FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA

A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszék kiadványa

ISBN 0239-1953

 

 

 

Folia Uralica Debrecensiensia 13.

 

Pdf formátumban | A Magyar Elektronikus Könyvtárban

(A szövegek teljes megjelenítéséhez szükségesek lehetnek a mellékjeles fontok.)

 

 

 

TARTALOM – INHALT – CONTENTS
SISÄLLYS – СОДЕРЖАНИЕ

 

Armutlieva, Christina: A tranzitivitás elméleti kérdései

 

3

G. Bogár Edit: Hangutánzás a lapp madárnevekben

 

15

Громова, Людмила: Тверские печатные памятники карельской
письменности 19. столетия

 

29

Maticsák Sándor: Képző vagy utótag-e a mordvin peľ?

 

41

Onyina, Szofja: A hantik identitásának kérdéséhez

 

55

Peneva, Dennica: Egyeztetési típusok a magyarban, a finnben,
az észtben és a lappban II. (Birtokos szerkezetek)

 

65

Rusvai Julianna: Pápay József kéziratos északi osztják nyelvtana

 

79

Sárosi Andrea: A Márk evangélium vogul fordításának
terminológiai újításai

 

95

Sipos Mária: A hanti újságírás nyelve

 

103

Sipőcz Katalin: A testrésznevek szerepe az érzelmek nyelvi
kifejezésében a manysiban

 

117

H. Varga Márta: Szinonímia és / vagy funkciómegoszlás a -(V)s
és az -(j)Ú képzős melléknevek között. A birtokos melléknévi
összetételek szemantikai vizsgálata

 

129

 

*

 

A VI. Nemzetközi Hungarológiai kongresszus A magyar nyelv eredete című szimpóziumán elhangzott előadások:

 

Keresztes László–Csúcs Sándor: A magyar nyelv eredete

 

139

Csúcs Sándor: Viszonyunk az alternatív nyelvrokonításhoz

 

149

Doğan, İsmail: Nyelv- és néprokonsági nézetek párhuzamai
Törökországban és Magyarországon

 

159

Honti László: Anyanyelvünk őstörténete – nemzeti tudatunk

 

167

Takács Judit: A finnugor rokonság visszhangja a magyar sajtóban
(2000–2006)

 

177

Tóth Viktória: Az észtek viszonyulása a finnugor nyelvrokonsághoz

 

187

Zaicz Gábor: Hozzászólás a magyar–japán rokonítási kísérletekhez

 

199

Ismertetések – Rezensionen – Reviews
Katsauksia – Рецензии

 

Pusztay János: Nyelvével hal a nemzet. Az oroszországi finnugor
népek jelene és jövője 11 pontban (Zaicz Gábor)

 

203

Minna Jaakola: Suomen genetiivi (Keresztes László)

 

207

Vesa Jarva–Timo Nurmi: Oikeeta suomee – suomen puhekielen
sanakirja (Petteri Laihonen)

 

210

Mari Siiroinen: Kuka pelkää, ketä pelottaa? Nykysuomen
tunneverbien kielioppia ja semantiikkaa (Balogh Anita)

 

212

Mare Kitsnik–Leelo Kingisepp: Naljaga pooleks (Kirli Ausmees)

 

214

Publications of the Giellagas Institute 1–5. (Dusnoki Gergely)

 

217

Pekka Sammallahti–Klaus Peter Nickel: Sámi–duiskka sátnegirji.
Saamisch–deutsches Wörterbuch (Christina Armutlieva)

 

220

О. Е. Поляков–J. Rueter: Сопостовительная грамматика мокшанского и эрзянского языков. Лексический состав (Fodor György)

 

222

Aleksandr Feoktistov–Sirkka Saarinen: Mokšamordvan murteet
(Fodor György)

 

224

Н. В. Казаева: Апеллятивная лексика в топонимии
Республики Мордовия (Maticsák Sándor)

 

228

Mészáros Edit: Erza-mordvin–magyar hangosszótár (Maticsák Sándor)

 

232

Újszövetség erzául – Од вейсэньлув (Fábián Orsolya)

 

233

Marianne Beerle-Moor (szerk.): Перевод Библии в литературах
народов России, стран СНГ и Балтии (Fábián Orsolya)

 

236

Sipos Mária (szerk.): Jelentések Szibériából (Sárosi Andrea)

 

239

Татяна Дмитриева: Топонимия бассейна реки Казым
(B. Székely Gábor)

 

242

H. Varga Márta: A magyar fosztó- és tagadóképző (Keresztes László)

 

246

In memoriam

 

R. Sz. Sirmankina (1939–2006) (Zaicz Gábor)

 

249

Krónika

 

Beszámoló a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszusról
(Keresztes László–Maticsák Sándor)

 

251

Tanszéki beszámoló a 2005–2006. tanévről (Maticsák Sándor)

 

254