: Crisius, fl. (Gy. 1: 569, 643), [1200 k.], [1292]: Cris, flum., fl. (Gy. 1: 569), +1214/334: Crysy, rip. (Gy. 1: 643), +1214/334, +1214/334/342, 1323> 368, 1325, 1329 [2a]: Crisy, fl. (Gy. 1: 628, 642, 643, 679), +1214/334, 1235/550, 1236, 1249/XIV., 1284, 1284/410: Crisium (Gy. 1: 569, 608, 628, 642, 650, 667, 678), 1236: Crisio (Gy. 1: 628), 1249, 1256/283//572: Crysium (Gy. 1: 600, 606), 1250/XIV.: Crisim (Gy. 1: 667), 1256/283//572 [5a], 1257/284/572, 1284/572, [1293]/294/572: Crysii, flum. (Gy. 1: 599, 600, 657), 1256/ 284//572: Crysij [3a], flum. ~ Crisij (Gy. 1: 675), 1282, XIV.: Keres, fl., flum. (Gy. 1: 569, 601, 649, 682), 1284/572: Chrysii (Gy. 1: 599), 1319/ 320: Kyris (Gy. 631), 1320: Crisi (Gy. 1: 622), 1324: Cres, fl. (Gy. 1: 569, 598), 1324> 360, 1326: Crisii, fl. (Gy. 1: 623, 650). Vö. Fekete-Körös, Középső-Körös, Nagy-Körös, Örvénd-Körös, Váradi-Körös.

Körösköz
'a Berettyó és a Sebes-Körös köze' +1285/572: Kereskvz [keres-], 1299: Keruskus [kerüs-] (Gy. 1: 569), 1319/320: Kyruskuz (Gy. 1: 569, 631), 1337: Kuruskuz (Gy. 1: 569, 659).

Körtvélyes
1.
'Pósatövise határában említett sziget' 1313/425: Kerthweles [kertvélyes], ins. (Gy. 1: 655). 2. 'Gyarak határában említett erdő' 1320: Qurtueles, s. (Gy. 1: 622).

Köves-aszó
'a Váradhoz közeli Micske határában említett hely' +1214/334: Kewes ozow [köes ~ keves] (Gy. 1: 643).

Köves mezeje
'a Körös menti Jenő határában említett mező' 1236: Cuesmezéé [küesmezeé] (Gy. 1: 628).

[Középső-Körös]
'a három Körös közül a középső' *1249: medium Crysium (Gy. 1: 569, 622). Fekete-Körös néven is említik. Vö. Körös.

Kres
l. Körös.

Kutas
'folyóvíz a Körösközben, Micske határában említik' +1214/334: Kuthus, rivus (Gy. 1: 570, 643).

Kutkuréte ? mocsara
'Gyarak határában említett hely' 1320: Qutqu[r]ete machara (Gy. 1: 622).

Küegyeg
l. Kegyek.

Kükér ? kuta
'a Körös menti Jenő határában említett hely' 1236: Kukerkuta (Gy. 1: 628).

Külső-Berettyó
'a Berettyó valamely ága' 1275/ 347: Kyssoberikyo [kísőberikjó], fl. (Gy. 1: 569).

 

Lapác
'Süvegd határában említett völgy' 1310/338: Lapaz [lapász], vall. (Gy. 1: 662).

Lapus-láz
'Telegd határában említett hely' 1256/284//572: Lopuhuslaz [lopuhus-], loc. (Gy. 1: 675).

Lépes
'Váradtól D-re, a későbbi Harangmező határában említett hely' +1214/334: Lepus [lépüs], loc. (Gy. 1: 624).

Liget
'a Körös menti Jenő határában említett hely' 1236: Ligot [? ligot] (Gy. 1: 628).

Lyuk
'az Ér melletti Fancsika határában említett malom' 1310: Lyuk, mol. (Gy. 1: 616).

 

Magas-halom
'Telegd határában említett hely' 1256/284//572: Mogosholom, loc. (Gy. 1: 675).

Mag(y)-sár
'Nyárér határában említett árok' +1214/334: Magsar, foss. (Gy. 1: 646). Esetleg a Nagy-sár romlott formája is lehet.

Maior Keres
l. Nagy-Körös.

Malomszeg
'Malomszegre vezető utca Telegden' 1308: platea Malunzegh [malunszeg] vocata (Gy. 1: 641, 675).

Medest
'az Erdőhátról lefutó patak, a Sebes-Körös bal oldali mellékvize' 1236: Medust [medüst] (Gy. 1: 570, 628 [2a]).

Medius Crisius
l. Középső-Körös.

Meggyes-kerek
'Kölesér határában említett erdő' 1327/589: Medyeskerek, loc. (Gy. 1: 636).

Meggyes-rekettye
'Gyarak határában említett hely' 1320: Mediesrakatia [-rakatya] (Gy. 1: 622).

Méh-séd pataka
'a Körösbe ömlő vízfolyás, Bertény határában említik' 1256/283//572: Mehsedpothoka [2a], riv. (Gy. 1: 570, 600). Az is elképzelhető, hogy egy Mély-séd pataka romlott formája.

Mohos
'Nagymihály határában említett állóvíz, halastó' 1329/358: fl. vero stabilis seu pissc. Mohus [2a] (Gy. 1: 570, 644).

 

Nádas-tó
'Csekehida határában említett hely' 1322/338: Nadastow (Gy. 1: 608).

Nagy-aszó
'Váradtól D-re, a későbbi Harangmező határában említett hely' +1214/334: Nogeozov (Gy. 1: 624).

[Nagy]-Körös
'a Körös egyik ága, Örvénd település határában említik' 1282: maior Keres [2a], fl. ~ a maiori fl-o Keres (Gy. 1: 649). Vö. Körös, Örvénd-Körös.

Nagy-sár
l. Magy-sár.

Nagy-szék
'Kölesér határában említett hely' 1327/589: Noogzekh, loc. (Gy. 1: 636).

Nagy-vém
'Bertény határában említett hely' 1264/298/572: Noguem (Gy. 1: 600). Vö. Vámos Nagy-véme, Vámos véme.

Nere(s)z
'Örvénd határában említett víz' 1282: Nerez, aqua (Gy. 1: 649).

Niger Crisius
l. Fekete-Körös.

Nyáras-rét
'Kölesér határában említett rét' 1327/589: Narasreth, prat. (Gy. 1: 636).

Nyár-ér
'vízfolyás a Fekete- és a Sebes-Körös között' +1214/334: Narher, fl. (Gy. 1: 571, 646).

Nyár-szád
'a Körös menti Jenő határában említett hely' 1236: Narzad (Gy. 1: 628).

Nyír
'a Berettyó és a belé folyó Ér vonalától É-ra elterülő nagy kiterjedésű hátság' 1219/550, 1270, 1282> 405, 1289, [1291-94], 1328, XIV.: Nyr, prov. (Gy. 1: 569, 601, 605, 609, 632, 644, 650, 654, 663).

Nyír-mező
'Váradtól D-re, a későbbi Harangmező határában említett hely' +1214/334: Nyr Mezew (Gy. 1: 624).

 

Omsó-ér
'Szatmár vm.-ben eredő, Pocsajnál jobbról a Berettyóba ömlő vízfolyás' [1200 k.]: Umusouer [umuseér] ~ Humusouer, fl. (Gy. 1: 570), XIV.: Vmsoer, flum. (Gy. 1: 570, 601). Ér (1.) néven is említik.

Ond
'Vásári határában említett mocsár' 1295: Ond, palus (Gy. 1: 690).

Ölvénd-Körös
l. Örvénd-Körös.

Ölyüsd ?
'Kölesér határában említett hely' 1327/589: Olusd, loc. (Gy. 1: 636).

Ölyv-aszó
'Telegd határában említett völgy' 1256/284//572: Vluozoun [f: Vluozou], vall. (Gy. 1: 675).

Ölyv-aszó feje
'Telegd határában említett völgy' 1256/284//572: Vlnozowfey [f: Vluozowfey] [-feji], vall. (Gy. 1: 675).

Ölyvös
'folyóvíz a Körösközben, Bojt határában említik' 1329: Wlues [ülyves], fl. (Gy. 1: 570, 604).

Örvénd-Körös
'a Körös egyik ága, Örvénd (régebben Ölvénd) határában említik' 1282: Vluendkeres [ülvéndkeres] [3a], aqua ~ Soluend [f: Wluend] Keres, aqua (Gy. 1: 570, 649). Vö. Körös, Nagy-Körös.

Öszlü ? mezeje
'a Körös menti Jenő határában említett mező' 1236: Euzlumezéé [-mezeé] (Gy. 1: 628).

 

Pap ága
'az Ér melletti Fancsika határában említett vízfolyás' 1310: Popaga, fl. (Gy. 1: 616).

Péntek tava
'Gyarak határában említett víz' 1320: Pentectoa [-toa], aqua (Gy. 1: 622).

Püspöki-mál
'Várad határában említett hely' 1279: Pyspukymal [pispüki-], loc. (Gy. 1: 683).

 

Regne ? töve
'a Váradhoz közeli Micske határában említett hely' +1214/334: Regne Thuy [? tüi] (Gy. 1: 643). Esetleg összefügg a közeli Régeny település nevével.

 

Sárd
'Gyarak határában említett vízfolyás' 1320: Sard [2a], aqua (Gy. 1. 622).

Sáros ? -Draganya feje
'Bertény határában említett hely' 1264/298/572: Suos Draganafey [f: Saros] [-feji], loc. (Gy. 1: 600).

Sáros-Draganyán
'Bertény határában említett hely' 1264/298/572: Sarus Draganyan (Gy. 1: 600). Esetleg -n ragos alak is lehet, vö. Sáros-Draganya feje.

Sás-völgy
'Telegd határában említett völgy' 1256/284//572: vallem iuncosam, que Sasweolgy vocatur (Gy. 1: 675).

Séde ? -ág
'Váradtól D-re, a későbbi Harangmező határában említett hely' +1214/334: Seyde ag (Gy. 1: 624).

Selymékes
'Nyárér határában említett hely' +1214/344: Selmekus [selyméküs] (Gy. 1: 646).

Serges ?
'Telegd határában említett vízfolyás' 1256/284//572: Serges, riv. (Gy. 1: 675).

Síkos ~ Csíkos-fok
'Nyárér határában említett hely' +1214/334: Sycusfokw [-foku] (Gy. 1: 646).

Solymos feje
'Bertény és Solymos határában említett hely' 1264/298/572: Solumosfey [sólyumosfeji], loc. (Gy. 1: 600, 661).

Som-kerek
'a Körös menti Jenő határában említett erdő' 1236: Sumkerek (Gy. 1: 628).

Somos-sziget
'Telegd határában említett mező' 1256/284//572: Sumuszigeth, camp. (Gy. 1: 675). Somos szigete 1256/284//572: Sumuszigethe, camp. (Gy. 1: 675).

Sümmés ? ága
'Váradtól D-re, a későbbi Harangmező határában említett hely' +1214/334: Summes aga (Gy. 1: 624).

Szakadat
'Telegd határában említett mező' 1256/284//572: Zakadath [2a], camp. (Gy. 1: 675).

Szakál-ér
'Szakál és Csehi határában említett vízfolyás' 1284/410: Zakal er, fl. (Gy. 1: 608, 663).

Szarvas (ryuche)
'Nagymihály határában említett hely' 1329/358: Zoruasryuche, loc. (Gy. 1: 645).

Szeben réte
'a Szebennel szomszédos Micske határában említett rét' +1214/334: Scebin Rethe [2a], irrig. (Gy. 1: 643, 666).

Szegény ? -aszó
'a Körös menti Jenő határában említett hely' 1236: Zeguenozo [2a] (Gy. 1: 628).

Szék
'Kölesér határában említett hely' 1327/ 589: Zeek, t. (Gy. 1: 636).

Szil
1292/407 (Bagamér): Scyl, dum. (Gy. 1: 596).

Szilas
'Zsáka határában említett sziget' 1322: Zylas, ins. (Gy. 1: 692).

Szőlő halma
'a Váradhoz közeli Micske határában említett hely' +1214/334: Sceleu Holmy [? holmi], +1214/334/342: Scelew Holmy (Gy. 1: 643).

 

Tekerő
'folyóvíz a Körösközben' [1200 k.]: Tekereu, fl. (Gy. 1: 570).

Tisza
l. Csongrád vm. adatai között.

Tompa foka
'Pelbárthida határában említett rét' 1322: Tumpafuka, prat. (Gy. 1: 652).

Topa telke
'a Hidashoz közeli Hodos határában említett hely' 1326: Tupatheluke [-telüke], loc. (Gy. 1: 625).

Töviskes
'Kölesér határában említett hely' 1327/589: Teouiskeos [töviskös], loc. (Gy. 1: 636).

(Tylie)
'a Váradhoz közeli Micske határában említett hely' +1214/334: Tylie, loc. (Gy. 1: 643). Lehet, hogy a hárs latin megfelelője, s egy e szóból alakult magyar név fordítása.

Ürög
'az Ürög településsel szomszédos Nyárér határában említett árok' +1214/334: Yrug [irüg], foss. (Gy. 1: 646, 680).

 

Vámos
'Bertény határában említett mező' 1256/ 283//572: Vamus [2a], camp. (Gy. 1: 600).

Vámos Nagy-véme
'Bertény határában említett hely' 1264/298/572: Vamus Nogvemy (Gy. 1: 600). Vö. Nagy-vém.

Vámos reze
'Bertény határában említett hegy' 1256/283//572: Vamusreze, mo. (Gy. 1: 600).

Vámos véme
'Bertény határában említett hely' 1264/298/572: Vamusvemy (Gy. 1: 600). Vö. Nagy-vém.

Varadiensis Crisius
l. Váradi-Körös.

[Váradi-Körös]
'a Körös három ága közül a legészakibb, Várad folyója' 1274: Crisium Varadiensem (Gy. 1: 569, 616). Általában egyszerűen Körös-nek mondják.

Vasforló ?
'Váradtól D-re, a későbbi Harangmező határában említett hely' +1214/334: Wosforlow (Gy. 1: 624).

(Yhoulligotora)
'a Körös menti Jenő határában említett hely' 1236: Yhoulligotora (Gy. 1: 628).

 

(Zyngey)
'Nyárér határában említett hely' +1214/344: Zyngey (Gy. 1: 646).

(N- - -n)-hegy
'Régeny határában említett hely' [1177/202-3]/XV.: N- - -nhig, loc. (Gy. 1: 656).